Ley 10/1991, de 27 de noviembre, de creación y regulación del Instituto Balear de la Administración Pública.

Sección1.- Disposiciones generales
EmisorPresidencia del Gobierno
Rango de LeyLey
I
B.
O. C. A. I.
B.
N."
161
26
-
12-
1991
8783
g)
Expedir
els
certificats, títols i diplomes acreditatius dels estudis realit-
zats a l'Institut.
h)
Ostentar
la
representació de l'Institut per a
la
celebració de tots els con-
ve
nis
concrets o contract
es
que siguin necessaris per acomplir els seus
fins,
dins
del~
crèdits pressupostaris i conformement amb els acords adoptats pel Consell
Rector.
i)
Autoritzar
les
despeses i ordenar
els
pagaments, d'acord amb
Ja
Uei de
Finances de
la
Comunitat Autònoma.
j) Qualsevol altra que li
sigui
atribuïda legalment.
CAPITOL III.
Secció Primera.
Del
personal.
ARTICLE
10.-
1.-
El
personal
de
l'Institut procedirà de l'Administració de
la
Comunitat
Autonòmica o de qualsevol altra Administració Pública.
2
.-
Els professors
de
l'Institut fendran
la
consideració de col.laboradoiS
temporals i podran ser retribuïts o
no.
Les
compen.~cions
econòmiques que per-
cebin s'han de meritar per assistència, hores lectives, conferències, seminaris i
treballs determinats.
Secció segona.-
Del~
mitjans econòmics.
ARTICLE
11.-
1.-
Per poder acomplir
les
seves
funcions,
I'In.~titut
tendrà els ingressos
següents:
a) Aportacions
del
pressupost
de
la
Comunitat Autònoma.
b)
Subvencions i altres
ingressos
de dret públic.
e)
Drets per
la
matrícula
dels
respectius cursos, exàmens i expedició de
títols, diplomes i certificats
d'a~istència.
d) Rendiment
del
seu
patrimoni, donatius i altres
ingre.
de l'Institut.
e) El rendiment de publicacions i serveis retribuïts dc l'Institut.
f)
El
producte d'operacions
de
crèdit dins els límits
pressupostarL~
.
g)
Qual~vol
altre
mitjà
lícit
de naturalesa pública o privada.
h)
Aportacions del pressupost
de
con.~lls
insulaiS
i corporacions
locals
.
i)
Aportacions
del
pressupost d'altres institucions públiques.
2.-
EL~
pres.~uposts
de l'Institut fendran caràcter anual i
han
d'incloure
la
totalitat de
les
despeses i
dels
ingressos
d'aquest. S'incorporaran
als
Pressuposts
Generals de
la
Comunitat Autònoma
als
efectes prevists a
la
Llei
General
Pre.
CAPITOL IV.- Reclamacions i recursos.
ARTICLE
12.-
Contra els actes
adminL~tratius
de
l'Institut Balear d'Administració Públi-
ca
a efectes de recursos i reclamacions, regirà el que es
dL~posa
a l'article
24
de
'
Ja
Llei
3/1989,
de
29
de
març
, d'Entitats Autònomes i Empreses Públiques i
Vinculades a
la
Comunitat Autònoma.
DISPOSICIO FINAL
UNICA
.-
Aqaesta
LI...ei
entrarà
en
vigor
l'endemà d'haver-se publicat
al
Butlletí Ofi-
cial
de
Ja
Comunitat Autònoma de
les
Illes
BaleaiS.
Per ta
nt,
ordén que tots els
ciuta~ans
gu~rdin
aquesta Uei i que
el~
Tri-
bunals i
)e.~
Autoritats
al~
quals pertoqui
la
facm
guardar.
A Palma
de
Mallorca, a vint-
i-set
de
novembre de
mil
nou-cents noranta-u.
El
Conseller Adjunt a
la
Presidèncil!,
Sign
a
t:
Francisco Gilet Girar!.
-o-
4.-
Anuncis
EL
PRESIDENT,
Signat: Gabriel
Cañella~
Fons
(2
28)
CONSELLERIA
D'OBRES
PÚBLIQUES
I
ORDENACIÓ
DEL
TERRITORI
INFORMACIÓ
PÚBLICA
sol.licilud
de
concessi6
d'aigües
en
el/er-
me
municipal
Palma
.
Expedient
CAS
512.
DIRECCIÓ
GE
ERAL
D'OBRES PÚBUQUES
DEPARTAMENT
IIIDRÀULIC
Núm
.
23069
Han estat presentades
en
~que.~t
Depa~tament
la
sol.licitud i
doc~men!a
ció
pertinents a
efecte.~
d'obtemr
la
conce.
que es
re.
a
conunuac1Ó:
Nom
del pelicionBri: D. Sebastian Jaume Muñoz (DNI
41387924)
.
Domicili: Avda. Jaime III,
n"lO
07001
Palma
Classe d'aprofitament: Regadiu
de
6 Has. Finca Son Anglada.
Quanlitat d'aigua que
se
soLiicita: Cabal
màxim
instantani: 4
I/seg.
volum
màxim
anual:
42
.
000
m'.
Corrent d'on deriva: pou
en
sa
finca Son Anglada.
Terme municipal
on
radica
la
presa: Palma
Això
es
fa
públic perquè en el termini de vint dies a comptar des de
la
data de publicació d"aquest anunci
al
B.O.
CA.I
.B
.,
les Corporacions,
les
enti-
tats i els particulaiS que es considerin afectats per aquesta sol.licitud
la
puguin
exami
na
r a
les
oficines d'aquest Departament, situades
al
carrer Jeroni
Pou
, n•
2 d'aquesta ciutat , i presentar-
hi
per escrit, o a
les
de l'Ajuntament Palma, dins
el
termini esmentat, totes les al.legacions que tenguin
per
convenient en relació
amb aquesta
A Palma de Mallorca, a dia vint-i-vuit de novembre de
mil
nou-cents
noranta-u. L'Enginyer
en
Cap,
Signat: José
A.
Fayas Janer
-o-
(24)
INFORMACIÓ
PÚBUCA so/licitud
de
roncessi6
d'aigües
en
el
ter-
me
municipal Uubf. Expedient
CAS
497.
DIRECCIÓ GENERAL D'
OBRES
PÚBLIQUES
·
DEPARTAMENT
ffiDRÀUUC
Núm.
23068
Han
e.~tat
pre.~ntades
en aquest Departament
la
sollicitud i documenta-
ció
pertinents a efectes d'obtenir
la
concessió que es ressenya a continuació:
Nom
del
peticionari: GOMEZ ACEBO y CIA (NIF A
78811247).
repre-
sentat per
D.
Luis Zaforteza Villalonga (DNI 41334223).
Domicili: Passeig Mallorca, 8
07012
Palma
Classe d'aprofitament: Regadiu parcial finca Son FLorenç.
Quantitat d'aigua que
se
soLiicita: Cabal
màxim
. instantani:
4
m'
Ib
.
Vo-
lum
maxim
anual:
10.000
m'.
Corrent d'on deri
va:
pou en
sa
finca
Son Florenç.
Terme municipal
on
radica
Ja
presa: Llubí.
Això
es
fa
públic perquè en el termini de vint dies a comptar des de
la
data de publicadó d'aquest anunci al B.O.CA.I.B.,
les
Corporacions,
les
enti-
tats i
els
particulars que
es
considerin afectats per aquesta sol.licitud
la
puguin
examinar a
les
oficines d'aquest Departament, situades al carrer Jeroni
Pou,
n•
2 d'aquesta ciutat, i presentar-hi per
escri~.
a
les
de l'Ajuntament de
Llubí,
dins el termini esmentat,
tote.~
les
allegacions que tenguin per convenient
en
re-
lació amb aquesta.
A Palma de Mallorca, a dia vint-i-nou de novembre
de
mil
nou-cents
noranta-u. L'Enginyer en Cap,
Signat: José
A.
Fayas Janer
-o-
~)
ll
Sección
1.-
COMUNIDAD
AUTONOMA
DE
LAS
ISLAS
BALEARES
1.
-
Disposiciones
Generales
PRESIDENCIA
DEL
GOBIERNO
LEY
10!1991,
d:t
27
de
no
Pie
mbrr,
de
creaci6n
y
regulación
dellns-
liluJo
Ball!ilT
de
la
Admi
nislra&i6n
Públiro.
Núm.
232
(>6
EL PRESIDEN'fE
DE
LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE
LAS
ISLAS
BALEARES
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de
las
Islas Batea-
res
,
ha
aprobado y
yo,
en nombre del
rey
y de acuerdo con lo que se eslabh:ce
en el artículo
27
.2 del Estatuto de Autonomfa, tengo a bien promulgar
la
siguiente
LEY
EXPOSICIÓN
DE
MOTIVOS
La
la
Función Pública de
la
Comunidad
Autónorna, establece en el artículo
45
que
la
selección de personal
al
seiVicio
8784
B.
O. C.
A.
I.
B.
N
."
161
26
-
12-
1991
de
la
administración autonómica debe efectuan;e
con
criterios
de
objetividad
en
función de
los
criterios
de
igualdad, mérito y capacidad
de
los
aspirantes,
previa
convocatoria pública ; y en
el
artículo
46
,
con
la
finalidad
de
conseguir
la
reali
-
zación
de
estos objetivos, prevé
la
creación del Institut Balear
de
Admini
str
a-
ción Pública
c;omo
orgamsmo autónomo de canícter administrativa
al
que
corresponde realizar
la
selección,
la
formación, la
actualización
y
el
perfeccio-
namiento
de
los
funcionaries
de
la
administración autonómica
y,
asimismo,
es-
tablecer convenies
de
colaboración
con
los
centres
que
tengan
atribuidas estas
competencias en
las
administraciones públicas restantes,
en
especial,
ellnstitu-
to acional de Administración Pública y también cualquier otras instituciones
y
organismos que puedan coadjuvar aconseguir
los
fines
enunciades
en
el
parra-
fo
1 del citado articulo,
si
las circunstancias
lo
aconsejan.
CAPITULO 1
.-
Disposiciones Generales.
ARTICULO
1.-
Se
crea
al
servicio
de
la administración autonómica,
el
Instituta
Balear
de
Administración
Pública
como ente autonómico
de
caracter administrativa
con
personalidad jurídica propia, adscrito a
la
conselleria competcnte
en
ma
teri
a
de
personal.
ARTICULO
2.-
El
domicilio del Instituta Balear
de
Administr
ació
n
Pública
estara en la
ciudad
de
Palma de Mallorca.
ARTICULO 3.-
Las
funciones del Instituta de Administración
Pública
son
las
siguientes:
l-a)
La
selección para
el
ingreso
en
los
cuerpos
de
funcionaries
de
la
ad-
ministración
de
la
Comunidad Autónoma que
lc
encomiende
el
conseller
com-
petente
en
malcria de personal, para
lo
cual
podra organizar y
llev
ar a
cabo
las
pruebas selectivas correspondientes.
b)
La
formación de funcionaries ingresados en
los
cuerpos
de
la
adminis-
tra.ción
de
la Comunidad Autónoma.
e)
La
actualización y
el
perfeccionamiento
del
personal
al
servicio
de
la
administración
de
la
Comunidad Autónoma mediante
la
org
anización
de
cursos
y otras actividades teóricas y practicas.
d)
La
organización
de
los
cursos específicos para
la
adquisición
de
los
gra-
dos
superiores
del
intervalo que corresponde a cada cuerpo, a
que
alude
el
ar-
tículo
63
de
la
de
la
Función
Pública
de
la
Comu
-
nidad Autónoma.
e)
La
formación, actualización y perfeccionamiento
de
funcionarios
y
res-
to
de
personal
de
las
Administraciones
Públicas
en
las
Islas
Baleares,
en
coor-
dinación
con
éstas.
f)
La
organización
de
los
cursos para
los
funcionaries
que
hayan
superado
las
pruebas selectivas
convocadas-
para acceder a
las
plaza.~
de
la
administración
autónoma y que
no
hayan
acreditada conocimientos orales y escritos
de
cata-
lan,
de
acuerdo con
lo
que se dispone en
el
45
de
la
Ley
2/1989
,
de
22
de
febrero de
la
Función
Pública
de
la
Comunidad Autónoma
de
las
Islas
Ba
-
leares.
La
Junta Evaluadora de Catalan expedira
los
certificades
de
aptitud
correspondientes.
g)
La
celebración
de
pruebas encaminadas a acreditar
los
conocimientos
orales y escritos de catalan que tienen
los
funcionaries que
hayan
superado
las
pruebas selectivas y
la
determinación del
nivel
de conocimientos
de
acuerdo
con
lo
que establecen.
las
bases
de
las
convocatrias
de
las
pruebas
sclectivas,
bajo
el
asesoramiento vinculante
y
preceptiva
de
la
Junta Evaluadora
de
Catalan.
h)
Realizar cursos de perfeccionamiento
y
reciclaje
de
la
lengua
catalana
para
la
administración autonómica.
i)
Promover publicaciones
de
trab
ajos
de
investigación
y
de
estudios
del
campo
de
la
Función Pública
que
sean
de
interés para
la
administración.
j)
La
investigación
y
estudio sobre
el
hecho administrativa autonómico
y
las
estructuras propias
del
mismo,
con
caracter fundament
al.
1)
Creación anual
de
un
fondo
de
becas de
investigación
con
la
finalid
ad
de
repercutir
en
la
mejora
del
servicio
de
la
administración autonómica .
I)
Todas
las
demas que
se
le
encomienden per
vía
regl
ame
nt
a
ri
a
relacio-
nadas
con
el caracter
y
el
objeto del organisme
que
se
crea
.
2-
El
Instituta Balear de Administración
Pública
r.xJra establecer
conve-
nios
de
colaboración
con
los
centros que tengan atributdas estas competencias
en
las
administraciones
públicas
restantes,
en
especial,
con
el
In
stituta
Nacional
de Administración
Pública
,
y,
asimismo,
con
cualquier
institución
y organismes
que
puedan coadjuvar a conseguir
los
fines
enunciados
en
el
apartado I
de
este
artículo,
si
Jas
circunstancias
Jo
aconsejan.
3.-
El
Institut Balear de Administración
Pública
mantendra
relaciones
con
las
entidades
locales
de
Jas
Islas
Baleares
firmando
convenies
de
colabor
ació
n
para
la
formación
del
personal funcionarial y laboral de
éstas.
CAPITIJLO
TI
.-
Organización.
ARTICUL04.-
Son
órganos del Instituta de Administració
Pública
el
Consejo
Rector y
el Director.
Secció
Primera.-
Del
Consell
Rector
.
ARTICULO
5.-
1
.-
El
Conse
jo Rector tendra la
siguic
nte
composición
:
-
Presidente:
el
conseller
competente
en
malcria
dc
personal.
-
Vicepresid
e
nt
e:
el
director
del
Instituta
Balear
de
Administración
Pública
.
-
Vocales
:
-
Cuatro
micmbros
de
libre
designación
por
el
conseller
competentc
en
materi
a
de
personal.
-Cuatro representantes
de
las
organizacione.~
sindicalcs
mas
repre.o;enta
-
tiva~
en
proporción
al
grado
de
implantación
en
la
administración
de
la
Comu-
nidad
Autónoma
de
la~
Islas
Balcares,
designades
por l
os
s
indic
a
tos
rc
s
pectivos
y
nombrades
por
el
co
n
seller
compctente
en
malcria
dc
personal.
-
Un
repre.~entante
de
cada
uno
de
l
os
consells
insulares
.
-
Tres
reprc
sen
tant
es
de
l
os
ayuntamicnto.~
designados
por
el
conseller
competentc
en
materia
de
personal
de
la
F~deración
de
Entidades
Locales
de
Balcares.
-
Un
reprcsentante
de
la
Universidad.
2.-
A
la~
reuniones
del
Consejo
Re
ctor
podran
asistir
a~e.~res,
que
no
ten
-
dran
ni
voz
ni
voto.
ARTICULO
6
.-
El
Consejo
Rector
tendra
la~
siguien
te.~
funciones
:
a)
Aprobar
la
memoria
y
el
plan
a
nu
al
de
actividades
dcllnstituto B
alear
de
Administración
Pública
.
b)
Aprob
ar
el
an
t
eproyecto
de
presupuesto
dcllnstituto
Balcar
de
Admi-
ni.~tración
Pública
.
e)
Autori
zar la
ce
lcbr
ació
n
de
convenies
a
que
se
reficre
el
artículo
3
dc
esta
lcy
.
d)
Conocer
los
a~
untos
que
por
su
trascendcncia
te
sean
sometidos
por
su
Presidcnte.
e) Proponer
al
Consell
de
Govern
la
aprobación
de
los
estatutos
del
lo
s-
titulo
Balear
de
Administración
Pública
y,
sujetandose a
ellos,
aprobar
el
Re
-
glamento
de
Régimen
Interno.
ARTICULO
7
.-
Régimen
de
acuerdos
de
los
órganos
colegiados.
Sera
de
aplicación
al
régimen
dc
funciones
del
Consejo
Rector
lo
estable-
cido
en
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativa
para
los
órg
a
nos
colegiados.
Sccción
segunda
.-
Del
Director
del
Instituta.
ARTICULO
8.-
El
director
del
In
stituta Ba
lear
de
Administración
Pública
scra
de.~ignado
y separado por
el
conseller
competente
en
mate
ria
de
per
so
nal
, h
abiendo
oído
al
Consejo
Rector.
ARTICULO
9.-
Son
funciones
del
Director
:
a)
Coordinar
los
planes
anuales
de
actividade.~
de
los
diferentes
scrvicios
del
Instituta.
b)
Elaborar
el
anteproyec
to
de
presupuestos
.
e)
Elaborar
los
proyectos
de
estatutos
de
régimen
interior
y
organico
.
d)
Dirigir
, orientar,
impul~r
.
inspeccion
ar y
s
upervi.~r
el
cumplimiento
dc
la~
funciones
y
actividades
del
In
sti
tu
to
y,
asimismo,
ostentar
el
cargo
de
Jcfc
Superior
del
personal
del
In
s
ti
tu
to
.
e) Preparar
la
memoria
y
el
plan
anual
de
actividades
del
Instituta y
so-
meterlo
s
al
Conscjo
Rector.
f)
Ejecutar
los
acuerdos
adoptades por
el
Consejo
Rector.
g)
Expedir
los
certificados,
título
s y
diplomas
acreditatives
de
los
estudios
re
a
li.~dos
en
el
In
sti
tuta.
h)
Ostentar
la
repre.o;ent
a
ción
del
Instituta
para
la
cclebración
de
todos
los
convenies
concretos
o contratos
que
sean
nece.~rios
para
cumplir
sus
fines,
den
tro
de
los
créditos
pre.~upue.~tarios
y
conformemente
con
los
acuerdos
adop-
tades
por
el
Consejo
Rector.
i)
Autorizar
los
gastos
y ordenar
los
pagos,
de
acuerdo
con
la
Ley
de
Fi-
nanzas
de
la
Comunidad
Autónoma
.
j)
Cualquier
otra
que
les
sea
atribuïda
legalmente
.
CAPITULO
IIT
.
Sección
Primera
.
Del
personal.
ARTICULO
HI
.-
1.-
El
personal
dellnstituto procedera
de
la
Administración
de
la
Comu-
nidad
Autonómica
o
de
cialquier
otra
Administración
Pública.
2.·
Los
profe.~res
dellnstituto tendran
la
consideración
dc
colaboradores
temporales
y
podran
ser
retribuido
s o
no.
Las
compensacione.~
económica~
que
B.
O.
C.
A.
I.
B.
N."
161
26-
12-
1991
8785
perciban
se
deben
meritar
por
asistencia
horas
lectiva.\
conferencia.~
semina-
gan
por conveniente
en
relación a
la
misma.
rios
y trabajos
determinados.
' '
Sección
segunda.-
De
los
medios
económicos
.
ARTICULO
11.·
.
1.
-
Para
poder
cumplir
sus
funciones,
el
Instituta tendra
los
siguientes
mgresos
:
a)
Aportaciones
del
presupuesto
de
la
Comunidad
Autónoma.
b)
Subvenciones
y
ot
ros
ingresos
de
dérecbo
pública.
. . e)
Dc;recbos
~r
la
matrícula
de
los
respectivos
cursos,
examenes
y
expe-
dtctón
de
lltulos,
dtplomas
y
certificados
de
asistencia.
.
d)
Rendimiento
de
su
patrimonio
,
donativos
y
demas
ingresos
del
Ins-
tttuto.
e)
El
rendimiento
de
publicaciones
y
servicios
retribuidos
del
Instituta.
f)
~I
producto
de
operaciones
de
crédito dentro
de
los
límites
pre-
supuestanos.
g)
Cualqui~r
otro
medio
lícita
de
naturaleza
pública
o
privada.
h)
Aportac10nes
del
presupuesto
de
los
consells
insulares
y corporaciones
local
e.~.
i)
Aportaciones
del
presupuesto
de
otras
instituciones
públicas
.
2.-
Los
presupuestos
élel
In
stituta
tendnln
caracter
anual
y
deben
induir
la
tot
alida
d
de
los
gastos
y
de
los
in
gresos
del
mismo
.
Sc
incorporarlÍn
a
los
Pre-
s
upu
estos
Generales
de
la
Comunidad
Autónoma
a
los
efectos
previstos
en
la
CAPITULO
IV.-
Reclamacions
i
recursos
.
ARTICULO
12
.-
Contra
los
actos
administrativos
del
Instituta
Balear
de
Administración
Pública
, a
efectos
de
recursos
y
reclamaciones,
regira
lo
que
se
dispone
en
el
a
rticulo
24
de
la
,
de
Entidades
Autónoma.~
y
Em-
presa.~
Pública.~
y
Vinculada~
a
la
Comunidad
Autónoma
.
DISPOSICION
FINAL
UNICA.
-
E.~t
a
Ley
entrara
en
vigor
al
día
siguiente
de
baberse
publicada
en
el
But
-
ll
e
Ofici
al
de
la
Comunitat
Autònoma
de
les
Ille.~
Balears
.
Por
tan
to
ordeno
que
todos
los
ciudadanos
guarden
esta
Ley
y
que
los
Tri-
bun
a
les
y
las
Autoridades
a
los
que
corre.~ponda
la
hagan
guardar.
En
Palma
de
Mallorca,
a
veintisiete
de
noviembre
de
mil
novecientos
no-
venta
y
uno
.
EL
PRESIDENTE,
Fdo.
6abriel Cañellas
Fons
El
Conseller
Adjunto
a
la
Presidencia,
Fdo
.
Francisco
Gilet
Girart.
-o-
4.-
Anuncios
(241)
CONSELLERIA
DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
ORDENACIÓN
DEL
TERRI110RIO
JNFORMACJÓN
PÚBLICA
de
solicilud
de
concesi6n
de
oguas
en
el
T
.M.
de
Llubf.
Expedien/e
CAS
497
.
DJRECCJÓN
GENERAL
DE
OBRAS
PÚBUCAS
DEPARTAMENTO
JJJDRAUUCO
Núm
.
23068
Ha
sido
presentada
en
este
Departamento
la
solicitud
y
documentación
procedente
a
efectos
de
obtener
la
concesión
que
se
reseña
a continuación:
Nombre
del
peticionario:
GOMEZ
ACEBO
y
CIA
(NIF
A78811247)
.
re-
presentada por
Ill.Luis
Zaforteza
Vill
alonga
(DNI
41334223).
Domicilio:
Passeig
Mallorca,
8
07002
Palma
.
Clnse
de
aprovechamiento:
Regadío
parcial
finca
Son
Florenç.
Canlidad
de
agua
que
se
solicita:
Caudal
maximo
instantanco:
4m3/h.
va
-
lumen
maximo
anual:
10.()(10
m3.
Corriente
de
donde
se
deriva:
pozo
en
la
finca
Son
Florenç.
lférmino
municipal
donde
radica
la
toma:
l!.lubl
.
Lo
que
se
bace
pública
para
que
en
el
plazo
de
veinte
dfas
a contar
del
siguiente
a
la
fecba
de
publicación
del
pre.~nte
anuncio
en
el
B.O
.C.
A.I
.B
.,
las
Corporacione.~.
Entidades
y
particularc.~
que
se
consideren
afectada.~
por
dicbn
solicitud
puedan
examinaria
en
l~s
oficina~
de
este
Departamento,
si~as
en
la
ca-
lle
de
Jeroni
Pou
2-
A,
de
esta
ctudad,
y presentar
en
ella~
por
e.~nto
,
o
en
l
as
del
Ayuntamiento
dc
Llubí,
den
tro
del
indicada
plazo,
cuanta~
a
iegacion
e.~
ten-
En
Palma
de
Mallorca,
a veintinueve
de
noviembre
de
mil
noveci
.
entos
no-
venta
y
uno.
El
Tngenlero
Jefe,
Fdo.
: José
A.
Fayas
Janer
-o-
(25)
JNFORMACJÓN
PÚBUCA.
de
soücitud
de
concesi6n
de
agruzs
en
d
T
.M.
de
Palma.
Expedien/e
CAS
512.
DIRECClÓN
GENERAL
DE
OBRAS
PÚBUCAS
DEPARTAMENTO
HIDRAULTCO
Núm
.
23069
Ha
sido
presentada
en
este Departamento
la
solicitud y documentación
procedente a efectos
de
obtener
la
concesión
que se resena a continuación:
Nombre
del
peticionaria:
D.
Sebastian Jaume
Muñoz
(DNI
41387924)
.
Domicilio:
Avda.
Jaime
Ill,
n
•lO
07001
Palma
.
Clasc
de
aprovechamiento: Regadío de 6 Has
finca
Son
Anglada.
Cantidad
de
agua
que
se
solicita: Caudal
maximo
iostantaneo: 4
1/seg
vo-
lumen
maximo
anual:
42
.
000
m3.
Coniente
de
donde
se
deriva:
pozo
en
la
finca
Son
Anglada.
Ténnino municipal
donde
radica la
toma:
Palma.
Lo
que
se
hace pública para
que
en
el
plazo
de veinte
días
a contar
del
siguiente a
la
fecba
de
publicación
del
presente anuncio
en
el
B.O.CA.LB.,
Jas
Corporaciones, Entidades y particulares que se consideren afectados
por
dicba
solicitud
puedan examinaria
en
las
oficinas
de
este Departamento, sitas
en
la
ca-
lle
de
Jeroni
Pou
2-A
,
de
esta
ciudad
, y presentar
en
eUas
por escrito, o
en
Jas
del
Ayuntamiento de
Palma
,
dent
ro
del indicada plazo, cuantas
alegaciones
ten-
gan
por conveniente
en
relación a
la
misma.
En
Palma
de
Mallorca,
a veintiocbo
de
noviembre
de
mil
novecientos
no-
venta
y
uno
.
El
lngeniero
Jere,
Fdo
.:
José
A.
Fayas
Janer
-o-
Sección
11.-
ADMINISI'RACIÓN
DEL
F.SfADO
MIJ\TJSTERIO
DE
TRABAJO
Y
SEGURIDAD
SOCIAL
Núm
.
23119
(24)
A
lo
s efectos
previstos
en
el
art.
80.3
de
la
tiPA.
de
1TI~8.
por
el
pre-
sente
se
notifica
a
la
empresa
Capricbos
del
Mediterraneo, SA.,
con
domicilio
en
CJ
Francisco
Martí
Mora
, n• 1
de
Palma,
que
le
ba
sido
practicadas,
por
la
Inspección
Provincial
de Trabajo y Seguridad
Social
de
Albacete,
las
actas
que
se
citan a continuación,
cuyas
fotocopias
se encuentran
en
esta
Inspección
Pro-
vinci
al de Balcares, y contra
las
que
podra interponer
los
recursos
pertioentes
en
el
plazo
de
quince
días
habites,
a contar desde
la
fecha
deia
presente
publi-
cación
en
el
B.O.
C.A.I
.B.
Acta
Número
Importe
Liquidación
Cuotas
368191
403.509.-
Liquidación
Cuotas
369/91
1.753.230
.-
InfracciónM
1298/91
50.100.-
InfracciónM
1299/91
50.100.-
Palma a
25
de
Noviembre
de
1.991.
El
Jefe
de
la
Inspecc.ión.
Fdo:
Fco.
Badenes Vicente.
-o-
(16)
ADU~DEP~OOMruWR~
Núm
.
:mos
Por
desconocerse
el
actual
domicilio
de
Micbael
E.
Forsey
por
el
presen-
te
edicto
se
le
notifica
que,
como
consecuencia del acta de intervención
del
au-
tomóvil
MG
, matrícula
GPJ-633
-N, levantada por
S.
V .A.
el
dia
7-10-91,
se
ins-
truye
en
esta Aduana
el
expediente por
faltas
reglamentarias
núm.
1039/91,
_
por
presunta
infracción
a
la
vigente
Ley
de
Importación Temporal
de
Automóviles,
pudiendo
el
interesado o quien legalmente
le
represente, fonnular por escrita
las
alegaciones
que
estime pertinentes, durante
el
periodo
de
información
que
se
fija
en
quince
dia~
contada..~
a partir del siguiente
al
de
su
publicación
de
la
pre.~nte
notificación
.
Palma
de
Mallorca,
a 3
de
diciembre
de
1991.-
El
Jefe
de
la
Dependencia
Adjunto
,
Mateo
Bennasar
Vidal.
-o-
o~
Núm.
23269
Visto
el
expediente n•
&8&'91
instruido por
la
supuesta
comisión
de
in-
fracción
administrativa
de
contrabanda,
y.
Result
a
ndo
que
por S.V
A.
de
Ibiza
,
el
dia
29
de
Abril
de
1.991,
servicio
practicada
en
Ibiza
aprehendieron
Motor
Evinrude
Big
1\vin,
Mod
.
35019,
se-
rie,
51122
.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR