LLEI 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rango de LeyLlei

LLEI 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports.

Text de la disposició:

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 9.15, atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’heliports.

La necessitat de disposar a Catalunya d’una xarxa d’heliports, situats en punts estratègics, que permeti, en un temps mínim de vol, atendre qualsevol requeriment que es pugui produir exigeix que aquestes infraestructures estiguin dotades dels serveis indispensables per a llur funcionament adequat.

D’altra banda, la capacitat operativa dels helicòpters ha donat lloc a un increment considerable en llur utilització per a les tasques més diverses, i per aquesta circumstància es fa necessari garantir que les superfícies utilitzades per a l’aterratge i l’envol dels helicòpters de manera temporal disposin d’unes condicions mínimes ajustades a llur finalitat.

Aquests elements són determinants en l’elaboració d’una llei que, d’una banda, regula l’establiment dels heliports permanents, tant de titularitat pública com privada, d’acord amb una doble classificació en funció que llur règim d’utilització sigui públic o privat, i, d’altra banda, defineix els heliports eventuals com superfícies caracteritzades per llur utilització temporal.

La Llei estableix també la configuració de la xarxa d’heliports en un programa director que ha de valorar les prioritats d’establiment en funció dels interessos generals, i també la creació d’un registre públic que reculli la informació tècnica aeronàutica pròpia d’aquestes infraestructures. Finalment, estableix el règim d’infraccions i sancions de la normativa reguladora dels heliports, donant compliment als principis de legalitat i tipicitat que han de presidir l’actuació administrativa en aquest àmbit.

Aquesta Llei respecta els principis de sostenibilitat i de protecció del medi ambient, tot tenint en compte les determinacions de l’ordenació territorial i del planejament urbanístic.

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

 1. L’objecte d’aquesta Llei és la regulació dels heliports, entesos com infraestructures habilitades, de manera permanent o eventual, per a l’aterratge, l’enlairament i el moviment d’helicòpters.

 2. Resten excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les superfícies utilitzades ocasionalment per a les operacions de salvament, d’atenció urgent en accidents i altres actuacions d’emergència anàlogues.

Article 2

Definicions

 1. S’entén per heliport permanent un aeròdrom o una àrea definida sobre una estructura artificial en superfície o elevada, destinada exclusivament a l’arribada, a la sortida o al moviment en superfície dels helicòpters, que pot disposar d’edificis, equipaments i instal·lacions de serveis de caràcter fix.

 2. S’entén per heliport eventual el que, sense reunir les condicions pròpies dels permanents, és utilitzat pels helicòpters dedicats a operacions de prevenció, vigilància i extinció d’incendis, a la realització de treballs aeris, activitats recreatives o altres d’anàlogues.

Article 3

Classificacions

 1. Els heliports permanents, tant els de titularitat pública com privada, es classifiquen, segons el règim d’utilització que tinguin, en instal·lacions d’ús públic i d’ús privat.

 2. Són d’ús públic les instal·lacions obertes a qualsevol operador per la utilització de les quals es pot percebre un preu o una remuneració.

 3. Són d’ús privat les instal·lacions a les quals només tenen accés llurs titulars o els operadors específicament autoritzats per aquests.

Article 4

Establiment d’heliports permanents

 1. L’establiment d’heliports permanents, tant de titularitat pública com privada i tant d’ús públic com privat, requereix l’autorització prèvia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb la presentació prèvia del projecte corresponent, que ha d’incloure, en tot cas, l’acreditació de la compatibilitat de l’heliport en relació amb l’espai aeri emesa per l’autoritat aeronàutica estatal, les condicions tècniques, en especial les relatives a les àrees de protecció, sobre servituds aeronàutiques, instal·lacions i dimensions de les superfícies delimitadores d’obstacles exigibles per la normativa aplicable en la matèria, un estudi d’impacte ambiental, les corresponents llicències municipals i altres documents que es determinin per via reglamentària.

 2. L’autorització per a l’establiment d’heliports permanents ha d’introduir, si escau, les mesures correctores i preventives necessàries relatives a l’impacte ambiental.

 3. El termini per a emetre una resolució és de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, un cop transcorregut el qual, si no s’ha dictat resolució expressa, s’ha d’entendre que és estimada.

Article 5

Condicions a l’autorització

 1. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de fixar en l’autorització les condicions necessàries per al desenvolupament adequat de l’heliport.

 2. L’autorització de l’heliport no comporta la dels serveis de subministrament de combustibles i el manteniment corresponent, que s’han d’ajustar a la normativa específica.

Article 6

Modificacions i tancament

 1. El canvi de titularitat d’un heliport permanent i les modificacions en les seves instal·lacions requereixen l’autorització prèvia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, sens perjudici de les competències d’altres administracions.

 2. Les modificacions en les instal·lacions autoritzades han d’ésser valorades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tenint en compte la incidència en la seguretat i la fiabilitat de les operacions, i també en el medi ambient, el qual pot exigir l’adopció de les mesures necessàries.

 3. El termini per a emetre una resolució és de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud de les autoritzacions establertes per aquest article, un cop transcorregut el qual, si no s’ha dictat resolució expressa, s’ha d’entendre que és estimada.

 4. La modificació del règim d’utilització i el tancament d’un heliport permanent requereixen la comunicació prèvia i expressa al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En el supòsit de tancament de la instal·lació, aquesta comunicació s’ha de produir amb l’antelació mínima que es determini per reglament.

 5. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques pot adoptar les mesures oportunes per a la continuïtat de la instal·lació.

Article 7

Establiment d’heliports eventuals

 1. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d’autoritzar, amb la comprovació prèvia de les condicions que es determinin per via reglamentària, amb l’informe preceptiu de l’ajuntament afectat, els heliports eventuals per al termini que expressament s’assenyali.

 2. El termini per a emetre una resolució és de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, un cop transcorregut el qual, si no s’ha dictat resolució expressa, s’ha d’entendre que és estimada.

Article 8

Incompliment de condicions

L’incompliment de les condicions establertes, si escau, en l’autorització corresponent pot donar lloc a la clausura temporal de la instal·lació fins que es compleixin els requisits exigits o, si escau, a la revocació de l’autorització.

Article 9

Registre d’Heliports

 1. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de disposar d’un registre d’heliports permanents de Catalunya, en el qual ha de figurar la informació tècnica aeronàutica corresponent a cadascuna de les instal·lacions existents.

 2. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de disposar d’una relació dels heliports eventuals que en cada moment tinguin vigent llur autorització.

Article 10

Relacions interadministratives

 1. Les inscripcions que figurin en el Registre d’Heliports s’han de comunicar a l’autoritat aeronàutica estatal.

 2. Les autoritzacions, llurs modificacions i altres incidències que puguin sorgir en relació amb els heliports autoritzats han d’ésser comunicades als ajuntaments afectats, als efectes legals corresponents.

Article 11

Inspecció

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques exerceix l’actuació inspectora per a garantir les disposicions establertes per aquesta Llei, mitjançant l’òrgan que la tingui atribuïda per via reglamentària.

Article 12

Infraccions

 1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les obligacions que estableix la Llei.

 2. Les infraccions de la normativa reguladora dels heliports es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

 3. Són infraccions molt greus:

  a).L’establiment d’heliports permanents o eventuals sense l’autorització preceptiva.

  b).L’incompliment de les condicions que s’estableixin en l’autorització destinades a garantir la seguretat de la instal·lació.

  c).L’incompliment de les condicions que s’estableixen en l’autorització destinades a garantir la preservació del medi ambient, sempre que no estiguin ja tipificades com a infracció administrativa en altres normes.

  d).La negativa o l’obstrucció a l’actuació de la inspecció que impedeixi l’exercici de les funcions que tingui atribuïdes per llei o per reglament.

 4. Són infraccions greus:

  a).La realització de modificacions en les instal·lacions permanents sense l’autorització preceptiva.

  b).El tancament de les instal·lacions sense la comunicació prèvia.

  c).L’incompliment d’altres condicions, diferents de les assenyalades en les lletres b i c de l’apartat 3.

  d).El canvi de titularitat de la instal·lació sense l’autorització preceptiva.

  e).L’estat de conservació inadequat de les instal·lacions autoritzades si n’afecta el funcionament correc te.

  f).La negativa o l’obstrucció a l’actuació de la inspecció quan no es donin les circumstàncies definides per l’apartat 3.d.

 5. Són infraccions lleus:

  a).La modificació del règim d’utilització dels heliports permanents sense la comunicació prèvia.

  b).La manca de conservació de les instal·lacions autoritzades, si no n’afecta el funcionament correcte.

Article 13

Sancions

 1. Les infraccions molt greus són sancionades amb multes d’1.000.001 pessetes fins a 3 milions de pessetes. Les infraccions greus són sancionades amb multes de 250.001 pessetes fins a 1.000.000 de pessetes. Les infraccions lleus són sancionades amb multes de fins a 250.000 pessetes.

 2. La comissió de les infraccions molt greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la clausura de la instal·lació i, si escau, la revocació de l’autorització.

 3. Les sancions es graduen atenent la incidència en la seguretat, el dany causat, la intencionalitat i la reincidència.

 4. El procediment per a imposar les sancions fixades en aquest capítol s’ha d’ajustar a allò que estableixen les normes de procediment administratiu aplicables a la Generalitat.

 5. La competència per a imposar les sancions a què es refereix aquesta Llei correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que l’ha d’exercir mitjançant els òrgans que la tinguin atribuïda per via reglamentària.

 6. Les infraccions i les sancions de la legislació reguladora dels heliports prescriuen d’acord amb el que estableix l’article 132 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

  Disposició addicional

  El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d’elaborar un programa director que ha de fixar les prioritats pel que fa a la configuració de la xarxa d’heliports permanents d’acord amb els interessos generals, amb el tràmit previ de consulta dels departaments de la Generalitat afectats, dels organismes interessats i de les entitats més representatives del municipalisme. En l’establiment d’aquestes prioritats cal tenir en compte els paràmetres de població i les condicions d’accessibilitat, el reequilibrament territorial i la incidència en el medi ambient, amb la finalitat de donar el suport adequat per a atendre adequadament totes les necessitats del territori.

  Disposició transitòria

  Els titulars d’heliports permanents existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei disposen d’un termini d’un any per a regularitzar-ne la situació.

  Disposicions finals

  Primera

  Es faculten el Govern i el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques a adoptar les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

  Segona

  Aquesta Llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Tercera

 7. El Govern i el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques han d’adoptar les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei en el termini de sis mesos de l’entrada en vigor.

 8. El desplegament reglamentari d’aquesta Llei ha de tenir en compte, especialment, les condicions tècniques de les instal·lacions destinades a protegir el medi ambient, en el marc de les competències de l’Administració de la Generalitat.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 5 de novembre de 1998

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya

  Pere Macias i Arau

  Conseller de Política Territorial

  i Obres Públiques

  (98.308.078)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR