Llei de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa de Catalunya (Llei 2/1982, de 3 de març)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

La zona volcànica de la Garrotxa forma part del conjunt geològic que hom defineix com a regió volcànica del NE. de Catalunya, i que d'ençà que fou descoberta pel científic olotí Francesc Xavier de Bolòs, que l'any 1820 publicà el treball Notícia de los extinguidos volcanes de la villa de Olot y de sus inmediaciones, ha estat constantment objecte d'investigació pels estudiosos del vulcanisme d'arreu del món.

Indubtablement, la zona volcànica de la Garrotxa constitueix l'espai que geomorfològicament té més interès, al qual s'afegeix una vegetació rica i exuberant, produïda per una climatologia singular, que li atorga uns valors complementaris de naturalesa extraordinaris, els quals de sempre han estat reconeguts i esmentats com 'l'excepcional paisatge d'Olot".

La importància i el valor científic d'aquesta zona, la qual constitueix el paisatge volcànic més ben conservat de la península Ibèrica, són més valorats encara per la situació estratègica que li confereix el fet de ser situada molt a prop dels centres universitaris de les terres de llengua catalana. Per aquests motius ha constituït i constitueix una àrea de recerca única de la qual a Europa ja no trobem equivalent fins a Alvèrnia a la regió d'Eifel.

Conseqüentment, cal considerar que aquest paisatge excepcional constitueix un bé patrimonial de la nació, que hom ha de conservar en tota la integritat i sense possibilitat que sofreixi cap més destrucció.

Amb la finalitat d'evitar la degradació de l'ambient, els Ajuntaments d'Olot i de Santa Pau crearen una Comissió Científica Assessora, que oportunament lliurà un dictamen en relació amb la proposta d'explotació de la concessió de Mines d'Olot, S.A. Les solucions recomanades foren acceptades amb algunes modificacions per l'empresa, i el corresponent document entre les parts implicades fou atorgat el dia 8 de febrer de 1978.

Com sigui que ara l'Estatut de Catalunya atorga competència exclusiva en la regulació dels espais naturals protegibles i que és urgent, d'altre costat, una acció definitiva per a la preservació de la regió volcànica de la Garrotxa, car l'empresa explotadora de la concessió actual ha sol·licitat nous permisos, la concessió dels quals significaria un atemptat irreversible contra la conservació de l'àrea volcànica, i tenint en compte la possibilitat d'aplicar, amb les modificacions i les adaptacions que calguin les lleis vigents de l'Estat, es proposa que l'àrea volcànica de la Garrotxa sigui declarada "paratge natural d'interès nacional", amb la qualificació dins d'aquesta àrea d'una zona de reserva integral.

ARTICLE 1 Finalitat

-1 Es declara Paratge Natural d'Interès Nacional la zona volcànica de la Garrotxa, amb la finalitat d'atendre la conservació de la seva flora, de la seva constitució geomorfològica i de la seva especial bellesa, i en atenció al caràcter singular del territori determinat per la configuració del seu relleu i per la vegetació que el cobreix, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits.

-2 Així mateix, es declaren Reserves Integrals d'Interès Geobotànic unes àrees a l'interior de la zona volcànica de la Garrotxa, amb la finalitat d'evitar-hi qualsevulla acció que pugui reportar la destrucció, el deteriorament, la transformació o la desfiguració de la seva geomorfologia o de la seva flora, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 6 de l'esmentada Llei d'Espais Naturals Protegits.

ARTICLE 2 Àmbit Territorial i zones de protecció

-1 La determinació de la zona declarada Paratge Natural d'Interès Nacional és definida per un polígon provisional, els vèrtex del qual corresponen a les següents coordenades geogràfiques extretes dels fulls 256, 257, 294 i 295 del mapa de l'Instituto Geográfico y Catastral:

Toponímia Latitud-Longitud
1. Molí del Serrat 42° 11' 49''/ 6° 10' 24''
2. Can Domènec 42° 13' 25''/ 6° 14' 11''
3. Castellet 42° 13' 08''/ 6° 14' 37''
4. Puig de Lliurella 42° 11' 47''/ 6° 15' 10''
5. Coll de Palomeres 42° 10' 29''/ 6° 14' 37''
6. Can Batlle 42° 09' 22''/ 6° 17' 44''
7. Finestres (cota 951) 42° 06' 47''/ 6° 17' 00''
8. Coll de Can Barranc 42° 07' 26''/ 6° 14' 27''
9. Ermita de les Medes 42° 05' 58''/ 6° 14' 38''
10. Puig Alt. 42° 05' 55''/ 6° 12' 22''
11. Puig de Lleixeres (cota 843) 42° 07' 58''/ 6° 12' 24''
12. Serrat Gros 42° 08' 11''/ 6° 10' 02''
13. Roca Bellera (cota 817) 42° 07' 50''/ 6° 09' 10''
14. Pas de Codella 42° 10' 00''/ 6° 08' 55''

D'aquesta delimitació, caldrà exloure'n els espais urbans i urbanitzables determinats en els Plans Generals d'Urbanisme i normes subsidiàries d'ordenació dels municipis que s'hi trobin inclosos, i que hagin obtingut l'informe de la Comissió Interdepartamental del Medi Ambient de la Generalitat al qual es refereix el punt 2 de l'article 3. Així com també se n'exclourà la Reserva Integral d'Interès Geobotànic descrita a continuació.

-2 Les Reserves Integrals Geobotànic corresponen als següents espais naturals:

-L'envoltant continu dels espais recollits en el catàleg preventiu del terme municipal de Santa Pau, aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona el 5-XI-1980, penetrant en el terme municipal d'Olot en el que fa referència a la vessant nord del volcà Croscat; Fageda d'en Jordà, volcà Puig Jordà, volcà Puig de la Costa, volcà el Croscat, volcà Santa Margarida, volcà Roca Negra i volcà Puig Subià.

-Els espais volcànics definits en el catàleg de protecció del paisatge d'Olot, aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona el 7-II-1973.

-Els sectors qualificats d'"espai volcànic representatiu" definits en els plànols de la revisió del Pla General d'Olot, aprovats inicialment l'11-III-1980, i no inclosos en els apartats anteriors.

-Tots els cons volcànics no especificats en els apartats anteriors i que són dins el perímetre del paratge natural d'interès nacional. Excepte els cons dels volcans: Repàs, Puig de Mar i Plaça Rivera.

-3 La concreció topogràfica dels límits de les diferents zones a què es refereix aquest article ha d'ésser aprovada pel Consell Executiu a proposta de la Comissió Científica creada en l'article 6 d'aquesta Llei.

ARTICLE 3 Règim del sòl

-1 El Pla Especial de Protecció i la Reglamentació de l'espai natural, que haurà d'aprovar el Consell Executiu per al desenvolupament del règim de protecció, definiran detalladament els usos permesos en cada zona.

-2 Abans d'ésser aprovats definitivament, els plans generals i les normes subsidiàries d'ordenació que afectin l'àmbit del Paratge Natural, així com l'adaptació i la revisió dels plans actualment vigents, hauran d'ésser objecte de l'Informe de la Comissió Interdepartamental del Medi Ambient (CIMA) de la Generalitat relatiu a les circumstàncies que motiven aquesta Llei de declaració.

-3 Les utilitzacions agrícoles, ramaderes i silvícoles fetes a la zona de reserva, atès el caràcter del sòl no urbanitzable d'especial protecció d'aquesta, s'han de supeditar, en tots els casos, a les necessitats de la seva conservació estricta i als fins científics, culturals i d'investigació que motiven la seva qualificació. La Generalitat de Catalunya, previ informe del Comitè Científic, pot regular o suspendre definitivament qualsevol aprofitament o activitat de tota mena que sigui contrari a la conservació estricta de la reserva natural.

-4 Queda expressament prohibida per aquesta Llei tota classe d'extracció de gredes i de granulats lleugers de qualsevol mena a les àrees qualificades com a Paratge Natural d'Interès Nacional i com a reserva integral d'interès científic, llevat de l'extracció de sorra i de còdols dels llits dels cursos d'aigua quan ho autoritzarà l'autoritat competent.

ARTICLE 4 Tempteig i retracte

La Generalitat de Catalunya pot exercir drets de tempteig i de retracte en totes les transmissions oneroses de béns i de drets "inter vivos" de terrenys situats a l'interior de la reserva natural, en la forma que hom determinarà per reglament. El dret de retracte només podrà exercitar-se dins els sis mesos a comptar de la notificació de la transmissió a la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 5 Usos indemnitzables

-1 Les limitacions a la propietat que s'estableixin en relació amb els usos permesos en el sòl no urbanitzable seran objecte d'indemnització d'acord amb la legislació urbanística i amb la Llei Reguladora de l'Expropiació Forçosa.

-2 El Consell Executiu pot declarar necessària i urgent l'ocupació de qualsevol terreny del Paratge Natural als efectes d'expropiar-lo.

ARTICLE 6 Òrgan rector i Comissió Científica

-1 [No vigent]

-2 A proposta de l'Institut d'Estudis Catalans, el Consell Executiu ha de nomenar una Comissió Científica formada per persones de reconeguts relleu i competència en les disciplines relatives al caràcter i a la finalitat de l'Espai Protegit creat. Aquesta Comissió té les funcions següents:

  1. Assessorar la Junta en totes les matèries de la seva competència.

  2. Ésser escoltada preceptivament pel Consell Executiu abans de dictar els reglaments a què es refereix l'article 3.1 d'aquesta Llei.

  3. Proposar al Consell Executiu la concreció topogràfica dels límits establerts en l'article 2 de la present Llei.

ARTICLE 7 Mitjans econòmics

A fi d'atendre les despeses generals de funcionament necessàries per a endegar la protecció de l'àrea volcànica de la Garrotxa, així com per a la realització d'altres activitats o actuacions semblants adients, la Generalitat de Catalunya ha d'habilitar els crèdits oportuns, sens perjudici de la col·laboració d'altres entitats públiques o privades que puguin tenir interès a coadjuvar en la millor gestió de la zona protegida.

ARTICLE 8 Infraccions i sancions

La infracció o l'incompliment del règim de protecció establert per al Paratge Nacional i per a la Reserva Integral, o la no-observança de la normativa vigent, seran sancionats d'acord amb les disposicions específiques que, segons el caràcter de la infracció, hi siguin aplicables.

ARTICLE 9 Acció pública

D'acord amb la Llei del Sòl, és pública tota acció encaminada a exigir davant els òrgans administratius i de justícia l'observança estricta del règim de protecció per a la zona volcànica de la Garrotxa, que es qualifica de paratge natural d'interès nacional, o la de les normes urbanístiques que amb aquesta finalitat es dictin en el futur.

Disposició addicional

Mentre el Parlament de Catalunya, exercint la competència exclusiva que li atorga l'Estatut, no haurà dictat una llei sobre protecció de la natura, s'aplicarà la Llei d'Espais Naturals Protegits, del 2 de maig de 1975 i el seu Reglament, del 4 de març de 1977, en tant que no contradiguin el que disposa aquesta Llei i el que ordenin les disposicions reglamentàries que es dictaran per a aplicar-la.

Disposició transitòria

-1 S'ha de procedir a cancel·lar els drets d'extracció de gredes i de granulats lleugers, existents a conseqüència de les concessions directes d'explotació que recauen dins l'àrea de Paratge Natural. Per tant, en el termini màxim de vuit mesos a partir de la promulgació de la present Llei l'actual activitat extractora haurà d'acabar totalment, fins a desaparèixer, sens perjudici que pugui traslladar-se a les zones exteriors de l'àmbit protegit.

-2 A fi de garantir les finalitats d'aquesta Llei, en el termini de dos mesos d'haver estat promulgada, les empreses concessionàries han de presentar al Consell Executiu, perquè l'aprovi, un pla d'extraccions que prevegi el compliment del punt anterior i la progressiva disminució dels volums d'extraccions, a fi d'arribar al compliment del punt 1.

-3 La no-presentació del pla d'extraccions dins el termini fixat, o el seu incompliment, comportarà la prohibició immediata de continuar-les.

-4 A partir de la promulgació de la present Llei, cessa de manera immediata l'activitat extracorta en tot l'àmbit declarat Reserva Integral d'Interès Científic.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les disposicions necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al que estableix aquesta Llei.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR