Crònica legislativa del País Valencià

AutorMercè Teodoro i Peris
CargoAdvocada
Páginas163-166

Page 163

Destaquem d’aquest període, com a resolució més important, el Decret 127/2012, de 3 d’agost de 2012 (DOCV núm. 6824, de 6 d’agost) del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyament no universitari. Aquesta disposició posa i als programes d’educació bilingüe que s’apliquen en el sistema educatiu valencià des de 1997, el Programa Ensenyament en Valencià, PEV, el Programa d’Immersió Lingüística, PIL i el Programa de Incorporació Progressiva, PIP. Suposa per tant un trencament absolut amb el sistema anterior i la introducció deinitiva del trilingüisme a l’ensenyament no universitari.

D’acord amb el preàmbul de la resolució, "les circumstàncies socials, polítiques i econòmiques amb repercussió en els diferents camps del saber i, en conseqüència, en el sistema educatiu, obliguen a superar un model actual que no sempre garantix la presència equilibrada de les llengües cooicials i el coneixement efectiu, almenys, d’una llengua estrangera.". Hom recorda, també al preàmbul, els antecedents immediats d’incorporació d’una tercera llengua estrangera com a llengua vehicular en l’Educació Primària a través de l’Orde de 30 de juny de 1998 (DOGV 3.285, de 14 de juliol), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència així com l’Ordre 19/2011, de 5 d’abril (DOCV 6.503 de 15 d’abril), de la Conselleria d’Educació, per la qual es va establir la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana.

Segons el Consell, el decret pretén, tot seguint les directrius i recomanacions del Consell d’Europa i la Comissió Europea, en primer lloc, "donar un tractament a les llengües cooicials que garantisca l’adquisició de competències lingüístiques tant en valencià com en castellà; en segon lloc, donar resposta a la creixent demanda social, tant per part de les famílies com de l’alumnat i dels centres, d’avançar progressivament cap al plurilingüisme i la diversitat lingüística que deinix les societats més avançades; en tercer lloc, reconéixer l’esforç dels centres docents de la Comunitat Valenciana pel plurilingüisme, en consonància amb la decidida aposta de la Generalitat, i al mateix temps incentivar i afavorir l’existència de programes plurilingües progressius; en quart lloc, facilitar la indispensable formació del professorat en llengües curriculars i en la metodologia especíica que exigix l’aplicació dels programes d’educació plurilingüe, especialment en el tram corresponent a l’Educació Secundària, tal com apunta el Llibre Blanc de l’Ensenyança Secundària. En deinitiva, el present decret aspira a millorar la competència lingüística dels ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana, tant en llengües estrangeres com en valencià i castellà" .

El decret estableix dos programes lingüístics progressius d’aplicació en els centres: un programa plurilingüe en valencià i un programa plurilingüe en castellà. S’implantaran progressivament, segons el calendari que s’inclou al decret, i es concretaran en els centres a través dels seus respectius Projectes Lingüístics de Centre (PLC). Cada centre establirà en el seu PLC la llengua base, valencià o castellà, en la qual impartirà la majoria de les àrees, matèries o mòduls del seu programa.

Page 164

D’altra part, destaquem com encara continuen publicant-se resolucions relatives al canvi de denominació oicial dels municipis valencians, habitualment hom canvia a la forma exclusiva en valencià, com és el cas de Benigànim, Rafelbunyol i el Puig de Santa Maria.

Tot seguit recollim les resolucions més significatives en matèria lingüística publicades al Diari Oicial de la Comunitat Valenciana al llarg del segon semestre de 2012.

Toponímia

Decret 140/2012, de 28 de setembre (DOCV,6873, d’1 d’octubre) del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Puig per la forma exclusiva en valencià el Puig de Santa Maria.

Decret 144/2012, de 5 d’octubre (DOCV 6876, de 8 d’octubre), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Rafelbunyol/Rafelbuñol per la forma exclusiva en valencià de Rafelbunyol.

Decret 164/2012, de 26 d’octubre (DOCV núm. 6891, de 29 d’octubre), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Benigánim per la forma exclusiva en valencià de Benigànim.

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Resolució de 3 desembre de 2012 (DOCV núm. 6923, de 14 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 30 de novembre de 2012, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques de formació en Informàtica, en Lexicograia i Terminologia, en Onomàstica i en Edició i Digitalització de Textos.

Funció Pública

Resolució de 22 d’octubre de 2012 (DOCV núm. 6895, de 5 de novembre), de la Direcció General de Patrimoni Cultural, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l’Administració de la Generalitat.

Ensenyament

Decret 127/2012, de 3 d’agost (DOCV núm. 6824, de 6 d’agost), del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.

Ordre 54/2012, de 9 d’agost (DOCV núm. 6841, de 16 d’agost), de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen 329 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’assistència lingüística en anglès en centres docents dependents de la Generalitat durant l’exercici 2012-2013.

Resolució de 5 d’agost de 2012 (DOCV núm. 6842, de 17 d’agost), de la Subsecretaria i de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització

Page 165

de l’activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2012-2013.

Promoció social i cultura

Resolució de 22 de juny de 2012 (DOCV núm. 6822, de 19 de juliol), de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de les Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2012.

Resolució de 17 d’octubre de 2012 (DOCV núm. 6885, de 19 d’octubre), de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2012.

Resolució de 5 de setembre de 2012 (DOCV núm. 6879, de 10 d’octubre), de la presidenta de l’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematograia Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’incentius a xicotetes i mitjanes empreses per a la producció de curtmetratges i per al desenrotllament de contingut audiovisual multiplataforma, transmedia i cross-media.

Resolució de 22 d’octubre de 2012 ( DOCV núm. 6891, de 29 d’octubre), de la presidenta de Teatres de la Generalitat Valenciana, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana per al foment de la seua programació cultural l’any 2012 i que conformaran el Circuit Valencià de Teatre i Dansa.

Resolució de 19 d’octubre de 2012 (DOCV núm. 6899, de 9 de novembre), de la presidenta de l’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematograia Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’incentius a xicotetes i mitjanes empreses per a la producció audiovisual de llargmetratges de contingut artístic, cultural i social que es roden totalment o parcialment a la Comunitat Valenciana.

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 22 de juny de 2012 (DOCV núm. 6808, de 2 de juliol) del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau elemental de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu

Resolució de 9 de juliol de 2012 (DOCV núm. 6824, de 23 de juliol), del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià i de Capacitació Tècnica: Llenguatge en els Mitjans de Comunicació.

Resolució de 16 de juliol de 2012 (DOCV núm. 6829, de 30 de juliol), del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos.

Resolució de 20 de novembre de 2012 (DOCV núm. 6913, de 29 de novembre), del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià.

Resolució de 27 de novembre de 2012 (DOCV núm. 6917, de 5 de desembre), del president de la Junta

Page 166

Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de grau elemental de valencià.

Resolució de 13 de desembre de 2012 (DOCV núm. 6927, de 20 de desembre), del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de les proves de grau mitjà i grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos, llenguatge administratiu i llenguatge en els mitjans de comunicació.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR