Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

SecciónI. Disposicions generals
EmisorPRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rango de LeyLlei

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

ESTRUCTURA

Exposició de motius

Títol preliminar

Article 1 Objecte i finalitat
Article 2 Àmbit d’aplicació
Article 3 Principis generals

Títol I. Polítiques públiques per a la promoció de la igualtat de gènere

Article 4 Representació equilibrada de dones i homes
Article 5 Perspectiva de gènere i avaluació de l’impacte de gènere
Article 6 Informe d’impacte de gènere en els avantprojectes de llei de pressuposts
Article 7 Estadístiques i estudis
Article 8 Ús no sexista del llenguatge i imatge pública de les dones i els homes
Article 9 Pla estratègic d’igualtat de dones i homes
Article 10 Col·laboració i coordinació entre administracions públiques
Article 11 Ajuts públics

Títol II. Competències, funcions, organització institucional i finançament

Capítol I. Competències de les administracions públiques

Article 12 Administracions competents
Article 13 Competències del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Article 14 Competències pròpies dels consells insulars
Article 15 Competències que poden exercir els ajuntaments
Article 16 Acreditació de serveis
Article 17 Finançament

Capítol II. Organització institucional i coordinació entre les administracions públiques de les Illes Balears

Secció 1a. Organismes d’igualtat

Article 18 Observatori per a la Igualtat
Article 19 Unitats per a la igualtat

Secció 2a. Òrgans de coordinació i consultius

Article 20 Comissió per a la Igualtat de Gènere
Article 21 Consell de Participació de les Dones

Secció 3a. La Defensora o el Defensor de la igualtat de dones i homes

Article 22 La Defensora o el Defensor de la igualtat de dones i homes

Títol III. Mesures per a la integració de la perspectiva de gènere en l’actuació de les administracions públiques de les Illes Balears

Article 23 Informe sobre actuacions
Article 24 Contractació pública
Article 25 Capacitació del personal al servei de les administracions públiques

Títol IV. Mesures per promoure la igualtat i àrees d’intervenció

Capítol I. Educació

Article 26 Disposicions generals
Article 27 Currículum
Article 28 Materials didàctics
Article 29 Consells escolars
Article 30 Formació
Article 31 Àmbit universitari

Capítol II. Cultura i esport

Secció 1a. Cultura

Article 32 Participació en l’àmbit cultural
Article 33 Mesures per promoure la igualtat

Secció 2a. Esport

Article 34 Participació en l’àmbit esportiu

Capítol III. Ocupació

Secció 1a. Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

Article 35 Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

Secció 2a. Igualtat laboral en el sector privat i en la funció pública de les IllesBalears

Article 36 Polítiques d’ocupació
Article 37 Incentius a la contractació de dones
Article 38 Promoció empresarial
Article 39 Qualitat en l’ocupació
Article 40 Plans d’igualtat i presència equilibrada en el sector empresarial
Article 41 Negociació col·lectiva
Article 42 Actuacions de responsabilitat social de les empreses en matèria d’igualtat

Secció 3a. Igualtat en el sector públic

Article 43 Ocupació en el sector públic
Article 44 Plans d’igualtat del personal al servei de les administracions públiques

Secció 4a. Igualtat en la seguretat i salut laboral en el sector privat i en la funció pública de les Illes Balears

Article 45 Seguretat i salut laboral
Article 46 Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Capítol IV. Salut

Article 47 Disposicions generals
Article 48 Formació, promoció i sensibilització
Article 49 Investigacions
Article 50 Materials

Capítol V. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal. La coresponsabilitat

Article 51 Dret i deure de la coresponsabilitat de dones i homes en l’àmbit públic iprivat
Article 52 Organització d’espais, horaris i creació de serveis

Secció 1a. La conciliació en les empreses privades

Article 53 Conciliació en les empreses

Secció 2a. La conciliació en la funció pública balear

Article 54 Conciliació en l’ocupació pública
Article 55 Permís de paternitat

Capítol VI. Drets socials bàsics

Article 56 Inclusió social
Article 57 Polítiques urbanes, d’ordenació territorial, de medi ambient i d’habitatge
Article 58 Serveis sociocomunitaris

Capítol VII. Mitjans de comunicació i publicitat. Societat del coneixement i de lainformació, les noves tecnologies i la publicitat

Article 59 Foment de la igualtat en els mitjans de comunicació
Article 60 Els mitjans de comunicació de titularitat pública
Article 61 Els mitjans de comunicació social
Article 62 Publicitat
Article 63 Noves tecnologies i societat de la informació
Article 64 Consell Audiovisual de les Illes Balears

Títol V. Violència masclista

Capítol I. Principis generals

Article 65 Definició

Secció 1a. Investigació, formació i prevenció

Article 66 Investigació
Article 67 Formació
Article 68 Prevenció

Secció 2a. Atenció i protecció a les víctimes

Article 69 Dret a la protecció efectiva
Article 70 Centres d’atenció i assistència psicològica, social i jurídica específica
Article 71 Centres d’acollida i serveis d’urgència
Article 72 Personació de l’Administració de la comunitat autònoma de les IllesBalears
Article 73 Prestacions econòmiques
Article 74 Habitatge
Article 75 Inserció laboral
Article 76 Educació
Article 77 Coordinació interinstitucional
Article 78 Identificació de les situacions de violència masclista

Títol VI. Infraccions i sancions

Article 79 Concepte d’infracció
Article 80 Subjectes responsables
Article 81 Reincidència
Article 82 Proporcionalitat en la imposició de les sancions
Article 83 Règim de prescripcions
Article 84 Concurrència amb altres infraccions
Article 85 Infraccions lleus
Article 86 Infraccions greus
Article 87 Infraccions molt greus
Article 88 Sancions
Article 89 Competència
Article 90 Procediment sancionador

Disposició addicional primera. Manament no normatiu

Disposició addicional segona. Elaboració i desenvolupament dels protocols d’intervenció

Disposició transitòria única.

Disposició derogatòria única.

Disposició final primera . Modificació de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, per la qual es regula l’Institut Balear de la Dona.

Disposició final segona. Habilitació normativa

Disposició final tercera. Directrius de l’informe de l’impacte de gènere

Disposició final quarta. Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El principi d’igualtat de dones i homes i la prohibició expressa de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe estan recollits en diferents normes jurídiques.

La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el desembre de 1979, proclama el principi d’igualtat de dones i homes. En l’article 2, els Estats parts es comprometen a “assegurar per llei o altres mitjans apropiats la realització pràctica d’aquest principi”. L’Estat espanyol ratificà la Convenció l’any 1983.

Des de l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam l’1 de maig de 1999, la igualtat de dones i homes és consagrada formalment com un principi fonamental de la Unió Europea. D’acord amb l’article 3.3 del Tractat de la Unió Europea, en totes les polítiques i les accions de la Unió i dels Estats membres s’ha d’integrar l’objectiu d’eliminar les desigualtats entre homes i dones i promoure’n la igualtat.

L’article 14 de la Constitució Espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe. L’article 9.2 consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, incorpora a l’ordenament jurídic estatal dues directives en matèria d’igualtat de tracte: la Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell, relativa a l’aplicació d’igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, la formació i la promoció professionals, i a les condicions de treball, i la Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en l’accés als béns i serveis, i el subministrament corresponent.

Actualment, la legislació europea sobre igualtat dels sexes constitueix un pilar fonamental de la política d’igualtat d’oportunitats de la Unió Europea. S’han aprovat nombroses directives europees en l’àmbit de la igualtat de tracte de dones i homes, que són jurídicament vinculants per als Estats membres i que han d’incorporar-se a les legislacions estatals. En especial, cal destacar l’Instrument de ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig de 2011 (BOE de 6 de juny de 2014). A més, la Llei Orgànica 3/2007 exigeix la incorporació, amb caràcter transversal, del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes al conjunt d’activitats de tots els poders públics.

Després de vint-i-quatre anys d’autogovern, s’aprovà la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, l’article 17 del qual disposa que “totes les dones i homes tenen dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia”. La Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, considera que el dret fonamental a la igualtat no pot ni ha de ser concebut únicament com un dret subjectiu, sinó que, a més a més, presenta una dimensió objectiva que el transforma en un component estructural bàsic que ha d’informar l’ordenament jurídic sencer.

Els nous marcs legislatius de la Unió Europea i de l’Estat s’apliquen a totes les comunitats autònomes que conformen l’Estat, i així cada una ha legislat en l’àmbit de la igualtat. Aquest conjunt de normes legislatives és insuficient si no van acompanyades de preceptes que obliguin a aplicar mesures afavoridores de la igualtat real en la vida de les persones que integren la societat de la nostra comunitat autònoma. Per aquesta raó, s’entén que ha quedat superada la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, i que cal una nova norma que consagri els principis d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

II

El paper que tradicionalment tenien els homes i les dones en la societat ha canviat: la participació més elevada de les dones en el món laboral i el seu accés al món educatiu, a la formació, a la cultura i, cada vegada més, al món de la presa de decisions estan generant canvis socials favorables per avançar en el camí de la igualtat plena entre dones i homes. Aquests canvis no serien possibles sense l’aportació fonamental dels moviments feministes i l’esforç de tantes dones que des de l’anonimat han treballat durant anys pels seus drets fonamentals.

No obstant això, les desigualtats es mantenen, la concepció patriarcal de les relacions humanes continua encara vigent en moltes persones i l’androcentrisme és encara patent en molts aspectes de la vida social i política.

El Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona en data 25 d’abril de 2015 va aprovar el IV Pla Estratègic d’Igualtat 2015-2020, que recull una diagnosi sobre la situació de les dones a les Illes Balears en els eixos següents: treball i economia; coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral; violència contra les dones; participació política i social; educació i formació; salut; i altres polítiques sectorials.

L’Informe Ombra CEDAW de les Illes Balears també analitza en especial la situació de les dones en els àmbits de l’educació i la cultura, el treball i els drets econòmics, les polítiques d’igualtat i la participació política, la salut i els drets sexuals i reproductius, així com la violència, la prostitució i el tràfic de dones i nines amb la finalitat d’explotació sexual.

Una de les conclusions d’aquesta anàlisi és la transversalitat dels problemes que afecten les dones, la meitat de la població, i això requereix un esforç per a una coordinació necessària entre les institucions i una orientació dels programes a actuacions adreçades a aconseguir objectius concrets. També se n’extreu la necessitat d’aprofundir en les polítiques públiques en matèria d’igualtat de dones i homes.

Socialment es considera que hi ha les condicions adequades per poder aplicar una llei d’igualtat en termes generals. La descentralització que inspira l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ha de possibilitar més eficàcia en l’atenció a les persones, per acostar els serveis i les administracions a les ciutadanes i els ciutadans, i, alhora, requereix més coordinació per tal d’evitar duplicitat o encavalcament de funcions o buits en els serveis sense assumpció de responsabilitats.

III

Les Illes Balears han estat una comunitat autònoma capdavantera en la promoció de la igualtat en la representació política.

Cal aprofundir en l’aplicació de tots els preceptes legislatius en tots els àmbits, en el món laboral, educatiu, sanitari, social en general i també en allò que fa referència a la necessària coresponsabilitat en les unitats familiars, amb la finalitat que les dones gaudeixin completament de tots els drets cívics, de ciutadania.

En aquest sentit, s’ha d’esmentar la necessària participació dels homes en aquesta coresponsabilitat i el compromís de les administracions per a un nou ús del temps que permeti la conciliació de la vida familiar, la laboral i la personal de tots els membres de la unitat familiar. Les darreres enquestes sobre els usos del temps destaquen que les dones dediquen prop de sis hores setmanals a les tasques domèstiques, mentre que els homes només hi dediquen dues hores i vint minuts.

La Llei Orgànica 3/2007 preveu un permís remunerat de dues setmanes per als pares. Cal augmentar aquest permís per aconseguir l’objectiu esmentat.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR