LLEI 12/1982, de 8 d'octubre, per la qual es regula el procediment per al canvi de nom dels municipis de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Exposició de motius

Els noms de lloc són una part essencial del patrimoni d'un poble i contenen elements importants de la seva història i tradició. Per això, en èpoques d'opressió els topònims són sovint deformats i el restabliment de llurs formes tradicionals constitueix el recobrament d'un dels principals senyals d'identitat del poble.

La Generalitat de Catalunya, el 20 d'abril de 1931, encomanà per decret a la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans la revisió del nom dels municipis de Catalunya quant a l'ortografia, i el restabliment de la forma catalana dels que havien estat castellanitzats. El 1939 els noms d'aquesta llista foren novament sotmesos a deformacions ortogràfiques i a adaptacions al castellà, i el nom dels municipis que han resultat d'agregacions o de segregacions de nuclis de població del 1939 ençà presenta sovint formes arbitràries, allunyades de la tradició catalana.

Es fa necessari, doncs, de promulgar una norma que ens permeti, tot respectant l'autonomia municipal en aquesta matèria, l'aplicació efectiva d'una toponímia correcta als municipis de Catalunya.

Per tant, fent ús de la iniciativa que l'article 32 de l'Estatut d'Autonomia atorga al Consell Executiu, es presenta la Llei següent:

Article 1

Només es podrà canviar el nom d'un municipi si així ho acorda el seu Ajuntament, en els termes que regula aquesta Llei.

Article 2

L'acord de la corporació municipal serà adoptat, previ un període d'informació pública d'un mes, en una sessió extraordinària convocada amb aquest fi i caldrà, perquè sigui vàlid, el vot favorable de les dues terceres parts del regidors presents. En tot cas, el nombre de vots favorables no podrà ésser inferior al de la majoria absoluta del nombre legal de membres del consistori. Aquest acord municipal ha d'ésser tramès al Departament de Governació en el termini de sis dies a comptar a partir de l'endemà d'haver estat adoptat.

Article 3

-1 A proposta del Conseller de Governació, el Consell Executiu de la Generalitat resoldrà sobre l'acord municipal en un termini de tres mesos. La resolució del Consell Executiu podrà ratificar l'acord municipal o bé anul·lar-lo, però no, en cap cas, modificar-lo. En cas d'anul·lació haurà de fer-ho d'acord amb el que especifiquen els apartats 2 i 3 d'aquest mateix article.

-2 Dins els quinze dies següents d'haver-li estat comunicat l'acord, el Departament de Governació podrà decretar-ne, mitjançant una resolució motivada, la suspensió només si considera que la nova denominació acordada per l'Ajuntament és susceptible d'ésser confosa amb la d'algun altre municipi, o que conté incorreccions lingüístiques o que no s'adiu amb la toponímia catalana.

-3 Si es decreta la suspensió a què es refereix l'apartat anterior, l'expedient haurà d'ésser resolt pel Consell Executiu de la Generalitat, previ informe de les institucions científiques idònies i audiència dels ajuntaments afectats.

-4 Si la Conselleria de Governació o el Consell Executiu de la Generalitat no exerceixen en els terminis previstos les accions o no prenen les resolucions regulades en aquest article, l'acord municipal serà vàlid i eficaç a tots els efectes.

Article 4

-1 El Consell Executiu, a proposta del Conseller de Governació, podrà proposar als municipis les rectificacions de noms que consideri convenients.

-2 A proposta del Consell Executiu i per tal de diferenciar cada localitat de les seves homònimes a Catalunya, el ple de l'Ajuntament corresponent haurà d'aprovar un signe complementari al nom del municipi.

-3 El ple de l'Ajuntament haurà de pronunciar-se en un termini màxim de tres mesos sobre les propostes de rectificació que li faci el Consell Executiu de la Generalitat. En aquests casos s'haurà d'aplicar el procediment establert en els articles 2 i 3 d'aquesta Llei.

Disposició addicional El Departament de Governació de la Generalitat publicarà anualment la llista oficial dels municipis de Catalunya.

Disposició transitòria Mentre no en serà aprovat definitivament el canvi, els municipis conservaran el nom actual, per bé que en la seva expressió catalana.

Disposicions finals Primera S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.

Segona Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat. Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que estableix aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 8 d'octubre de 1982

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Macià Alavedra i Moner Conseller de Governació

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR