Llei de Consultes Populars per Via de Referèndum (Llei 4/2010, del 17 de març)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la saegüent

LLEI

PREÀMBUL

El Govern té com a objectius aprofundir en el desplegament de les disposicions estatutàries, fomentar la participació i incrementar la qualitat democràtica impulsant la implementació de mecanismes de participació ciutadana, per tal de fer més propera l'Administració i assegurar la participació de la ciutadania en la presa de decisions que afecten els seus interessos.

L'Estatut d'autonomia, per primera vegada, reconeix tot un seguit de drets i principis rectors que han d'inspirar l'acció dels poders públics de Catalunya. Un dels drets que reconeix, de manera àmplia, és el dret de participació (article 29). L'article 23 de la Constitució ja disposa que la ciutadania té dret a participar en els afers públics de manera directa, però a Catalunya l'Estatut ha desenvolupat aquest dret amb més intensitat i més concreció, reconeixent a la ciutadania el dret a promoure la convocatòria de consultes populars per la Generalitat i els ajuntaments, en matèria de les competències respectives.

Quan parlem de consultes populars hem de distingir dues categories. D'una banda, els instruments de participació ciutadana dirigits a conèixer la posició o les opinions de la ciutadania amb relació a qualsevol aspecte de la vida pública i que es materialitzen en múltiples i diverses modalitats, com enquestes, fòrums de debat i participació, i audiències públiques. D'altra banda, els referèndums, que són una modalitat de consulta popular en què es crida tot el cens electoral a participar i es garanteixen els requisits formals i legals per a validar la consulta i el seu resultat.

Fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei, el referèndum només es preveia per a tres supòsits molt concrets: el referèndum consultiu per a les decisions polítiques d'una transcendència especial (article 92 de la Constitució), el referèndum constitucional per a ratificar les reformes constitucionals (articles 167 i 168 de la Constitució) i el referèndum per a ratificar els estatuts d'autonomia (article 151 de la Constitució). L'ordenament jurídic també preveu que es puguin celebrar referèndums en l'àmbit municipal, on, a instància dels ciutadans o de l'ens local, un municipi pot engegar el procediment per a celebrar un referèndum que, en darrer terme, ha d'autoritzar l'Estat.

L'article 122 de l'Estatut estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l'àmbit de llurs competències, d'enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l'article 149.1.32 de la Constitució.

En aquest marc competencial, aquesta llei estableix el règim jurídic, el procediment, l'acompliment i la convocatòria de les consultes populars per via de referèndum en l'àmbit de Catalunya i en l'àmbit municipal. L'autorització d'aquestes consultes populars cau, necessàriament, dins l'àmbit competencial de l'Estat en compliment del que disposa l'article 149.1.32 de la Constitució. Igualment, les disposicions d'aquesta llei sobre les consultes populars per via de referèndum a Catalunya respecten el que estableixen la Llei orgànica 2/1980, del 18 de gener, de regulació de les diverses modalitats de referèndum, i la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general. No obstant això, el que disposa la Llei orgànica 2/1980 no és aplicable a les consultes populars en l'àmbit municipal, tal com estableix la seva disposició addicional.

Aquesta llei defineix dos àmbits de les consultes populars per via de referèndum: d'una banda, les consultes populars que es promoguin en l'àmbit de Catalunya, i de l'altra, les que es promoguin en l'àmbit municipal.

Pel que fa a l'àmbit de Catalunya, l'objecte de les consultes són les qüestions polítiques de transcendència especial per a la ciutadania en l'àmbit de les competències de la Generalitat. S'estableix que l'efecte sigui consultiu i que el Govern comparegui davant el Ple del Parlament i fixi la seva posició amb relació al resultat de la consulta. A més, s'ha volgut preveure la possibilitat que siguin les institucions públiques les que puguin promoure una consulta popular per via de referèndum. Així, el Govern, el Parlament i els municipis estan legitimats, com a representants dels interessos de la ciutadania, per a proposar la convocatòria d'una consulta popular.

Pel que fa a l'àmbit municipal, les consultes populars per via de referèndum ja eren regulades per la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i pel Decret 294/1996, del 23 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de consultes populars municipals. Aquesta llei simplifica i dota de més garanties el procediment de recollida de signatures i validació de la proposta de consulta, quan aquesta prové dels veïns. Les consultes populars en l'àmbit municipal també tenen efectes consultius i s'estableix que l'alcalde o alcaldessa hagi de comparèixer davant el ple municipal i pronunciar-se sobre el resultat de la consulta.

Aquesta llei s'estructura en cinc títols. El títol I conté les disposicions de caràcter general, que defineixen la consulta popular per via de referèndum com un instrument de participació directa per a determinar la voluntat del cos electoral sobre qüestions polítiques de transcendència especial amb les garanties pròpies del procediment electoral. A més, el títol I estableix l'objecte i l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, defineix el cos electoral i delimita l'abast de l'objecte de les consultes populars per via de referèndum.

El títol II, que regula les consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya, es divideix en tres capítols: un primer capítol que defineix l'àmbit, l'objecte, la naturalesa i les modalitats de les consultes populars, i el segon i el tercer capítols, que desenvolupen les dues modalitats de consulta popular, segons si la iniciativa és institucional o popular. Així, les consultes populars iniciades pel Govern, per una cinquena part dels diputats o dos grups parlamentaris o per deu municipis de Catalunya conformen les consultes populars d'iniciativa institucional, regulades pel capítol II. Les consultes populars promogudes per la ciutadania són les denominades consultes populars d'iniciativa popular, que regula el capítol III.

En les dues modalitats de consulta popular, es preveu un possible control de l'adequació constitucional i estatutària de l'objecte de la consulta per part del Consell de Garanties Estatutàries, i una aprovació final, per majoria absoluta del Parlament, com a tràmit previ a la sol·licitud d'autorització de la consulta a l'Estat.

Pel que fa a la consulta d'iniciativa popular, es requereix que la proposta sigui avalada pel 3% de la població per mitjà d'un procés de recollida de signatures que, finalment, ha de validar el Parlament.

El títol III, que regula les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal, es divideix en tres capítols. El capítol I conté les disposicions de caràcter general, això és, l'àmbit, l'objecte, la naturalesa, les modalitats i, en aquest cas, també, les matèries excloses de consulta per via de referèndum, que són únicament les relatives a les finances locals. La tramitació de la sol·licitud de l'autorització de la convocatòria també és regulada per aquest capítol, perquè és comuna a les dues modalitats de consulta popular que estableixen els capítols II i III.

El capítol II desenvolupa les consultes populars d'iniciativa institucional, que són les que han estat promogudes per l'alcalde o alcaldessa o per una tercera part dels regidors de cada municipi. La proposta de consulta popular, perquè sigui tramitada, ha d'ésser aprovada per la majoria absoluta dels membres del ple municipal. Finalment, el capítol III regula les consultes populars d'iniciativa popular, que són les promogudes per un percentatge determinat dels veïns d'un municipi segons el nombre total d'habitants d'aquest.

El títol IV regula el procediment de convocatòria i celebració de les consultes populars per via de referèndum, tant en l'àmbit de Catalunya com en l'àmbit municipal, un cop han estat autoritzades per l'Estat.

El títol V regula els principis i les garanties de la utilització dels mitjans electrònics en les consultes populars per via de referèndum, d'acord amb la Recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa del 2004 relativa als estàndards legals, operacionals i tècnics per al vot electrònic.

La part final de la Llei conté cinc disposicions addicionals, dues de transitòries, una de final i una disposició derogatòria, que revoca els articles 159, 160 i 161 del Decret legislatiu 2/2003 i el Decret 294/1996.

TÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 9
ARTICLE 1 Objecte

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 2 Àmbit d'aplicació

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 3 Concepte de consulta popular per via de referèndum

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 4 Cos electoral

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 5 Persones legitimades per a signar

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 6 Limitació de l'objecte de les consultes populars

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 7 Documentació que ha d'acompanyar la proposta de consulta

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 8 Retirada de la proposta de consulta

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 9 Nova formulació d'una consulta proposada o celebrada

(Declarat inconstitucional i nul)

TÍTOL II De les consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya Artículos 10 a 30
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 10 a 14
ARTICLE 10 Objecte i àmbit de la consulta

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 11 Modalitats de consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 12 Naturalesa de la consulta

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 13 Tramitació per a l'autorització

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 14 Períodes inhàbils per a la formulació de propostes de consulta popular per via de referèndum

(Declarat inconstitucional i nul)

CAPÍTOL II Consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya d'iniciativa institucional Artículos 15 a 20
ARTICLE 15 Iniciativa

(Declarat inconstitucional i nul)

SECCIÓ PRIMERA Iniciativa del Govern i del Parlament Artículos 16 a 18
ARTICLE 16 Tramitació de la iniciativa del Govern

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 17 Tramitació de la iniciativa del Parlament

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 18 Aprovació de la iniciativa

(Declarat inconstitucional i nul)

SECCIÓ SEGONA Iniciativa municipal Artículos 19 y 20
ARTICLE 19 Tramitació de la iniciativa

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 20 Aprovació de la iniciativa

(Declarat inconstitucional i nul)

CAPÍTOL III Consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya d'iniciativa popular Artículos 21 a 30
ARTICLE 21 Iniciativa

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 22 Matèries excloses

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 23 Comissió promotora

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 24 Presentació i admissió de la proposta de consulta

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 25 Recollida de signatures

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 26 Autenticació de les signatures

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 27 Acreditació de la inscripció en el padró municipal

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 28 Lliurament de les signatures

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 29 Aprovació de la iniciativa

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 30 Indemnització per despeses

(Declarat inconstitucional i nul)

TÍTOL III De les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal Artículos 31 a 42
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 31 a 35
ARTICLE 31 Objecte i àmbit de la consulta
 1. L'objecte de les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal són els assumptes de la competència pròpia del municipi i de caràcter local que siguin de transcendència especial per als interessos dels veïns.

 2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, tenen caràcter local els assumptes sobre els quals no preval un interès supramunicipal.

 3. Es poden formular consultes municipals amb la modalitat de diferents opcions a escollir pels votants.

ARTICLE 32 Matèries excloses

Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal, a més d'estar sotmeses a les limitacions que estableix l'article 6, no poden tenir per objecte els assumptes relatius a les finances locals.

ARTICLE 33 Modalitats de consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal

La consulta popular per via de referèndum d'àmbit municipal, segons qui n'exerceix la iniciativa, pot ésser de les modalitats següents:

 1. Consulta popular per via de referèndum d'iniciativa institucional.

 2. Consulta popular per via de referèndum d'iniciativa popular.

ARTICLE 34 Naturalesa de la consulta
 1. Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal són consultives.

 2. L'alcalde o alcaldessa ha de comparèixer davant el ple municipal i fixar la seva posició sobre el resultat de la consulta popular en el termini de sis mesos des de la celebració de la consulta.

ARTICLE 35 Tramitació per a l'autorització

L'alcalde o alcaldessa tramet tota la documentació relativa a la proposta de consulta popular al departament competent en matèria d'Administració local perquè, en el termini de trenta dies, el Govern de la Generalitat faci arribar la sol·licitud de consulta popular al Govern de l'Estat. El Govern de la Generalitat hi ha d'adjuntar un informe sobre la conveniència de fer la consulta, d'acord amb l'àmbit competencial de l'objecte de la consulta i l'interès general de Catalunya.

CAPÍTOL II Consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal d'iniciativa institucional Artículos 36 y 37
ARTICLE 36 Iniciativa

La iniciativa de la consulta popular per via de referèndum d'àmbit municipal d'iniciativa institucional correspon a:

 1. L'alcalde o alcaldessa.

 2. Una tercera part dels regidors.

ARTICLE 37 Aprovació de la iniciativa

El secretari o secretària municipal verifica el compliment dels requisits que estableixen els articles 6, 7, 9, 31 i 32 i, si es compleixen, la proposta de consulta popular es presenta al ple perquè sigui debatuda i votada. La proposta de consulta popular ha d'ésser aprovada per la majoria absoluta dels regidors.

CAPÍTOL III Consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal d'iniciativa popular Artículos 38 a 42
ARTICLE 38 Iniciativa

Els veïns d'un municipi, en exercici del dret que els reconeix l'article 29.6 de l'Estatut d'autonomia, poden promoure la convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit municipal. Aquesta convocatòria ha de tenir l'aval com a mínim de:

 1. El 20% dels habitants, en les poblacions de 5.000 habitants o menys.

 2. 1.000 habitants més el 10% dels que excedeixen els 5.000, en les poblacions de 5.001 a 100.000 habitants.

 3. 10.500 habitants més el 5% dels que excedeixen els 100.000, en les poblacions de més de 100.000 habitants.

ARTICLE 39 Comissió promotora
 1. Una comissió promotora exerceix la representació de les persones signants de la proposta als efectes que en deriven.

 2. Els membres de la comissió promotora han d'ésser veïns del municipi que compleixin els requisits que estableix l'article 23.

ARTICLE 40 Presentació i admissió de la proposta de consulta
 1. La sol·licitud per a promoure una consulta popular s'ha d'adreçar a l'alcalde o alcaldessa i s'ha d'acompanyar amb la documentació que estableix l'article 7 i amb la relació dels membres de la comissió promotora i llurs dades personals.

 2. El secretari o secretària municipal verifica el compliment dels requisits que estableixen els articles 6, 7, 9, 31, 32, 39 i 40.1 i, si es compleixen, la proposta de consulta popular s'admet a tràmit als efectes del que estableix l'article 41. El secretari o secretària municipal també ha d'assessorar els membres de la comissió promotora per a facilitar-los el compliment dels dits requisits.

ARTICLE 41 Procediment de recollida, autenticació, acreditació i lliurament de signatures
 1. Una vegada admesa a tràmit la proposta, la comissió promotora ha de presentar al secretari o secretària municipal o al funcionari o funcionària en qui delegui els plecs de signatures, cada full dels quals ha de contenir el text de la pregunta i l'espai destinat a les signatures. El secretari o secretària municipal o el funcionari o funcionària en qui delegui ha de numerar els fulls i els ha de tornar a la comissió promotora en el termini de vuit dies.

 2. El secretari o secretària municipal o el funcionari o funcionària en qui delegui acredita l'autenticació de les signatures i que les persones signants estan inscrites en el padró municipal.

 3. La comissió promotora ha de recollir les signatures en el termini de tres mesos. Excepcionalment, a petició de la comissió promotora, l'alcalde o alcaldessa, amb l'informe previ del secretari o secretària municipal, pot aprovar de prorrogar el termini un mes més com a màxim per causes degudament justificades.

 4. El secretari o secretària municipal o el funcionari o funcionària en qui delegui controla el procediment de recollida i la validació de les signatures. Una vegada li han estat lliurats, en el termini establert, els plecs i els certificats corresponents, els comprova i fa el recompte de les signatures en un acte públic, al qual han d'ésser citats els representants de la comissió promotora. Les signatures que no compleixin els requisits que aquesta llei estableix són nul·les. El secretari o secretària municipal ha d'estendre el certificat del resultat del recompte.

 5. Una vegada transcorregut el termini de recollida de signatures, si s'ha presentat un nombre suficient de signatures vàlides, el secretari o secretària municipal ho ha de comunicar a l'alcalde o alcaldessa.

ARTICLE 42 Aprovació de la iniciativa
 1. L'alcalde o alcaldessa ha de presentar al ple la proposta de consulta popular perquè sigui debatuda i votada. La proposta de consulta popular ha d'ésser aprovada per la majoria absoluta dels regidors.

 2. Un cop aprovada la proposta de consulta popular, l'alcalde o alcaldessa ha de trametre la documentació al departament competent en matèria d'Administració local, a fi d'iniciar el procediment que estableix l'article 35.

TÍTOL IV Del procediment per a la celebració de la consulta popular Artículos 43 a 55
ARTICLE 43 Convocatòria

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 44 Data de la consulta
 1. La consulta s'ha de celebrar entre el mes i els quatre mesos posteriors a la data de publicació del decret de convocatòria.

 2. Les consultes populars d'àmbit municipal no es poden celebrar entre els noranta dies anteriors i els noranta posteriors a la data de celebració d'eleccions municipals o d'una altra consulta popular per via de referèndum.

 3. Si es convoca una consulta popular quan n'hi ha d'altres que estan pendents de celebració, la data de celebració ha d'ésser la mateixa per a totes, sense que això comporti l'incompliment dels terminis que estableix l'apartat 1.

 4. (Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 45 Decret de convocatòria

(Declarat inconstitucional i nul)

ARTICLE 46 Administració electoral
 1. Les juntes electorals s'han de constituir en el termini de quinze dies a partir de la publicació de la convocatòria.

 2. La junta electoral competent compleix les funcions que li són pròpies segons la normativa electoral i, concretament, per als supòsits a què fa referència aquesta llei, les funcions següents:

 1. Donar instruccions vinculants a les instàncies inferiors de l'administració electoral.

 2. Assessorar els membres de la comissió promotora per a facilitar-los el compliment dels requisits formals i jurídics.

 3. Transferir el material necessari per a la celebració del referèndum i prestar assessorament tècnic.

 4. Resoldre, amb caràcter vinculant, les consultes que formulin les instàncies inferiors de l'administració electoral i unificar els criteris interpretatius, i també revocar d'ofici o a instància de part les decisions d'aquests òrgans.

 5. Resoldre els recursos, les queixes i les reclamacions que hom li adreci en qualsevol fase de la celebració del referèndum.

 6. Vetllar pel compliment de la normativa relativa a les despeses de finançament del referèndum en el període que va de l'aprovació del decret de convocatòria a la declaració dels resultats oficials.

 7. Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en la celebració del referèndum i corregir les infraccions si no constitueixen un delicte.

 8. Aprovar les actes de constitució de les instàncies inferiors de l'administració electoral i de les meses electorals i l'escrutini.

 9. Certificar el resultat final del referèndum.

 10. Informar l'autoritat convocant del resultat del referèndum.

 11. Qualsevol altra que les lleis li atribueixin.

ARTICLE 47 Campanya informativa
 1. La campanya informativa té per finalitat que els promotors de la consulta popular per via de referèndum i els partits polítics expliquin llur posició amb relació a la consulta popular.

 2. El decret de convocatòria de la consulta fixa la durada de la campanya d'informació, que no pot ésser inferior a deu dies ni superior a vint. La campanya d'informació finalitza a les zero hores del dia anterior a la celebració de la consulta.

ARTICLE 48 Espais informatius als mitjans de comunicació i espais públics per a la campanya informativa
 1. Els promotors de la consulta popular per via de referèndum d'àmbit de Catalunya i els partits polítics amb representació al Parlament, en el cas de les consultes que regula el títol II, i els promotors de la consulta popular per via de referèndum d'àmbit municipal i els grups polítics amb representació a l'ajuntament, en el cas de les consultes que regula el títol III, tenen dret a utilitzar espais gratuïts per a fer la campanya informativa.

 2. Els espais gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública local es limiten a l'àmbit local afectat si la consulta popular és d'àmbit municipal.

 3. L'ajuntament ha de reservar espais gratuïts perquè s'hi pugui col·locar informació del referèndum i ha de facilitar locals oficials o espais públics, també gratuïts, perquè s'hi puguin fer els actes de la campanya informativa. L'ajuntament ha de comunicar els dits espais i locals a la junta electoral competent en el termini de deu dies a partir de la publicació de la convocatòria.

 4. En el cas de les consultes populars d'àmbit municipal, la junta electoral competent ha d'establir els criteris per a la distribució del temps gratuït en els mitjans de comunicació de titularitat pública atenent criteris d'igualtat d'oportunitats i, subsidiàriament, el nombre de vots obtinguts en les darreres eleccions municipals per cada grup polític amb representació municipal.

 5. Les trameses postals de propaganda del referèndum han de gaudir de franquícia i servei especial d'acord amb el que estableix la normativa electoral.

ARTICLE 49 Campanya institucional

A partir de la convocatòria de la consulta i fins a la finalització de la campanya informativa, les administracions competents en funció de l'àmbit de la convocatòria poden fer una campanya institucional per a informar la ciutadania sobre la data de la consulta, el procediment per a votar, els requisits i tràmits del vot per correu i, si escau, del vot electrònic, i el text de la pregunta objecte de consulta, sense que es pugui influir en cap cas sobre l'orientació del vot.

ARTICLE 50 Paperetes
 1. La junta electoral ha d'aprovar el model oficial de papereta, que ha de contenir imprès el text de la pregunta, i el model oficial dels sobres i les actes que s'han d'utilitzar en la celebració de la consulta popular.

 2. La papereta ha d'ésser accessible a les persones amb discapacitat visual, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

ARTICLE 51 Votació
 1. En la votació s'han d'utilitzar les paperetes oficials, d'acord amb el que estableixin el decret de convocatòria de la consulta i la junta electoral.

 2. Són nul·les les paperetes que no s'ajusten al model oficial, les que susciten dubtes sobre la decisió del votant o la votant i les que contenen esmenes, signes o mots aliens a la consulta.

 3. Es considera vot en blanc el sobre que no conté cap papereta. Si el sobre conté més d'una papereta de la mateixa opció, el vot és vàlid. Si el sobre conté paperetes de diferents opcions, el vot és nul.

ARTICLE 52 Vot per correu

Les persones que prevegin que el dia de la votació no seran a llur localitat poden emetre el vot per correu davant la junta electoral, d'acord amb el que estableix la legislació de règim electoral general.

ARTICLE 53 Votació i escrutini
 1. A les nou hores del dia fixat per a la votació i un cop estesa l'acta de constitució, s'ha d'iniciar la votació, que ha de continuar sense interrupció fins a les vint hores, seguint les instruccions que doni la junta electoral.

 2. Un cop finalitzada la votació s'ha de fer l'escrutini i estendre'n l'acta, en la qual s'ha d'indicar detalladament el nombre d'electors, el de votants, el de vots en blanc, el de vots nuls i el de vots de cadascuna de les opcions formulades per la pregunta sotmesa a consulta.

 3. Un cop fet l'escrutini i estesa l'acta, la mesa, per mitjà del seu president o presidenta, ha de trametre-la a la junta electoral, la qual l'endemà de la votació ha de fer l'escrutini general, d'acord amb la normativa electoral, i ha de comunicar el resultat a l'autoritat convocant.

 4. En el cas de les consultes populars d'àmbit de Catalunya, un cop transcorregut un termini de cinc dies des de la data de l'escrutini sense que s'hagin produït reclamacions, la junta electoral proclama el resultat de la consulta popular i en tramet una còpia al president o presidenta de la Generalitat perquè sigui publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini per a proclamar el resultat d'una consulta popular d'àmbit municipal és d'un dia.

 5. Si es presenta alguna reclamació contra l'escrutini, s'ha de resoldre d'acord amb el que estableix la normativa electoral.

ARTICLE 54 Recursos
 1. Contra els actes administratius de les diferents administracions públiques que intervenen en la celebració de la consulta popular es pot interposar, si escau, un recurs contenciós administratiu.

 2. Contra els actes de l'administració electoral es pot interposar un recurs contenciós administratiu d'acord amb la legislació electoral.

ARTICLE 55 Registre de consultes populars per via de referèndum

Es crea el Registre de consultes populars per via de referèndum, adscrit al departament competent en matèria electoral, en el qual s'inscriuen les sol·licituds de consultes populars, les que han estat aprovades per un ple municipal i no han estat autoritzades per l'Estat, les que han estat rebutjades per un ple municipal, les que han estat autoritzades i els resultats de les que s'han celebrat.

TÍTOL V De la utilització dels mitjans electrònics Artículos 56 a 59
ARTICLE 56 Principis generals
 1. Quan s'estableixi un sistema de votació electrònica, el canal electrònic de votació ha de tenir sempre un caràcter facultatiu i excloent, de manera que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui escollir entre votar amb una papereta o fer-ho electrònicament.

 2. La utilització de mitjans electrònics i el programari electoral aplicable a les consultes populars per via de referèndum han de respectar els principis democràtics generals, els drets dels ciutadans i les garanties de la legislació electoral, i han de garantir la fiabilitat i la seguretat del sistema, la transparència i, especialment:

 1. La identificació plena del votant o la votant, de manera que el canal de votació garanteixi que qui vota és realment la persona legitimada per a fer-ho.

 2. El secret del vot, de manera que no es pugui establir un vincle entre el sentit del vot i la persona que l'ha emès.

 3. La llibertat de vot, de manera que s'exclogui qualsevol coerció o influència externa al votant o la votant que determini l'orientació del seu vot.

 4. La possibilitat que el votant o la votant auditi i verifiqui l'emissió del seu vot.

 5. L'emissió d'un sol vot per persona.

 6. La presentació equitativa i fidedigna de les preguntes i de les opcions corresponents.

 7. El caràcter públic de tot el procés electoral per mitjans electrònics. Per a garantir-lo, el Govern i la junta electoral ordenen i controlen tot el procés, tenen disponibilitat sobre el programari electoral emprat i accés a les instal·lacions de les empreses prestadores del servei i poden consultar la documentació rellevant en cas d'inspecció.

 8. La seguretat tècnica contra addicions, sostraccions o manipulacions del sistema o dels vots.

 9. L'accessibilitat i el coneixement del maquinari i el programari electorals, de manera que l'Administració pública, els partits polítics i els ciutadans puguin comprovar l'objectivitat del sistema i la fiabilitat dels resultats.

ARTICLE 57 Recollida de signatures per mitjans electrònics
 1. La recollida de signatures es pot fer per mitjans electrònics sempre que es garanteixi la identificació fefaent del ciutadà o ciutadana per mitjà de la signatura electrònica i que la voluntat que expressa per mitjà de la signatura sigui inequívoca.

 2. La recollida electrònica de signatures ha d'observar garanties similars a les que estableix l'article 25.1 respecte al coneixement i la precisió de l'objecte de la consulta.

 3. Les entitats prestadores del servei de certificació han de certificar la identificació dels signants que emprin la signatura electrònica.

 4. Correspon al Govern la regulació reglamentària del sistema i el procediment de recollida de signatures per mitjans electrònics per a les consultes populars per via de referèndum, d'acord amb el que estableix aquest article.

ARTICLE 58 Plataforma única

El Govern ha de posar a disposició dels ens locals una plataforma tecnològica comuna que permeti la implantació homogènia del sistema de vot electrònic.

ARTICLE 59 Garanties i transparència
 1. Una entitat, pública o privada, externa i independent, prestadora de serveis d'auditoria i certificació de vot electrònic, designada per l'administració convocant, ha de certificar la correcció del sistema de vot electrònic abans que s'utilitzi, per mitjà d'un informe que ha de lliurar a l'administració convocant i al Govern. Correspon al Govern autoritzar, en funció d'aquestes dades, l'ús de mitjans electrònics en les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal.

 2. Una comissió formada per sis experts, dos de designats pel Parlament, dos de designats pel Govern i dos de designats per les associacions representatives dels ens locals, ha de tenir accés a tota la informació tècnica, incloent-hi l'informe de l'entitat externa i independent, i ha de lliurar al Parlament un informe anual en què s'avaluï l'adequació a la normativa electoral dels sistemes de vot electrònic utilitzats. El Parlament ha de fer públic aquest informe.

 3. Els partits polítics amb representació a l'àmbit territorial afectat han de rebre tota la informació tècnica relativa al sistema de votació electrònica, incloent-hi l'informe emès per l'entitat externa i independent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS,
PRIMERA Còmput dels terminis

Els terminis indicats en dies per aquesta llei es computen com a dies hàbils si no s'especifica altrament. Els terminis indicats en mesos es computen de data a data; en aquest cas, si el termini fineix en dia festiu, es considera com a dia de finiment el primer dia hàbil següent.

SEGONA Aplicació subsidiària de la normativa electoral

Per a totes les qüestions relatives a les consultes populars per via de referèndum no regulades per aquesta llei és aplicable la normativa electoral.

TERCERA Supressió del Registre de consultes populars municipals
 1. Se suprimeix el Registre de consultes populars municipals, adscrit a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques, creat per l'article 7 del Decret 294/1996, del 23 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de consultes populars municipals.

 2. Les dades del Registre de consultes populars municipals s'incorporen al Registre de consultes populars per via de referèndum.

QUARTA Despeses generades per l'organització de la consulta popular

Les despeses generades per l'organització de la consulta popular són a càrrec de l'administració convocant.

CINQUENA Temps gratuït en els mitjans de comunicació de titularitat pública

El temps gratuït en els mitjans de comunicació de titularitat pública de què disposen les comissions promotores en el cas de consultes populars per via de referèndum d'iniciativa popular és el que pertoca d'acord amb la llei electoral, considerant el percentatge resultant de les signatures vàlides obtingudes com si fos el percentatge de vots vàlids a què fa referència la dita llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES,
PRIMERA Remissions a la llei electoral

Les remissions que aquesta llei fa a la llei electoral, fins que no s'aprovi la llei electoral de Catalunya, s'entén que es fan a la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general.

SEGONA Registre de consultes populars per via de referèndum

En el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern ha de dictar les disposicions necessàries per a l'entrada en funcionament del Registre de consultes populars per via de referèndum. Mentre aquest no entri en funcionament, no és aplicable el que estableixen la disposició addicional tercera i la lletra b de la disposició derogatòria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA,

Es deroguen les disposicions següents:

 1. Els articles 159, 160 i 161 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

 2. El Decret 294/1996, del 23 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de consultes populars municipals.

 3. Les altres normes de rang igual o inferior que s'oposen a les disposicions d'aquesta llei o que les contradiuen.

DISPOSICIÓ FINAL Aplicació i desplegament

S'autoritza el Govern per a dictar les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 17 de març de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació i Administracions Públiques

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR