Llei de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (Llei 18/2010, del 7 de juny)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL

Com a desplegament i a l'empara de l'Estatut d'autonomia de l'any 1979, la Llei 6/1984, del 5 de març, va regular la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Tenint en compte que la normativa va entrar en vigor fa més de vint-i-cinc anys, es fa peremptòria la necessitat d'actualitzar la Sindicatura de Comptes per adequar-ne el funcionament, l'àmbit d'actuació i l'estructura a les exigències que es deriven del mandat estatutari i de la redefinició del sector públic, d'una banda, i de les funcions que, pel que fa al control, imposa el marc europeu, de l'altra.

L'ordenament jurídic de l'Estat atribueix tant al Tribunal de Comptes com a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la funció de control extern, mitjançant la fiscalització dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficàcia de les entitats locals catalanes. Aquesta atribució de competències es desprèn de l'article 136 de la Constitució espanyola, de l'article 80 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de la Llei orgànica 2/1982, del 12 de maig, del Tribunal de Comptes, de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, i de la Sentència del Tribunal Constitucional 187/1988, del 17 d'octubre.

L'Estatut d'autonomia del 2006 reconeix, per primera vegada, la participació de la Sindicatura de Comptes en els procediments jurisdiccionals sobre responsabilitat comptable i determina que aquesta participació, i també les relacions de cooperació que han de mantenir la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes, s'estableixin per mitjà d'un conveni. Aquest fet també fa necessària l'actualització de la Sindicatura.

D'acord amb l'Estatut, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes han de formalitzar un conveni que estableixi les relacions de cooperació que han de mantenir i els mecanismes de participació en els procediments jurisdiccionals sobre responsabilitat comptable.

L'Estatut també determina quines són les lleis que considera de desenvolupament bàsic i que, per tant, requereixen un procediment específic d'aprovació. Aquest és el caràcter que atorga a la llei que ha de regular l'estatut personal, les incompatibilitats, les causes de cessament, l'organització i el funcionament de la Sindicatura de Comptes.

Aquesta llei conté cinquanta-set articles, agrupats en sis títols: el primer títol és dedicat a la naturalesa, les funcions i l'àmbit d'actuació de la Sindicatura de Comptes; el segon, a l'organització, les competències i l'estructura d'aquest òrgan; el tercer, als procediments; el quart, al personal; el cinquè, al règim pressupostari; i el sisè, a les relacions entre la Sindicatura i el Parlament. El text conté, a més, quatre disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria que deroga expressament la Llei 6/1984 i una disposició final que fixa l'entrada en vigor de la Llei.

TÍTOL I De la naturalesa, les funcions i l'àmbit d'actuació de la Sindicatura Artículos 1 a 5
ARTICLE 1 Naturalesa i règim jurídic
 1. La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

 2. La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament, que li delega les funcions que porta a terme, amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis. La Sindicatura de Comptes té personalitat jurídica pròpia.

 3. La Sindicatura de Comptes, en l'exercici de les seves funcions, ha d'actuar amb submissió a l'ordenament jurídic i amb total independència respecte dels òrgans i ens públics que té subjectes a fiscalització.

 4. Les relacions de cooperació entre la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes s'estableixen per mitjà d'un conveni que, d'acord amb la normativa vigent, s'ha de publicar en els diaris oficials corresponents. Aquest conveni ha d'establir els mecanismes de participació en els procediments jurisdiccionals sobre responsabilitat comptable.

ARTICLE 2 Funcions

La Sindicatura de Comptes té les funcions següents:

 1. Fiscalitzar els comptes de la totalitat dels ingressos i les despeses del sector públic de Catalunya, definit per l'article 3, per mitjà de l'elaboració d'informes, a fi de determinar-ne la fiabilitat; així mateix, ha de vetllar perquè els comptes s'ajustin a la legalitat i l'eficàcia de les operacions corresponents.

 2. Examinar els comptes generals del sector públic que formen anualment les administracions que l'integren, per mitjà d'agregació o consolidació dels comptes de les entitats dependents de cada administració, amb relació a la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats de l'exercici, l'execució i la liquidació dels pressupostos i l'assoliment dels objectius.

 3. Controlar, per mitjà d'auditories operatives, la legalitat, l'eficàcia, l'eficiència i l'economia de les activitats dels centres de gestió, dels serveis, dels programes pressupostaris i, en general, de qualsevol activitat de contingut econòmic i financer feta pel sector públic.

 4. Avaluar el grau de compliment assolit pels ens subjectes a fiscalització respecte de llurs objectius pressupostaris, per mitjà de l'anàlisi de la gestió, els recursos, les activitats, els resultats, els costos i els impactes d'aquests ens, tot emprant criteris d'eficiència, eficàcia, economia, qualitat, equitat, gènere, sostenibilitat o altres criteris que es considerin adequats, i fent recomanacions sobre les possibles innovacions i bones pràctiques per a millorar la gestió pública.

 5. Fer el seguiment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades dels informes que emet.

 6. Assessorar, emetre dictàmens i respondre a les consultes que, en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del sector públic, li demani el Parlament.

 7. Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals l'àmbit dels quals se circumscriu a Catalunya, i també la comptabilitat i l'activitat econòmica i financera dels partits polítics, les federacions i les agrupacions d'electors que participen en aquests processos, d'acord amb la normativa reguladora del finançament dels partits polítics.

 8. Fiscalitzar les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades orgànicament a partits polítics amb representació al Parlament.

 9. Exercir les funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven de l'article 80.3 de l'Estatut d'autonomia.

 10. Col·laborar amb el departament competent en matèria de corporacions locals en el disseny d'actuacions formatives amb relació a la documentació que s'ha de lliurar a la Sindicatura de Comptes, les quals han de tenir en compte les especificitats dels ens locals i, concretament, les que es deriven del nombre d'habitants.

 11. Altres funcions que li delegui el Tribunal de Comptes.

ARTICLE 3 Àmbit d'actuació subjectiu de la Sindicatura

Resten subjectes al control de la Sindicatura de Comptes:

 1. Les entitats regulades pel capítol V del títol II de l'Estatut d'autonomia i les que depenen del Parlament.

 2. El sector públic de Catalunya, format per:

  Primer. L'Administració de la Generalitat.

  Segon. L'Administració local de Catalunya.

  Tercer. Els organismes, les entitats, les societats mercantils, les fundacions del sector públic, els consorcis i, en general, qualsevol persona jurídica sota qualsevol modalitat admesa en dret, si és participada o finançada majoritàriament de manera directa o indirecta per la Generalitat, per les corporacions locals o per les universitats públiques catalanes, o si la seva participació minoritària sumada implica, en un mateix ens, participació majoritària.

  Quart. Les universitats públiques de Catalunya i els òrgans i les entitats que en depenen.

 3. Les persones públiques corporatives creades per llei del Parlament amb relació a les activitats, subjectes a fiscalització, que comporten la gestió o administració de fons públics.

 4. Els partits polítics amb representació parlamentària, les associacions i les fundacions vinculades orgànicament i sotmeses al protectorat de la Generalitat i les agrupacions d'electors.

 5. Altres entitats que determinin les lleis del Parlament.

ARTICLE 4 Obligacions de les entitats fiscalitzades
 1. Les entitats sotmeses a fiscalització han de presentar els comptes anuals en el termini fixat per aquesta llei o per altres disposicions legals.

 2. Als efectes del que estableix l'article 2.g, els partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades orgànicament als partits polítics han de presentar llur comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici. Així mateix, les formacions polítiques i llurs fundacions vinculades amb representació institucional han de presentar llur comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini establert per la normativa electoral. Aquesta documentació ha de permetre identificar els fluxos d'ingressos i despeses. En qualsevol cas, ha de formar part d'aquesta documentació la que han de trametre al Tribunal de Comptes d'acord amb el que estableix la normativa reguladora d'aquest òrgan.

 3. Les entitats subjectes a fiscalització tenen el deure de col·laboració i el de subministrament de totes les dades, els documents antecedents o els informes que la Sindicatura de Comptes els sol·liciti. De la mateixa manera, la Sindicatura, en virtut d'aquesta obligació de col·laboració, pot obtenir directament de qualsevol entitat, persona física o jurídica, tant si és pública com privada, la informació i la documentació que necessiti i que estigui relacionada amb les tasques que té encomanades.

ARTICLE 5 Relacions de tercers amb la Sindicatura
 1. La Sindicatura de Comptes pot sol·licitar a qualsevol persona física o jurídica que hagi rebut fons públics del sector públic, a què fa referència l'article 3, la informació referida exclusivament a la destinació d'aquests cabals públics, a efectes de verificació i amb la finalitat d'emetre opinió sobre el compliment de la destinació dels fons, d'acord amb els criteris de concessió.

 2. La Sindicatura de Comptes, per a complir les tasques que té encomanades i en l'àmbit que li és propi, pot sol·licitar la col·laboració, l'assistència i l'intercanvi d'informació a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Els termes d'aquesta col·laboració s'han d'establir per mitjà d'un protocol o d'un conveni.

TÍTOL II De l'organització, les competències i l'estructura de la Sindicatura Artículos 6 a 34
CAPÍTOL I Organització Artículo 6
ARTICLE 6 Òrgans

Els òrgans de la Sindicatura de Comptes són els següents:

 1. El Ple.

 2. La Comissió de Govern.

 3. Els síndics.

 4. El síndic o síndica major.

 5. La Secretaria General.

CAPÍTOL II El Ple Artículos 7 a 13
ARTICLE 7 Composició

El Ple és format per set síndics que designa el Parlament, un dels quals el presideix com a síndic o síndica major. El secretari o secretària general assisteix al Ple amb veu i sense vot.

ARTICLE 8 Funcions

El Ple té, entre altres, les funcions següents:

 1. Exercir la funció fiscalitzadora i analitzar i aprovar tots els informes de fiscalització.

 2. Aprovar les propostes adreçades al Parlament o, si escau, a l’ens fiscalitzat, orientades a millorar els serveis que presta el sector públic de Catalunya.

 3. Aprovar els dictàmens que li siguin sol·licitats en l’àmbit de les seves competències.

 4. Proposar el nomenament d’un dels membres per al càrrec de síndic o síndica major.

 5. Designar els síndics que han de formar part de la Comissió de Govern.

 6. Designar els síndics que han de presidir els departaments.

 7. Aprovar el programa anual d’activitats de la Sindicatura.

 8. Proposar i aprovar el conveni a què fa referència l’article 80.3 de l’Estatut d’autonomia, relatiu a les relacions de cooperació entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes.

 9. Autoritzar altres acords de col·laboració amb el Tribunal de Comptes, amb altres organismes de control extern o amb qualsevol altre tipus d’entitat o institució.

 10. Nomenar, substituir i cessar el secretari o secretària general.

 11. Aprovar els acords que consideri necessaris pel que fa a la tramitació dels informes de fiscalització, i també pel que fa a l’organització interna de la Sindicatura.

 12. Aprovar l’avantprojecte del pressupost de la Sindicatura i trametre’l al Parlament perquè el tingui en consideració.

 13. Aprovar la memòria d’activitats i els comptes de la Sindicatura.

 14. Determinar l’àmbit competencial de cada departament per establir l’organització interna de la Sindicatura.

 15. Determinar les atribucions, resoldre els conflictes de competència i establir els criteris de coordinació entre els diversos òrgans i departaments de la Sindicatura.

 16. Designar les persones de la Sindicatura que l’han de representar en les institucions de qualsevol naturalesa en què ha de participar.

 17. Designar els síndics que han de comparèixer davant la comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per informar sobre els informes de fiscalització que es presentin.

 18. Adoptar les disposicions necessàries per a complir els objectius que la legislació vigent encomana a la Sindicatura.

 19. Informar el Parlament i, si escau, els tribunals de justícia o els òrgans del Ministeri Fiscal de la manca de col·laboració reiterada o de l’obstrucció de l’accés a dades que impedeixi o dificulti l’exercici de les funcions que li són pròpies.

 20. Proposar les actuacions i mesures correctores corresponents per l’incompliment de la normativa electoral i de la normativa de finançament dels partits i les formacions polítiques.

 21. Aprovar i modificar la relació de llocs de treball i l’oferta pública d’ocupació i aprovar les bases de les convocatòries de selecció de personal de la Sindicatura.

 22. Autoritzar la compatibilitat dels síndics.

 23. Aprovar el reglament de règim interior de la Sindicatura.

 24. Exercir les altres funcions que estableixi la normativa vigent.

ARTICLE 9 Constitució
 1. El Ple es constitueix vàlidament i pot adoptar acords si ha estat degudament convocat i hi assisteixen la majoria dels síndics.

 2. L'assistència dels síndics a les sessions del Ple és obligatòria quan hi són convocats degudament. Si per causa justificada no hi poden assistir, han d'excusar l'absència.

ARTICLE 10 Règim de sessions
 1. El Ple acorda els dies i les hores en què s'ha de reunir en sessions ordinàries per a exercir les funcions que té assignades.

 2. El Ple es reuneix amb caràcter extraordinari si ho considera convenient el síndic o síndica major o a petició de dos síndics, com a mínim. La convocatòria s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils, per mitjà d'una notificació als síndics.

 3. El Ple es pot reunir sense convocatòria ni ordre del dia previ, i pot adoptar acords vàlids, si hi són presents tots els síndics i es decideix així per unanimitat. En aquest cas, el síndic o síndica major ha de fixar l'ordre del dia abans de l'inici de la sessió, de comú acord amb tots els membres del Ple.

ARTICLE 11 Ordre del dia
 1. L'ordre del dia de cada sessió del Ple s'ha de lliurar als síndics amb una setmana d'antelació a la data fixada per a la reunió. Amb la mateixa antelació, com a mínim, ha d'estar a disposició dels síndics, a la Secretaria General, tota la documentació a què faci referència l'ordre del dia.

 2. Qualsevol membre del Ple pot sol·licitar al síndic o síndica major que inclogui en l'ordre del dia una qüestió que sigui competència del Ple. La qüestió s'ha d'incloure en l'ordre del dia de la sessió del Ple immediatament posterior a la sol·licitud, sempre que es formuli, com a mínim, un dia abans del lliurament als síndics de l'ordre del dia corresponent; en cas contrari, s'ha d'incloure en l'ordre del dia de la sessió següent del Ple, sens perjudici del que s'estableixi per als casos d'urgència.

 3. El Ple no pot adoptar cap acord sobre un tema que no ha estat inclòs en l'ordre del dia, llevat que amb l'assistència de tots els síndics a la sessió s'acordi, per unanimitat, declarar urgent el tractament d'un tema concret.

ARTICLE 12 Presa d'acords i secret de les deliberacions
 1. Els acords del Ple s'adopten quan els vota favorablement la majoria dels membres que participen en la sessió. En cas d'empat, el vot del síndic o síndica major o del síndic o síndica que el supleix és diriment.

 2. El síndic o síndica major i els altres síndics que assisteixen a la deliberació poden fer constar, per mitjà d'un vot particular, una opinió discrepant, tant pel que fa a la decisió adoptada com pel que fa als fonaments en què es basa.

 3. La intenció de formular un vot particular s’ha d’expressar quan el Ple adopta la decisió i s’ha de fer constar en l’acta de la sessió. El vot particular anunciat s’ha de formalitzar per mitjà d’un escrit que s’ha de presentar a la Secretaria General en el termini de dos dies hàbils següents a la sessió. Els vots particulars s’han d’incorporar a l’acord a què fan referència i s’han de publicar amb aquest acord.

 4. Les deliberacions del Ple tenen caràcter reservat. Tant les persones que hi assisteixen com les que en tenen coneixement per raó de llurs funcions a la Sindicatura han de guardar secret sobre les deliberacions.

ARTICLE 13 Actes de les sessions
 1. El secretari o secretària general ha de redactar una acta de cada sessió del Ple, en la qual han de constar les persones que hi assisteixen, el lloc i la data de la sessió, les qüestions debatudes, els acords adoptats i, en cas de votació, la indicació de qui ha votat en un sentit i qui en un altre. Si alguna de les persones assistents fa constar expressament la voluntat que s'incloguin a l'acta determinades manifestacions que ha sostingut durant la sessió, ha de lliurar a la Secretaria General, en el termini de dos dies hàbils següents a la sessió, un escrit en què consigni el contingut de les manifestacions fetes, perquè siguin transcrites en l'acta de la sessió.

 2. Les actes són redactades i subscrites pel secretari o secretària general, amb el vistiplau del síndic o síndica major. L'acta es pot aprovar en la mateixa sessió del Ple o en la següent.

CAPÍTOL III La Comissió de Govern Artículos 14 a 17
ARTICLE 14 Composició
 1. La Comissió de Govern és composta pel síndic o síndica major i dos membres de la Sindicatura designats pel Ple per a un període de tres anys. La presideix el síndic o síndica major i l'assisteix el secretari o secretària general o la persona en qui delegui aquesta funció.

 2. En els casos de vacant, absència o malaltia dels síndics designats pel Ple perquè formin part de la Comissió de Govern, incloent-hi la persona que supleix el síndic o síndica major, d'acord amb l'article 30, n'ha de fer la suplència el síndic o síndica amb més antiguitat i, si això no és possible, el síndic o síndica de més edat.

ARTICLE 15 Funcions

Corresponen a la Comissió de Govern les funcions següents:

 1. Acordar, segons la normativa pressupostària, les modificacions pressupostàries, llevat dels suplements de crèdit i dels crèdits extraordinaris, i comunicar-les al Ple i al departament competent en matèria de finances.

 2. Acceptar les delegacions que li confiï el Tribunal de Comptes i distribuir-ne les tasques.

 3. Determinar el règim general de condicions de treball del personal de la Sindicatura en el marc de la normativa de règim interior de la institució.

 4. Exercir la potestat disciplinària del personal de la Sindicatura, sens perjudici de les competències del Ple.

 5. Coordinar els serveis de suport de la Sindicatura per assegurar el bon govern i la bona administració de la institució.

 6. Exercir qualsevol altra funció que el Ple li delegui.

ARTICLE 16 Règim de sessions i presa d'acords
 1. El síndic o síndica major ha de convocar la Comissió de Govern, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores, si ho disposa ell mateix o ho sol·licita algun dels altres síndics que en formen part. La convocatòria ha dur adjunt l'ordre del dia de la sessió corresponent.

 2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, la Comissió de Govern es pot reunir i pot prendre acords si hi són presents tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.

ARTICLE 17 Funcionament

En les deliberacions i els actes de les sessions de la Comissió de Govern s'han d'aplicar les mateixes normes de funcionament establertes per a les sessions i els actes del Ple.

CAPÍTOL IV Els síndics Artículos 18 a 27
ARTICLE 18 Designació i regles d'actuació
 1. El Parlament designa els síndics mitjançant una votació per majoria de les tres cinquenes parts, per a un període de sis anys renovable una vegada. En la presentació de les candidatures s'ha de vetllar per la presència equilibrada de dones i homes.

 2. La designació de síndic o síndica es fa entre empleats públics de cossos o categories del grup de titulació superior, o advocats, economistes i professors mercantils, tots de competència reconeguda i amb més de quinze anys d'exercici professional.

 3. No poden ésser designades membres de la Sindicatura de Comptes les persones que en els quatre anys anteriors han estat membres del Govern, secretaris generals de departament, interventors generals o alts càrrecs responsables de l'ordenació de pagaments i de la tresoreria de la Generalitat.

 4. La designació dels síndics és irrevocable.

 5. Els síndics han d'exercir amb independència les funcions que tenen assignades.

ARTICLE 19 Competències

Correspon a cada síndic o síndica:

 1. Elevar al Ple la proposta del programa anual d'activitats del departament que té assignat.

 2. Organitzar i dirigir el departament que té assignat.

 3. Presentar al Ple els projectes d'informe de fiscalització i els altres documents elaborats sota la seva direcció.

 4. Proposar al Ple l'elaboració d'informes puntuals, elaborar-los i redactar el projecte d'informe corresponent que s'ha de presentar al Ple.

 5. Vetllar perquè es compleixin els procediments i es practiquin les verificacions suficients per a sustentar les conclusions dels informes.

 6. Formular les propostes dels dictàmens que li han estat sol·licitats en l'àmbit del que disposa aquesta llei.

 7. Exercir les altres funcions que determini el Ple i les que estableix la normativa vigent.

ARTICLE 20 Règim d'incompatibilitats
 1. Els síndics han d'exercir llurs funcions amb dedicació plena i absoluta. Llur activitat no és compatible amb l'exercici de cap altre lloc, càrrec, representació, professió o activitat mercantil, professional o industrial, de caràcter públic o privat, per compte propi o aliè, llevat de les excepcions que estableix aquesta llei i dels casos en què, d'acord amb el que disposa l'apartat 5, la Mesa del Parlament ho autoritzi, sense que puguin percebre, en cap cas, més d'una retribució de caràcter fix i periòdic.

 2. La condició de síndic o síndica és incompatible amb qualsevol de les següents:

  1. La de membre de qualsevol cambra legislativa, d'àmbit autonòmic, estatal o europeu.

  2. La de membre de qualsevol altre òrgan de control extern, d'àmbit autonòmic, estatal o europeu.

  3. La de síndic o síndica de greuges.

  4. La de defensor o defensora del poble.

  5. La de director o directora de l'Oficina Antifrau.

  6. La de qualsevol càrrec polític o funció administrativa de la Unió Europea, de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals, o dels corresponents organismes autònoms, empreses públiques, empreses vinculades, i similars, sigui quina sigui llur forma jurídica.

  7. El compliment de funcions directives o executives en els partits polítics, en les centrals sindicals o en les associacions empresarials.

  8. La de membre de qualsevol dels organismes assessors del Govern.

  9. L'exercici de qualsevol altra activitat remunerada.

 3. La condició de síndic o síndica és compatible, sempre que això no interfereixi en la dedicació deguda a la Sindicatura i no es comprometi la imparcialitat o la independència en l'exercici del càrrec, amb les activitats següents:

  1. Les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, llevat del cas que es tingui una participació superior al 10%, individualment o conjuntament amb cònjuges, convivents o fills, en empreses o entitats que subscriguin contractes amb qualsevol administració o entitat del sector públic.

  2. La participació ocasional en seminaris, cursos, conferències, col·loquis o programes de qualsevol mitjà de comunicació social, sempre que no sigui conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis.

  3. La participació en seminaris, jornades o conferències organitzats per centres oficials destinats a la formació del personal de les administracions públiques catalanes, sempre que no tingui caràcter permanent o habitual i que el síndic o síndica hi participi per raó del càrrec que ocupa o de la seva especialitat professional.

  4. La pertinença a tribunals de tesi.

  5. La participació en entitats sense ànim de lucre.

 4. Són compatibles, en els termes esmentats per l'apartat 3, i amb l'autorització prèvia del Ple de la Sindicatura, que només pot denegar-les motivadament, la producció i creació literària, artística, científica i tècnica, i també la col·laboració en les publicacions que se'n deriven, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. La denegació motivada pot ésser objecte de recurs davant la Mesa del Parlament.

 5. És compatible, en els termes esmentats per l'apartat 3, amb l'autorització prèvia de la Mesa del Parlament i amb l'informe previ favorable del Ple de la Sindicatura, l'exercici de funcions docents universitàries en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada màxima d'un semestre en un mateix curs lectiu i sempre que no sigui en detriment de la dedicació a l'exercici del càrrec.

ARTICLE 21 Declaració de no-incompatibilitat
 1. Els síndics han de presentar al Ple, en el termini de deu dies a comptar de la presa de possessió, una declaració en què facin constar que no es troben en cap de les causes d'incompatibilitat establertes per l'article 20. Si durant el mandat incorren en alguna d'aquestes causes també ho han de comunicar al Ple. En cas d'incórrer en incompatibilitat, han d'optar entre un dels dos càrrecs i, si escau, presentar al Parlament un escrit de renúncia al càrrec de síndic o síndica.

 2. Els síndics, en el termini de deu dies a comptar de la presa de possessió, han de presentar la declaració d'interessos actius i passius al registre que a aquest efecte es constitueixi a la Sindicatura de Comptes.

ARTICLE 22 Abstenció
 1. Són causes d'abstenció per als síndics les circumstàncies següents:

  1. Tenir interès personal en l'assumpte, l'empresa o l'ens fiscalitzat, o tenir alguna qüestió litigiosa pendent o una relació de servei amb alguna persona interessada.

  2. Tenir parentiu de consanguinitat fins al quart grau, o d'afinitat fins al segon grau, amb algun dels comptedants o administradors de l'ens objecte de fiscalització.

  3. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones a què fan referència els apartats a i b.

  4. Haver intervingut en els actes o expedients objecte de fiscalització abans d'haver estat designat membre de la Sindicatura de Comptes.

 2. En qualsevol cas, s'ha de considerar que hi ha interès personal determinant d'abstenció, pel que fa a una fiscalització concreta, quan un síndic o síndica s'ha trobat en alguna de les circumstàncies següents:

  1. Haver tingut a càrrec seu la gestió, la inspecció o la intervenció dels ingressos i les despeses de l'ens en el període objecte de la fiscalització.

  2. Haver estat titular de la presidència o la direcció, o membre del consell d'administració o d'un òrgan equivalent, de qualsevol entitat integrada en el sector públic de Catalunya en el període objecte de fiscalització.

  3. Haver percebut subvencions de l'ens fiscalitzat o dels ens i organismes que s'hi relacionen funcionalment, amb càrrec a fons públics, en el període objecte de fiscalització.

  4. Haver estat comptedant davant la Sindicatura de Comptes amb relació a l'objecte de la fiscalització.

  5. Haver estat beneficiari o beneficiària d'avals o d'exempcions fiscals objecte d'una fiscalització.

 3. El síndic o síndica afectat per alguna de les causes d'abstenció determinades per l'apartat 1 ho ha de comunicar al síndic o síndica major, perquè ho inclogui en l'ordre del dia del Ple següent. El Ple ha de decidir si concorre o no la causa d'abstenció al·legada i, si escau, ha de designar un altre síndic o síndica perquè es faci càrrec de la fiscalització.

 4. En el cas que el Ple acordi causa d'abstenció d'un síndic o síndica amb relació a un informe fet sota la direcció d'un altre, el síndic o síndica afectat per l'abstenció no pot participar en el debat i la votació d'aquest informe en el Ple.

ARTICLE 23 Recusació
 1. En el cas que un síndic o síndica no s'abstingui quan ho hagi de fer, se'n pot promoure la recusació per mitjà del procediment corresponent instat pel síndic o síndica major, o per qualsevol persona interessada en el procediment en què concorre la presumpta causa d'abstenció.

 2. Un cop promoguda la recusació d'un síndic o síndica, el síndic o síndica major n'ha d'informar el Ple al més aviat possible. Si el síndic o síndica amb recusació admet la causa de la recusació, s'ha de seguir el procediment establert per als casos d'abstenció.

 3. Si el síndic o síndica interessat nega la causa de la recusació, el Ple ha de nomenar una ponència de dos síndics per tal de portar a terme, de manera sumària, les actuacions indagatòries que es considerin pertinents. Aquestes actuacions sumàries han de contenir les al·legacions de la persona que ha promogut la recusació i les del síndic o síndica recusat.

 4. La ponència, en el termini de deu dies des que ha estat nomenada, ha de presentar al Ple un informe que contingui tots els aspectes de les actuacions portades a terme. El Ple, en una sessió extraordinària a què no assisteix el síndic o síndica recusat, ha de resoldre la recusació.

 5. Si en les actuacions portades a terme hi ha indicis d'una actuació dolosa o culposa del síndic o síndica recusat, per haver intervingut en un assumpte en què s'hauria d'haver abstingut, s'ha d'iniciar un expedient per a exigir responsabilitats, d'acord amb el que estableix l'article 26.

ARTICLE 24 Suspensió
 1. El Ple, en els casos de processament o imputació en un procediment penal d'un síndic o síndica, o durant la tramitació del procediment establert per l'article 26, pot suspendre cautelarment les funcions de la persona afectada.

 2. La suspensió cautelar s'ha d'acordar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple.

ARTICLE 25 Cessament
 1. Els síndics cessen en el càrrec exclusivament per les causes següents:

  1. Per mort.

  2. Per renuncia escrita presentada al Parlament i acceptada per la Mesa d'aquesta institució.

  3. Per extinció del mandat quan n'expira el termini.

  4. Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

  5. Per inhabilitació per a exercir els drets polítics declarada per decisió judicial ferma.

  6. Per condemna mitjançant sentència ferma a causa de delicte.

  7. Per incompliment de les obligacions del càrrec.

 2. Quan el cessament es produeix per extinció del mandat, el síndic o síndica de què es tracti continua exercint les funcions del càrrec mentre no pren possessió el nou síndic o síndica.

 3. El cessament per incompliment de les obligacions del càrrec s'ha de tramitar d'acord amb el procediment establert per l'article 26.

ARTICLE 26 Responsabilitat
 1. Els síndics incorren en responsabilitat quan incompleixen les obligacions que els imposa la llei, la qual cosa pot comportar el cessament en el càrrec.

 2. Quan un síndic o síndica incompleix les obligacions inherents al càrrec, està afectat per alguna causa d'incompatibilitat o és objecte de recusació amb concurrència de dol o culpa reiterada, el Ple inicia el procediment establert pel reglament de règim interior, que s'ha de basar en els principis d'audiència i contradicció, a fi d'establir la proposta eventual de resolució. Aquesta proposta s'ha d'elevar al Parlament perquè pugui adoptar l'acord pertinent, aplicant les mateixes normes de procediment establertes per al nomenament dels síndics.

 3. No obstant el que estableix l'apartat 2, el procediment de responsabilitat no s'ha d'iniciar si l'incompliment de les obligacions o l'actuació del síndic o síndica, en el cas de recusació, s'ha produït per primera vegada durant el seu mandat i existeix culpa. En aquest cas, el reglament de règim interior regula el procediment pel qual el Ple pot advertir el síndic o síndica.

 4. A l'efecte del que determina l'apartat 2, s'entén que hi ha reiteració quan, d'acord amb el procediment establert pel reglament de règim interior, el Ple ja ha advertit el síndic o síndica afectat o bé el Parlament ja l'ha suspès en més d'una ocasió durant el seu mandat.

ARTICLE 27 Els departaments
 1. La Sindicatura de Comptes s'organitza en departaments. Al capdavant de cada departament hi ha un síndic o síndica.

 2. L'adscripció dels síndics als departaments és per a períodes de tres anys.

 3. Els síndics, com a responsables de llurs departaments i en l'àmbit de la funció fiscalitzadora assignada a la Sindicatura de Comptes, tenen la facultat de decidir les verificacions que creguin que són necessàries i de vetllar perquè es portin a terme.

CAPÍTOL V El síndic o síndica major Artículos 28 a 30
ARTICLE 28 Nomenament
 1. El síndic o síndica major, proposat pel Ple d'entre els seus membres, és nomenat pel president o presidenta de la Generalitat per a un període de tres anys.

 2. La proposta per al nomenament del síndic o síndica major ha de recaure en el síndic o síndica que compti amb l'aprovació de la majoria absoluta dels síndics que integren el Ple.

 3. Si en la primera convocatòria cap síndic o síndica no assoleix la majoria absoluta, s'ha de fer una segona votació dins les quaranta-vuit hores següents.

 4. Si un cop feta la segona votació cap síndic o síndica no ha obtingut la majoria absoluta, s'ha de fer, dins la setmana següent, una tercera votació en què només poden ésser candidats a l'elecció els dos síndics que hagin obtingut més vots en la segona votació. En aquesta tercera votació s'ha de proposar qui obtingui més vots. En cas d'empat, la proposta recau en el síndic o síndica que ha exercit més temps com a tal, i si el temps és el mateix, en el de més edat.

 5. En el cas que es presenti un únic candidat o candidata són aplicables les mateixes majories establertes per aquest article, per tal d'aconseguir el nomenament.

 6. El síndic o síndica major cessa en el càrrec si perd la condició de síndic o síndica abans d'acabar el període del mandat pel qual ha estat escollit.

ARTICLE 29 Funcions
 1. El síndic o síndica major, pel que fa a les actuacions institucionals de la Sindicatura de Comptes, té les funcions següents:

  1. Representar la Sindicatura en qualsevol instància i presidir-ne els actes corporatius i els oficials.

  2. Fer saber al Parlament el cessament de síndics si és per una causa establerta legalment. En el cas que el cessament sigui pel compliment del termini de renovació, s'ha de comunicar al Parlament amb dos mesos d'antelació.

  3. Donar compte al Parlament dels acords adoptats pel Ple relatius a incompatibilitats o responsabilitats en què poden haver incorregut els síndics.

  4. Informar dels acords del Ple, en els termes que aquest determini i sense infringir el deure de secret de les deliberacions.

 2. El síndic o síndica major, pel que fa al funcionament del Ple, té les funcions següents:

  1. Convocar i presidir el Ple i la Comissió de Govern, fixar l'ordre del dia de les reunions d'aquests òrgans i dirigir-ne les deliberacions.

  2. Vetllar per l'execució dels acords del Ple i de la Comissió de Govern.

  3. Decidir amb vot de qualitat els empats que es produeixin en el Ple o en la Comissió de Govern.

  4. Traslladar els informes al Parlament, en el termini de sis setmanes a comptar de l’aprovació que en fa el Ple.

  5. Presentar al Ple l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual de la Sindicatura.

 3. El síndic o síndica major, pel que fa al funcionament de la Sindicatura de Comptes, té les funcions següents:

  1. Exercir el govern interior de la Sindicatura, la direcció i la inspecció superior del personal i les funcions relatives al nomenament, la contractació i, en general, el govern i l'administració executiva del personal.

  2. Resoldre les qüestions internes no assignades als altres òrgans de la Sindicatura.

  3. Exercir d'òrgan de contractació de la Sindicatura, autoritzar-ne les despeses, reconèixer-ne les obligacions i ordenar-ne el pagament.

  4. Autoritzar les actes i les certificacions de qualsevol mena expedides per la Secretaria General i fer-hi constar el seu vistiplau.

  5. Exercir les altres facultats que li reconeix aquesta llei.

ARTICLE 30 Suplència

En els casos de vacant, d'absència o de malaltia, el síndic o síndica major ha d'ésser suplert per un síndic o síndica que formi part de la Comissió de Govern, d'acord amb l'ordre següent: en primer terme, pel síndic o síndica que fa més temps que en forma part; en cas de coincidència de dos o més candidats, i en segon terme, pel de més edat.

CAPÍTOL VI La Secretaria General Artículos 31 y 32
ARTICLE 31 El secretari o secretària general
 1. Al capdavant de la Secretaria General hi ha el secretari o secretària general, que és nomenat i separat pel Ple. El secretari o secretària general s'escull, a proposta del síndic o síndica major, d'entre persones que reuneixen la titulació exigida per l'article 18.2.

 2. Correspon al Ple determinar si hi ha causes d'incompatibilitat del secretari o secretària general, i prendre la resolució pertinent. Les causes d'incompatibilitat establertes per als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat són aplicables al secretari o secretària general.

 3. En els casos d'absència, de vacant o de malaltia, el secretari o secretària general ha d'ésser suplert pel funcionari o funcionària de la Sindicatura de Comptes que designi el Ple.

ARTICLE 32 Competències
 1. Correspon al secretari o secretària general, pel que fa al funcionament del Ple:

  1. Assessorar jurídicament el Ple i la resta d'òrgans de la Sindicatura. Aquest assessorament l'ha de fer directament o per mitjà de l'Assessoria Jurídica.

  2. Complir, en general, totes les funcions destinades a l'exercici adequat de les competències del Ple, de la Comissió de Govern i del síndic o síndica major en tot el que fa referència al règim interior de la Sindicatura.

  3. Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple i de la Comissió de Govern.

  4. Comunicar a les persones interessades, si escau, les decisions del Ple i de la Comissió de Govern.

  5. Donar curs a les convocatòries de les reunions ordinàries i extraordinàries del Ple i de la Comissió de Govern.

  6. Redactar i distribuir l'ordre del dia del Ple, d'acord amb les instruccions del síndic o síndica major.

  7. Redactar les actes de les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, i subscriure-les amb el vistiplau del síndic o síndica major, després que s'aprovin.

  8. Expedir les certificacions relatives a actes, acords i documents que li han estat confiats perquè els custodiï, amb el vistiplau del síndic o síndica major.

 2. Correspon al secretari o secretària general, pel que fa a la direcció administrativa i financera de la Sindicatura de Comptes:

  1. Custodiar-ne el Registre general i subscriure diàriament la diligència de tancament després d'haver-hi inscrit tots els documents que han tingut entrada a la Sindicatura o n'han sortit, i custodiar la resta de la documentació.

  2. Exercir les facultats que en matèria de personal i d'administració li delegui qualsevol òrgan de la Sindicatura, i, en concret, sota la direcció superior del síndic o síndica major; actuar com a cap de personal de la Sindicatura.

  3. Actuar com a instructor en els expedients oberts amb motiu de faltes comeses pels funcionaris de la Sindicatura i elevar la proposta corresponent a la Comissió de Govern.

  4. Assistir el síndic o síndica major en l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost i en el projecte de memòria anual d'activitats de la Sindicatura.

CAPÍTOL VII Les unitats de suport i el Registre Artículos 33 y 34
ARTICLE 33 Unitats de suport
 1. Són unitats de suport de la Sindicatura de Comptes:

  1. Les comissions.

  2. L'Assessoria Jurídica.

  3. La Unitat de Comptabilitat i Gestió.

  4. Les determinades per acord del Ple.

 2. El reglament de règim interior ha de determinar l'estructura, les funcions i el funcionament de les unitats de suport.

ARTICLE 34 El Registre general

El Registre general de la Sindicatura de Comptes es regeix per la normativa aplicable en aquesta matèria i pel reglament de règim interior, que en determina el funcionament.

TÍTOL III Dels procediments Artículos 35 a 47
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 35 a 38
ARTICLE 35 Actuacions
 1. La Sindicatura de Comptes, en l'exercici de la funció fiscalitzadora que té assignada, actua per mandat legal, a instància del Parlament o d'ofici, ja sia per iniciativa de l'òrgan competent o per escrit presentat per una persona física o jurídica.

 2. La Sindicatura de Comptes té plena llibertat per a decidir la forma i els procediments per a portar a terme les tasques que té encomanades.

 3. En els informes de fiscalització s'han d'esmentar, si escau, els escrits rebuts a la Sindicatura de Comptes que exposen fets que poden afectar el resultat de la fiscalització. El principi d'audiència ha de restar garantit en tots els casos.

 4. Quan el Ple, arran de la funció fiscalitzadora que porta a terme d'acord amb l'article 8, percebi l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicialment, ho ha de fer constar expressament en l'informe corresponent i ha de traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent. També ho ha de comunicar al Parlament i a l'ens fiscalitzat.

ARTICLE 36 Funció fiscalitzadora i informes
 1. La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes es concreta en l'elaboració o la publicació d'informes, un cop aprovats pel Ple, i en la tramesa d'aquests informes al Parlament.

 2. Els informes que elabora la Sindicatura de Comptes són els següents:

  1. L'informe anual sobre el Compte general de la Generalitat.

  2. L'informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals.

  3. Els informes de fiscalització relatius a qualsevol dels ens que formen part del sector públic de Catalunya.

  4. Els informes de fiscalització puntuals.

  5. Els informes de fiscalització que s'emetin en l'exercici de les funcions establertes per l'article 2.g.

  6. Els altres informes que li encomani el Parlament o acordi el Ple.

 3. Els informes tenen l'objectiu de pronunciar-se sobre un o diversos aspectes als quals s'estén la competència de la Sindicatura en els termes establerts per aquesta llei.

ARTICLE 37 Programa anual d'activitats
 1. El programa anual d'activitats és la relació d'informes de fiscalització que la Sindicatura de Comptes preveu d'elaborar durant un any i dels informes encomanats pel Parlament que la Sindicatura no ha pogut elaborar de manera completa en l'exercici en curs. Una cop aprovat, s'ha de donar compte del programa al Parlament.

 2. El programa anual d’activitats ha d’incloure l’informe sobre el Compte general de la Generalitat, l’informe sobre el Compte general de les corporacions locals, els informes de fiscalització dels comptes de totes les entitats que encomani un precepte legal, els informes sol·licitats per mitjà de resolucions del Parlament i els informes que el Ple decideixi d’ofici.

 3. El programa anual d'activitats és vinculant per als departaments de la Sindicatura de Comptes. No obstant això, el Ple pot modificar el programa a instàncies del Parlament o dels departaments.

ARTICLE 38 Elaboració dels informes de fiscalització
 1. En els treballs de fiscalització, les verificacions es poden portar a terme per qualsevol mitjà probatori que sigui fefaent, pertinent i proporcionat.

 2. L'examen de qualsevol expedient, informe o documentació que tingui transcendència per a elaborar els informes de fiscalització es pot fer a les dependències on s'ha tramitat, a les del servei d'intervenció corresponent o a la seu de la Sindicatura de Comptes.

 3. Els informes de fiscalització, des que se n'inicia l'elaboració fins a la tramesa de la versió definitiva al Parlament o, si escau, a l'ens fiscalitzat, tenen caràcter reservat.

CAPÍTOL II L'informe del Compte general de la Generalitat i altres informes dels ens que formen part del sector públic de la Generalitat Artículos 39 y 40
ARTICLE 39 Informe anual sobre el Compte general de la Generalitat
 1. L'informe anual sobre el Compte general de la Generalitat té l'objectiu d'emetre una opinió sobre l'adequació de la informació econòmica i financera presentada, els principis comptables que li són aplicables, i també sobre el compliment de la legalitat. Així mateix, d'acord amb la informació obtinguda, en l'informe s'han de proposar, si escau, les mesures de caràcter general que es considerin necessàries per a millorar la gestió de la Generalitat.

 2. El Compte general de la Generalitat s'ha de presentar a la Sindicatura de Comptes, per mitjà del departament competent en matèria de finances, abans del 31 de juliol de l'any següent al del tancament de l'exercici. L'informe anual del Compte general s'ha de trametre al Parlament després que l'hagi aprovat el Ple de la Sindicatura.

 3. La Sindicatura de Comptes, un cop examinat i comprovat el Compte general de la Generalitat, ha de trametre l'informe corresponent al Parlament, durant el primer semestre de l'exercici següent al de la presentació del Compte general que fa el departament competent en matèria d'economia i finances.

 4. Les entitats vinculades a la Generalitat o que en depenen a què es refereix l'article 3 han de trametre a la Sindicatura de Comptes, abans del 30 de juny de l'any següent al del tancament de l'exercici, els comptes anuals de l'exercici anterior, inclosos els comptes anuals de les entitats en què participen.

 5. Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, la Intervenció General ha de trametre a la Sindicatura de Comptes les auditories i els informes de fiscalització que ha fet respecte de les entitats pertanyents al sector públic de la Generalitat. Així mateix, aquestes entitats han de trametre a la Sindicatura de Comptes qualsevol altre informe o auditoria.

ARTICLE 40 Tramitació dels informes de fiscalització relatius a la Generalitat
 1. Els departaments de la Sindicatura de Comptes, dins llur àmbit competencial, han d'elaborar els informes de fiscalització i redactar els projectes d'informe corresponents.

 2. Els projectes d'informe de fiscalització s'han de trametre a l'ens fiscalitzat perquè presenti, si escau, les al·legacions que consideri pertinents. Un cop conclòs el tràmit d'al·legacions, el síndic o síndica responsable ha de presentar al Ple la proposta d'informe definitiu perquè l'aprovi.

 3. El Ple pot afegir a les al·legacions, les observacions, les recomanacions i les conclusions que cregui convenients, quan aprovi definitivament l'informe, i un cop aprovat, l'ha de trametre al Parlament.

CAPÍTOL III L'informe del Compte general de les corporacions locals i els informes dels ens del sector públic local i d'altres ens del sector públic de Catalunya Artículos 41 y 42
ARTICLE 41 Informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals
 1. L'informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals té l'objectiu principal de constatar que les corporacions locals reten llurs comptes generals d'acord amb la normativa que regeix la matèria. Així mateix, d'acord amb la informació rebuda, en l'informe s'han de proposar, si escau, les mesures de caràcter general que es considerin necessàries per a millorar la presentació i el retiment dels comptes anuals de les corporacions locals de Catalunya.

 2. L'informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals ha de seguir la tramitació establerta per a l'informe del Compte general de la Generalitat. També s'ha de trametre al Parlament perquè en tingui coneixement.

 3. Correspon al departament competent l'elaboració de la proposta d'informe anual que ha de sotmetre al Ple perquè l'aprovi.

 4. Les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici, directament, a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici. Així mateix, s'han de trametre les auditories i qualsevol altre informe de control financer d'entitats, subvencions i, si s'escau, de qüestions globals de naturalesa econòmica financera relatives a llur municipi amb les recomanacions i les reserves corresponents.

 5. Si els ens locals incompleixen el deure de remissió a la Sindicatura de Comptes de la documentació que estableix l’apartat 4 o la informació complementària d’aquesta documentació, un cop donat el tràmit d’audiència, sense que s’hagi acreditat cap causa justificada de l’incompliment, la Sindicatura de Comptes ho ha de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local. D’aquesta manera es pot inscriure en l’inventari públic de control de compliment de les obligacions financeres dels ens locals, que ha d’estar a disposició dels departaments de la Generalitat, i al departament competent en matèria d’economia i finances, perquè s’adoptin les mesures destinades a suspendre el lliurament a l’ens infractor de subvencions o transferències a què tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, sempre que no provinguin d’altres administracions. Aquesta suspensió es manté fins que no s’acrediti la remissió dels comptes, i no genera, en cap cas, dret a compensació financera.

 6. Als efectes del que estableix l'apartat 5, s'entén complert el tràmit de remissió dels comptes si, un cop sotmesos al ple de la corporació local de què es tracti, no són aprovats però es trameten, amb caràcter provisional, a la Sindicatura de Comptes amb aquesta condició i amb un certificat adjunt que n'acrediti la presentació al ple, sens perjudici de l'aprovació posterior per part de la corporació.

ARTICLE 42 Tramitació dels informes de fiscalització relatius als ens del sector públic local i altres ens del sector públic de Catalunya
 1. Els informes de fiscalització han de seguir la tramitació establerta per als informes de fiscalització relatius a la Generalitat.

 2. Els ens de l'Administració corporativa catalana sotmesa a fiscalització d'acord amb aquesta llei han de trametre a la Sindicatura de Comptes, per mitjà de llur òrgan tutelar, els comptes anuals i l'informe de l'auditoria abans del 31 de juliol de l'any següent al del tancament de l'exercici i la liquidació del pressupost.

 3. Els informes s'han de trametre als membres o òrgans competents en la gestió i direcció de l'ens fiscalitzat, després que el Ple de la Sindicatura els hagi aprovat definitivament. Al mateix temps se n'ha de trametre una còpia al Parlament i, si escau, a l'ens que té encomanada alguna facultat de tutela relacionada amb els temes que es tracten en els informes.

CAPÍTOL IV Informes de fiscalització puntuals i publicitat de tots els informes Artículos 43 y 44
ARTICLE 43 Informes de fiscalització puntuals
 1. Els informes de fiscalització puntuals tenen l'objectiu de verificar una presumpta irregularitat relacionada amb algun dels aspectes i ens sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Tanmateix, cal que el departament de la Sindicatura de Comptes corresponent consideri adequat d'elaborar aquest informe atenent la rellevància del cas; d'altra banda, cal que el Ple acordi d'incloure'l en el programa anual d'activitats, sobre la base dels objectius de la Sindicatura i els mitjans a la seva disposició.

 2. La presumpta irregularitat, que ha d'afectar ens sotmesos a fiscalització de la Sindicatura, pot ésser comunicada per mitjà d'un escrit presentat per qualsevol persona física o jurídica. En aquest escrit hi han de constar la identitat i el domicili, per a poder trametre-hi notificacions, i ha d'anar acompanyat de la documentació que acrediti la presumpta irregularitat, en qualsevol suport legalment admès.

La Sindicatura ha de registrar els escrits que se li presentin, i ha de comunicar a les persones que els subscriguin la decisió presa, d'acord amb la normativa interna reguladora de la tramitació d'aquests escrits.

ARTICLE 44 Publicitat dels informes
 1. L'informe sobre el Compte general de la Generalitat, juntament amb les al·legacions que se'n facin, s'han de trametre al Parlament i al titular o la titular del departament competent en matèria de finances. Posteriorment, s'han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

 2. L'informe anual de fiscalització del Compte general de les corporacions locals s'ha de trametre al Parlament perquè en tingui coneixement. Només les conclusions d'aquest informe s'han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

 3. Els informes de fiscalització dels ens del sector públic de Catalunya s'han de trametre al Parlament, als membres o òrgans competents en la gestió i direcció de l'ens fiscalitzat i al departament de la Generalitat competent en matèria de finances. En el cas de les fundacions del sector públic de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració local de Catalunya, els informes també s'han de trametre al departament de la Generalitat que té adscrites les funcions de protectorat.

 4. El que estableix l'apartat 3 també s'aplica als informes puntuals i a qualsevol altre informe.

 5. Sens perjudici del que estableixen els apartats d'aquest article, la Sindicatura de Comptes pot fer publicitat dels diferents informes pel mitjà que consideri adequat, un cop el Parlament els ha admès a tràmit. En qualsevol cas, els informes s'han de fer públics en la seu electrònica de la Sindicatura.

CAPÍTOL V Altres procediments Artículos 45 a 47
ARTICLE 45 Col·laboració amb la Sindicatura
 1. El deure de col·laboració el té qualsevol persona, física o jurídica, respecte dels béns, fons, efectes o cabals públics que té en dipòsit, custòdia o administració, o en la gestió dels quals ha participat o participa per qualsevol causa, i també les persones físiques o jurídiques perceptores de cabals públics.

 2. El síndic o síndica major, a instàncies del síndic o síndica corresponent, ha d'adreçar la petició de col·laboració en els procediments als titulars dels diversos departaments quan es tracti del sector públic de la Generalitat, o als presidents de les corporacions locals corresponents i, en qualsevol altre supòsit, a la persona titular del màxim òrgan de govern o administració de les altres entitats requerides o a la persona física corresponent, si escau.

 3. Les dades, els estats, els documents o els antecedents sol·licitats han de fer referència als que consten o han de constar en els estats comptables o en les justificacions corresponents.

 4. L'òrgan que rep una petició de col·laboració de la Sindicatura de Comptes està obligat a justificar-ne la recepció i a atendre-la en el termini assenyalat, llevat que hi hagi impossibilitat de fer-ho. En aquest darrer cas, ho ha de raonar degudament quan justifica la recepció de la petició i ha d'indicar el termini que necessita per a poder atendre-la.

ARTICLE 46 Contractació externa d'especialistes
 1. Quan la Sindicatura de Comptes, atès l'elevat volum o les especificitats dels informes i per a la realització de tasques tècniques i de suport, necessiti experts en matèries concretes, pot contractar amb empreses o persones físiques alienes, en els termes establerts per la normativa de contractació del sector públic, l'elaboració de qualsevol informe, estudi o comprovació concreta que consideri pertinent.

 2. La direcció i la delimitació de l'abast material i temporal dels estudis i treballs fets per contractació externa corresponen, en tots els casos, al síndic o síndica responsable en la matèria de què es tracti.

 3. La utilització de serveis externs s'ha de comunicar a l'ens que s'ha de fiscalitzar quan aquest hi hagi de tenir una relació directa. En la comunicació s'ha d'especificar la identitat de la persona física o jurídica que la Sindicatura de Comptes ha contractat i l'abast concret de la intervenció; també s'hi ha de fer una referència expressa al fet que aquesta persona actua amb una relació de dependència respecte de la Sindicatura.

ARTICLE 47 Relacions amb el tribunal de comptes
 1. Les relacions de cooperació entre la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes es regulen per mitjà d'un conveni. Aquest conveni ha d'establir els mecanismes per mitjà dels quals la Sindicatura de Comptes participa en els procediments jurisdiccionals sobre responsabilitat comptable, sens perjudici d'altres funcions que pugui delegar posteriorment el Tribunal de Comptes.

 2. Quan la Sindicatura de Comptes exerceix la funció de fiscalització ha d'aplicar els procediments establerts per la normativa específica de la Sindicatura, llevat de les sancions per manca de col·laboració que es puguin imposar als ens fiscalitzats.

 3. La Sindicatura de Comptes, quan participa en els procediments jurisdiccionals, s'ha d'ajustar a la normativa que regeix per al Tribunal de Comptes, sens perjudici de les especificitats organitzatives internes de la Sindicatura, regulades per mitjà d'un acord del Ple, en els termes establerts pel reglament de règim interior.

TÍTOL IV Del personal de la Sindicatura Artículos 48 a 52
ARTICLE 48 Normativa aplicable
 1. El personal de la Sindicatura de Comptes es regeix per les disposicions contingudes en els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i amb les especificitats contingudes en aquesta llei i les que s'estableixin per acord del Ple de la Sindicatura.

 2. Pel que fa al personal de la Sindicatura de Comptes, les competències que, amb relació als funcionaris del Parlament, els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya confereixen a la Mesa, al president o presidenta i al secretari o secretària general del Parlament, correspon d'exercir-les, respectivament, a la Comissió de Govern, al síndic o síndica major i al secretari o secretària general de la Sindicatura.

ARTICLE 49 Principis rectors especials de la funció pública de la Sindicatura
 1. El personal de la Sindicatura de Comptes ha d'actuar amb submissió a l'ordenament jurídic, amb dependència dels òrgans competents de la Sindicatura i amb total independència respecte dels òrgans i els ens públics que estan subjectes a la fiscalització de la Sindicatura.

 2. El personal que presta serveis a la Sindicatura de Comptes té el deure de mantenir en secret tota la informació obtinguda en virtut de la tasca que hi fa, sempre que no hagi estat publicada de manera oficial.

 3. La Sindicatura de Comptes i, per mitjà d'aquesta, el Parlament han de protegir el personal de la Sindicatura en l'exercici de les seves funcions.

 4. En tot allò que no regula la normativa a què fa referència l'article 48, s'aplica supletòriament la normativa en matèria de funció pública aplicable a l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 50 Incompatibilitats

Al personal al servei de la Sindicatura de Comptes se li aplica el règim d'incompatibilitats establert pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i la normativa de la Generalitat que li sigui aplicable. En concret, a l'oïdor o oïdora de comptes i als membres de l'Assessoria Jurídica els és aplicable la normativa sobre incompatibilitats establerta per als membres del Cos d'Intervenció i del Cos dels Advocats de la Generalitat, respectivament.

ARTICLE 51 Agrupació de funcionaris de carrera
 1. Els funcionaris de carrera de la Sindicatura de Comptes s'agrupen en cossos generals i cossos especials.

 2. Els cossos generals d’administració constitueixen els grups següents:

  1. Grup A1: titulats superiors.

  2. Grup A2: titulats mitjans.

  3. Grup C1: administratius.

  4. Grup C2: auxiliars.

  5. Agrupacions professionals: subalterns.

 3. Correspon al personal dels cossos generals de la Sindicatura de Comptes el compliment de funcions administratives generals, i també el compliment de funcions comunes en l'exercici de l'activitat administrativa, que poden ésser d'execució, de control, de gestió, d'inspecció, de tramitació o de suport i assistència als serveis de cadascuna de les àrees d'auditoria i, en general, de les tasques encomanades als serveis generals de la Sindicatura.

 4. Els cossos especials constitueixen els grups següents:

  1. Grup A1: auditors.

  2. Grup A2: ajudants d’auditoria.

 5. Els auditors han d'ésser titulats superiors que acreditin coneixements en els àmbits d'actuació de la Sindicatura de Comptes. Els auditors tenen les funcions següents:

  1. Controlar, per mitjà de l'anàlisi i l'examen de la documentació tramesa, els comptes i la gestió econòmica de les entitats sotmeses al control de la Sindicatura, d'acord amb els criteris que determinin el Ple o els síndics de què depenen.

  2. Lliurar al síndic o síndica de què depenen el resultat de la funció fiscalitzadora efectuada, juntament amb les propostes que considerin convenients.

  3. Portar a terme qualsevol altra funció que els sigui assignada en l'àmbit d'actuació de la Sindicatura establert per l'article 2.

 6. Els ajudants d'auditoria han d'ésser titulats mitjans que acreditin coneixements en els àmbits d'actuació de la Sindicatura de Comptes. Els ajudants d'auditoria tenen les funcions següents:

  1. Donar suport als auditors en el desenvolupament dels treballs de control dels comptes i la gestió econòmica del sector públic, per mitjà de les actuacions d'anàlisi i proposta dels expedients sotmesos a aquest control.

  2. Fer propostes i prestar suport en la planificació i els treballs de les auditories.

  3. Portar a terme qualsevol altra funció que els sigui assignada pels auditors.

ARTICLE 52 Representació del personal i negociació col·lectiva

Els òrgans i el sistema de representació i negociació col·lectiva del personal de la Sindicatura de Comptes, i també el Consell de Personal de la Sindicatura que exerceix la representació col·lectiva del personal de la Sindicatura, es regeixen pel que disposen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

TÍTOL V Del règim pressupostari de la Sindicatura Artículos 53 a 55
ARTICLE 53 Avantprojecte de pressupost
 1. La Sindicatura de Comptes elabora el seu avantprojecte de pressupost, que ha de contenir el conjunt d'ingressos i despeses que es preveu de gestionar durant l'exercici corresponent.

 2. El síndic o síndica major ha d'elaborar l'avantprojecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes i l'ha de trametre al Ple perquè el debati i l'aprovi, juntament amb l'informe de l'interventor o interventora, i la documentació següent:

  1. Una memòria explicativa.

  2. Una memòria sobre l'adequació de la plantilla pressupostària a la relació de llocs de treball vigent i sobre la política de contractació de personal que és previst d'aplicar.

  3. La liquidació del pressupost de l'any anterior i un estat d'execució del pressupost vigent.

  4. Un informe econòmic i financer.

 3. El Ple, un cop aprovat el projecte de pressupost, l'ha de trametre al Parlament perquè el prengui en consideració i el tramiti juntament amb el seu pressupost.

ARTICLE 54 La Intervenció
 1. L'oïdor o oïdora de comptes del Parlament té la condició d'interventor o interventora de la Sindicatura de Comptes. Li correspon el control intern, pressupostari i financer d'aquesta institució.

 2. Si l'oïdor o oïdora de comptes del Parlament discrepa del fons o la forma dels actes dels expedients examinats, ha de formular les seves objeccions per escrit, si bé no s'atura la tramitació de l'expedient, sens perjudici de la comunicació de la discrepància al Ple de la Sindicatura de Comptes, perquè n'estigui informat, i de fer-la constar en la memòria anual.

 3. L'oïdor o oïdora de comptes del Parlament té les funcions següents:

 1. El control pressupostari intern.

 2. La direcció de la comptabilitat.

 3. El control financer de la Sindicatura de Comptes.

 4. L'elaboració del Compte de la Sindicatura.

ARTICLE 55 Fiscalització externa dels comptes de la Sindicatura

Correspon a la comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes a què fa referència l'article 56 l'examen del Compte de la Sindicatura. El Compte, un cop aprovat pel Ple de la Sindicatura, ha d'ésser tramès al Parlament com annex a la memòria anual d'activitats.

TÍTOL VI De les relacions entre la Sindicatura i el Parlament Artículos 56 y 57
ARTICLE 56 Comissió parlamentària
 1. Les relacions ordinàries entre el Parlament i la Sindicatura de Comptes s'articulen per mitjà de la comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes.

 2. El Ple de la Sindicatura designa el síndic o síndica que presenta cada informe de fiscalització a la comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes.

ARTICLE 57 Memòria anual d'activitats

La Sindicatura de Comptes ha d'elaborar i elevar al Parlament anualment, dins el primer quadrimestre de l'any, una memòria de les activitats de l'any anterior, que ha d'incloure la informació referent a:

 1. El grau de compliment del programa anual d’activitats de l’exercici anterior.

 2. La liquidació del pressupost.

 3. Les objeccions de l'interventor o interventora de què el Ple ha conegut.

 4. Les altres actuacions que la Sindicatura ha portat a terme en l'exercici anterior.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA Aprovació del reglament de règim interior

El Ple de la Sindicatura de Comptes ha d'aprovar el reglament de règim interior en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

SEGONA Sistema informàtic
 1. La Sindicatura de Comptes i el departament competent en matèria de finances han de desenvolupar els mecanismes perquè la Sindicatura pugui accedir, per la via informàtica, a la documentació relativa a la liquidació del pressupost.

 2. La Sindicatura de Comptes ha de portar a terme les actuacions necessàries per a fer pública, en la seva seu electrònica corporativa, la relació de les corporacions locals que han incomplert, en els termes de l'article 41.4, l'obligació de subministrament d'informació. La informació s'ha de referir, en qualsevol cas, a l'any anterior i a l'any en curs.

TERCERA Personal

És vigent el que disposen l'article 33 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, i la disposició addicional primera de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

QUARTA Entitats creades per l'Estatut

Resten sotmeses a aquesta llei i, per tant, són susceptibles de fiscalització les entitats regulades pel capítol V del títol II de l'Estatut d'autonomia.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA Vigència del nomenament dels síndics

Els síndics que a l'entrada en vigor d'aquesta llei no han exhaurit el període per al qual foren nomenats continuen desenvolupant aquesta activitat fins a exhaurir-lo.

SEGONA Incompatibilitats

En el termini d'un mes a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, els síndics han de presentar una declaració d'incompatibilitats, d'acord amb el que estableix l'article 21.

TERCERA Expedients en tramitació

Els expedients en tramitació a l'entrada en vigor d'aquesta llei es continuen regulant d'acord amb la normativa vigent en el moment que es van iniciar.

QUARTA Reglament de règim interior

Mentre no s'aprova el reglament de règim interior s'apliquen les normes de règim interior vigents, en tot el que sigui compatible amb aquesta llei. En qualsevol cas, cal tenir en compte el que disposa la normativa reguladora del procediment administratiu aplicable a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

CINQUENA Regulació dels cossos

Fins que no es creïn els cossos a què fa referència l'article 51.4, aquests es continuen regulant d'acord amb la norma de creació de cossos aprovada per la Mesa del Parlament el 2 d'octubre de 2007.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
 1. Resta derogada la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes.

 2. Resten derogades les disposicions de rang igual o inferior al d'aquesta llei que la contradiguin, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 7 de juny de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR