LLEI 14/2020, del 25 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

Els articles 65 i 67 de l'Estatut preveuen que les lleis de Catalunya són promulgades, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb l'anterior promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'article 17 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix el dret dels infants a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar, i l'article 41.3 estableix com a principi rector de l'activitat dels poders públics la necessitat de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones.

La protecció dels menors fills de les dones víctimes de violència de gènere ha constituït un dels eixos del pacte d'estat sobre aquesta matèria. Arran de la reforma de la Llei orgànica 8/2015, del 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, es va modificar la Llei orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, l'article 1.2 de la qual inclou com a víctimes de la violència de gènere els fills menors d'edat de les dones que pateixen aquest tipus de violència. La mateixa llei té la finalitat d'erradicar la violència de gènere i oferir l'assistència necessària als fills menors que en són víctimes.

L'article 30 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, estableix el contingut del dret de les dones a la protecció efectiva.

D'altra banda, l'article 53 al·ludeix als models d'intervenció i les polítiques públiques i especifica directament que el Govern «ha de desenvolupar models d'intervenció integral a tot el territori de Catalunya per mitjà d'una xarxa de serveis de qualitat en tots els àmbits, que sigui capaç de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats i els processos de les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista, i també a llurs filles i fills quan en siguin testimonis i víctimes». Aquests models d'intervenció han d'incloure com a elements essencials la informació, l'atenció primària i l'atenció especialitzada.

L'article 236-8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, estableix l'exercici conjunt de la potestat parental, llevat que s'acordi una altra modalitat d'exercici o que les lleis o l'autoritat judicial disposin una altra cosa. Per aquest motiu, es modifica el dit article 236-8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, de manera que –mentre no es dicti una decisió judicial que dirimeixi la potestat parental– l'assistència i l'atenció psicològiques restin fora del catàleg d'actes que requereixen una decisió conjunta en l'exercici de la potestat parental.

Així, quan hi hagi una sentència condemnatòria –mentre no s'extingeixi la responsabilitat penal– o qualsevol dels progenitors estigui sotmès a un procés penal iniciat per haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexuals de l'altre progenitor o dels fills d'ambdós, n'hi ha prou amb el consentiment del progenitor contra el qual s'hagi atemptat perquè els fills menors d'edat puguin rebre l'atenció i l'assistència psicològiques. No obstant això, cal informar-ne prèviament el progenitor sotmès a algun d'aquests supòsits. En aquest sentit, mentre l'autoritat judicial no es pronunciï sobre les mesures cautelars que han de regir la potestat parental, si es compleix algun dels supòsits esmentats, no cal el consentiment del progenitor afectat perquè el menor d'edat afectat per violència de gènere pugui rebre assistència psicològica.

Els resultats de l'enquesta de violència masclista a Catalunya del 2017 reflecteixen que, del total de dones víctimes d'episodis de violència masclista que convivien amb menors d'edat en el moment dels fets, el 32,3% van afirmar que aquests els van presenciar. Aquesta realitat porta a concloure la necessitat de modificar la protecció dels menors i donar una resposta urgent a certs aspectes que avalen la present modificació, que desvincula la intervenció psicològica dels menors exposats a violència de gènere de l'exercici conjunt de la potestat parental.

Article únic Addició d'una lletra a l'apartat 2 de l'article 236-8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

S'afegeix una lletra, la d , a l'apartat 2 de l'article 236-8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb el text següent:

d) Per a l'atenció i l'assistència psicològiques dels fills menors d'edat, no cal el consentiment del progenitor contra el qual se segueix un procediment penal per haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexuals de l'altre progenitor o dels fills comuns menors d'edat, o contra el qual s'ha dictat una sentència condemnatòria, mentre no s'extingeixi la responsabilitat penal. L'assistència psicològica als fills majors de setze anys requereix llur consentiment.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 25 de novembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR