LLEI 6/1981, de 19 de juny, reguladora del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

L'article 16.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga competència a la Generalitat per al desenvolupament legislatiu i l'execució del règim de radiodifusió i televisió en els termes i els casos establerts en la Llei que reguli l'Estatut Jurídic de la Ràdio i la Televisió. L'article 16.3 i la Disposició transitòria vuitena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya regulen la possiblitat de creació d'una ràdio i d'una televisió pròpies de la Generalitat. La necessitat objectiva d'un òrgan de caràcter consultiu ha esdevingut una obligació legal en disposar l'article 14.2 de la Llei 4/1980, de 10 de gener, de l'Estatut de la Ràdio i la Televisió, que a cada comunitat autònoma hi ha d'haver un consell assessor la composició del qual s'ha de determinar per llei territorial.

La present Llei regula la composició del Consell Assessor de RTVE a Catalunya i en precisa les funcions d'acord amb les competències que en aquesta matèria té la Generalitat.

Capítol I Principis Generals i Àmbit d'Aplicació

Article 1

-1 D'acord amb el que estableixen l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'Estatut de la Ràdio i la Televisó, es crea el Consell Assessor de RTVE a l'àmbit territorial de Catalunya, que es regeix pels preceptes continguts en aquesta Llei.

-2 A tots els efectes, la seva denominació oficial és la de Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya.

Article 2

Els principis inspiradors de l'activitat del Consell són:

 1. El respecte als principis que informen la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i als drets i les llibertats que s'hi reconeixen i garanteixen.

 2. L'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions.

 3. El respecte a la llibertat d'expressió.

 4. El respecte al pluralisme polític, cultural i lingüístic, religiós i social.

 5. La promoció de la llengua i de la cultura catalanes.

 6. El respecte i l'especial atenció a la joventut i a la infància.

 7. El respecte als principis d'igualtat i de no discriminació per raó de naixement, de raça, de sexe o de qualsevol circumstància personal o social.

Capítol II Funcions

Article 3

El Consell Assessor té les funcions següents:

 1. Assessorar sobre la proposta de programació específica i d'horari de la ràdio i de la televisió en l'àmbit de Catalunya que presenti el Delegat Territorial de RTVE perquè sigui elevada, d'acord amb l'article 15 de l'Estatut de la Ràdio i la Televisió, al Director General de R.T.V. En cas que la proposta de programació no recollís les recomanacions del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, haurà d'anar acompanyada preceptivament d'aquestes recomanacions.

 2. Estudiar i formular les recomanacions sobre les necessitats i la capacitat de Catalunya per tal d'assolir la descentralització adequada dels serveis de la ràdio i de la televisió, especialment pel que fa a la cadena estatal de RCE.

 3. Proposar semestralment el percentatge d'espais a disposició dels grups socials i polítics més significatius, tenint en compte criteris objectius com la representació parlamentària, la implantació sindical, l'àmbit territorial d'actuació i altres de similars, d'acord amb allò que diu l'article 20 de la Constitució.

 4. Conèixer amb antelació suficient els plans anuals de treball, els avantprojectes de pressupostos i les memòries anuals de RTVE a Catalunya i de les seves societats, com també informar-ne.

 5. Fer propostes i donar parer al Director General respecte al nomenament del Delegat Territorial de RTVE a Catalunya; fer el mateix respecte al nomenament, quan s'escaigui, de cada Director dels diferents mitjans (RNE, RCE, i TVE) de RTVE a l'àmbit territorial de Catalunya.

 6. Assessorar i assitir directament el Delegat Territorial de RTVE en totes aquelles qüestions que afecten la recepció i el cobriment en tot l'ambit territorial de Catalunya dels programes que s'emeten, en el finançament d'aquests i, en general, en totes les altres qüestions relatives a les competències i les funcions inherents al seu càrrec.

 7. Elevar al Consell d'Administració de RTVE, a través del Delegat Territorial de RTVE a Catalunya, les recomanacions que estimi oportunes.

 8. Informar el Delegado Territorial del compliment en la programació dels principis que inspiren l'activitat de RTVE establerts en l'article 2 d'aquesta Llei, així com de la correcta execució de les resolucions i dels acords a què pot donar lloc l'aplicació de l'apartat a) d'aquest article.

 9. Ésser escoltat abans del nomenament dels representants que correspondran a la Generalitat de Catalunya en els Consells Assessors estatals de RNE, RCE i TVE, d'acord amb el que preceptua l'article 9 de l'Estatut de la Ràdio i la Televisió.

 10. Elaborar i articular la proposta de règim transitori de programació específica que TVE ha d'emetre a Catalunya per la segona cadena, d'acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

 11. Assessorar el Delegado Territorial sobre les activitats públiques i la formació dels professionals dels mitjans de comunicació que porti a terme a Catalunya l'Institut Oficial de Ràdio i Televisió.

Article 4

Pel que fa al personal, i sens perjudici d'allò que estableix l'Estatut de la Ràdio i la Televisió, el Consell Assessor ha d'informar i d'assessorar el Delegat Territorial sobre:

 1. La composició o la modificació de les plantilles de RTVE a Catalunya.

 2. Els criteris de selecció de personal, basant-se en els els principis d'iguialtat, de capacitat i de mèrits.

 3. Els criteris d'adscripció de destinacions i la regulació de les condicions de traspàs del personal, quan aquestes afectaran les plantilles de RTVE a Catalunya.

Article 5

-1 El Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya té com a funció específica l'estudi i el seguiment de RTVE pel que fa a l'adequació al règim autonòmic, i ha d'elaborar anualment una memòria que reculli els acords adoptats, la situació dels mitjans i les actuacions que aquest ens públic podrà dur a terme a Catalunya.

-2 Aquesta memòria, l'ha de trametre al Parlament de Catalunya, al Consell Executiu de la Generalitat i al Delegat Territorial de RTVE.

Capítol III Finançament

Article 6

-1 El Consell Assessor ha de formular, a través del Delegat Territorial de RTVE a Catalunya, perquè sigui inclosa, si s'escau, en el pressupost de l'ens públic RTVE, una relació de les partides necessàries per a atendre el seu funcionament, pel que fa a les funcions assignades al Consell en l'Estatut de la Ràdio i la Televisió.

-2 El pressupost de la Generalitat de Catalunya ha d'incloure la partida necessària per a cobrir les despeses que no siguin compreses en l'apartat anterior.

Capítol IV Composició i funcionament

Article 7

-1 El Consell Assessor de RTVE consta de tretze membres designats pel Parlament en proporció al nombre de Diputats de cada Grup parlamentari pel sistema dels majors restants sobre el total de membres del Parlament, i nomenats pel Consell Executiu per a la legislatura corresponent. Un cop acabada la legislatura, el Consell Assessor cessant continaurà exercitant les seves funcions fins que els nous membres no hauran pres possessió del càrrec.

-2 Si es produeixen vacants, es cobriran d'acord amb el procediment establert en l'apartat primer d'aquest article i per al temps que resti de mandat.

-3 La condició de membre del Consell Assessor és incompatible amb qualsevol vinculació directa o indirecta amb empreses publicitàries, amb empreses de producció de programes filmats, enregistrats en magnetoscopi o radiofònics, amb cases discogràfiques o amb qualsevol mena d'entitat relacionada amb el subministrament i la dotació de material o programes a RTVE i a les seves societats. També és incompatible amb qualsevol mena de relació laboral en actiu amb RTVE i les seves societats i amb el fet de prestar-hi qualsevol servei.

-4 La incomptibilitat dels membres és apreciada per majoria absoluta del Consell Assessor.

Article 8

-1 El Consell Assessor elegeix d'entre els seus membres un President i un Vice-president per a un període d'un any. Per a l'elecció, cada membre del Consell Assessor escriurà un sol nom a la papereta, i sortiran elegits President i Vice-president, per ordre de vots, els dos que n'hauran obtingut un nombre més elevat.

-2 El President té la representació legal del Consell Assessor. El Vice-president el substituirà a tots els efectes en casos de vacant, d'absència o de malaltia.

-3 El Consell Assessor també elegeix un Secretari, que ha de complir les funcions pròpies del càrrec.

Article 9

-1 El Consell Assessor és convocat pel President, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una tercera part dels seus membres, bé a petició del Delegat Territorial de RTVE. El Consell Assessor s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos. I cada sis mesos, com a mínim, ha de fer al Consell d'Administració de RTVE les recomanacions sobre programació que considerarà oportunes.

-2 Les sessions i les reunions del Consell Assessor s'han de fer on hi hagi el domicili de l'organització territorial de RTVE a Catalunya, sens perjudici que se'n puguin fer a altres llocs de Catalunya, d'acord amb la convocatòria.

-3 La convocatòria ha de fer-se amb quaranta-vuit hores d'antelació, excepte per causes excepcionals, i s'hi han d'indicar el lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia.

-4 L'ordre del dia és fixat, en la convocatòria, pel President i pot ésser modificat per la voluntat majoritària dels membres del Consell.

Article 10

-1 El Consell Assessor restarà constituït vàlidament en primera convocatòria quan hi seran presents la meitat més un dels seus membres, incloent-hi el President o qui en faci les funcions. En segona convocatòria, que no podrà fer-se abans de vint-i-quatre hores llevat de causes excepcionals, restarà constituït vàlidament sigui quin sigui el nombre d'assistents. Cada sessió comença amb la lectura de l'ordre del dia a càrrec del Secretari i amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior.

-2 Excepte en els casos establerts específicament en aquesta Llei, els acords es prenen per majoria dels assistents; en cas d'empat, decidirà el vot de qui presideix.

Article 11

-1 A les sessions del Consell Assessor, hi pot assistir el Delegat Territorial de RTVE, amb veu però sense vot.

-2 El Consell Assessor, per mitjà del President, pot demanar d'ésser informat pels organismes o les persones competents en les qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos a la seva consideració i al seu estudi.

Disposició addicional

-1 El Consell Assessor ha de presentar al Consell Executiu de la Generalitat i al Parlament de Catalunya una proposta sobre la gestió directa del canal de televisió autònoma per la Generalitat.

-2 Un cop vigent allò que preveuen la Disposició transitòria vuitena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Disposició addicional quarta de l'Estatut de la Ràdio i la Televisió, una llei del Parlament determinarà les competències que el Consell Assessor podrà tenir respecte a aquelles disposicions.

Disposició transitòria primera La constitució del Consell Assessor s'ha de fer en el termini màxim d'un mes, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Disposició transitòria segona Mentre no seran aprovades les partides pressupostàries a què es refereix l'article 6, s'han d'habilitar els crèdits necessaris per al funcionament del Consell Assessor.

Disposició final primera En el termini màxim de tres mesos, a partir de la constitució del Consell Assessor, el Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, ha d'aprovar el reglament d'execució i de desenvolupament d'aquesta Llei.

Disposició final segona Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia d'ésser publicada al Diari Oficial de la Generalitat.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 19 de juny de 1984

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Max Cahner Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR