Crònica legislativa del País Valencià

AutorMercè Teodoro
Cargoadvocada
Páginas154-157

Page 154

Aquest període s’ha caracteritzat pel continuisme en les convocatòries i també per la reducció de les quanties pressupostàries destinades a la promoció de la llengua. En efecte, les ajudes es minoren o es deixen sense efecte per diverses raons, entre les quals trobem la d’haver renunciat el beneficiari a l’ajuda, no haver-la justificada en el termini establert o haver-la justificada incorrectament. Creiem que l’administració està aplicant, amb l’objectiu de retallar la despesa dissimuladament, un rigorisme excessiu perquè aquestes situacions no s’havien produït anteriorment amb aquesta profusió. Com a contrapartida positiva, destaquem la convocatòria per part de l’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay d’un concurs per a la creació de guions de llargmetratges cinematogràfics exclusivament en valencià. Una altra bona notícia és l’aprovació dels nous estatuts de la Universitat d’Alacant, els quals, de la mateixa manera que la resta d’universitats públiques valencianes, proclamen l’equivalència entre el terme estatutari valencià i l’acadèmic català i estableixen com a una de les finalitats de la institució potenciar el seu coneixement i ús, atenent la seua consolidació i plena normalització en tota la vida universitària.

Tot seguit enunciem les resolucions més significatives en matèria lingüística publicades al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana al llarg del primer semestre de 2012.

1 Toponímia

No s’ha publicat cap resolució relativa a aquesta matèria.

2 Acadèmia Valenciana de la Llengua

Resolució, de 29 de febrer de 2012 (DOCV núm. 6.731, de 9 de març) de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 24 de febrer de 2012, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio i en les publicacions escrites de caràcter local o comarcal, o de temàtica especialitzada .

Page 155

3 Funció pública

Resolució d’1 de desembre de 2011 (DOCV núm. 6702, de 30 de gener) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es deixen sense efecte determinades concessions d’ajudes destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2011

4 Ensenyament

Resolució de 17 de gener de 2012 (DOCV núm. 6.700, de 26 de gener) del director general d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’estableix el calendari de realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d’idiomes de règim especial, a la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2011-2012.

Resolució de 20 de gener de 2012 (DOCV núm. 6.705, de 2 de febrer) de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual s’estableix el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes a la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2011-2012.

Decret 25/2012, de 3 de febrer (DOCV núm. 6.710, de 9 de febrer) del Consell, pel qual s’aproven els

Estatuts de la Universitat d’Alacant.

Resolució de 19 de gener de 2012 (DOCV núm. 6.724, de 29 de febrer) del director general d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres sostinguts amb fons públics als quals en el curs 2012-2013 s’assignaran auxiliars de conversa en llengües estrangeres.

Resolució de 23 d’abril de 2012 (DOCV núm. 6.766, de 3 de maig) del director general d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’estableixen les comissions avaluadores per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat, del curs acadèmic 2011-2012, de les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

Resolució de 23 d’abril de 2011( DOCV núm. 6.767, de 4 de maig) del director general d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’estableixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

Resolució de 19 de juny de 2012 (DOCV núm. 6.803, de 25 de juny) de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

5 Promoció social i cultura

Resolució d’1 de desembre de 2011 (DOCV núm. 6.696, de 20 de gener) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es minoren i es deixen sense efecte determinades concessions d’ajudes per a les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2011.

Resolució de 2 de desembre de 2011 (DOCV núm. 6.696, de 20 de gener) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es deixen sense efecte determinades concessions d’ajudes per a les

Page 156

associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2011.

Ordre 1/2012, de 17 de gener (DOCV núm. 6.699, de 25 de gener) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’ús del valencià en les festes de Falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2012.

Ordre 2/2012, de 17 de gener (DOCV núm. 6.699, de 25 de gener) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2012.

Ordre 3/2012, de 25 de gener (DOCV núm. 6.704, d’1 de febrer) de la Conselleria de Presidència, per la qual es convoquen les subvencions destinades als Centres Valencians en l’Exterior de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012 i s’aproven les seues bases reguladores.

Resolució de 20 de gener de 2012 (DOCV núm.6.710, de 9 de febrer) de la presidenta de l’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals durant 2011.

Resolució de 16 de març de 2012 (DOCV núm. 6.748, de 4 d’abril) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 22 de març de 2012 (DOCV núm. 6.748, de 4 d’abril) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2012.

Ordre 8/2012, de 23 d’abril (DOCV núm. 6.765, de 2 de maig) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2012.

Ordre 9/2012, de 30 d’abril (DOCV núm. 6.772, d’11 de maig) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes a la traducció d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes destinada a l’edició per a 2012.

Ordre 10/2012, de 8 de maig (DOCV 6.774, de 15 de maig) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’ús del valencià en les festes de les Fogueres en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2012.

Resolució de 8 de maig de 2012 (DOCV núm. 6.776, de 17 de maig) del conseller de Presidència, per la qual es concedeixen ajudes per als centres valencians a l’exterior de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 25 de maig de 2012 (DOCV núm. 6.800, de 20 de juny) de la presidenta de l’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoca un concurs per a la concessió d’ajudes per a la creació de guions de llargmetratges cinematogràfics per a l’any 2012.

Ordre 17/2012, de 14 de juny (DOCV núm. 6.804, de 26 de juny) de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes a la producció de línies editorials en castellà.

6 Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 21 de desembre de 2011 (DOCV núm. 6.685, de 4 de gener) del vicepresident de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos.

Page 157

Resolució de 7 de març de 2012 (DOCV núm. 6.735, de 15 de març) de la Direcció General de Patrimoni Cultural, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores.

Resolució de 22 de maig de 2012 (DOCV núm. 6.785, de 30 de maig) del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s’incrementen en algunes seus els torns d’examen per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores corresponents.

Resolució de 14 de juny de 2012 (DOCV núm. 6.801, de 21 de juny) del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR