DECRET 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en el seu article 134.1.d) que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’esport, que inclou en tot cas “l’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en l’àmbit de Catalunya”.

El text únic de la Llei de l’esport de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (Llei de l’esport), inclou una sèrie de disposicions destinades a regular les entitats esportives, i aquesta regulació legal requeria un desplegament reglamentari que es va formalitzar a través del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

L’experiència assolida d’ençà la publicació del Decret 58/2010, de 4 de maig, i malgrat que encara no hagi finit el termini que s’hi estableix a l’efecte que les entitats esportives catalanes adeqüin el contingut de les seves normes estatutàries a les previsions reglamentàries que conté, aconsella la modificació d’alguns aspectes tècnics del Decret amb la finalitat d’aconseguir clarificar i facilitar el funcionament intern de les entitats esportives, i en especial, el de les federacions esportives catalanes.

L’entrada en vigor d’aquesta modificació ha de ser anterior a la finalització del termini d’adaptació d’estatuts que estableix el Decret 58/2010, de 4 de maig, motiu pel qual s’estableix una vacatio legis inferior a l’ordinària.

Per tot l’exposat, a proposta del titular del Departament de la Presidència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’article 11 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Article 11

”Règim orgànic

”1. L’òrgan suprem de govern dels clubs esportius és l’assemblea general, integrada per tots els socis de ple dret.

”2. En el cas de clubs esportius amb més de 3.000 socis, els seus estatuts poden preveure el funcionament de l’assemblea general per mitjà de compromissaris. El procediment de designació i nomenament dels compromissaris, així com el seu nombre i el mandat, han de respectar els principis de proporcionalitat en relació amb el nombre total de socis i sòcies de ple dret i no discriminació per raó de sexe. L’ús de la fórmula de compromissaris es prohibeix expressament en els processos electorals i en el vot de censura.

”3. L’assemblea general ha d’escollir la junta directiva i tots els seus càrrecs s’han de proveir per mitjà de sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret, entre tots els seus membres.

”4. Aquelles entitats que tinguin una massa social fora del municipi on tenen la seva seu social han de preveure mecanismes presencials de participació territorial.

”5. Els presidents dels clubs esportius són els seus representants legals i en presideixen els òrgans, llevat dels supòsits que es determinin de forma legal o estatutària.

”6. La durada del mandat dels membres de la junta directiva no pot ser inferior a 4 anys ni superior a 8 d’acord amb el que determinin els estatuts del club esportiu. Els estatuts dels clubs han d’establir si els càrrecs són reelegibles o no, i si ho són, si la reelegibilitat es troba subjecta o no a la limitació temporal. També han de regular la renovació dels càrrecs de la junta, indicant si són totals o parcials, i el seu abast. En qualsevol cas, si el club ha regulat la limitació de la reelegibilitat, el/la president/a sortint que tingui limitada la presentació a un nou mandat no pot tornar a assumir la presidència en cap moment del nou mandat estatutari.

”7. Els estatuts dels clubs esportius hauran de regular les condicions per a la realització del vot de censura. En qualsevol cas, s’haurà d’aprovar en assemblea general i només podrà acordar-se per votació directa i presencial favorable dels 2/3 dels membres que hagin exercit el dret a vot. Els estatuts han d’establir el nombre de socis que el poden sol·licitar i que, com a mínim, representarà el 15% dels membres de l’assemblea, així com també el nombre de membres necessari per constituir l’assemblea general a aquest efecte.

”8. Els estatuts establiran el règim electoral preveient el següent:

”a. La junta directiva ha de ser l’òrgan competent per convocar les eleccions.

”b. Els membres de la junta electoral s’han de designar per sorteig en acte públic entre tots els socis i sòcies de ple dret, i davant de notari en els clubs que tinguin prevista l’assemblea per mitjà de compromissaris.

”c. El cens electoral ha de ser d’accés públic per als associats un cop constituïda la junta electoral, i ha de permetre la presentació de reclamacions als efectes d’esmena durant el termini que s’estableixi durant la convocatòria.

”9. Els estatuts preveuran el sistema d’acreditació dels socis per a la seva participació en les votacions dels respectius òrgans de l’entitat o participació en processos electorals, i que com a mínim serà la presentació del document públic d’acreditació de la personalitat.”

Article 2

Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“La constitució de les associacions esportives escolars requereix un acord de creació que es formalitzi en document públic o privat subscrit per un mínim de 5 persones majors de catorze anys que han de ser, 3 d’elles, alumnes o exalumnes del centre educatiu corresponent, i la resta, un membre d’una associació de mares i pares d’alumnes del centre, si està formalment constituïda, i un altre membre de l’equip docent del mateix centre mitjançant l’acord del consell escolar. En el cas que no estigui formalment constituïda l’associació de mares i pares d’alumnes del centre, l’acta l’haurà de subscriure un pare o mare que representi el col·lectiu de pares i mares en el consell escolar.”

Article 3

Es modifica l’apartat 1 de l’article 38 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Les federacions esportives catalanes són entitats privades d’interès públic i social dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, constituïdes bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva i constituïdes també, si escau, per esportistes, tècnics, jutges o àrbitres o altres representants...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR