Ley 4/1991, de 13 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular en las islas baleares.

Sección1.- Disposiciones generales
EmisorPresidencia del Gobierno
Rango de LeyLey
B.
O.
C.
A.
I.
B.
N."
46
11
-
04-
1991
2923
ta
Tarida d'Eivis.'>a, amb multa de: 500.001 pts. i d'acord
amb
allò
que
dis-
posa l'art. (Llei
de
la CAlB),
pmcedir
al tancament
de
l'establiment fins
que
no hagi obtingut l'oportuua autorització
d'obertura
lliura-
da
per
aquesta Conselleria
de
Turisme.
Tambè
se
li
notifica
que
contra aquesta resolució
podrà
interposar recurs
de
reposició
en
el
termini
d'uu
mes a comptar des
de
l'endemà d'haver-se pu-
blicat aquest edicte, davant l'Hble. Conseller
de
Turisme de la
CAlB,
recurs
que
podrà
presentm:
en
el Registre del Govern
de
la
CAlB,
a
Ja
Conselleria
de
Tu-
risme o
de
la
manera prevista a l'art.
66
de
Ja
Llei dc Procediment Administra-
tiu i
es
posa de manifest
que
la interposició del recurs no suspcudrà l'execució
dc
la sanció imposada.
Li com u nie
que
aquesta sanció
s'haurà
de
satisfer mitjançant ingrés a qual-
scvo I oficina dels Bancs següents:
''Banco
de
Crédito
Balear", "Banco Bilbao-Vizcaya", "Banca March",
Caixa
de
Pensions (La Caixa), i
"Caja
de
Ahorros" (Sa Nostra), i s'ha d'utilitzar
el
Document
Unificat d'Ingrés que
es
troba a disposició seva
juntament
amb l'ex-
pedient
complet a la Conselleria
dc
Turisme (Secció
dc
Control d'Empreses i
Activitat$ Turístiques) situada al
carrer
Can
Dcspuig, 5
de
Palma.
Terminis
per
a efectuar l'ingrés (Art. 20 Reglament General
de
Re-
captació):
a) Si la publicació
s'ha
efectuat
entre
els dies 1 i
15
del mes,
des
de
la
data
dc
publicació fins a dia 5
del
mes següent.
b) Si la publicació
s'ha
efectuat entre els dies 16 i
darrer
del mes, des
dc
la data
dc
publicació fins a dia 20 del mes següent.
En
els terminis as.'ienyalats, si el dia
de
finalització fos inhàbil, acabarà l'im-
mediat posterior.
Una
vegada efectuat l'ingrés
ho
haurà
de
comunicar n aquesta Conselle-
ria i
haurà
de
remetre
fotocòpia del document d'ingrés, diligenciada pel Banc.
A Palma
de
Mallorca, a dia
OJJZe
de
març
de
mil
nou-cent~
noranta-u.
EL CONSELLER DE TUIUSME,
Signat:
Jaume
Cladera Cladera.
-o-
(46)
NOTIFICACIÓ resolució tle
l'e.rpetlienl11"
303/90, inslruiï per
la
Con·
sel/eria tle 1llrisme a/ Sr. Juan
Romó11
Cmw)•es, titular tic/s apurlfl·
menis Ramco/1, tle Palma.
Núm.
5909
No
havent estat
pos.~ible
dc
notificar la resolució
dc
l'expedient
n"
303/90,
instruït
per
la Conselleria
dc
Turisme
al Sr.
Juan
Roman
C·tnoves, titular dels
apartaments Rmncoll,
dc
Palma,
amb
domicili conegut al carrer Cuartel,
57,
S'A-
renal, Palma,
ja
que
s'lm
retornat
per
part
del Sc1vei de Correus i
en
compli-
ment
d'allò
que
disposa l'article
80.3
dc
la Llei
dc
Procediment Administratiu
sc li notifica
que
a l'esmentat expedient
en
data
26
de
febrer
de
1991,
va recau-
re
la següent
RESOLUCIÓ:
Que
ateses Ics circumstàncies d'aquest cas i d'acord amb l'article
12
i se-
glicnts concordants
dc
In
Llei
ó/19S9,
dc dia 3
dc
març,
de
la
CAlB
i en aplica-
ció del grau mínim, sigui sancionat, el Sr. Juan
Roman
Ca noves, titular dels apar-
taments Ramcoll,
dc
Palma, amb multa dc: 500.001 pts. i d'acord amb allò
que
disposa l'art. 11.3 (Llei
ó/89
dc 3
dc
maig
de
la CAlB), procedir al tancament
dc
l'establiment fins que no hagi obtingut l'oportuna autorització
d'obertura
lliu-
rada
per
aquesta Conselleria
de
Turisme.
Tambè
sc
li
notifica
que
contra
aquesta resolució podrà interposar recurs
dc
reposició
eh
el
termini
d'un
mes a comptar des
de
l'endemà d'haver-se
pu-
blicat aquest edicte, davant l'Hble. Conseller
dc
Turisme de la CAlB, recurs
que
podrà presentar en el Registre
{[el
Govern
de
la CAlB, a
Ja
Conselleria
de
Tu-
risme o
de
la
manera
prevista a l'art.
66
dc
la
Llei
de
Procediment Administra-
tiu i es posa
dc
manifest
que
la interposició del recurs no suspendrà l'execució
de la sanció imposada.
Li com
u nie
que
aquesta sanció
s'haurà
dc satisfer mitjançant ingrés a qual-
sevol oficina
dels
Bancs següents:
"Banco de
Crédito
Balc
"Banco
Bilbao-Vizcaya", "Banca March",
Cnix..'\
de
Pensions
(La
Caixa), i
·•eaja
dc
i\horros"
(Sa Nostra), i
s'ha
d'utilitzar
el
Document
Unificat d'Ingrés
que
es troba a disposició seva
juntament
amb
)·ex-
pedient
complet a
In
Conselleria dc Turisme (Secció
de
Control d'Empreses i
Activitats Turístiques) situada
ni
carrer
Can
Despuig, 5
de
Palma.
Terminis
per
a efectuar l'ingrés (Art. 20 Reglament General dc Re-
captació):
a)
Si
la
publicació s·ha efectuat entre els
clics
1 i
15
del mes,
eles
de
la
data
dc publicació fins a dia 5 del mes següent.
b)
Si
la publicació
s'ha
efectuat entre els dics 16 i
darrer
delmes,
des de
la
ciMa
dc
publicació fins a dia 20 del mes següent.
En els terminis
as.~enyalats,
si el
dia
dc
finalització fos inhàbil, acabarà l'im-
mediat posterior.
Una
vegada efectuat l'ingrés
ho
haurà dc comunicar a aqliCSta Conselle-
ria i haurà dc
remetre
fotocòpia del document d'ingrés, diligenciada pel Banc.
A Palma
dc
Mallorca, a
dia
onze
de
març
dc
mil nou-cents noranta-u.
EL
CONSELLER DE TURISME,
Signat:
Jaume
Cladera.Cladera.
o (46)
NOTIFiCACIÓ resolució
de
l'e.~:pedienl
n"
307/90, inslmi1 per
la
Con-
selleria de Turisme a
Aremm~
S.A., titular dels apartaments
Vade/la
Pueblo, ti'EMÚa.
Núm. 5910
No
havent estat possible
de
notificar
la
resolució
de
l'expedient
n'
307/90,
instruït
per
Ja
Conselleria
de
Turisme a
Aremar,
S.A,
titular dels apartaments
Vadella Pucblo, d'Eivissa, amb domicili conegut a Cala Vadclla, s/n, Sant Jo-
sep,
Eivis.~a,
ja
que
s'ha
retornat
per
part
del Servei
de
Correus
i en compliment
d'allò
que
disposa l'article
80.3
de
la Llei
de
Procediment Administratiu se
li
no-
tífica
que
a l'esmentat expedient
en
data
26
de
febrer
de
1991,
va recaure la
següent
RESOLUCIÓ:
Que
ateses les circumstàncies
d'aquest
cas i
d'acord
12
i se-
güents concordants de la Llei
6/19S9,
de
dia
3
de
març,
de
la
CAlB
i
en
aplica-
ció del grau mínim, sigui sancionat,
Aremar,
S.A., titular dels apartaments Va-
delia Pucblo, d'Eivissa, amb multa d': 1.500.000 pts. i
d'acord
amb allò
que
dis-
dc
3
de
maig
de
la
CAlB),
procedir al tancament
de
l'establiment fins
que
no
s'hagi obtingut
l'oportuna
autorització d'obertura lliu-
rada
per
aquesta Conselleria
dc
Turisme.
Tmnbè
se
li notifica
que
contra aquesta resolució
podrà
interposar recurs
de reposició
en
el termini
d'un
mes a comptar des
de
l'endemà d'haver-se pu-
blicat aquest edicte, davant l'Hble. Conseller
de
Turisme
de
la CAlB, recurs que
podrà
presentar
c.n
el Registre del Govern de la CAlB, a la Conselleria
de
Tu-
risme o
dc
la
manera
prevista a l'art.
66
dc
la Llei
dc
Pmcediment
Administra-
tiu i es posa dc manifest que la interposició del recurs no suspendrà l'execució
de
la sanció imposada.
Li comunic
que
aquesta sanció s'haur!t
de
satisfer mitjançant ingrés a qual-
sevol oficinn dels Bancs següents:
-"Banco
dc
Crédito Balear", "Banco Bilbao-Vizcaya", "Banca March",
Caixa
de
Pensions (La Caixa), i
"Caja
de
Ahorros" (Sa Nostra), i s'ha d'utilitzar
el
Document Unificat d'Ingrés
que
es
troba a
di~
posició seva juntament amb
l'ex~
pedient complet a la Conselleria
dc
Turisme (Secció
de
Control d'Empreses i
Activitats Turístiques) situada al
carrer
Can Despuig, 5
de
Palma.
Terminis
per
a efectuar l'ingrés (Art. 20 Reglament
General
dc
Re-
captació):
a)
Si
Ja
publicació
s'ha
efectuat
entre
els dies 1 i
15
del mes, des
de
la
data
dc publicació fins a
dia
5 del mes següent.
b) Si la publica.ció s'ha efectuat
entre
els dics
16
i
darrer
del mes, des
de
la
data
de
publicació fins a
dia
20 del mes següent.
En
els terminis assenyalats, si el dia
de
finalització fos inhàbil, acabarà l'im-
mediat posterior.
Una
vegada efectuat l'ingrés ho haurà
de
comunicar a aquesta Conselle-
ria i haurà dc remetre fotocòpia del document d'ingrés, diligenciada pel Banc.
A Palma
dc
Mallorca, a
dia
onze
de
març
de
mil nou-cents noranta-u.
EL CONSELLER DE TURISME,
Signat:
Jaume
Cladera
Cladcra.
-o-
IJ
Sección
I.-
COMUNIDAD
AUTONOMA
DE
LAS
ISLAS
BALEARES
1.-
Dis¡)()siciones
Generales
PRESIDENCIA
DEL
GOBIERNO
(46)
tle
13
tle
marzo, Regulat/ora de
la
Iniciativa Legislativa
l'opular en las Is/as llaleares.
Núm. ó855
EL PRESIDEKTE DE
LA
COMUKIDAD AUTÓKOMA
DE
LAS
ISLAS BALEARES
Sca
notorio a todos los ciudad a nos que el P:ulamcnto
de
las Islas Balca-
res ha
aprobado
y yo, en nombre del Rey y
dc
acucrdo con lo
que
se estable ce
en el artículo 27.2 del
Estatuto
de
Autonomía, tengo a bien promulgar la
siguicnte
2924
B.
O.
C.
A. I.
B.
N."
46
11
-
04-
1991
LEY
EXPOSICIÓN
DE
MOTIVOS
La Constitución EspaJiola en
el
artículo
9.2
y el Estatuto dc Autonomía
para
las
Islas Balem·es en el articulo 9 establecen que corresponde a los podercs
públicos promover
las
condiciones para que
la
libertad y
la
igualdacl
del indivi-
duo y de los grupos
en
los cualcs sc integra sean rcalcs y efcctivas. Y también
que facilitaran
la
participación de todos
los
ciudadanos en
la
vida política, cco-
nómica, cultural ysocial, rcforzando así
el
dèrecho de participación en
los
asun-
tos públicos por parle de
los
ciudadanos tal como determina
el
La Ley Organica 3/1984, de
26
dc marzo, Reguladora de
la
Iniciativa Le-
gislativa Popular, crea
el
marco jurídica adecuado para cjerccr
la
iniciativa le-
gislativa popular mediante
la
prescntación de Proposiciones de Lcy antc las Cor·
tes Generales, qe acuerdo con las disposiciones fijadas
en
el
la
El al'lículo 26.4 del Estatuto dc Autonomía prevé que
Ja
iniciativa legis-
lativa popular, en
el
marco de
la
Comuniclacl
Autónoma
cic
las
Islas Balcares,
sení regulada mediantc una
Ley
del Padamento.
La
presente
Lcy
representa
un
paso adclantc en "el proceso hacia
la
institucionalización del autogobicrno",
clcs-
crito en
c.!
Preambulo
el~
I Estatuto dc Autonomia.
La
Ley
Reguladora dc
la
Ini-
ciativa Legislativa Popular en las Islas Balcares matcrializa
lns
prcvisioncs del
artículo 26.4 del Estatuto en
el
marco
fijaclo
¡mr
el
la
Constitu·
ción y refucrza, rcgulando
la
participación popuhü, el cnrnizamicnto cid auto·
gobicrno
en
las
Islas Balcares.
Arlículo
L-
Los ciucladnnos mavorcs dc
cclad
inscritos en
el
Censo Electoral v con vc-
cindad administmtiva en 'cualquicra dc
los
mllnicipios dc
l:1s
Jslas
BaiC:1res,
po·
clr;ín
cjcrccr dc acucrclo con el artículo
26.4
del Estatuto dc Autonomía
la
ini-
ciativa legislativa
en
los
ténninos pre\'istos
en
la
presente
Lcy.
Arlículo
2.-
La
iniciativa legislativa popular podní versar sobre todas
las
matcrias que
scan compctcncia legislativa dc
la
Comunidml Autónoma, con cxclusión dc
bs
siguicntes:
1.· Las ínstitucioncs de
la
Comunidad Autónoma,
los
Consells Insulares v
los Municipios.
2.- La dcnominación, tcnitorio, idiomas y símbolos
dc
la
Comunidad Au-
tónoma dc las Islas Balcares.
3.· Las rdativas a
la
Organización Territorial cstablecidn
en
el
5.1
del Estatuto. ·
4.·
Las rclacionadas
en
el
artículo
S7.3
dc
la
5.· Las
referida.
a
la
planificación econólÍ1ica general en
las
Jslas Balcares.
6.-
Las
dc naturakza prcsupucstnria y tributaria.
7.· El
n~gimen
electoral.
Arlículo 3.-
iniciaiÍ\'a legislativa
sc
ejcrccr
mctliantc l'roposicioncs
dc
Lcy
suscri-
tas,
al
mcnos, por diez
mil
fírmas dc
un
número dc ciudadanos que rcunnn los
I
contenidos en el nrtículo 1 o, en
su
caso,
por
el
30% de
los
electores
de
una circunscrlpción electoral, sin que sen exigible superar
la
dfra
fijada
con
caractcr generat.
ArHculo 4.·
El
proccdimicnto
sc
inicianí mcdhllllc
la
prcscnt:1ción antc
la
Mesa del
Parlamento dc
un
escrita que contcndní:
1.·
Eltcxto
articulado de
la
ProposiciónLk
Lcy,
prcccdido por
una
Expo·
sición dc Motivos.
2.-
Una exposición detallada
dc
las
rasoncs que, scgtin
los
firmantcs, acon-
sejan
la
trmnitación y
la
aprobaclón por
el
Parlamento de las Islas Halcarcs
de
la Proposición dc Ley.
3.-
La rclación dc los miembros
que
fonnan
la
Comisión Promotora de
la
iniciativa popular, exprcsando
los
da tos
pcrsonale.¡;
dc cada uno dc cllos y
la
in-
dicución del domicilio que
sc
sctíalc para cursm
las
notíficacioncs y comunica-
clones que dcban rca!izarsc.
Arlículo S.·
J
,·La
1\·lesa
el
el
Parlanll~nto
cxaminarú
la
docmncntadón presentada
y,
en
el
plazo
ck
quincc días, sc pronuncinrú sobre
su
admisibilidacl parlamentaria.
2.-
Ser(t
causa dc inadmisión dc
la
Proposición dc
Lcy:
a)
Que tcnga por objeto alguna
Llc
las materias rclacionadas en d anículo
2.
b) Que carczca dc alguna ck
los
requisitos cxigidos
en
el
artículo
3.
l\'o
ohstantc,
si
se
tratasc dc
un
dckctc
subsanable,
la
Mesa del Parlamento lo co-
municar:'i a
la
Comisión Promotora para que proccda, en el dc un mes, a
la subsanación.
e) Que incurra en contradiccíón con la lcgislación Msícn del Estada en
las
matcrías a que
se
deba supcclítar ncccsarimncntc
la
Jcgislación dc
la
Conul-
nidad
Autónoma.
d) Que, a juicio unanime
Lk
la
t>.ksa
y scgún contcstación mzonada,
el
con-
tenido de
la
proposición presentada sca manifiestamcntc contradictori o con
los
valores superiores del onlenmnicnto jurídica recogidos en
la
el
autogobicrno, con
la
defensa de
la
identidad de las Islas Balcares y con
la
pro-
moción
de
la
solidaridad de los pucblos de las Islas, cnunciados
en
el Título I
del Estatuto de Autonomía.
e) Que
se
llaya
presentada previamente
en
el
Parlamento
un
Proyccto o
Proposición
dc
Ley
sobre
la
misma malcria que
es
objeto de
la
iniciativa popular.
f)
Que rcpmduzca una iniciativa popular
cie
contenido substancialmente
idéntico presentada
en
el transcurso de
la
misma legislatura.
g) Cuando tcnga por objcto la dcrogación dc una lcy aprobada en
la
mis-
ma
legislatura o rcproduzca una iniciativa legislativa
ya
!ratada en estc plazo.
h)
Oue reproduzca
un
texto cuyo contcnido verse sobre materias divcrsas
o que carczcan dc homogcneidad entre
sí.
3.-
La
rcsolucíón adoptada por
la
Mesa del Parlamento sení notificada, a
todos los cfectos, a
la
Comisión Promotora de
la
iniciativa popular y publicada
en
el
Butlletí Oficial del Parlament
de
Ics
Illes Balears.
4.-
Si
la
iniciativa prescntasc clcfcctos dc can'ícter subsanablc,
la
Mesa
del
Parlamento así lo harà saber a
los
promoton:s, que cleberàn proccder a
la
sub-
sanación
en
el
plazo
cic
un
mes. .
5.· Contra el acucrdo dc inadmisión dictada por
la
Mesa
de!
Parlamento,
la
Comisión Promotor:1 podní solicitar el amparo ante el Tribunal Constitucio-
nal, dc conformidad con lo prcvisto
en
la
Lcy
Orgúnica del Tribunal Cons·
tilucional.
Si
el Tribunal dccidiese que
la
Proposici6n
no
incurrc
en
ningunn dc las
causns dc inadmisión previst as en
el
apartada 2 dc cstc artículo, el procedim
ien-
to scguir:í
su
curso.
Artículo
6.
Una
vcz
admiticla a
tr
la Proposición dc
Lcy
por
la
Mesa del Parla-
mento, ésta
la
rcmitiní
al
Govcm de
la
Comuniclad Autónoma, el cua!,
en
un
plazo de quincc días, podra manifestar el criterio respecto
de
la
toma en cansi·
cleración, así como
su
conformklnd o no, a
la
tramítación
si
implícase aumento
d.o
los
créditos o disminución
dc
los ingrcsos prcsupucstarios.
Arlículo 7.·
1.·
La
Mesa
del
Parlamento
en
un
plazo
dc
clicz
días contaclos a partir de
la
fccha dc
la
resolución
de
admísíón, comunicara a la Comisión Promotora la
admisión a tnímite dc
la
l'roposición dc Ley.
2.- La Comisión Promotora, una vez notificada de
la
admisibilidad
dc
la
Proposición dc
Ley
y dc
los
plaws para llevar a cabo
la
reco
gi
da de firmas, prc-
scntaní antc
la
Mesa del Parlamento los pliegos nccesarios para
la
rccogida dc
finnns, dclante dc los cua
les
lïguraní
cltcxto
íntegro de
la
Proposición dc
Lcy.
3.-
La
Mesa
del
l'arlmncnto sellaní y numcraní los plicgos y los rcmitiní
a
la
Comisión Promotora
en
el plazo de setcnta y dos lloms desdc
su
prcsentación.
Arlículo
S.-
1.· Las lïrmas rccogiclas dcbcràn ligumr ncccsariamente
en
los
plicgos a
que
sc
rclïcrc
el
articulo 7 dc
la
presente
Ley.
2.- Juntamcnte con
la
firma, se indicara
el
nombre y los apcllidos,
el
nú-
mero cid Documento Nacional dc lnclentidad y
el
municipi o en cuyo censo est;í
inscrito el ciudatlnno.
3.· Las finnas dcbcnín ser autentificadas
por
un
Notario,
un
Cónsul,
un
Secretaria Judicial, el Sccrctario del Consell Insular,
el
Secretaria Municipal que
corrcsponda, respcctivamcntc, a
la
ishl
o municipio clondc figure inscrito d
fir-
ma
nie
o por fcdatarios cspccíalcs designados por
la
Comísión Promotora
mc-
diantc escritura pública antc Notario.
4.- l'odrrin
ser
nombrades fcdatarios cspecialcs las pcrsonas dcsignadas
por
la
Comisión Promotora, uila
v,;z
hayan prestada juramento o promesa antc
la
:\lesa del Parlamento dc dar
fc
dc
la
autcnticiclad dc
las
firmas y sícmpre que
rcúnan
los
rcè1uisitos
siguicntcs:
a)
No
tcner ant.cccdcntcs pcnalcs.
b) Estar en
pk
na
poscsión
dc
los
dercchos civiks y políticos.
e) Tcncr vecindad administrativa en las Islas Balcares.
En caso dc falscdad, los kdatarios cspecialcs incurrinín en
Jas
responsa-
bilidades
pcnaks
previstas
en
la
Ley.
Arlículo 9.-
1.-
Las
firmns rccogidas en apoyo dc
la
Proposición
cic
Lcy dcbcnín prc-
scntarsc por
la
Comisión Promotora a
la
Mesa del Parlamento en el plazo
im-
IH·orrogablc
dc
tres mescs a contar dcsdc
la
fccha que cstablccc
el
artículo 7 dc
la
presente
Lcy.
2.- Transcurrido
el
plazo
cle
tres mescs para
la
recogida
de
firmas,
sin
que
hubicsen sído prcscntadas a
la
Mesa del l'nrlamcnto
las
firm:ls mínimas
exigí-
das por esta l.cy,
Ja
l'roposición dc
Lcy
dccacní y no podní \'oh·cr a ser objcto
de
iniciativa populm hnsta
In
siguicntc Legislatura.
Arfículo lO.·
La
Mesa tlel Parlamento
proccdci
a
la
vcrificación del número dc firmas
validas exígídas por
la
presente
l..ey
y,
cumpli~ndolo,
ordenara
la
publicación dc
In
Proposici6n dc
Lcy
en
el
Butlletí Oficial del Parlament dc
Ics
Illes Balears.
A•·rículn
11.-
B.
O.
C.
A. I.
B.
N.
0
46
11
04-
1991
2925
Para clefender
la
Proposición
de
Ley
en
el
tnímite
dc
toma en consiclera-
ción antc d l'leno del Parlamento,
la
Comisión Promotora podní designar a
uno
dc sus miembros.
A1•1ículo
12.·
Los
procedim
ien
tos de iniciativa popular rcgulados
en
la
presente
Ley
que
estén
en
trmnitación
en
el
Parlamento cuando éstc se disuelva,
no
decaenín y
consolidaran
los
tnímites .previos
al
de
Ja
toma
en
considcración.
13
La Comunidad Autónoma compensaní
la
Comisión Promotora por
los
gas
tos, debidamente justificades, generades por la difusión de
la
Proposición de
Ley
y
la
recogida de finnas, hasta
la
cantidad maxima de quinientas
mil
pesetas.
Esta cantidad sení revisada periódicamente
en
los
Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma.
Las
Proposicíones de
Lcy
que no consigan
el
mínimo
dc finnas establccidas por
la
presente
L,cy
no
podnín acogerse a
la
citada com-
pensación de gastes.
Dis¡wsiciones
Final
Primera.
Se faculta
al
Govern
de
la
Comunidad Autónoma para dictar
la~
disposi-
dones reglamentarias pertincntes para
el
desarrollo de
la
presente
Ley.
Disposición Final Segunda.-
La
presente
Lcy
entnmí
en
vigor
al
día siguicnte dc
su
publicación
en
el
Butlletí Oficial de
la
Comunitat Autònoma de
les
Illes Balears.
Por tan
to,
ordeno a todos
los
ciudaclanos guarden esta
Ley
y que
los
Tri-
buna
les
y
las
Autoridndcs a
las
que corrcsponda
la
hagan guardar.
En
Palma
de
Mallorca, a trcce de marzo
dc
milnovccíentos noventa v
uno.
EL PRESIDENTE, .
Fclo.:
Gabriel Cmiellas Fons.
-o
(211)
4.-
Anuncios
CONSELLERIA DE TURISMO
NOTJFJCACJON
reso/udón
de
expedien/e
11"
204!89,
instruido por
la
Conselleria
de
Turisme, o
A/bcr/o
Aznar
Can·eras,
titular
tle
Aptos.
Sol ls/a /,
de
Mercat/lli.
Núm.
5896
No habicndo sido posible
la
notificación del cxptc.
n"
204/89,
instruido por
la
Conselleria
dc
Turisme a
D.
ALBERTO AZNAR CARRERAS, titular dc
AI'TOS SOL ISLA
I,
DE
MERCADAL, con domicilio
conociclo
en ARENAL
D'EN CASTELL,
S/N.
MERCADAL,
al
habcr sido devuelto por
el
Scrvicio de
Con·eos y en cumplimicnto dc
lo
dispucsto en
el
art.
1>0.3
de
la
Lcy
de Proce-
dimicnto Administrntivo sc
lc
notifica que en
el
citado cxpcdicntc y en fccha
21-02-91,
rccayó
Ja
siguiente RESOLUCIÓX:
Que vistas las circunstancias
dd
presente caso y de acuerdo
con
el
art
12
y siguicntcs concordantcs de
la
Lcy
6/89
dc 3 dc
mayo
dc
la
C.A.I.B. y
npliclín-
dose el grado mínimo, sea sancionada, ALBERTO AZNAR CARRERAS,
ti-
tular dc APT
OS
SOL
ISLA
I, DE
lv1ERCADAL,
con multa
de:
DOSCIENTAS
;\HL I'ESETAS. (200.000).
Tmnbién
se
le
notifica
que
contra
In
presente resolución podní intcrponcr
recurso dc rcposición
en
el
plazo dc
un
mes
a contar dcsdc
el
día
siguicntc
al
dc
publicación d)!! presente
eclicto
antc el Honorable Conseller de Turisme dc
la
C.A.l.B., recurso que podní presentar
en
el
Registro del Govern dc
la
C.A.I.B., Conselleria dc Turisme o
dc
la
forma
pr
en el art.66 dc
la
Lcy
de Proceclhnicnto Administrativo, poniéndole de manifiesto que
la
int
del recurso
no
suspencknila cjecución dc
la
sanción impuesta.
Lc comunico que dicha sanción debcní ser satisfecha medimne ingrcso
en
cualquier oficina
dc
los
bancos siguicntcs: BANCO DE CREDlTO BALEAR,
BANCO BILBAO VIZCA Y
A.
BAi\
CA
MAR CI!. CAJA
DE
PENSIONES
(LA
CAIXA).
CA.IA
DE AHÜRROS
(SA
!\OSTRA), utilizando
el
Documen-
to Unificada
cic
Ingrcso que esta a
su
disposición, junta con
el
expedien te com-
pleto,
en
la
Conselleria de Turisme (Sección dc Control
dc
Emprcsas y
Activi-
dades Turísticns) sita en Calle Can Despuig, 5
dc
Palma.
Plazos para efectuar
el
ingrcso (art. 20 Reglamento General
dc
Rc-
cauclación
):
a)
Si
la
publicnción
sc
ha
cfcctuado entre
los
días 1 y
15
del
mes,
dcsdc
la
fcc!m
dc publicación
lmstn
el
día 5 cid mes siguientc.
b)
Si
Ja
publicación
sc
ha
efectuada entre
los
días
16
y
úJtimo
del
mes,
eles-
de
la
fccha
de
publicnción llasta
el
día
20
del
mes
siguicntc.
En
los
plazos sctialados,
si
el
dín
del
vcncimicnto
fucse
inh:íhil, tïnalizara
el
inmcdiato posterior.
Una
vcz
dcctuado
el
ingrcso
clcbcrú
comunicnrlo a esta Conselleria re-
miticndo fotocopia
del
docu!ÍJento
dc
ingrcso, dilig,;nciada por
el
bnnco.
Palma, ll
dc
marzo
dc
J
991.
EL
COi'iSELLER
DE
TUR!Sl\IE;
Fdo.: Jaume Cladera Cladera
-o
(41)
NOTIFICA
ClON
resolución
de
expedim/e n'
229189,
instruitlo por
la
Comelleria
de
Turisme,
a
Josefa
Gonz/Í/ez
Sanchez,
titular
dc
Dar
Ma·
nix,
de
Lluclulwyor.
Núm.
5897
No
habiendo sido posible
la
notificación del cxpte.
n•
229/89,
instruido por
la
Conselleria de Turisme a D.' JOSEFA GONZALEZ SANCHEZ, titular de
BAR
MANlX,
DE
LLUCHMA YOR, con domicilio conocido en
CI
BERGA,
5,
EL ARENAL, LLUCHMA YOR,
al
haber
sid
o devuelto por
el
Se1vicio
de
Concos y en cumplimiento de
lo
dispuesto en el art.
80.3
de
la
Ley
de Proce-
dimiento Administrativa se
le
notifica que en
el
citado cxpediente y en
fccha
3-12-90,
recayó
la
siguiente RESOLUCIÓN:
Que vistas
las
circunstancias del presente caso y dc acuerdo con
el
12
y siguicntes concordantes dc
la
de
la
C.A.I.B. y aplican-
dose
el
grada mínimo, sea sancionada, JOSEFA GONZALEZ SANCHEZ,
ti-
tular
de
BAR
MANIX, DE LLUCHMA YOR, con multa de: QUINIENTAS
MIL UNA PESETAS.
(SOO.Clfll).
Tmnbién se
le
notifica que contra
la
presente resolución podn'\ interponer
recurso de reposición en
el
plazo de
un
mes
a con lar desdc
el
día siguientc
al
dc publicación del presente edicto antc
el
Honorable Conseller de Turisme de
la
C.A.I.B., recurso que podra presentar
en
el
Registro del Govern
de
la
C.A.I.B., Conselleria
de
Turisme o dc la forma prevista en el art.66 de
la
Ley
dc
Procedimiento Administrativa, poniéndole de manifieslo que
la
interposición
del
recmso
no
suspendera
la
ejecución de
la
sanción impuesta.
Lc comunico que dicha sanción debení ser satisfecha mediantc ingreso en
cualquier oficina de
los
bancos siguientes: BANCO DE CREDITO BALEAR,
BANCO BILBAO VIZCAYA, BANCA MARCH, CAJA DE PENSIONES
(LA
CAIXA), CAJA
DE
AHORROS
(SA
NOSTRA), utilizando
el
Documen-
to Unificada de Ingrcso que esta a
su
disposición, junto con
el
expedien te
com-
pleto, en
la
Conselleria de Turisme (Sección de Control de Empresas y
Activi-
dades Turísticas) sita en Calle Can Despuig, 5 de Palma.
Plazos para efectuar
el
ingrcso (art.
20
Reglamento General
de
Rc-
caudación ):
a)
Si
la
publicación se ha efectuada entre los días 1 y
15
del
mes,
de.~de
la
fccha
de publicación hasta el día 5 del
mes
siguiente.
b)
Si
la
publicación sc ha efectuada entre
los
días
16
y últhno
del
mes,
de.~
dc
la
fecha de publicación hasta
el
día
20
del
mes
siguiente.
En
los
plnzos setialados,
si
el día del vencimiento fucse inhúbil, finalizaríi
el
inmed
in
to
posterior.
Una
vez
efectuada el ingrcso debera comunicaria a esta Conselleria
re-
mitiendo fotocopia
del
documento de ingreso, diligenciada por el
banco.
Pahna,
11
de marzo de
1991.
EL CONSELLER
DE
TURISME;
Fdo.: Jaume Cladcra Cladera
NOTJFJC,ICJON
reso/u
cian
de
expedlente
11'
247/89,
instruitlo
por
la
Conse/ICJ·ia
de
1in-isme,
a
Anto11io
Ramón
Marí,
titular
de
Aptos.
Etli·
flcio Marítima,
t!e
lbiza.
Núm. 5898
No
habiendo
sid
o
posi
ble
la
notificación
del
expte.
n"
247/89,
instruido por
Ja
Conselleria dc Turisme a
D.
ANTONIO RAMON MARI, titular dc AI'TOS
EDif!CIO
MARITIMO, DE IBIZA, con domicilio conocido en PASEO
MA-
RITIMO,
S/N,
IBIZA,
al
haber sido devuelto por
el
Se1vicio
dc
Correos y en
cumplimiento
de
lo
dispuesto en
el
art.
80.3
de
la
Ley
dc Procedimicnto
Admi-
nistrativa
se
Je
notifica que en
el
citado cxpediente y en fecha
21-02-91,
rccayó
Ja
siguiente RESOLUCIÒN:
Que vistas
las
circunstancias del presente caso y de acuerdo COll
el
12
y siguicntes concordantcs dc
la
de
la
C.A.l.B. y aplican-
tlosc
el
grndo
nuíximo,
sca sancionada, ANTONIO RAMON MARI, titular de
APTOS EDIFICIO MARITIMO, DE IBIZA., con multa de:CUATRO
MI-
LLONES DE PESETAS. (4.000.000).- y de acuerdo con lo dispucsto en
el
ar-
tículo
11.3
dc
3 de mayo
de
la
CAlB.) proceder
al
CIERRE del
e.~ta
blccimiento basta que
no
hnya
obtcnido
la
oportuna autorización de apertura
expedida por esta consellerin dc Turismo.
También se
lc
notifica que contra
la
presente resolución podra interponcr
recurso de rcposición en
el
plazo dc
un
mes
a contar desde el
día
siguiente
al
dc
publicación del presente edicte antc el Honorable Conseller
dc
Turisme
dc
la
C.A.I.B., recurso que podra presentar en
el
Registro del Govern
de
la
C.A.I.B., Conselleria dc Turisme o de
la
forma prevista en
el
art.66 dc
la
Ley
de
Proccdimicnto Aclministrativo, poniéndoJe dc manifiesto que
la
intcrposidón
del
recurso no suspendení
la
cjccución de
la
sanción impuesta.
Lc comunico que dicha sanción
dcbcr
ser satisfecha mediante ingreso en
cunlquicr oficina dc
los
bancos siguicntes: BANCO
DE
CREDITO BALEAR,
BANCO BILBAO
VLZCA
YA,
BANCA MARCH, CAJA DE PENSIONES
(LA CAJXA), CAJA DE AliORROS (SA NOSTRA), utilizando
el
Documen-
to Unificada
dc
Ingreso que esta a
su
disposición, junto con el
Cl>pedientc
com-
pleto, en
J¡l
Conselleria
de
Turisme (Sección de Control de Empresa$ y
Activi-

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR