DECRET 138/1993, de 7 de maig, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

El Decret 56/1989, de 13 de març (DOGC núm. 1128, de 7.4.1989), modificat parcialment pel Decret 215/1991, de 14 d'octubre (DOGC núm. 1512, de 30.10.1991), reorganitza els serveis centrals de l'Institut Català de la Salut redistribuint les funcions dels diversos òrgans i unitats.

El nou model d'ordenació sanitària de Catalunya establert per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, preveu que l'Institut Català de la Salut continuarà actuant com un ens gestor dels serveis i les prestacions del sistema sanitari públic, i a tal efecte resta adscrit al Servei Català de la Salut en virtut del Decret 26/1991, de 18 de febrer (DOGC núm. 1411, de 25.2.1991).

La implementació d'aquest nou model, basat en la diversificació de proveïdors en l'àmbit del sistema sanitari, fa necessària la modificació de l'estructura de l'Institut Català de la Salut per tal de millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat dels serveis que presta, tot refermant la seva funció d'entitat gestora i proveïdora de serveis sanitaris.

En aquesta mateixa línia, cal modificar també l'organització de l'Institut fixada pels decrets 572/1983, de 15 de desembre (DOGC núm. 407, de 15.2.1984), i 23/1984, de 12 de gener (DOGC, núm. 407, de 15.2.1984), i revisar les funcions tuïtives que el Servei Català de la Salut té encomanades en relació amb aquell organisme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveu l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 El gerent de l'Institut Català de la Salut assumeix les funcions de director general d'aquest Institut que estableix el Decret 436/1983, de 6 d'octubre (DOGC núm. 379, de 9.11.1983), modificat parcialment pel Decret 141/1989, de 30 de maig (DOGC núm. 1155, de 14.6.1989), com també les funcions que li atribueix l'article 14.1 del Decret 56/1989, de 13 de març. D'acord amb això, correspon a aquest òrgan la representació legal de l'Institut i l'exercici de les competències de direcció i coordinació de les seves activitats per al compliment de les finalitats que li són pròpies i, especialment:

  1. La direcció i la coordinació generals de l'actuació gestora dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut en els seus vessants sanitari, econòmic, administratiu, pressupostari, patrimonial i de personal, d'acord amb els plans establerts pel Servei Català de la Salut.

  2. La contractació d'obres, serveis i subministraments de l'Institut dins els límits establerts reglamentàriament.

  3. L'autorització de la despesa i la proposició de pagaments en els termes i amb les condicions establerts per la normativa vigent. 1.2 Del gerent de l'Institut Català de la Salut en depenen:

  4. La Divisió Hospitalària.

  5. La Divisió d'Atenció Primària.

  6. L'Assessoria Jurídica.

  7. La Direcció d'Organització, Recursos Humans i Assumptes Econòmics.

Article 2

La Divisió Hospitalària té cura de l'establiment de les directrius per a la gestió i el control de l'activitat i la qualitat assistencials dels centres, dels serveis i dels establiments hospitalaris gestionats per l'Institut Català de la Salut, i de les actuacions connexes restants que li encomani el gerent de l'Institut.

Article 3

3.1 La Divisió d'Atenció Primària té cura d'establir les directrius per a la gestió i el control de l'activitat i la qualitat assistencials dels centres, dels serveis i dels establiments d'atenció primària gestionats per l'Institut Català de la Salut, i de les actuacions connexes restants que li encomani el gerent de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR