LLEI 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.

EmisorDepartament de la Presidència
Fecha de publicación22 Mayo 2023
Fecha de disposición19 Mayo 2023
ELIeli/es-ct/l/2023/05/19/9/dof

El president de la Generalitat de Catalunya

Els articles 65 i 67 de l'Estatut preveuen que les lleis de Catalunya són promulgades, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. D'acord amb l'anterior promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La sequera és un efecte més de l'emergència climàtica global en la qual Catalunya està immersa i és un repte de país prendre decisions fermes per a impulsar les mesures concretes que ajudin a mitigar-ne els efectes.

El Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel Govern, no disposa que la contractació de les inversions urgents es pugui fer pel tràmit d'urgència, tal com es va fer durant la pandèmia de covid, ni fixa una moratòria en el règim sancionador als ajuntaments. Tampoc no garanteix les inversions més urgents i necessàries per a ajudar els ajuntaments i tirar endavant projectes clau i mesures especials per als sectors especialment afectats, com les explotacions agrícoles i ramaderes del país.

Els episodis de sequera han d'interpel·lar, implicar i esperonar a tothom, tant les administracions com la societat, a assolir compromisos concrets i cercar solucions a curt, mitjà i llarg termini a partir dels consensos, la cooperació i el treball conjunt, amb diàleg i responsabilitat.

Article 1. Objecte

Aquesta llei té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, i també complementar el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, perquè les administracions competents en el servei d'abastament d'aigua puguin, d'una banda, aprofitar els recursos hídrics de tot el territori català i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua, en especial, l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà, i, de l'altra, planificar les inversions urgents i habilitar-ne l'execució pel tràmit d'emergència.

Article 2. Tramitació d'emergència de les obres i actuacions prioritàries

1. Els expedients de contractació d'obres, subministraments i serveis que es tramiten en aplicació del Decret llei 1/2023 i d'aquesta llei, pels quals s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a tot el territori de Catalunya, en els àmbits declarats en situació d'excepcionalitat i d'emergència poden ésser objecte de tramitació d'emergència als efectes del que disposa l'article 120 de la Llei de l'Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.

2. Les obres i actuacions que consten en el Decret llei 1/2023 i en els annexos d'aquesta llei són urgents i prioritàries, i poden ésser objecte de contractació pel procediment que fixa l'apartat 1 i executades per les administracions competents en el servei d'abastament.

3. El procediment de contractació d'emergència que disposa l'apartat 1 i el caràcter d'urgència i prioritat de les obres i actuacions que estableix l'apartat 2 s'apliquen a tots els expedients de contractació d'obres, subministraments, assistències i actuacions necessaris per a afrontar la situació de sequera excepcional.

4. Les obres i actuacions dels àmbits declarats en situació d'excepcionalitat i d'emergència poden ésser executades pels operadors vinculats a la gestió de l'aigua o per les entitats gestores dels serveis d'abastament, amb l'autorització prèvia dels ajuntaments.

5. La Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública ha de redactar, quan hagi acabat el període de sequera, un informe final que ha d'incloure una llista de totes les obres i altres actuacions prioritàries que s'han licitat, el cost que han tingut per a l'Administració i la utilitat que han aportat.

Article 3. Aportacions econòmiques, gestió de recursos i tramitació d'autoritzacions de l'Agència Catalana de l'Aigua

1. L'Agència Catalana de l'Aigua ha d'assumir, amb caràcter extraordinari, els costos derivats de l'adequació, el millorament o la instal·lació d'elements de control i gestió dels recursos hídrics disponibles al medi, com també les instal·lacions, obres i actuacions urgents i prioritàries que corresponguin als ens locals com a conseqüència de les disposicions que el Govern aprovi per a afrontar la situació de sequera excepcional. Les actuacions també poden ésser finançades amb càrrec a fons estatals i europeus.

2. Les dotacions per a afrontar les despeses derivades de dur a terme les obres i actuacions prioritàries per les situacions d'excepcionalitat i d'emergència que no es puguin finançar amb càrrec als crèdits pressupostaris disponibles del pressupost vigent s'han d'autoritzar per mitjà d'un o diversos acords de govern. Aquests acords han d'especificar els imports màxims i les transferències de crèdit que s'autoritzen per al finançament.

3. L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona els recursos habilitats, sens perjudici de la participació dels departaments competents en matèria d'assistència a les entitats locals per a prestar serveis de què són titulars. Les actuacions que s'han de dur a terme s'han de regular per mitjà de convenis, que han d'especificar l'òrgan o l'entitat responsable de les actuacions o els serveis, el règim de cofinançament i les condicions de gestió.

4. L'Agència Catalana de l'Aigua ha d'habilitar els recursos necessaris per a tramitar urgentment les sol·licituds d'autorització a fi de posar en funcionament captacions existents per a l'abastament d'àmbit local i per a dur a terme actuacions immediates destinades a ampliar i millorar els abastaments d'aigua, recuperar abastaments en desús, connectar-se a la xarxa d'abastament i, en general, adoptar mesures encaminades a afrontar la situació de sequera.

Disposicions addicionals

Primera. Habilitació de recursos econòmics addicionals per a obres i actuacions urgents i prioritàries

1. El Govern, a proposta del departament competent en matèria d'acció climàtica, alimentació i agenda rural, ha d'habilitar la dotació pressupostària amb caràcter extraordinari per a cobrir els costos de les obres i actuacions urgents i de les que detalla l'annex 2, sens perjudici que es financin amb càrrec a fons estatals i europeus.

2. El Govern ha d'impulsar les grans infraestructures que detalla l'annex 2, sens perjudici de les inversions necessàries que puguin sorgir.

3. El Govern ha d'impulsar, per al millorament dels recursos hídrics, ajuts als ens locals per un import de 50 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, perquè duguin a terme les inversions necessàries per a millorar les captacions, els dipòsits i el rendiment de llurs xarxes de subministrament d'aigua en alta de titularitat municipal i baixa i, en especial, per a sectoritzar les xarxes, digitalitzar el servei, implantar reguladors de pressió, sistemes de telelectura i cabalímetres, i també per a recuperar pous existents, construir-ne de nous i incrementar el nombre de tractaments d'osmosi inversa.

4. El Govern ha d'aportar 50 milions d'euros per a inversions de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat en reposicions i millores, especialment en les actuacions que detalla l'annex 2, a fi d'actualitzar la xarxa de tractament, d'embassament, de distribució i de subministrament d'aigua i garantir el manteniment posterior corresponent de tota la xarxa d'aigua de Catalunya per a assegurar-ne el funcionament correcte i l'eficiència, sens perjudici de les inversions en obres i actuacions que siguin urgents i necessàries i que puguin sorgir.

5. L'Agència Catalana de l'Aigua ha de dur a terme les actuacions següents:

a) Habilitar una línia de subvencions adreçada als ens locals, de 6 milions d'euros, per a la construcció de nous tractaments de regeneració, canonades de distribució i infraestructures que li són necessàries, sens perjudici de les inversions en obres i actuacions que siguin urgents i necessàries i que puguin sorgir.

b) Assumir els costos d'explotació derivats de la posada en marxa de plantes de regeneració, valorats en 8 milions d'euros anuals, en els termes que estableix l'article 55 bis del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre.

c) Crear una partida extraordinària de 20 milions d'euros per a posar en marxa les plantes de regeneració que no estan en funcionament i construir les xarxes de distribució de les que sí que ho estan, sempre d'acord amb les administracions locals corresponents.

d) Crear una partida extraordinària de 30 milions d'euros per a les inversions que detalla l'annex 2.

e) Establir una línia de finançament per als municipis perquè redactin els plans d'emergència municipals en situacions de sequera.

Segona. Pla de xoc de suport a l'activitat agrària i habilitació dels recursos econòmics extraordinaris necessaris

1. El Govern, per mitjà del departament competent en matèria d'acció climàtica, alimentació i agenda rural, ha de dissenyar, en un període màxim d'un mes des de la data d'aprovació d'aquesta llei, un pla de xoc de suport a l'activitat agrària, que ha d'incorporar mesures per a garantir la supervivència de les explotacions agrícoles i ramaderes davant la gravetat de l'afectació provocada per la situació de sequera i prioritzar les accions següents:

a) Establir una línia d'ajuts directes per als sectors agraris i ramaders a fi de compensar les pèrdues produïdes per les restriccions.

b) Establir una línia de préstecs bonificats per part de l'Institut Català de Finances per a garantir la continuïtat de les campanyes futures.

c) Estudiar un repartiment de l'aigua més equitatiu entre el sector agrari i la resta de sectors econòmics.

2. El Govern ha d'habilitar la dotació pressupostària extraordinària necessària per a dur a terme el pla de xoc a què fa referència l'apartat 1.

Disposicions finals

Primera. Modificació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera

1. Es modifica la lletra e del subapartat 2 de l'apartat 4 del capítol 5, relatiu a les limitacions particulars en l'ús d'aigua per a abastament de població en fase d'alerta, del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per l'Acord GOV/1/2020, del 8 de gener, que resta redactada de la manera següent:

«e) La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

»— El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per a reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

»— El primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.

»— En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

»Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.»

2. Es modifica la lletra c del subapartat 2 de l'apartat 5 del capítol 5, relatiu a les limitacions particulars en l'ús d'aigua per a abastament de població en fase d'excepcionalitat, del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per l'Acord GOV/1/2020, del 8 de gener, que resta redactada de la manera següent:

«c) La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

»— El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

»— En les piscines d'ús públic, definides en l'article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, o en les piscines d'ús privat de tipus 3A, definides en l'article 2.3.a del dit Reial decret, el primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.

»— En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

»— En les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

»Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.»

3. Aquesta modificació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera manté el rang de l'Acord GOV/1/2020, del 8 de gener.

Segona. Habilitació pressupostària

Els preceptes que comporten despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei. No obstant això, el Govern ha d'habilitar les partides pressupostàries i els recursos necessaris i suficients per a efectuar les despeses i inversions que aquesta llei estableix que s'han de dur a terme o iniciar en l'exercici del 2023.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del règim sancionador establert en l'apartat 1.b, d, e i g i els apartats 2 i 3 de l'article 29 bis del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que entra en vigor al cap d'un mes de la data de publicació de l'ordre de convocatòria de la línia d'ajuts a què fa referència l'apartat 3 de la disposició addicional primera.

Annex 1

Tipologies d'actuacions per a executar pel procediment d'emergència

1. Millorament de la garantia per mitjà de la intensificació del control del recurs i de la demanda

a) Construcció, rehabilitació o millorament de punts de control, telecomandaments i comptadors.

b) Millorament o rehabilitació de les instal·lacions i els equipaments de la xarxa de control del sistema integral del cicle de l'aigua al territori (SICAT) de l'Agència Catalana de l'Aigua.

c) Intensificació de les activitats d'intervenció administrativa d'usos i abocaments.

d) Intensificació de l'operació de sistemes de telecontrol, anàlisi i previsió.

e) Intensificació del control de la qualitat de l'aigua als embassaments de regulació de xarxes d'abastament.

f) Intensificació del control de la qualitat de l'aigua i solució de problemes en rius i aqüífers.

g) Caracterització analítica de recursos hídrics susceptibles d'ésser potabilitzats. Intensificació del control de les captacions i del règim de cabals de manteniment per mitjà d'aforaments.

h) Implantació o millorament de sistemes de control i monitoratge de les captacions per a fer un seguiment millor de l'evolució dels nivells piezomètrics i els cabals extrets.

i) Models de previsió i millorament de la gestió dels recursos superficials i subterranis.

2. Millorament de la garantia de l'abastament per mitjà d'actuacions infraestructurals

a) Obres de millorament de la connectivitat de les xarxes d'abastament.

b) Obres o actuacions per a millorar o ampliar la qualitat del recurs hídric o dels processos de tractament de l'aigua.

c) Obres o actuacions per a obtenir o generar un nou recurs o millorar la disponibilitat del recurs existent, inclosa l'eliminació de nutrients.

d) Obres o actuacions de millorament de l'eficiència de les infraestructures de regadiu en sistemes d'usos compartits entre abastament i regadiu.

e) Obres o actuacions de reutilització amb caràcter estratègic que alliberen, d'una manera significativa, un recurs procedent de sistemes regulats per a xarxes d'abastament.

f) Obres o actuacions de gestió de sediments en els embassaments per a augmentar-ne la capacitat de regulació.

g) Obres o actuacions per a l'aprofitament dels volums dels embassaments per sota de les cotes de captació existents.

3. Emergència en l'abastament

a) Instal·lació de mecanismes automàtics de gestió de la demanda (reguladors de pressió).

b) Renovació de les xarxes de distribució d'aigua en mal estat per a reduir pèrdues d'aigua.

c) Obres o actuacions per a la recuperació de pous en desús.

d) Rehabilitació de dipòsits per a evitar pèrdues d'aigua.

e) Obres o actuacions per a sectoritzar les xarxes d'abastament d'aigua.

f) Construcció de nous punts alternatius d'abastament per a ús domèstic i infraestructures auxiliars.

g) Transport d'emergència d'aigua per a l'abastament.

h) Obres i actuacions associades a la substitució d'usos o de recursos.

i) Equips per a detectar fuites i fraus.

Annex 2

Actuacions d'emergència i prioritàries relatives a l'abastament d'aigua a la regió metropolitana

1. Grans infraestructures

a) Licitació, abans del mes de juliol del 2023, i execució de les obres d'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera.

b) Finalització, durant el 2023, del projecte i l'obra d'ampliació de l'estació de tractament d'aigua potable del Besòs i de les noves captacions subterrànies i superficials.

c) Ampliació del tractament d'osmosi inversa als pous Estrella.

d) Redacció del projecte abans del 2023 i licitació i execució de les obres d'una dessalinitzadora a la zona de Cubelles (instal·lació de tractament d'aigua marina del Foix).

e) Execució prioritària i urgent de les inversions aprovades en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023:

— Ampliació de l'estació de tractament d'aigua potable del Besòs.

— Construcció d'una estació de regeneració d'aigua al Besòs.

f) Garantiment del tractament del cabal d'aigües subterrànies de Sant Joan Despí.

g) Increment dels tractaments d'osmosi inversa de l'estació de tractament d'aigua potable de Sant Joan Despí (+ 2 m3/s).

h) Construcció de pous fins a 4 m3/s a l'estació de tractament d'aigua potable de Sant Joan Despí (+ 1,3 m3/s).

i) Actuacions per a evitar l'entrada d'aigua de mar al sistema de sanejament de l'estació depuradora d'aigües residuals del Prat de Llobregat.

j) Construcció d'un parc fotovoltaic de 100 MW per a la nova instal·lació de dessalinització d'aigua de mar Tordera 2.

2. Infraestructures de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat

a) Desdoblament del tram 4 de l'artèria PTT-EDT 2 necessària per a eliminar les fuites.

b) Adaptació de la capacitat de producció i optimització de la qualitat de tractament de l'estació de tractament d'aigua potable del Llobregat, gestionada per l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat i situada a Abrera.

c) Adaptació de la capacitat de producció i optimització de la qualitat de tractament de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, gestionada per l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat i situada a Cardedeu.

3. Inversions per a la regeneració d'aigua

a) Ampliació de l'aprofitament a l'estació de regeneració d'aigua de Sant Feliu de Llobregat.

b) Ampliació dels tractaments biològics de l'estació depuradora d'aigües residuals del Prat de Llobregat per a reduir nutrients.

c) Construcció d'una xarxa de distribució a l'estació de regeneració d'aigua de Sabadell, per a usos municipals i altres usos a Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.

d) Traspàs d'aigües residuals de la conca del Besòs a la conca del Llobregat.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de maig de 2023

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR