LLEI 14/2001, de 14 de novembre, de creació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyLlei

14/2001, de 14 de novembre, de creació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La pedagogia és una professió que respon a determinades necessitats socials a les quals dóna solució amb actuacions específiques.

Lligada en els seus orígens a la docència, des de fa uns anys la professió dels pedagogs es desenvolupa no solament en el camp educatiu, sinó també en una pluralitat de camps d’actuació, com són, entre altres, la sanitat, el món del treball, l’assistència social, la cultura, l’àmbit judicial o els mitjans de comunicació. D’entre les activitats dels pedagogs es poden destacar la planificació i l’elaboració de projectes educatius individuals i col·lectius, el disseny, l’execució i l’avaluació de programes de formació de personal, el disseny de perfils professionals, les accions educatives directes o l’orientació social i la recerca educativa. També mereix una menció específica la tasca duta a terme pels professionals de la pedagogia en els equips d’assessorament psicopedagògic i, en general, en l’atenció a la diversitat de l’escola catalana.

La pedagogia es va consolidar definitivament com a professió amb l’establiment, mitjançant el Reial decret 915/1992, del 17 de juliol, del títol de llicenciat en pedagogia i les directrius generals corresponents pròpies dels plans d’estudis, conduents a l’obtenció i l’homologació d’aquest títol.

Atès el nombre de llicenciats, la creixent importància qualitativa d’aquesta professió i l’ampli camp d’acció que abasta, la creació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya permet dotar aquests professionals d’una organització capaç de vetllar per la defensa de llurs interessos, que s’han d’adequar als de la ciutadania, i d’ordenar l’exercici de la professió i delimitar de manera positiva la seva normativa deontològica dins la legalitat vigent. Alhora, la creació del Col·legi ha de comportar un benefici en la qualitat del servei que han de prestar aquests professionals, que ha de repercutir en els individus, els grups i els col·lectius i, en general, en la societat actual que en demana els serveis.

Així, doncs, en virtut de les competències exclusives que en matèria de col·legis professionals reconeix l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i de conformitat amb el que estableix l’article 3.1 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació d’un col·legi professional que integri totes les persones que exerceixen les funcions que són pròpies dels professionals de la pedagogia.

Article 1

Es crea el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a complir els seus fins.

Article 2

L’àmbit territorial del Col·legi de Pedagogs de Catalunya és Catalunya.

Article 3

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya agrupa les persones que sol·liciten d’incorporar-s’hi i tenen la titulació corresponent a la llicenciatura o el doctorat en pedagogia o qualsevol altra que hi hagi estat homologada o hagi estat declarada equivalent d’acord amb la legislació vigent.

Article 4

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, s’ha de relacionar amb el Departament de Justícia o amb el departament que tingui atribuïdes les competències administratives en matèria de col·legis professionals. Pel que fa a les activitats relatives a la professió, el Col·legi s’ha de relacionar amb els departaments de la Generalitat que hi tinguin competències i, si escau, amb la resta d’administracions públiques.

Disposició addicional

Addicionalment al que estableix l’article 3, les persones que tenen la titulació corresponent al doctorat o la llicenciatura en psicopedagogia es poden incorporar també al Col·legi de Pedagogs de Catalunya, un cop constituït, amb els mateixos drets i deures econòmics i socials que les persones que s’hi incorporin en virtut del dit article, amb les especificitats que recullin els estatuts pel que fa als drets i les obligacions de caràcter polític.

Disposicions transitòries

Primera

  1. L’Associació Catalana de Pedagogs, Iniciativa Col·legial, actuant com a Comissió Gestora, ha d’aprovar, en el termini màxim d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, uns estatuts provisionals del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, amb el contingut que estableix l’article 11 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals.

  2. Els estatuts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya han de regular, en tot cas, el procediment per a convocar l’assemblea constituent del Col·legi, i han de garantir la màxima publicitat de la convocatòria, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els diaris de més difusió a Catalunya.

Segona

Les funcions de l’assemblea constituent del Col·legi de Pedagogs de Catalunya són:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora i ratificar-ne els membres perquè s’encarreguin de la direcció de l’assemblea, o bé nomenar-ne de nous.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials.

Tercera

Els estatuts definitius del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, un cop aprovats, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s’han de trametre al Departament de Justícia o al departament que tingui atribuïdes les competències administratives en matèria de col·legis professionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 14 de novembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep-D. Guàrdia i Canela

Conseller de Justícia

(01.320.085)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR