RESOLUCIÓ de 20 de maig de 1992, per la qual es crea la Comissió de formació postgraduada del personal facultatiu.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyResolució

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, crea el Servei Català de la Salut, ens públic adscrit al Departament de Sanitat i Seguretat Social, i estableix un nou model d'ordenació del sistema sanitari basat en els principis d'universalització, integració de serveis, simplificació, eficàcia i eficiència de l'organització sanitària, concepció integral de la salut, descentralització i desconcentració de la gestió, sectorització de l'atenció sanitària i participació comunitària.

Dins aquest nou marc organitzatiu la formació del personal facultatiu té una especial importància, concretament pel que fa a la formació postgraduada, àmbit en el qual cal una adequada coordinació i una planificació per poder avançar en l'optimització dels recursos materials i humans disponibles.

Per tal motiu, escau la creació d'una Comissió adscrita al director del Servei Català de la Salut que agrupi en el seu si les diferents instàncies implicades en la formació postgraduada del personal facultatiu.

D'acord amb el que s'ha exposat, i en ús de les competències que tinc conferides,

He resolt:

- 1 Crear la Comissió de formació postgraduada del personal facultatiu, adscrita al director del Servei Català de la Salut, per tal de coordinar i planificar les actuacions relatives a la formació postgraduada especialitzada de metges, farmacèutics, químics i biòlegs del sistema sanitari de Catalunya.

- 2 Són funcions de la Comissió:

  1. Formular propostes sobre els criteris bàsics d'actuació en matèria d'acreditació de centres d'especialitats docents i fer-ne l'assessorament.

  2. Elaborar estudis sobre els processos selectius per a l'ingrés en els centres acreditats per impartir formació sanitària especialitzada.

  3. Coordinar les actuacions de les institucions acreditades en matèria de formació postgraduada de personal facultatiu pel que fa a la proposta anual de places a Catalunya.

  4. Elaborar estudis sobre les noves especialitats que s'estableixin i fer propostes quant a la seva...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR