RESOLUCIÓ de 24 de desembre de 2000, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir places d'intendent del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 54/00).

SecciónDiversos
Rango de LeyResolució
Dia ri Oficia l de la G ener alitat d e Cat alunya N úm. 3297 – 3.1.2001 133
DEPARTAMENT
D’INTERIOR
RESOLUCIÓ
de 24 de d esembre de 2000, p er la qual s’apro-
ven i es f an púb liques les llistes def initives d’as-
pirants ad mesos i ex closos d e la conv ocatòria de
concu rs oposició lliure per co brir places d ’inten-
dent d el cos de mo ssos d’esquad ra de la Gene-
ralitat de Catalu nya (n úm . de registre de la con -
vocatò ria 54/00).
Per la Reso lució de 4 d e dese mbre d e 2000
(D OG C nú m. 3283, de 12.12.2000) es van apr o-
var i fe r públiq ues les llist es pro visionals d’as-
pira nts ad meso s i excloso s del con curs o posició
lliure per co brir 10 place s d’inte nden t de l cos de
mosso s d’esquad ra de la Gene ralitat de Ca-
talu nya (n úm. d e re gistre d e la co nvoca tòria 54/
00).
Exh aurit el te rmin i estab lert per e smen ar-ne
els de fectes i p resen tar le s opo rtun es recla ma-
cions, ca l proce dir a apro var i fe r púb lique s les
llistes d efinitive s d’aspir ant s adme sos i exclo sos
de la convoca tòria .
En ús de les co mpetè ncies qu e m’atrib ueix
l’article 20 de la L lei 10/1994, d’11 de ju liol, de
la po licia de la Ge nera litat -mossos d ’esqua dra ,
RESOL C:
Ar ticle 1
Ap rovar i fer p úbliqu es les llist es defin itives
d’aspir ant s adme sos i exclo sos, am b ind icació d e
les cau ses de l’exclu sió, de ls que h an pr esen tat
sol·licitu d per part icipar e n la con vocatò ria de
concu rs opo sició lliur e pe r cobr ir 10 pla ces d’in-
ten dent del co s de m ossos d’esq uad ra de la G e-
ner alita t (nú m. de regist re d e la co nvocat òria 54/
00).
Ar ticle 2
Les llist es comp lete s i certifica des s’exp osen
als llocs se güent s:
De parta ment d ’Interio r, Via Laiet ana, 69,
08003 Bar celona .
Dir ecció G ene ral d e Segu ret at C iuta dana , pg.
Puja des, 9-13, 08018 Ba rcelon a.
Dir ecció Ge neral d e Segure tat Ciu tada na,
Re gió Policial d e Giro na, c. Vista A legre , 5,
17004 Gir ona.
Dir ecció Ge neral d e Segure tat Ciu tada na,
Àr ea Re gional de Trànsit d e Giro na, ctr a. de
Sant a Colom a de Fa rner s, km 1, polígo n Mas
Xirgu , 17005 Giro na.
Dir ecció Ge neral d e Segure tat Ciu tada na,
Re gió Policia l Pirine u O ccident al, av. Gu illem
Gr aell, s/n, 25700 la Seu d’U rgell.
Dir ecció Ge neral d e Segure tat Ciu tada na,
Re gió Policia l Pon ent, c. Sa nt H ilari, s/n , 25071
Lleid a
De legacions t errito rials del G overn d e la
Ge nera litat d e Cat alunya :
Bar celona , passeig d e Gr àcia, 11, esc. B , 5è,
08007 Bar celona .
Gir ona , Gr an Via de J aum e I, 9, 17001 G iro na.
Lleid a, c. de Llu ís Compa nys, 1, 1r, 25003
Lleid a.
Tarr agon a, c. San t Fr ance sc, 3, 43003 Tarr ago na.
Ar ticle 3
La p rimer a pr ova, e stable rta en la base 6.2.a)
de la convocat òria de concurs o posició lliur e
apr ovada p er la R esolució de 27 d’octu bre d e
2000 (D OG C nú m. 3258, de 3.11.2000) , es re a-
litzar à per a to ts els a spiran ts ad mesos i d ’acord
amb la data , el lloc i l’hora que s’indiq uen a
continuació :
Da ta: 12 de ge ner d e 2001.
Lloc: sala d’acte s del D epar tam ent d ’Inte ri-
or, Via L aieta na, 69, Ba rcelon a.
Ho ra: 10 hor es.
Ar ticle 4
La p ublicació d’aqu esta R esolu ció sub stitu-
eix la n otificació als int eressa ts, de confor mita t
amb el que estab leix l’article 59.5.b) de la Llei
30/1992, de 26 d e nove mbr e, de règim ju rídic d e
les ad ministr acion s púb lique s i del pr oced imen t
adm inistrat iu comú, m odificada per la Llei 4/
1999, de 13 d e gene r.
Ar ticle 5
Con tra a que sta R esolució , que exhau reix la
via ad ministr ativa , els inte ressa ts pod ran inter-
posa r recur s potest atiu d e repo sició davan t el
conse ller d’Int erior e n el ter mini d’un m es a
comp tar de l’endemà de la seva publica ció al
DO GC , o dir ectam ent recu rs cont enció s admi-
nistr atiu da vant la Sa la Conte nciosa A dmi-
nistr ativa de l Tribuna l Super ior de J ustícia d e
Cat alunya en el t ermin i de dos m esos a co mp-
tar de l’end emà de la p ublica ció d’aqu esta Re-
solució al DO GC, de confor mitat a mb el qu e
pre veuen els ar ticles 116 i 117 d e la L lei 30/1992,
de 26 d e nove mbre , de rè gim juríd ic de les a d-
minist racions p úbliqu es i del p roced iment a d-
minist ratiu comú , mod ificada p er la Llei 4/1999,
de 13 d e gene r, i l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 d e juliol, r egula dor a de la jurisd icció con-
ten ciosa ad ministr ativa.
Bar celona , 24 de de sembr e de 2000
XAVIER PO MÉS I A BELL A
Con seller d ’Inter ior
(00.356.067) *
per sones a mb d iscapa citat i d els eq uips d e valo -
ració multipr ofessiona l, les per sones disca pa-
citad es sera n ad mese s en igua ltat de co ndicion s
que els altr es aspir ants.
Les co nvocatò ries no e stablira n exclusio ns
per limitacio ns psíq uique s, físique s o sen sorials
si no e s tract a de supòsit s incom patib les am b el
dese nvolup ame nt d e les ta sque s o fun cions cor-
responents.
A le s prove s select ives s’estab liran , per a les
per sones disca pacitad es que h o sol·licitin , les
ada ptacion s necessà ries per a la seva r ealitza -
ció. E ls intere ssats hau ran de formula r-ne la
pet ició corr espo nent en la sol·licitu d de p art ici-
pació en la co nvocat òria.
En el glob al de le s convo catò ries s’ha urà d’es-
tab lir una reser va de places d e fins a u n 5% de
les pr evistes en la pre sent o ferta p er a le s per-
sone s que t inguin recon egud a la con dició le gal
de d isminu ït, d’acor d am b la va lora ció re alitza da
per l’equip mu ltipro fessiona l compe tent, a mb
la fina litat q ue e l 2 % de la p lant illa orgà nica d e
l’Adm inistració de la G ener alitat sigu i cobert
per persones discapacitades.
La C omissió I nter depa rtam ent al d’Int egra-
ció La boral d e les Per sones am b Dismin ució
vetlla rà, d ’acord amb le s funcio ns qu e li at ribu eix
la legisla ció vigent, p er l’aplica ció de l’esm en-
tada reserva.
—5 La r esolució de le s convoca tòr ies corr es-
pon ents a a questa oferta d’ocupació pública
haurà de comportar el cessament del correspo-
nen t perso nal inte rí, sense q ue en ca p cas es
pugu i prod uir u n incr eme nt glob al de dot acions
de p erson al sanit ari.@
ANNEX
Med icina de fam ília: 126 places.
Pediatria: 37 place s.
Od ontoesto matolo gia: 15 places.
A ssistent Social: 11 place s.
A uxiliar d’In fermeria: 13 place s.
Total of erta d’ocupació pública: 202 pla ces.
(00.347.083) *

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR