ORDRE PRE/26/2005, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar la presència a videoclubs, llibreries i altres circuits comercials de produccions cinematogràfiques en suport DVD doblades i/o subtitulades en llengua catalana.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PRE/26/2005, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar la presència a videoclubs, llibreries i altres circuits comercials de produccions cinematogr àfiques en suport DVD doblades i/o subtitulades en llengua catalana.

Pel Decret 193/2004, de 20 de febrer, de segona modificació del Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es van atribuir al Departament de la Presidència les funcions relacionades amb la política lingüística. D'acord amb el Decret 195/2004, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria de Política Lingüística s'adscriu a la Secretaria General del Conseller en Cap.

Pel Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, la Secretaria de Política Lingüística assumeix les funcions atribuïdes a la Direcció General de Política Lingüística, pel Decret 53/2003, de 20 de febrer, que se suprimeix. Entre aquestes funcions hi ha l'impuls i coordinació de les mesures dels departaments de la Generalitat que tenen repercussió sobre el foment de la llengua catalana.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, té, com a objectiu principal, entre altres, emparar i fomentar l'ús del català per tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i normalitzar i fomentar l'ús del català en el món socioeconòmic.

La Llei esmentada estableix que el Govern de la Generalitat ha de fomentar el doblatge i la subtitulació en català de pel·lícules d'expressió original no catalana, la distribució, en qualsevol format, i l'exhibició d'aquests productes.

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en ús de les atribucions que confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar la presència a videoclubs, llibreries i altres circuits comercials de produccions cinematogràfiques en suport DVD doblades i/o subtitulades en llengua catalana, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre PRE/193/2004, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar la presència a videoclubs, llibreries i altres circuits comercials de produccions cinematogràfiques en suport DVD i videogràfic doblades i/o subtitulades en llengua catalana.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre o les seves bases podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 14 de febrer de 2005

Josep Bargalló Valls

Conseller en cap

Annex

Bases

.1 Règim jurídic

El regim jurídic aplicable a les subvencions que regulen aquestes bases l'integren el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació justificació i control d'ajuts i subvencions, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.2 Empreses destinatàries

Poden optar a aquestes subvencions les empreses de distribucióvideogràfica i/o de DVD que estiguin interessades a doblar i/o a subtitular al català, editar i fer promoció de productes en suport DVD, preferentment llargmetratges, o d'interès públic pel seu contingut educatiu o cultural, en versió original de qualsevol procedència.

Les empreses distribuïdores han d'estar inscrites en el registre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR