Crònica legislativa de l'Estat espanyol

AutorAnna M. Pla
Cargoprofessora agregada de dret constitucional, Universitat de Girona
Páginas200-204

Page 200

Presentació

Aquesta crònica legislativa proposa identificar, molt succintament, les principals disposicions normatives dictades per l’Estat espanyol, d’incidència en matèria lingüística i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE) des de l’1 de gener al 30 de juny de 2012. Així doncs, el període estudiat coincideix, cronològicament, amb l’inici de la X Legislatura, amb un executiu presidit per Mariano Rajoy avalat per una contundent majoria absoluta a les Corts Generals.

L’anàlisi de les disposicions normatives publicades al BOE durant aquest primer semestre de l’any evidencien que el dret lingüístic no experimenta innovacions rellevants. Com es veurà en el recull normatiu que segueix, durant aquesta etapa no s’aprova cap disposició legal que afecti decisivament l’estatut jurídic de les llengües. De fet, la producció normativa de rang legal durant aquest primer tram de la nova legislatura és més aviat escassa1i la seva incidència en matèria lingüística és molt residual. Un exemple l’ofereixen el Decret-llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils2o el Decretllei 8/2012, de 16 de març, de contractes d’aprofitament per torn de béns d’ús turístic, d’adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i d’intercanvi3. Ambdues normes contemplen, dispersament al llarg del seu articulat, diverses previsions lingüístiques encara que projectades a àmbits molt concrets.

Així mateix, durant el primer semestre de 2012 també s’aproven i es publiquen al BOE diverses normes de rang reglamentari que també contemplen, dispersament al llarg del seu articulat i de forma tangencial, diverses previsions d’incidència en matèria lingüística. S’enumeren a l’annex, per ordre cronològic de publicació i amb indicació de l’enllaç on-line del BOE on poden localitzar-se.

Dit això, la qüestió lingüística centrarà intensos debats polítics i mediàtics que, al llarg del semestre, es projectaran indefugiblement a l’escenari parlamentari. Qüestions com ara el model lingüístic educatiu de les Comunitats autònomes, l’ús dels idiomes cooficials per part d’institucions i serveis de l’Estat, el reconeixement i protecció de la llengua catalana a l’Aragó, el desenvolupament de la llei de la Llengua de

Page 201

Signes o el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries seran objecte de diverses iniciatives als hemicicles, especialment en el marc de la funcions d’impuls i control de l’acció del govern.

Val a dir que en el discurs d’investidura del candidat a la presidència del govern tingut el desembre de 2011, ja s’havien avançat certes línies prioritàries del seu programa de govern que, uns mesos més tard, centrarien iniciatives parlamentàries i governamentals. Així, entre d’altres previsions, es va advertir de la voluntat política de promoure "l’opció d’educació trilingüe a les Comunitats autònomes amb llengua cooficial". A més, en el marc de la política exterior, va avançar l’objectiu de reforçar "el paper de la llengua espanyola com a nexe d’unió i com a instrument econòmic de primer ordre"4. Com es veurà a continuació, ambdues qüestions han estat objecte d’iniciatives governamentals i parlamentàries.

La qüestió lingüística en el debat polític i parlamentari de l’Estat espanyol durant el primer semestre de 2012

Com s’ha avançat, diverses qüestions lingüístiques centraran l’interès del debat polític i mediàtic durant el primer semestre de 2012. Bona part d’elles seran objecte de treballs parlamentaris que s’articularan jurídicament a través de preguntes, mocions i proposicions no de llei presentades en el marc de les funcions d’impuls i control de l’acció de l’executiu.

D’entre aquests temes destaca especialment el relatiu al model lingüístic en l’àmbit de l’ensenyament. I això perquè durant aquesta etapa estudiada s’inicien els treballs d’elaboració del controvertit avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) també conegut com llei Wert, que es presentarà a l’opinió pública a finals de 20125. Uns mesos més tard, el Consell de Ministres tingut el 17 de maig de 2013 aprovarà la iniciativa i encetarà l’inici de la seva tramitació parlamentària.

Coetàniament, al Congrés dels Diputats s’hi proposa discutir sobre el reconeixement i l’ús dels idiomes cooficials per part d’institucions i serveis de l’Estat. Un bon exemple l’ofereixen, a tall d’exemple i per totes, les nombroses preguntes no admeses a tràmit sobre atenció a la ciutadania en les llengües cooficials a comissaries i dependències de la Guàrdia Civil i Policia Nacional a Comunitats autònomes amb règims de cooficialitat lingüística6o les preguntes relatives a la promoció i ús de les llengües autonòmiques cooficials per part del Cap de l’Estat7.

Page 202

El desplegament de la Llei de Llengua de Signes també centrarà diverses iniciatives parlamentàries durant el primer semestre de l’any. En són un bon les preguntes presentades el 6 de març i el 30 de maig sobre la valoració de la llei i les actuacions precises per tal de desenvolupar-la8.

Finalment, a les Corts Generals també es discutirà sobre dret lingüístic autonòmic. Un bon exemple l’ofereix el debat entorn a la tramitació del Projecte de llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó9, impulsat per l’executiu aragonès presidit per Luisa Fernanda Rudi. Val a dir que aquesta iniciativa legislativa suscitarà moltes controvèrsies perquè al llarg del seu articulat no conté ni una sola referència explícita a la llengua catalana i li canvia la denominació per l’expressió eufemística "llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental de la Comunitat Autònoma" (LAPAO). Al Congrés dels Diputats, durant el primer semestre de 2012 es discuteix sobre aquesta qüestió. En són un bon exemple la proposició no de llei presentada pel grup parlamentari mixte el 21 de juny de 2012 sobre el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i el no reconeixement d’una suposada llengua "aragonesa oriental"10; la pregunta formulada al Govern pel diputat Alfred Bosch el mateix dia 21 de juny de 2012, sobre el reconeixement d’una suposada "llengua aragonesa oriental"11; o a tall d’exemple i per totes, la pregunta formulada el 28 de març per Chesús Yuste Cabello recabant l’opinió del Govern sobre si l’aragonès és una llengua objecte d’especial protecció dins dels informes enviats al Consell d’Europa sobre seguiment i desenvolupament de l’adequada aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries12.

Així doncs, durant el primer semestre de l’any la qüestió lingüística centrarà diverses iniciatives parlamentàries per bé que, com es veurà a continuació, el llistat de normes jurídiques d’incidència en matèria lingüística aprovades durant aquest període és molt limitat.

Recull de les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística publicades al BOE d’1 de gener a 31 de juny de 2012

- Reial Decret 1789/2011, de 16 de desembre, pel qual es complementa el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l’establiment de tres qualificacions de la família professional Transport i Manteniment de Vehicles (BOE núm. 16 de 19 de gener de 2012, secc.I, p. 4161 a l’opinió del Govern sobre el fet que la pàgina web de la Casa Reial s’editi en una llengua estrangera i no en les llengües espanyoles cooficials a diferents territoris). Consultables en línia a http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas .

Page 203

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-808 ). Vegeu annexes, referència a les competències lingüístiques en llengua anglesa i terminologia marítima normalitzada.

- Reial Decret 257/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (BOE núm. 24 de 28 de gener, secc. I, p. 81113 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-1313 ). Vegeu articles 6.1.k) i 9.1

- Conveni entre el Regne d’Espanya i Romania sobre el funcionament del centre espanyol de l’Institut Cervantes a Bucarest i de l’Institut Cultural Romanès a Madrid, fet a Madrid el 19 d’octubre de 2010 (BOE núm. 35 de 10 de febrer de 2012, secc. I, p. 12043, a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-2006 ). Vegeu articles 4 i 8.

- Acord de l’Associació Econòmica entre els Estats del CARIFORUM, d’una part, i la Comunitat Europea i els seus Estats membres, de l’altra, fet a Bridgetown el 15 d’octubre de 2008. Aplicació provisional (BOE núm. 58 de 8 de març de 2012, secc. I, p. 19536 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3264 ). Vegeu article 218, intitulat "Llengua de les al?legacions" i 249 intitulat "Textes autèntics". També, articles 5 i 6.3 del Protocol II

- Resolució de 20 de febrer de 2012, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es publiquen els Estatuts de la Federació Espanyola de Ball Esportiu (BOE núm. 58 de 8 de març de 2012, secc. III, p. 21862 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3299 ). Vegeu articles 1.7 i 14.5

- Resolució de 3 de febrer de 2012, de l’Autoritat Portuària de Ferrol-San Cibrao, per la qual es crea la seu electrònica de l’entitat (BOE núm. 62 de 13 de març, secc. I, p. 23220 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3542 ). Clàusula tercera, previsió d’accés als continguts i serveis de la seu electrònica en llengua castellana, gallega i anglesa.

- Instrument d’Adhesió d’Espanya al Conveni Internacional sobre normes de formació, titulació i guarda per al personal d’embarcacions pesqueres, 1995, fet a Londres el 7 de juliol de 1995 (BOE núm. 65 de 16 de març, secc. I, p. 24004 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3748 ). Vegeu clàusula 15 de l’annex de la regla 1 intitulat i clàusula 17 de l’annex de la regla 2, relatiu a coneixements de llengua anglesa.

- Resolució de 13 de març de 2012, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el II Acord general per a les empreses de transport de mercaderies per carretera (BOE núm.76 de 29 de març, secc.III, p. 26434 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4367 ). Vegeu article 11, prohibició de discriminació per raó de llengua.

- Reial Decret-llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils (BOE núm. 56 de 6 de març, secc. I, p. 18783 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3152 ). Vegeu articles 16.1 i 19.1.g)

Page 204

- Reial Decret-llei 8/2012, de 16 de març, de contractes d’aprofitament per torn de béns d’ús turístic, d’adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i d’intercanvi (BOE núm. 66 de 17 de març, secc. I, p.24332 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3811 ). Vegeu articles 9.3, 11, 30.3 i Part 3.6 de l’annex 1

- Resolució de 12 de març de 2012, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es publiquen els Estatuts de la Federació Espanyola de Petanca (BOE núm.79, de 2 d’abril, secc.III, p. 27379 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4577 ) . Vegeu article 15 relatiu a la llengua de les llicències d’àmbit autonòmic.

- Acord de 27 de març de 2012, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre delegació de competències (BOE núm. 87 d’11 d’abril, secc. III, p. 29157 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4952 ). Vegeu acord primer, epígraf 1.j)

- Reial Decret 775/2012, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reglament de l’Instituto Cervantes, aprovat per Reial Decret 1526/1999, de 1 d’octubre (BOE núm. 108 de 5 de maig, secc. I, p. 33901 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5990 ).

- Ordre ECD/1216/2012, de 29 de maig, per la qual es modifiquen les Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles a Suïssa (BOE núm. 137 de 8 de juny, secc. III, p. 41662 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7678 ).

- Ordre ECD/1320/2012, de 31 de maig, per la qual s’inclouen, modifiquen i suprimeixen procediments administratius en el Registre Electrònic de la Secretaria d’Estat de Cultura ( BOE núm. 145 de 18 de juny, secc.III, p. 43854 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8193 ). Vegeu articles 2 i 3

- Resolució de 28 de maig de 2012, de la Secretaria General de Pesca, per la qual s’estableix i es publica el llistat de denominacions comercials d’espècies pesqueres i d’aqüicultura admeses a Espanya (BOE núm. 148 de 21 de juny, secc. III, p. 44543 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8366 ). Vegeu primer paràgraf del preàmbul.

- Resolució de 5 de juny de 2012, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es publiquen els Estatuts de la Federació Espanyola d’Esports de Persones amb Paràlisi Cerebral i Lesió Cerebral (BOE 151 de 25 de juny, secc. III, p. 44958 a http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8480 ). Vegeu article 5, llengua de les llicències emeses per Federacions d’àmbit autonòmic.

[1] Prova n’és que la primera llei ordinària aprovada per les Corts Generals l’any 2012 és la Llei 1/2012, de 22 de juny de simplificació de les obligacions d’informació i documentació de fusions i escissions de societats de capital (BOE, núm. 150, de 23 de juny de 2012).

[2] BOE núm. 56 de 6 de març, secc. I, p. 18783. Vegeu articles 16.1 i 19.1.g.

[3] BOE núm. 66 de 17 de març, secc. I, p.24332. Vegeu articles 9.3, 11, 30.3 i Part 3.6 de l’annex 1.

[4] Publicat al Diari de Sessions del Congrés dels Diputats de 19 de desembre de 2011.

[5] Coetàniament, diverses resolucions judicials qüestionen el model de conjunció lingüística a l’escola catalana i centren diverses iniciatives parlamentàries. A tall d’exemple, pregunta formulada pel diputat Carlos Martínez Gorriarán del grup UPyD el 12 de març de 2012 sobre actuacions per executar "els seus propis termes la sentència del Tribunal Suprem que ordena restablir el castellà com a llengua vehicular en l’ensenyament a Catalunya en igualtat de condicions que el català". Vegeu pregunta expedient del Congrés dels Diputats núm. 180/000087. Presentada el 12/03/2012, qualificada el 13/03/2012. Consultables en línia a http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas .

[6] A tall d’exemple i per totes, vegeu les preguntes formulades al Govern pel diputat Joan Tardà del Grup Parlamentari Mixt durant el primer semestre de 2012, expedients del Congrés dels Diputats núm. 184/001522 a 184/001534, no admeses a tràmit. Consultables on-line a http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas

[7] Vegeu expedients del Congrés dels Diputats núm. 184/000200 i 184/000201 (pregunte sobre les accions realitzades pel Cap de l’Estat els darrers anys de difusió i protecció de la llengua catalana, gallega i basca) o, per tots, 184/000205 (pregunta recabant

[8] Vegeu: Iniciativa publicada al BOCG-Congrés dels Diputats núm. D-65 de 29/03/2012, p.60. Resposta del govern publicada al BOCGCongrés dels Diputats núm. D-98 de 28/05/2012, p.230. Iniciativa publicada al BOCG-Congrés dels Diputats núm. D-109 de 14/06/2012, p.120. Resposta del govern publicada al BOCGCongrés dels Diputats núm. D-146 de 19/09/2012, p.630.

[9] Butlletí Oficial de les Corts d’Aragó editat el 3 de setembre de 2012. Consultable en línia a l’enllaç http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/%28BOCA1%29/0AF7169A0A54FB83C1257A6E005210EA/$File/BOCA_79.pdf? OpenElement .

[10] BOCG - Congrés dels Diputats núm. D-120, de 2 de juliol de 2012 p. 9.

[11] Vegeu iniciativa publicada al BOCG - Congrés dels Diputats núm. D-122 de 4 de juliol de 2012, p. 128 i resposta del govern a BOCG - Congrés dels Diputats núm. D-146 de 19 de setembre de 2012, p. 790.

[12] Vegeu iniciativa publicada al BOCG - Congrés dels Diputats núm. D-78 de 19 d’abril de 2012, p. 142 i resposta del govern a BOCG - Congrés dels Diputats núm. D-104 de 6 de juny de 2012, p. 196.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR