LLEI 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyLlei

LLEI

7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Aquesta llei té per objecte donar compliment al que disposa l'article 204 de la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que disposa la creació de l'Agència Tributària de Catalunya. La present llei configura l'Agència com un ens amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat i atribucions per a organitzar i exercir les funcions que se li encomanin.

La creació de l'Agència Tributària de Catalunya comporta un canvi fonamental en l'aplicació dels tributs portada fins ara en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, dins l'estructura de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances, per a passar a una gestió que també absorbeix les funcions que corresponien, en matèria de recaptació d'ingressos públics de caràcter tributari, a la Subdirecció General de Tresoreria.

La voluntat de crear l'Agència Tributària de Catalunya és fruit del dret que té la Generalitat d'autoorganitzar-se. En aquest sentit, el Decret 18/2005, del 8 de febrer, de creació del Programa per a la reforma de l'Administració tributària de Catalunya, va tenir com a finalitat preparar, donar impuls i proposar un nou model d'Administració tributària. La creació de l'Agència Tributària de Catalunya respon també a l'objectiu que té el Govern de la Generalitat de promoure la creació de l'Administració tributària a Catalunya, perquè gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni els impostos recaptats a Catalunya, d'acord amb el que estableix el segon paràgraf de l'article 204.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per mitjà d'un consorci amb participació paritària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de Catalunya.

A més de complir el manament inclòs en l'article 204.4 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la creació de l'Agència comporta agrupar els diversos àmbits que, directament o indirectament, es refereixen a la gestió tributària, entesa en un sentit ampli, i també a la tasca de recaptació dels ingressos de dret públic, tributaris i no tributaris de la Generalitat, i sotmetre'ls a un criteri unitari de gestió sota diversos principis, entre els quals destaquen els de la legalitat, l'objectivitat, l'eficàcia, l'eficiència i, especialment, els de transparència, la lluita contra el frau fiscal i el servei a la ciutadania.

S'ha optat per utilitzar un model, el d'ens públic, que actua des de la perspectiva de l'aplicació de tributs amb plena independència, amb potestat autoorganitzativa i sotmès als principis de control financer i d'eficàcia.

Un dels apartats cabdals de la norma és el de les relacions entre administracions, dins el qual té una transcendència especial la relació amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a causa igualment del manament estatutari, que estableix que es porti a terme per mitjà de la constitució, abans del 9 d'agost de 2008, d'un consorci que potenciï la col·laboració i eviti la fragmentació tributària en l'àmbit territorial de Catalunya, i que permeti, així mateix, a l'Agència Tributària de Catalunya participar en igualtat de condicions en la gestió i en les decisions relatives als impostos de l'Estat recaptats a Catalunya quan l'aplicació d'aquests impostos correspongui a l'Administració tributària de l'Estat.

Aquesta llei s'articula en sis capítols, vint-i-tres articles, catorze disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El capítol I, de disposicions generals, defineix l'Agència, n'estableix el règim jurídic i en concreta les funcions d'acord amb el que determina, amb caràcter general, l'Estatut d'autonomia.

El capítol II regula l'organització de l'Agència, que s'articula en la presidència, la Junta de Govern i el Comitè Executiu, i la Direcció General, que compleix les funcions de gestió ordinària de l'ens.

Del capítol III, sobre el personal, destaca l'atribució d'autonomia a l'Agència per a aprovar la seva oferta pública d'ocupació i també per a dur a terme i resoldre els processos selectius.

Quant al capítol IV, relatiu al règim econòmic de contractació i patrimonial, segueix l'esquema usual d'aquests tipus d'ens.

Amb relació al capítol V, sobre el control financer, destaca que s'atribueix a la Inspecció de Serveis de l'Agència la supervisió del funcionament intern, sens perjudici, quant a l'àmbit financer, de les funcions que corresponguin a la Intervenció General.

Finalment, el capítol VI regula, no tan sols la col·laboració amb l'Administració tributària de l'Estat, sinó també la col·laboració amb les altres administracions públiques i òrgans jurisdiccionals.

Amb relació a les disposicions addicionals, cal destacar els continguts de la quarta i la cinquena, que estableixen la creació de nous cossos en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya, per a dotar-la dels mitjans personals adequats. I també el de la disposició transitòria quarta, que encomana a l'Agència l'aprovació, en el termini d'un any, de la Carta de drets dels contribuents.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

L'Agència Tributària de Catalunya

 1. Es crea l'Agència Tributària de Catalunya, com a ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per a organitzar i exercir les funcions que té encomanades.

 2. L'Agència actua ajustada al dret públic i es regeix per aquesta llei, per les disposicions reguladores de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i pel seu reglament de règim interior.

 3. L'Agència té autonomia funcional, financera i de gestió i s'adscriu al Departament d'Economia i Finances. El departament d'adscripció estableix les directrius i exerceix el control d'eficàcia i eficiència sobre l'activitat de l'Agència.

Article 2

Funcions

 1. Corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya les funcions següents:

  1. Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generalitat i els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

  2. Gestionar la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat.

  3. Formar part del consorci o ens equivalent a què fa referència l'article 204.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

  4. Exercir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei o per conveni administratiu.

 2. L'Agència pot assumir, per delegació, la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tota la resta d'impostos de l'Estat recaptats a Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 203.4 i 204.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

 3. L'Agència Tributària de Catalunya pot exercir, per mitjà de delegació o per encàrrec de gestió, funcions d'aplicació dels tributs amb relació als tributs locals.

 4. La recaptació dels ingressos tributaris i dels altres recursos de dret públic, derivada de l'activitat pròpia de l'Agència, forma part del Tresor de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Principis generals d'actuació

L'Agència Tributària de Catalunya actua amb autonomia de gestió, basada en una política adequada de recursos humans, en l'àmbit economicofinancer. L'activitat de l'Agència es fonamenta en els principis i les regles d'actuació següents:

 1. Legalitat, objectivitat, eficàcia i generalitat en l'aplicació dels tributs, amb ple respecte als drets i les garanties dels ciutadans.

 2. Desconcentració d'actuacions.

 3. Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.

 4. Eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a la qual cosa ha de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que garanteixi sempre la seguretat i la confidencialitat de les dades.

 5. Servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d'assistència als contribuents, per a reduir al mínim els costos de tramitació i per a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries.

 6. Coordinació i cooperació amb la resta d'administracions tributàries.

 7. Col·laboració social i institucional amb els col·legis professionals, altres corporacions de dret públic i associacions professionals de l'àmbit tributari a fi de facilitar al màxim als contribuents el compliment de llurs obligacions i deures tributaris.

 8. Adaptació de manera continuada als canvis de l'entorn econòmic i social i atenció a les noves necessitats dels ciutadans.

 9. Transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius en els seus àmbits d'activitat, en particular en matèria de lluita contra el frau.

Article 4

Les relacions amb el Departament d'Economia i Finances

Les relacions entre l'Agència Tributària de Catalunya i el Departament d'Economia i Finances s'articulen per mitjà del contracte programa i el programa anual d'actuació, els quals han d'incloure, amb referència al termini de vigència corresponent, almenys, la definició dels objectius que s'han d'assolir, tant en l'àmbit tributari de control com en l'atenció ciutadana, la previsió dels resultats a obtenir a partir de la gestió duta a terme i els instruments de seguiment, control i avaluació a què ha de sotmetre l'Agència la seva activitat.

Article 5

Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans de l'Agència

 1. Els actes de l'Agència Tributària de Catalunya dictats en l'exercici de les seves funcions com a poder públic són actes administratius.

 2. Les funcions d'aplicació dels tributs i la potestat sancionadora atribuïdes a l'Agència es regeixen per la Llei general tributària i la normativa de desplegament, les normes dictades per la Generalitat en exercici de la seva competència en matèria tributària i les disposicions en matèria de procediment administratiu aplicables a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

 3. L'Agència, pel que fa a les funcions que impliquen exercir potestats públiques, es regeix per la normativa reguladora del procediment administratiu en l'àmbit de la Generalitat.

 4. Els actes que dictin els òrgans de l'Agència en l'exercici de la potestat tributària, i també els de recaptació per la via executiva dels ingressos públics no tributaris, són susceptibles de reclamació economicoadministrativa davant els òrgans economicoadministratius que siguin competents d'acord amb les previsions de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sens perjudici de la interposició prèvia i potestativa del recurs de reposició en els termes que estableix la Llei general tributària i les normes de desplegament.

 5. La resta d'actes dictats en l'àmbit de l'Agència esgoten la via administrativa i són susceptibles de recurs contenciós administratiu amb el potestatiu recurs de reposició previ.

 6. La revisió d'actes nuls o anul·lables de naturalesa tributària en via administrativa correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances i s'ha d'efectuar d'acord amb els motius, els terminis i la tramitació establerts per la normativa tributària.

 7. El règim de responsabilitat patrimonial de l'Agència i de les autoritats, dels funcionaris i del personal adscrit és el que s'estableix amb caràcter general per a l'Administració de la Generalitat. Correspon resoldre al director o directora, en els termes que determina la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Capítol II

Organització

Article 6

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Agència Tributària de Catalunya són:

 1. El president o presidenta.

 2. La Junta de Govern.

 3. El director o directora.

 4. El Comitè Executiu.

Article 7

El president o presidenta

 1. La presidència de l'Agència Tributària de Catalunya correspon al secretari o secretària general del Departament d'Economia i Finances.

 2. Correspon al president o presidenta:

  1. Exercir la representació institucional.

  2. Aprovar la relació de llocs de treball.

  3. Aprovar la proposta d'oferta pública d'ocupació.

  4. Aprovar el programa d'actuació de l'Agència i, si escau, la proposta de contracte programa.

  5. Nomenar i fer cessar el personal directiu.

  6. Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions que corresponen al director o directora.

 3. El president o presidenta pot delegar en el director o directora la funció establerta per l'apartat 2.a.

Article 8

La Junta de Govern

 1. Componen la Junta de Govern:

  1. El president o presidenta.

  2. Els vocals nats del Departament d'Economia i Finances, que són: el director o directora de l'Agència; el director o directora general de Tributs; el director o directora general de Pressupostos; l'interventor o interventora general, i el cap o la cap de l'Assessoria Jurídica.

  3. Fins a quatre vocals nomenats pel conseller o consellera d'Economia i Finances.

  4. El secretari o secretària, que ha d'ésser el vocal o la vocal que designi el president o presidenta.

 2. La Junta de Govern té les funcions següents:

  1. Exercir la direcció superior de l'Agència.

  2. Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

  3. Elevar el programa d'actuació de l'Agència a l'aprovació del president o presidenta i, si escau, la proposta de contracte programa.

  4. Deliberar sobre les línies generals de la política de recursos humans, inclosa la política de retribucions.

  5. Conèixer els projectes normatius, incloent-hi els que regulen els procediments tributaris, i emetre'n un informe, sens perjudici que pugui delegar-ho en el director o directora o en el Comitè Executiu.

  6. Deliberar sobre la política de comunicació i sobre les relacions institucionals de l'Agència.

  7. Aprovar els comptes.

  8. Aprovar el Reglament de règim interior de l'Agència.

  9. Complir les altres funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Article 9

El director o directora

 1. El càrrec de director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya és assimilat al de director o directora general i és nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

 2. Correspon al director o directora:

 1. Exercir la direcció ordinària de l'Agència, que inclou donar les instruccions sobre tots els temes relacionats amb l'organització dels serveis de l'Agència.

 2. Exercir la representació ordinària en l'ordre judicial i en l'extrajudicial.

 3. Dirigir i coordinar l'actuació del Comitè Executiu.

 4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost i sotmetre'l a la Junta de Govern.

 5. Executar el programa d'actuació de l'Agència.

 6. Exercir el comandament del personal, i específicament exercir la potestat disciplinària i nomenar i fer cessar el personal que no tingui la consideració de personal directiu.

 7. Contractar personal laboral.

 8. Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el president o presidenta avoqui la competència.

 9. Actuar com a òrgan de contractació de l'Agència.

 10. Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.

 11. Complir les funcions que li delegui el president o presidenta o la Junta de Govern.

 12. Complir les funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Article 10

El Comitè Executiu

 1. El Comitè Executiu de l'Agència és presidit pel director o directora de l'Agència, i és integrat pels caps d'àrea i pels delegats territorials que es determinin per reglament. Actua com a secretari o secretària el membre del Comitè o el funcionari o funcionària que determini el director o directora, si bé en aquest darrer cas no té dret a vot.

 2. Les funcions del Comitè Executiu són:

 1. Elaborar l'avantprojecte del programa d'actuació i, si escau, del contracte programa perquè es pugui trametre a la Junta de Govern.

 2. Aprovar i efectuar el seguiment de les línies de treball fixades en el programa d'actuació, que inclou els principals objectius de l'Agència, els quals es fonamenten en la millora de l'eficàcia i l'eficiència en el funcionament, tant pel que fa al control tributari com a l'atenció ciutadana.

 3. Proposar els programes de contractació i d'inversions.

 4. Proposar mesures que afectin l'organització dels serveis centrals i territorials, i fer-ne el seguiment de l'execució.

 5. Executar els acords de la Junta de Govern, excepte els que corresponen al director o directora.

 6. Assessorar sobre els projectes i les decisions que determini el president o presidenta, la Junta de Govern o el director o directora.

 7. Complir les que li delegui la Junta de Govern.

 8. Complir les que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Article 11

Estructura orgànica

 1. L'Agència Tributària de Catalunya s'estructura en serveis centrals i en serveis territorials. Els serveis centrals es divideixen en àrees en funció dels diferents àmbits d'actuació. Al capdavant de cada àrea hi ha un cap o una cap amb el rang que es determini per reglament. Al capdavant dels serveis territorials hi ha delegats territorials, amb la categoria que es determini per reglament.

 2. S'han de determinar, per ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, l'estructura i l'organització de l'Agència, amb l'objectiu d'atendre les funcions que li atribueix aquesta llei.

 3. Correspon al servei jurídic de l'Agència, integrat per advocats de la Generalitat, d'assessorar l'Agència i de representar-la en dret, en els termes establerts per la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i les normes corresponents de desenvolupament.

Capítol III

El personal

Article 12

Personal

 1. L'Agència Tributària de Catalunya compta amb el personal funcionari i laboral necessari per a poder exercir les seves funcions.

 2. Es reserven a personal funcionari els llocs de treball de l'Agència que comporten l'exercici de potestats públiques.

 3. L'Agència compta amb una relació de llocs de treball, l'aprovació de la qual correspon, amb l'informe previ del departament competent en matèria de funció pública, al president o presidenta de l'Agència, a proposta del director o directora. La relació de llocs de treball s'ha d'elaborar d'acord amb les disposicions de la legislació sobre la funció pública de l'Administració de la Generalitat, dins el marc establert per la normativa i els criteris fixats en el contracte programa sobre política de recursos humans.

 4. El personal al servei de l'Agència resta subjecte al que disposa la normativa reguladora de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, amb les especialitats establertes per aquesta llei, i al seu règim d'incompatibilitats i al principi de no-discriminació per raó de gènere.

 5. Correspon als òrgans competents de l'Agència dissenyar el pla anual de formació del personal que té adscrit, sens perjudici de les competències de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o el Departament d'Economia i Finances, o de la signatura de convenis amb aquest objecte amb entitats públiques o privades.

 6. El departament competent en matèria de funció pública ha d'informar amb caràcter previ de les qüestions relatives a la política de recursos humans de l'Agència que s'incorporin al contracte programa.

Article 13

L'oferta pública d'ocupació

L'Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter anual, amb l'informe previ del departament competent en matèria de funció pública, ha de sotmetre al Govern de la Generalitat l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació. S'han de garantir en tots els casos la promoció i la reserva de places que disposa la normativa.

Article 14

Els processos selectius i les condicions de treball

 1. Correspon a l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'informe previ del departament competent en matèria de funció pública, la convocatòria i la resolució dels concursos que es facin en l'àmbit de la mateixa Agència.

 2. El procés de selecció de personal i de provisió de llocs de treball s'ha de basar en la legislació corresponent a cada tipologia de personal, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

 3. El president o presidenta de l'Agència, a proposta del director o directora, amb la deliberació prèvia de la Junta de Govern, estableix el règim de prestació de serveis i altres condicions de treball del personal de l'Agència.

Capítol IV

Règim econòmic, de contractació i patrimonial

Article 15

Recursos econòmics

Els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya són:

 1. Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, determinades en funció del que estableix l'article 16.3.

 2. Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tingui adscrits.

 3. Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, en els termes i les condicions que fixa la normativa aplicable.

 4. La recaptació de taxes, preus públics i altres ingressos vinculats als serveis que presta.

 5. Qualssevol altres recursos que legalment li corresponguin.

Article 16

Pressupost

 1. El pressupost de l'Agència Tributària de Catalunya es regeix pel que disposa la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les successives lleis de pressupostos.

 2. Correspon al director o directora de l'Agència elaborar l'avantprojecte de pressupost, el qual ha de contenir el que determini la normativa vigent relativa a l'elaboració dels pressupostos.

 3. Es poden determinar, per mitjà dels contractes programa corresponents, mecanismes d'ajustament de crèdits de despeses i inversions vinculats a la consecució dels objectius que es fixin tant en l'àmbit de control com en l'atenció ciutadana.

Article 17

Patrimoni

 1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència Tributària de Catalunya els béns i els drets que li són adscrits i els béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol.

 2. Els béns adscrits conserven la qualificació jurídica originària i l'adscripció no implica cap transmissió del domini públic ni desafectació.

 3. El règim patrimonial de l'Agència se subjecta a la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i a la normativa reguladora del patrimoni de l'Administració de la Generalitat.

 4. L'Agència gaudeix de sistemes d'informació propis, sens perjudici de les fórmules de col·laboració que es puguin establir amb l'Administració de la Generalitat.

Article 18

Règim comptable i fiscal

 1. L'Agència Tributària de Catalunya ha d'aplicar el Pla de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

 2. Pertoca als òrgans de l'Agència que amb aquest objectiu es determinin, d'acord amb l'estructura orgànica corresponent, portar la comptabilitat de l'Agència, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte dicti la Intervenció General.

 3. La comptabilitat de la liquidació i de la recaptació dels tributs i altres recursos de dret públic s'ha de portar d'acord amb els criteris que a aquest efecte estableixi la Intervenció General, i s'ha de garantir la interconnexió informàtica per mitjà de sistemes d'informació corporatius.

 4. L'Agència gaudeix del tractament fiscal aplicable a l'Administració de la Generalitat.

Article 19

Règim contractual

 1. La contractació de l'Agència Tributària de Catalunya es regeix per la normativa vigent en matèria de contractes de les administracions públiques.

 2. L'òrgan de contractació de l'Agència és el director o directora.

Capítol V

Control financer i d'eficàcia

Article 20

Règim de control

 1. Correspon a la Inspecció de Serveis de l'Agència Tributària de Catalunya la supervisió del funcionament intern de l'Agència, i també el control d'eficàcia i eficiència per mitjà de l'anàlisi del grau d'assoliment dels objectius fixats en el programa anual d'actuació.

 2. Correspon a la Intervenció General de la Generalitat efectuar el control financer permanent, d'acord amb el pla anual aprovat pel conseller o consellera d'Economia i Finances, tant pel que fa al pressupost de l'Agència com pel que fa a l'aplicació dels tributs.

 3. El conseller o consellera d'Economia i Finances pot acordar el sotmetiment de l'Agència als sistemes d'informació corporatius en matèria de personal i economicofinancera.

Capítol VI

La col·laboració entre administracions

Article 21

Els convenis

 1. L'Agència Tributària de Catalunya pot signar, en els termes i les condicions establerts per la normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat, convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions en els àmbits d'actuació que directament o indirectament li són propis. Així mateix, pot subscriure convenis amb entitats privades amb la mateixa finalitat.

 2. Si els convenis a què fa referència l'apartat 1 imposen a l'Agència l'execució de tasques a acomplir per mitjà dels seus recursos humans o materials, es pot establir una contraprestació econòmica que, en qualsevol cas, cobreixi o compensi el cost dels mitjans esmerçats en l'execució del conveni.

Article 22

Formes de col·laboració

La col·laboració de l'Agència Tributària de Catalunya amb entitats d'altres administracions públiques pot revestir qualsevol fórmula jurídica admesa en dret, incloent-hi la constitució o la participació en entitats amb personalitat jurídica pròpia i diferenciades.

Article 23

Col·laboració en l'àmbit tributari

 1. L'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ha de participar en el consorci o ens equivalent de naturalesa paritària que disposa l'Estatut per a aplicar els tributs i altres matèries en les quals sigui competent el consorci en l'àmbit territorial de Catalunya.

 2. L'Agència participa, en la forma que es determini, en representació de la Generalitat, en els ens o organismes tributaris de l'Estat responsables de la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs estatals cedits parcialment.

 3. L'Agència ha de col·laborar, pels mitjans que consideri pertinents, amb l'Administració tributària d'altres comunitats autònomes i de l'Administració local. Així mateix, ha de col·laborar amb l'Administració de justícia i amb els òrgans del Ministeri Fiscal.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Règim d'adscripció del personal

  A partir de la data d'inici de les activitats de l'Agència Tributària de Catalunya, el personal que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei presta serveis en els àmbits de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs del Departament d'Economia i Finances resta adscrit a l'Agència en els termes que es determinin per reglament i en la relació dels llocs de treball que s'aprovi a aquest efecte, sens perjudici de la integració posterior, si escau, en els cossos de nova creació a què fan referència les disposicions addicionals quarta i cinquena.

  Segona

  Les oficines liquidadores

  L'Agència Tributària de Catalunya, a partir que comenci l'activitat, sens perjudici de la competència que té atribuïda la Intervenció General, ha de complir les funcions de direcció, coordinació i inspecció de les oficines liquidadores en els àmbits de gestió i liquidació dels impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i successions i donacions.

  Tercera

  Règim d'adscripció dels béns

  Els béns que en la data d'inici de l'activitat de l'Agència Tributària de Catalunya estiguin afectes als serveis de gestió, inspecció i recaptació tributària s'entén que són automàticament adscrits a l'Agència.

  Quarta

  Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya

 4. Es crea el Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, pertanyent al grup A, subgrup A1, d'acord amb les disposicions de l'article 76 de la Llei de l'Estat 7/2007, del 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i s'adscriu a l'Agència Tributària de Catalunya, de qui depèn orgànicament i funcionalment.

 5. Dins el Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya es creen les dues escales següents:

  1. Escala d'inspecció tributària.

  2. Escala tècnica tributària.

 6. Al Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària li correspon complir les funcions d'aplicació dels tributs que regula la normativa tributària amb relació a les actuacions i els procediments que estableix, en particular pel que fa a la gestió, la inspecció i la recaptació dels tributs, i també l'exercici de la potestat sancionadora en aquesta matèria.

 7. Les funcions pròpies de l'escala d'inspecció tributària són:

  1. Investigar els fets imposables per a descobrir els que siguin ignorats per l'Administració.

  2. Dur a terme la integració definitiva, si escau, de les bases tributàries per mitjà de l'anàlisi i l'avaluació corresponents en els diferents mètodes de determinació.

  3. Comprovar la veracitat i l'exactitud de les declaracions presentades pels obligats tributaris.

  4. Dur a terme, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'altres òrgans de l'Administració tributària, actuacions d'obtenció d'informació que s'hagin de dirigir als particulars o a altres organismes, relacionades amb l'aplicació dels tributs.

  5. Comprovar el valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i altres elements, quan calgui per a determinar les obligacions tributàries.

  6. Comprovar el compliment dels requisits que s'exigeixen per a l'obtenció de beneficis o incentius fiscals o devolucions tributàries, i també per a l'aplicació de règims tributaris especials.

  7. Informar els obligats tributaris, amb motiu de les actuacions inspectores, sobre llurs drets i obligacions tributàries.

  8. Executar actuacions del procediment de comprovació limitada.

  9. Efectuar la pràctica de les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació i investigació.

  10. Acomplir les tasques de gestió tributària i de recaptació que siguin necessàries o complementàries de les tasques que té encomanades .

  11. Assessorar, assistir i informar en matèria tributària òrgans de l'Administració pública.

  12. Complir les funcions que li siguin atribuïdes per la normativa o assignades pels òrgans competents.

 8. Les funcions pròpies de l'escala tècnica tributària són:

  1. Informar i assistir els contribuents amb relació a llurs drets i obligacions de naturalesa tributària.

  2. Efectuar el control del compliment de l'obligació de presentar declaracions tributàries i altres obligacions formals.

  3. Efectuar el reconeixement i la comprovació de la procedència de beneficis fiscals.

  4. Acomplir tràmits i executar les devolucions previstes per la normativa tributària.

  5. Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades del procediment iniciat per mitjà de declaració.

  6. Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades del procediment de verificació de dades de les declaracions i autoliquidacions.

  7. Acomplir les actuacions corresponents al procediment de comprovació limitada i la pràctica de les liquidacions que se'n derivin.

  8. Efectuar la comprovació de valors mobiliaris.

  9. Acomplir les actuacions de recaptació dels deutes tributaris.

  10. Assessorar, assistir i informar en matèria tributària els òrgans de l'Administració pública.

  11. Acomplir la resta de tasques d'aplicació dels tributs, no integrades en les funcions d'inspecció, que li siguin atribuïdes per la normativa o assignades pels òrgans competents.

 9. El director o directora de l'Agència és l'òrgan competent per a concretar les funcions específiques de l'àmbit d'actuació del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària.

 10. Per a ingressar a les escales d'inspecció tributària i tècnica tributària del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat cal superar les proves teòriques i pràctiques i el curs selectiu de formació exigits en la convocatòria pública pertinent, d'acord amb els procediments de selecció d'oposició per al torn lliure i de concurs oposició per al torn restringit de promoció interna.

  Per a ingressar a l'escala d'inspecció tributària, a més de la selecció per oposició per al torn lliure, s'ha d'establir un únic torn de promoció interna, de com a màxim un 50% de les places que es convoquin, per als funcionaris de carrera que tinguin una antiguitat mínima de dos anys en l'escala tècnica tributària.

  Per a ingressar a l'escala tècnica tributària, almenys un 50% de les places que es convoquin s'ha de proveir pel procediment d'oposició per al torn lliure. En les convocatòries corresponents s'han d'establir, en tot cas, dos torns de promoció interna, un per als funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qualsevol dels cossos i escales del grup A, subgrup A1, i l'altre per als funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qualsevol dels cossos i escales del grup A, subgrup A2. Els funcionaris que pertanyin al grup A, subgrup A2, han de complir, en tot cas, els requisits de titulació per a accedir al grup A, subgrup A1.

 11. El nombre màxim de places de la plantilla de l'escala d'inspecció tributària es fixa en cinquanta i el de la plantilla de l'escala tècnica tributària es fixa en cent. Aquests nombres màxims poden ésser incrementats per acord del Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

 12. Els funcionaris que, havent superat els processos selectius corresponents, en el moment d'entrar en vigor aquesta llei pertanyin a l'actual escala d'inspecció tributària del Cos Superior d'Administració de la Generalitat, s'integren automàticament en l'escala d'inspecció tributària del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya.

 13. Els funcionaris que, havent superat els processos selectius corresponents, en el moment d'entrar en vigor aquesta llei pertanyin al Cos Superior d'Administració de la Generalitat i al grup A, subgrup A1, d'altres administracions i estiguin adscrits a la Direcció General de Tributs, a les seves delegacions territorials, a la Junta de Finances o a les tresoreries territorials, poden integrar-se en l'escala tècnica tributària del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat després de superar el curs selectiu específic de formació que s'ha de regular per resolució del president o presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya. En aquest curs els funcionaris poden restar exonerats de les matèries que corresponen a funcions de l'escala que hagin estat objecte de cursos de formació aprovats o estiguin incloses en els temaris d'oposicions ja superades. El personal que s'integri en l'escala tècnica tributària del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària, de conformitat amb el que estableix aquest apartat, resta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat respecte del seu cos d'origen.

 14. Els membres del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya han de complir llurs funcions en règim de dedicació exclusiva, amb incompatibilitat respecte a qualsevol altra activitat professional. D'aquest règim s'exceptuen les activitats compatibles que estableix el capítol II de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i les de professor o professora universitari associat a temps parcial.

 15. S'ha d'establir per reglament el contingut general de les proves i les principals qüestions derivades dels sistemes d'accés. Per resolució del president o presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya s'han d'establir els temaris de les fases d'oposició i la durada de les proves, i també el contingut i la durada dels cursos selectius de formació.

  Cinquena

  Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya

 16. Es crea el Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya, pertanyent al grup A, subgrup A2, d'acord amb les disposicions de l'article 76 de la Llei de l'Estat 7/2007, i s'adscriu a l'Agència Tributària de Catalunya, de qui depèn orgànicament i funcionalment.

 17. Al Cos Tècnic de Valoració Tributària li correspon estudiar, investigar i comprovar els valors immobiliaris que siguin necessaris per a aplicar els tributs.

 18. Dins el Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya es creen les dues escales següents:

  1. Escala de valoració urbana.

  2. Escala de valoració rústica.

 19. Les funcions pròpies de l'escala de valoració urbana són:

  1. Valorar els béns immobles de naturalesa urbana.

  2. Estudiar els costos i els terminis de la gestió urbanística i de la promoció immobiliària.

  3. Investigar els valors de mercat dels immobles urbans i la rendibilitat corresponent.

  4. Formar bases de dades dels immobles urbans.

  5. Emetre informes sobre les característiques dels immobles urbans.

  6. Acomplir les altres tasques de valoració urbana que li siguin atribuïdes per la normativa o assignades pels òrgans competents.

 20. Les funcions pròpies de l'escala de valoració rústica són:

  1. Valorar els béns immobles de naturalesa rústica.

  2. Estudiar els costos, les produccions i les rendibilitats de les explotacions rústiques.

  3. Investigar els valors de mercat dels immobles rústics i de les explotacions agràries.

  4. Formar bases de dades dels immobles rústics.

  5. Emetre informes sobre les característiques dels immobles rústics.

  6. Acomplir les altres tasques de valoració rústica que li siguin atribuïdes per la normativa o assignades pels òrgans competents.

 21. El director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya és l'òrgan competent per a concretar les funcions específiques de l'àmbit d'actuació del Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya.

 22. Per a ingressar a les escales de valoració urbana i de valoració rústica del Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya cal superar les proves teòriques i pràctiques i el curs selectiu de formació exigits en la convocatòria pública pertinent, d'acord amb els procediments de selecció d'oposició per al torn lliure i de concurs oposició per al torn restringit de promoció interna. En les convocatòries corresponents s'ha d'establir un torn de promoció interna, de com a màxim un 50% de les places que es convoquin, per als funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qualsevol dels cossos i escales del grup A, subgrup A2.

 23. Per a poder participar en les proves de selecció per a l'ingrés al Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya, quant a l'escala de valoració urbana, cal tenir el títol d'arquitectura tècnica, i, pel que fa a l'escala de valoració rústica, el títol d'enginyeria tècnica agrícola o enginyeria tècnica forestal, o bé estar en condicions d'obtenir aquests títols dins el termini de presentació de les sol·licituds per a prendre-hi part. Així mateix, també pot ésser admès a les proves selectives per a l'escala de valoració urbana qui disposi del títol d'arquitectura i a les proves per a l'escala de valoració rústica qui tingui el títol d'enginyeria agrònoma o d'enginyeria forestal.

 24. El nombre màxim de places de la plantilla de l'escala de valoració urbana es fixa en trenta-nou i el de la plantilla de l'escala de valoració rústica es fixa en onze. Aquests nombres màxims poden ésser incrementats per acord del Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

 25. Els funcionaris que en el moment d'entrar en vigor aquesta llei, havent superat els processos selectius corresponents, pertanyin al Cos de Diplomatura, Arquitectura Tècnica, o al Cos Especial d'Arquitectes Tècnics d'Hisenda de l'Estat, i compleixin llurs funcions a la Direcció General de Tributs o a les seves delegacions territorials s'integren automàticament a l'escala de valoració urbana del Cos Tècnic de Valoració Tributària.

 26. El personal integrat en l'escala de valoració urbana del Cos Tècnic de Valoració Tributària, de conformitat amb el que estableix l'apartat 10, resta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat respecte del seu cos d'origen.

 27. Els membres del Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya han de complir llurs funcions en règim de dedicació exclusiva, amb incompatibilitat respecte a qualsevol altra activitat professional. D'aquest règim s'exceptuen les activitats compatibles que estableix el capítol II de la Llei 21/1987, i les de professor o professora universitari associat a temps parcial.

 28. S'ha d'establir per reglament el contingut general de les proves i les principals qüestions derivades dels sistemes d'accés. Per resolució del president o presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya s'han d'establir els temaris de les fases d'oposició i la durada de les proves, i també el contingut i la durada dels cursos selectius de formació.

  Sisena

  Normes comunes dels cossos i les escales creats

  El que estableixen les disposicions addicionals quarta i cinquena respecte als cossos i les escales que s'hi creen i els funcionaris que poden concórrer als torns de promoció interna, amb relació a l'enquadrament o la pertinença als grups i subgrups inclosos en l'article 76 de la Llei de l'Estat 7/2007, s'efectua d'acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera de la dita llei, sens perjudici de la regulació que en desplegament d'aquesta porti a terme el Govern de la Generalitat.

  Setena

  Finestreta única

  Amb la finalitat de facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels contribuents, es faculta l'Agència Tributària de Catalunya per a establir, juntament amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els mecanismes a què fa referència l'article 204.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que han de permetre presentar i rebre a les oficines de les dues administracions les declaracions i la resta de documentació amb transcendència tributària que hagin de produir efectes davant l'altra administració.

  Vuitena

  Règim normatiu supletori

  S'ha d'aplicar, en tot allò que no regula aquesta llei, el que disposa la normativa reguladora dels ens que integren el sector públic de la Generalitat i la normativa reguladora de les seves finances públiques.

  Novena

  Règim pressupostari

  Fins que no es modifiqui la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat i el règim jurídic del seu sector públic, és aplicable a l'Agència Tributària de Catalunya el règim pressupostari regulat per als ens determinats per l'article 1.1.b del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana.

  Desena

  Personal directiu

  La determinació del personal directiu de l'Agència a què fa referència l'article 7.2.e s'ha de fixar per reglament.

  Onzena

  Consell Assessor de l'Agència

  Es crea el Consell Assessor de l'Agència Tributària de Catalunya, que és presidit pel president o presidenta de l'Agència i és integrat per sis representants elegits entre els col·legis professionals, les institucions acadèmiques i les organitzacions econòmiques i socials. La forma d'elecció dels membres i les funcions del Consell s'han de determinar per reglament.

  Dotzena

  Actuació tributària dels departaments de la Generalitat

  Sens perjudici de les funcions que l'Estatut d'autonomia de Catalunya i aquesta llei atorguen a l'Agència Tributària de Catalunya, determinats actes d'aplicació dels tributs i de la potestat sancionadora poden ésser executats, sota la coordinació de l'Agència, d'acord amb la llei de creació dels mateixos tributs, pels departaments de la Generalitat o els ens que en depenen.

  Tretzena

  Junta de Finances de la Generalitat

  El Govern ha de dotar la Junta de Finances de la Generalitat dels mitjans humans i materials necessaris per a garantir-ne el funcionament adequat, als efectes del que disposa l'article 5, per tal d'assolir la màxima eficàcia i agilitat en la resolució de les reclamacions economicoadministratives que li corresponen.

  Catorzena

  L'Administració Tributària a Catalunya

  El Govern, d'acord amb el que estableix l'article 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ha de promoure la transformació del consorci a què fa referència l'article 2.1.c en l'Administració Tributària a Catalunya. La creació d'aquest consorci ha d'ésser efectiva, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya, abans del 9 d'agost de 2008, i pot assumir de manera gradual les seves funcions en el període no superior als dos anys a partir de la data de creació.

  Disposicions transitòries

  Primera

  Continuïtat en les funcions

  A partir de la data en què l'Agència Tributària de Catalunya comenci l'activitat, els procediments que s'estiguin tramitant en els òrgans adscrits a la Direcció General de Tributs o a la Subdirecció General de Tresoreria, en els àmbits de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de tributs han de passar a ésser tramitats pels òrgans equivalents de l'Agència, sens perjudici dels supòsits en què en virtut d'una llei s'hagin atribuït a un departament o a una entitat dependent de la Generalitat amb competències en gestió tributària.

  Segona

  Els processos selectius

  Els processos selectius iniciats en el moment d'aprovar aquesta llei continuen regint-se, fins que finalitzin, per la normativa aplicable en el moment de la convocatòria i, en conseqüència, els opositors aprovats accedeixen, si escau, als cossos i les escales respectius.

  Tercera

  Oficina del contribuent

  En el termini d'un any el Govern ha de regular la creació d'una oficina del contribuent per a defensar les garanties i els drets dels ciutadans en llur relació amb l'Administració Tributària de Catalunya, adscrita al Departament d'Economia, Finances.

  Quarta

  Carta de drets dels contribuents

  L'Agència Tributària de Catalunya, en el termini d'un any des de l'entrada en funcionament, ha d'aprovar la Carta de drets dels contribuents, que ha de contenir d'una manera sistematitzada les prestacions que posa a disposició dels contribuents i els compromisos de qualitat en la seva actuació.

  Disposició derogatòria

  Resten derogats:

  1. La Llei 5/1991, del 27 de març, de creació de l'escala d'inspectors financers i de l'escala d'inspectors tributaris dins el cos superior d'Administració de la Generalitat, en tot allò que contradigui el que estableix aquesta llei, s'hi oposi o hi resulti incompatible.

  2. Els articles 67 a 71 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

  Disposicions finals

  Primera

  Manteniment dels convenis

  Des de la data d'inici de les seves activitats, l'Agència Tributària de Catalunya resta subrogada en la posició jurídica del Departament d'Economia i Finances en tots els convenis o instruments jurídics que afectin l'àmbit de les seves competències.

  Segona

  Desplegament normatiu

  El Govern, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha de dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a desplegar-la.

  Tercera

  Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que les activitats de l'Agència Tributària de Catalunya s'iniciïn per mitjà d'una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Genealitat, 17 de juliol de 2007

  José Montilla i Aguilera

  President de la Generalitat de Catalunya

  Antoni Castells

  Conseller d'Economia i Finances

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR