Llei de Creació de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre de Catalunya (Llei 12/1993, de 4 de novembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

Les comarques de l'Ebre -el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre- s'han caracteritzat sempre per llur especificitat sòcio-econòmica, fruit, entre d'altres motius, de l'especial estructura productiva de la zona i de la seva situació geogràfica.

La Generalitat de Catalunya, conscient d'aquesta realitat, considera prioritari de continuar la tasca iniciada els darrers anys i donar un impuls per aconseguir l'optimització de tots els recursos d'aquestes comarques amb vista a assolir un creixement territorialment equilibrat i harmònic en aspectes de tanta transcendència com el desenvolupament industrial i dels serveis, el turisme, la xarxa viària, la protecció i la conservació del medi, la navegabilitat del riu i l'aprofitament integral del delta, la producció agroalimentària, la formació i l'ocupació, i la superació de les situacions menys dinàmiques en què es troben determinats indrets d'aquestes comarques.

Per això és convenient la creació d'un organisme autònom de caràcter administratiu que, com a instrument integrador i potenciador dels esforços que faci cada administració en l'àmbit respectiu, detecti millor les necessitats i s'encarregui de l'estudi, el foment i, si s'escau, l'execució de les activitats abans esmentades i de qualsevol altra que també vagi encaminada al desenvolupament integral d'aquestes comarques.

ARTICLE 1
 1. Es crea l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, com a organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, el qual gaudeix de personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.

 2. L'Institut és adscrit al departament que determini el Govern de la Generalitat i es regeix per aquesta Llei, per les normes que la despleguin i per la legislació general sobre entitats autònomes que li sigui aplicable.

 3. L'Institut actua amb autonomia financera i ha de disposar de recursos suficients per al compliment del seu objectiu. Amb aquesta finalitat, disposa de pressupost propi, d'acord amb la normativa que sigui aplicable als organismes autònoms de caràcter administratiu.

ARTICLE 2

L'objectiu principal de l'Institut és el desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre. Totes les funcions de l'Institut han d'anar encaminades a aconseguir l'impuls i la realització d'iniciatives i de programes d'actuació que contribueixin a aquest desenvolupament.

ARTICLE 3
 1. Són funcions de l'Institut:

  1. Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants, a més de participar en l'elaboració i l'avaluació del Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre.

  2. Assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un coneixement millor de la realitat i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

  3. Fomentar la projecció de les esmentades comarques.

  4. Proposar actuacions al Govern de la Generalitat per al desenvolupament dels diferents sectors d'activitats de la zona.

  5. Adoptar mesures d'impuls i fer el seguiment de les accions que s'acordin, i informar-ne, a aquests efectes, el Govern de la Generalitat.

  6. Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de la zona.

  7. Qualsevol altra que l'ajudi a assolir el seu objectiu.

 2. En la realització d'operacions o serveis de caràcter comercial, industrial o financer, l'Institut es regeix per aquesta Llei i per la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana.

ARTICLE 4

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre és integrat pels òrgans següents:

 1. El Consell Rector.

 2. El president o presidenta.

 3. El director o directora.

 4. El Consell Assessor.

ARTICLE 5
 1. El Consell Rector és l'òrgan superior col·legiat de govern de l'Institut. Són membres d'aquest òrgan :

  1. El president o presidenta, que és un conseller o consellera de la Generalitat.

  2. El vicepresident o vicepresidenta primer, escollit pel Consell Rector d'entre els representants dels consells comarcals.

  3. El vicepresident o vicepresidenta segon, designat pel president o presidenta d'entre els representants de la Generalitat.

  4. El director o directora, que actua com a secretari amb veu però sense vot.

  5. Un representant de cada grup parlamentari.

  6. Set representants de l'Administració de la Generalitat a raó de:

   Un del Departament de Medi Ambient.

   Un del Departament d'Economia i Finances.

   Un del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   Un del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

   Un del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

   Un del Departament d'Universitats i Recerca.

   El delegat o delegada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.

  7. Un representant de cada grup polític de la Diputació de Tarragona.

  8. Dotze representants dels consells comarcals, tres per comarca.

  9. Dos representants de la societat civil, proposats pel Consell Assessor d'entre els membres que la representen.

 2. Els membres del Consell Rector són nomenats pel president o presidenta de l'Institut, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.

 3. El vicepresident o vicepresidenta primer de l'Institut substitueix el president o presidenta en casos de vacant, absència o malaltia, exerceix les funcions que aquest li delegui de manera expressa i és el seu representant permanent en l'activitat ordinària de l'Institut.

 4. El vicepresident o vicepresidenta segon de l'Institut substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia quan no pugui fer-ho el vicepresident o vicepresidenta primer, exerceix les funcions que el president o presidenta li delegui i és el coordinador pel que fa a la participació de la Generalitat en els projectes i les actuacions de l'Institut.

ARTICLE 6
 1. Són funcions del Consell Rector:

  1. La planificació general de l'activitat de l'Institut.

  2. L'elaboració i l'aprovació del pla plurianual d'actuacions de l'Institut i dels projectes específics que en cada moment s'acordi d'engegar.

  3. L'aprovació anual d'una memòria sobre la gestió i del projecte de pressupost.

  4. L'aprovació de la plantilla de personal de l'Institut.

  5. L'aprovació del reglament de règim interior.

   e bis) El seguiment del Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre.

  6. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada.

 2. El funcionament del Consell Rector ha d'ésser establert pel reglament de règim interior de l'Institut.

ARTICLE 7

Són funcions del president de l'Institut:

 1. Representar l'Institut.

 2. Convocar, presidir, establir l'ordre dels debats i dirigir les reunions del Consell Rector i del Consell Assessor.

 3. Nomenar els membres del Consell Rector i del Consell Assessor, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.

ARTICLE 8
 1. El director o directora de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre és nomenat pel president o presidenta, a proposta del Consell Rector.

 2. Corresponen al director o directora les funcions següents:

 1. Exercir la direcció del Institut, d'acord amb les directrius del president o presidenta i del Consell Rector.

 2. Executar els acords del Consell Rector.

 3. Prestar assistència tècnica i administrativa al Consell Rector i al Consell Assessor, actuar com a secretari de les reunions que tinguin aquests òrgans i estendre les actes de les reunions efectuades.

 4. Gestionar, en nom de l'Institut, els contractes derivats de les activitats d'aquest, dins les limitacions establertes per la legislació vigent sobre contractes de les administracions públiques.

 5. Exercir la direcció del personal laboral i funcionari de l'Institut.

 6. Ordenar les despeses i els pagaments d'acord amb la legislació vigent.

 7. Qualsevol altra funció que expressament li encomanin el Consell Rector i el president o presidenta.

ARTICLE 9
 1. Es crea el Consell Assessor, com a òrgan de caràcter consultiu. En el Consell Assessor són representades les parts interessades, públiques i privades, de les comarques de l'Ebre.

 2. Són membres del Consell Assessor:

  1. El president o presidenta i els vicepresidents o vicepresidentes de l'Institut.

  2. El director o directora de l'Institut, que actua com a secretari, o la persona al servei de l'Institut en qui delegui expressament.

  3. Set representants de l'Administració de la Generalitat amb activitats vinculades a les comarques de l'Ebre, un dels quals és el delegat o delegada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.

  4. Un representant de cada grup polític a la Diputació de Tarragona.

  5. Quatre representants dels consells comarcals, un per cadascun.

  6. Quatre representants de les administracions locals de les comarques de l'Ebre, proposats per les entitats municipalistes.

  7. Un representant de l'Administració de l'Estat.

  8. Quatre representants de les universitats situades a les comarques de l'Ebre.

  9. Quatre representants de les organitzacions sindicals de les comarques de l'Ebre.

  10. Quatre representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l'Ebre.

  11. Quatre representants de les cambres de comerç de les comarques de l'Ebre.

  12. Quatre representants, un per comarca, de les entitats de les comarques de l'Ebre la finalitat de les quals sigui la de contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral de la zona.

 3. Els vocals que integren el Consell Assessor són membres nomenats pel president o presidenta de l'Institut, a proposta de les representacions respectives, d'acord amb els criteris i amb la durada establerts pel Reglament de règim interior.

 4. En el marc del Consell Assessor, es poden crear comissions de treball sectorials, d'acord amb el Reglament de règim interior de l'Institut. Així mateix, es pot crear una comissió socioeconòmica que tingui com a funció principal el debat i la reflexió sobre les qüestions relatives al desenvolupament socioeconòmic de les comarques de l'Ebre.

ARTICLE 9 bis

Són funcions del Consell Assessor:

 1. Informar, assessorar i formular propostes al Consell Rector i al director sobre qualsevol matèria relativa a les activitats que aquest acompleixi per tal de portar a terme les funcions indicades en l'article 3.

 2. Informar dels assumptes que li són sotmesos pel Consell Rector i informar, preceptivament, del pla plurianual d'actuacions.

 3. Proposar al Consell Rector totes les actuacions que consideri convenients per al compliment dels objectius de l'Institut.

ARTICLE 10
 1. Els recursos econòmics de l'Institut són:

  1. Les assignacions que li siguin consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat.

  2. Els ingressos derivats de la gestió i l'explotació dels seus béns i serveis.

  3. Els fruits, les rendes o els interessos dels seus béns patrimonials.

  4. Les subvencions o les aportacions voluntàries d'entitats i de particulars.

  5. Qualsevol altre recurs que li sigui atribuït.

 2. El pressupost de l'Institut és anual i s'ha de subjectar a la legislació sobre els pressupostos de les entitats autònomes.

 3. L'Institut gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

ARTICLE 11
 1. El personal al servei de l'Institut es regeix pel règim laboral.

 2. Com a excepció al principi general establert per l'apartat 1, resten reservats a funcionaris els llocs de treball que impliquin l'exercici d'autoritat, la inspecció o el control corresponent al departament al qual sigui adscrit l'Institut. L'Institut pot dotar-se també de personal funcionari, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller competent per raó de la matèria per a desenvolupar i executar aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA BIS

Els membres del Consell Rector s'han de renovar en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de les administracions respectives, tant dels ajuntaments com de la Generalitat.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR