Decret Legislatiu pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat (Decret Legislatiu 2/2010, de 3 d'agost)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoDecreto Legislativo

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tota la ciutadania que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LEGISLATIU

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

De conformitat amb l'article 140.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre ports, aeroports, heliports i altres infraestructures de transport al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general. Aquesta competència, segons estableix la lletra c) del mateix apartat, inclou en tot cas el règim econòmic dels serveis portuaris i aeroportuaris, especialment les potestats tarifària i tributària i la percepció i la recaptació de tota mena de tributs i gravàmens relacionats amb la utilització de la infraestructura i del servei que presta.

La disposició final primera de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives autoritza el Govern perquè, en el termini de vuit mesos des de la seva entrada en vigor, formuli un nou text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, d'acord amb les bases que s'hi estableixen.

El text articulat elaborat en exercici d'aquesta delegació recull en un text únic les taxes portuàries d'aplicació per Ports de la Generalitat, les quals substitueixen els cànons i tarifes per serveis regulats en la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, per adequar-los a la seva naturalesa tributària.

Així mateix, amb aquesta regulació s'adapta el règim jurídic dels cànons i les tarifes vigents a la seva naturalesa de tributs i, més concretament, taxes.

Els cànons per concessions i autoritzacions administratives en els ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors de titularitat de la Generalitat de Catalunya i adscrits a Ports de la Generalitat i les tarifes per serveis portuaris constitueixen els principals recursos econòmics de l'entitat portuària i tenen caràcter finalista atès que són destinats a la inversió, millora i desenvolupament del sistema portuari català de competència de la Generalitat. En aquest sentit, són els únics ingressos de l'entitat amb rellevància suficient per a garantir l'aplicació efectiva del principi d'autosuficiència financera i té efectes directes en la capacitat inversora de l'entitat portuària, és a dir, en el finançament, la planificació i programació d'infrastructures portuàries.

En l'elaboració d'aquest Decret ha emès informe el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

En conseqüència, en exercici de l'autorització esmentada, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

ARTICLE ÚNIC

S'aprova el Text articulat de les taxes portuàries aplicables per Ports de la Generalitat, el text del qual es publica a continuació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Totes les referències realitzades en altres disposicions a les tarifes portuàries i cànons s'entendran realitzades als articles corresponents del nou text articulat de taxes portuàries que s'aprova.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Ports de la Generalitat ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una relació de les taxes vigents que gestiona, en què s'identifiquen els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'elles i la quota corresponent, amb efectes merament informatius.

En el supòsit que les taxes es modifiquin, es creïn de noves o s'actualitzin els imports, s'ha de publicar la nova relació de taxes vigents dins el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la llei habilitadora.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Autoritzacions, concessions demanials i contractes de concessió d'obra pública atorgats abans de l'entrada en vigor del text articulat.

Les autoritzacions, concessions demanials i contractes de concessió d'obra pública vigents a l'entrada en vigor del present text articulat de les taxes portuàries, continuen subjectes a les mateixes condicions econòmiques previstes en el títol d'atorgament fins a la seva extinció.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Règim transitori dels concerts vigents en matèria de tarifes per serveis portuaris.

 1. Els concerts econòmics per a l'aplicació de tarifes per serveis portuaris aprovats per Ports de la Generalitat que a l'entrada en vigor del present text articulat no hagin expirat, continuen sent d'aplicació fins a la data de la seva extinció.

 2. No obstant això, aquests concerts s'han d'extingir anticipadament si les persones amb qui han estat subscrits renuncien expressament als mateixos o si el concert ha supeditat la seva pròpia vigència a l'aprovació d'una reforma normativa en matèria de tarifes per serveis portuaris.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin a aquest Decret legislatiu i al text articulat que aprova i, particularment, les següents:

 1. L'annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, excepte els apartats 1.6 a 1.10.

 2. Els apartats 4.1, 4.3 i 4.6 de l'annex 1 es mantenen en vigor fins que Ports de la Generalitat aprovi els preus privats, moment en què quedaran derogats.

 3. La disposició transitòria sisena de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

 4. L'article 10 de la Llei 17/1996, de 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic.

DISPOSICIÓ MODIFICATIVA PRIMERA

La secció segona del capítol III del Títol IV de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya, queda redactat de la manera següent:

Taxes i Cànons

DISPOSICIÓ MODIFICATIVA SEGONA

L'article 91 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya queda redactat de la manera següent:

Taxes aplicables per Ports de la Generalitat

Les taxes aplicables per Ports de la Generalitat són objecte de regulació específica en un text amb rang legal.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret legislatiu i el Text articulat que aprova entren en vigor l'1 de gener de 2011.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret legislatiu cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 3 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

TEXT ARTICULAT DE LES TAXES PORTUÀRIES DE PORTS DE LA GENERALITAT.

CAPÍTOL PRIMER Disposicions generals i específiques Artículos 1 a 14
ARTICLE 1 Objecte

És objecte d'aquesta Llei l'establiment del règim jurídic de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat.

ARTICLE 2 Definicions

Són d'aplicació a les taxes regulades en aquesta Llei, les definicions incloses en l'apartat 1.10 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril de Ports de Catalunya.

ARTICLE 3 Concepte de taxes portuàries
 1. Les taxes portuàries són aquells tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic portuari, així com per la prestació de serveis portuaris generals o la realització d'activitats administratives de competència de l'Administració portuària que es refereixen, afecten o beneficien de manera particular als obligats tributaris.

 2. S'entén que l'activitat administrativa o servei es refereix, afecta o beneficia la part tributària obligada quan hagi estat motivada per aquesta directament o bé indirectament en el cas que les seves actuacions o omissions obliguin l'Administració portuària a realitzar activitats o a prestar serveis de la seva competència.

ARTICLE 4 Classes de taxes portuàries
 1. Les taxes portuàries es classifiquen en:

  1. Taxes per la utilització privativa del domini públic portuari.

  2. Taxes per l'aprofitament especial del domini públic portuari.

  3. Taxes per la prestació de serveis o realització d'activitats administratives

 2. Són taxes per la utilització privativa del domini públic portuari:

  1. La taxa d'ocupació privativa del domini públic portuari.

  2. La taxa d'emmagatzematge de mercaderies.

  3. La taxa per l'ocupació del domini públic portuari amb béns mobles destinats a la prestació de serveis portuaris específics o al desenvolupament d'activitats econòmiques.

  4. La taxa per l'estada de vaixells a la zona de varada.

 3. Són taxes per l'aprofitament especial del domini públic portuari:

  1. La taxa d'entrada i estada de vaixells.

  2. La taxa d'atracada de vaixells.

  3. La taxa de càrrega, descarrega, transbord i trànsit de mercaderies.

  4. La taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit de persones passatgeres i vehicles en règim de passatge.

  5. La taxa de la pesca fresca.

  6. La taxa de les embarcacions esportives o de lleure

  7. La taxa d'estacionament de vehicles.

 4. Són taxes per prestació de serveis o realització d'activitats administratives:

  1. La taxa per utilització de la bàscula.

  2. La taxa de seguretat portuària.

ARTICLE 5 Import de les taxes portuàries
 1. Els criteris metodològics que se segueixen per a valorar cada taxa són els següents:

  1. Per les taxes d'utilització privativa del domini públic portuari: el valor de mercat del bé (terrenys, mirall d'aigua i edificis per zona portuària) i en funció de la classe i intensitat dels usos del domini públic portuari.

  2. Per les taxes d'aprofitament especial del domini públic portuari: el valor de mercat del bé (terrenys, mirall d'aigua i edificis per zona portuària) i el valor de la utilitat obtinguda.

  3. Per les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats administratives: cost del servei o activitat.

 2. El valor del bé ocupat o aprofitat es determina específicament de la manera següent:

  1. Ocupació de terrenys. Consisteix en el valor dels terrenys, que es determina segons criteris de mercat. A aquest efecte, la zona de servei s'ha de dividir en àrees funcionals i s'ha d'assignar als terrenys inclosos en cada una un valor prenent com a referència altres terrenys del terme municipal en els quals es desenvolupen usos similars, especialment els que estan qualificats com a usos comercials o industrials. En la valoració final cal tenir presents les obres d'infraestructura portuària i el grau d'urbanització dels terrenys i de les superfícies, i reflectir-hi també el grau de centralitat i de connexió amb els altres mitjans i infraestructures de transport i llur localització.

  2. Ocupació de les aigües del port. És el valor del mirall d'aigua, que es determina per referència als terrenys contigus o, si escau, a les àrees de la zona de servei amb una finalitat o un ús similar. En la valoració s'han de prendre en consideració les condicions d'abric, la profunditat i l'emplaçament.

  3. Ocupació d'obres i d'instal·lacions. És constituïda pels conceptes de l'anualitat comptable d'amortització, el valor del sòl ocupat i el valor de les obres i les instal·lacions.

  4. Aprofitament del domini públic portuari. El valor és el dels materials aprofitats en relació amb la mitjana dels preus de mercat.

 3. La valoració de terrenys i del mirall d'aigua pot ésser revisada cada cinc anys o bé abans, si es produeixen modificacions en la zona de servei del port. Ports de la Generalitat ha de remetre al Departament competent en matèria portuària, amb l'informe preceptiu del Departament d'Economia i Finances, la valoració de terrenys i del mirall d'aigua, i aquesta valoració s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 4. L'import de les taxes per la prestació d'un servei o per la realització d'una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.

 5. Per a la determinació de l'esmentat import es pren en consideració els costos directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació del qual o realització s'exigeix la taxa.

ARTICLE 6 Actualització dels elements de quantificació dels tributs portuaris
ARTICLE 7 Modulació de la quota líquida de les taxes portuàries
 1. Per garantir l'efectiva aplicació del principi d'autosuficiència financera i equilibrar l'oferta de béns, serveis i activitats en els diferents ports, dàrsenes, marines interiors i instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat, Ports de la Generalitat pot proposar amb caràcter anual l'establiment d'increments o reduccions sobre la quota líquida a ingressar de totes o algunes de les taxes per aprofitament especial i utilització privativa del domini públic portuari exigibles en una determinat port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària, amb el límit màxim del 20%.

 2. Mitjançant Ordre del conseller o consellera competent en matèria de ports s'acorden els increments i reduccions de la quota líquida.

 3. Amb caràcter previ a l'adopció d'aquesta ordre, cal obrir un període d'informació pública per un termini no inferior a 20 dies hàbils, mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , i cal elaborar un estudi econòmic-financer que justifiqui la seva procedència. Per a la seva eficàcia, aquesta ordre ha de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans de l'1 de gener de cada any. Si en un exercici concret el conseller o consellera competent en matèria de ports no aprovés aquesta ordre, s'entendrà tàcitament prorrogada l'ordre adoptada en l'exercici anterior.

ARTICLE 8 Repercussió

Quan els tributs portuaris es quantifiquen pel mètode d'estimació objectiva, les persones subjectes passives poden repercutir-los a terceres persones usuàries de les instal·lacions portuàries amb el límit de l'import que els correspongui en l'esmentat règim.

ARTICLE 9 Competència en matèria de gestió, recaptació i revisió dels tributs portuaris

De conformitat amb l'article 8 a de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, correspon a Ports de la Generalitat la gestió, recaptació i revisió dels tributs portuaris exigits als ports, dàrsenes, marines interiors i instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat.

A l'empara de l'article 13 j) de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, mitjançant acord, ha de determinar els òrgans competents per raó de matèria i del territori.

ARTICLE 10 Regles especials de gestió en matèria tributària
 1. Les exempcions i bonificacions previstes en aquesta llei les aplica Ports de la Generalitat després de la sol·licitud prèvia dels obligats tributaris. S'exceptua, tanmateix, la bonificació per acollir-se al mètode d'estimació objectiva en la determinació de la quota íntegra, que s'aplica d'ofici per Ports de la Generalitat.

 2. L'Administració Hidràulica de Catalunya està exempta del pagament de les taxes portuàries per aquelles instal·lacions o activitats que s'han de dur a terme quan estigui declarada formalment una situació d'escassetat de recursos hídrics per a gestionar un abastament d'emergència.

ARTICLE 11 Recaptació dels tributs portuaris
 1. Correspon a Ports de la Generalitat la recaptació dels tributs portuaris en període voluntari, en la forma establerta en la legislació tributària vigent i les seves normes de desenvolupament.

 2. Correspon a l'Agència Tributària de Catalunya la recaptació dels tributs portuaris en període executiu. A excepció dels recàrrecs del període executiu i de les costes del procediment de constrenyiment, les quantitats recaptades s'han de transferir als comptes de Ports de la Generalitat i han de formar part del seu pressupost d'ingressos.

 3. El procediment de constrenyiment pot concloure amb l'adjudicació de béns a Ports de la Generalitat quan es tracte de béns l'adquisició del quals pugui interessar a l'Entitat i no s'hagin adjudicat en el procediment d'alienació. En aquests casos, la proposta i resolució sobre l'adjudicació de béns que es tracti correspon als òrgans competents de Ports de la Generalitat. Els béns l'adjudicació dels quals s'hagi acordat, així com els documents precisos per a la seva inscripció en els registres públics, s'han de lliurar o, en el seu cas, s'han de posar a disposició de l'Entitat.

ARTICLE 12 Garanties del deute tributari
 1. Els vaixells, embarcacions d'esbarjo, mercaderies, unitats de càrrega i vehicles de tracció mecànica que els obligats tributaris ocupen per aprofitar o utilitzar el domini públic portuari o que motiven la sol·licitud o recepció de serveis o activitats de competència de l'Administració portuària, estan afectats al pagament dels tributs portuaris.

 2. Les persones adquirents d'aquests béns responen subsidiàriament amb ells, per derivació de l'acció tributària, si el deute no es paga. Els béns i drets transmesos quedaran afectes a la responsabilitat del pagament de les quantitats, liquidades o, no corresponents als tributs que gravin tals transmissions, adquisicions o importacions, qualssevol que sigui el seu posseïdor, llevat que aquest resulti ser un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i just títol, en establiment mercantil o industrial, en el cas de béns mobles no inscriptibles.

 3. Ports de la Generalitat té dret a retenir, per davant de tots, els vaixells, embarcacions d'esbarjo, mercaderies, unitats de càrrega i vehicles de tracció mecànica per al pagament dels tributs portuaris, de no garantir-se de forma suficient el pagament dels mateixos.

ARTICLE 13 Ajornaments i fraccionaments
 1. Els deutes tributaris que es troben en període voluntari o executiu poden ajornar-se o fraccionar-se en els termes establerts en la legislació tributària vigent i les seves normes de desenvolupament.

 2. Queden dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament les persones els deutes de les quals en el seu conjunt no excedeixin de 18.000 euros. A efectes de la determinació de l'esmentada quantia, s'han d'acumular en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la pròpia sol·licitud com qualsevol altra de la mateixa persona deutora per al qual s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin degudament garantides.

 3. Correspon a Ports de la Generalitat acordar l'ajornament o fraccionament dels deutes tributaris en període voluntari de pagament.

ARTICLE 14 Reembors del cost de les garanties

Correspon a Ports de la Generalitat acordar el reembors del cost de les garanties en matèria de tributs portuaris en els casos i mitjançant el procediment previst en la legislació tributària vigent i les seves normes de desenvolupament.

CAPÍTOL SEGON Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic portuari Artículos 15 a 39
SECCIÓ 1 Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari (TO1) Artículos 15 a 20
ARTICLE 15 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en l'ocupació de qualsevol bé de domini públic portuari, en virtut d'una autorització o concessió, o un contracte de concessió d'obra pública.

ARTICLE 16 Subjecte passiu

Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2.003, de 17 de desembre, general tributària, que duguin a terme l'ocupació del domini públic portuari en virtut d'una autorització, una concessió o un contracte de concessió d'obra pública.

ARTICLE 17 Exempcions

Estan exempts d'aquesta taxa:

 1. La Creu Roja del Mar respecte de les activitats pròpies que té encomanada aquesta institució en matèria de salvament marítim.

 2. Les entitats sense finalitats lucratives legalment constituïdes, l'activitat de les quals estigui exclusivament vinculada a l'atenció de tripulants i persones passatgeres.

 3. Els òrgans i entitats de les administracions públiques que porten a terme activitats de vigilància, de repressió de contraban, de salvament i de lluita contra la contaminació marina i les relacionades amb la defensa nacional.

ARTICLE 18 Acreditació i exigibilitat
 1. El període impositiu d'aquesta taxa coincideix amb l'any natural. No obstant això, el període impositiu ha de ser inferior a l'any:

  1. Quan l'ocupació del domini públic portuari tingui un termini de durada inferior a l'any.

  2. Quan el primer any d'ocupació del domini públic portuari no tinguin com a dia inicial l'1 de gener.

  3. En cas de cessació en l'ocupació del domini públic portuari en un moment anterior al 31 de desembre de l'any en curs.

  En el primer cas, el període impositiu coincideix amb el determinat en el corresponent títol habilitant. En els altres dos, comprendrà el període de temps durant el qual s'ocupi el domini públic portuari l'any de referència.

 2. Aquesta taxa es merita en el moment en què s'inicia l'ocupació dels béns de domini públic portuari, moment que, a dits efectes, s'entén que coincideix amb la data de formalització del corresponent títol habilitant. Tanmateix, quan l'ocupació del domini públic portuari hagi estat autoritzada durant més d'un any, la meritació del segon i els exercicis següents tindrà lloc l'1 de gener de cada any.

 3. Quan comenci l'ocupació del domini públic portuari iniciat l'any natural s'ha de liquidar la quota proporcional corresponent al nombre de mesos que restin per finalitzar el període impositiu, inclòs el de la data d'ocupació. Així mateix, quan el termini de vigència del títol habilitant sigui inferior a un any s'ha de liquidar la quota proporcional corresponent al nombre de mesos autoritzats.

 4. En cas de cessació en l'ocupació abans de l'acabament del període impositiu, la quota s'ha de prorratejar per mesos naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi aquesta circumstància. A tal efecte, s'ha de considerar com a data de cessació la de la resolució que decreta l'extinció del títol habilitant per a l'ocupació del domini públic portuari i els obligats tributaris poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als mesos naturals que resten fins al 31 de desembre. Aquesta mateixa regla s'ha d'aplicar en cas d'extinció anticipada dels títols habilitants la durada dels quals sigui inferior a l'any.

 5. La quota íntegra de la taxa s'ha de determinar d'acord amb els elements de quantificació vigents al temps de la seva meritació. Quan l'ocupació del domini públic portuari hagi estat autoritzada durant més d'un any, la quota íntegra de la taxa en el segon i els exercicis següents s'ha de determinar d'acord amb els elements de quantificació vigents l'1 de gener de cada any.

 6. El pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat. Quan la durada del títol habilitant de l'ocupació del domini públic portuari excedeixi d'un any, el deute s'ha de satisfer amb periodicitat semestral. No obstant això, Ports de la Generalitat podrà autoritzar pagaments a compte per terminis superiors per finançar l'execució d'obres a càrrec de la mateixa.

ARTICLE 19 Elements de quantificació de la taxa
 1. El valor de mercat dels béns de domini públic portuari ocupats per zones portuàries i prenent en consideració la modalitat de bé demanial afectat és el següent:

  Modalitat del bé de domini públic portuari ocupat
  Zona Portuària Valor del metre quadrat o lineal de terreny Valor del metre quadrat o lineal de làmina d'aigua Valor del metre quadrat o lineal de les obres i instal·lacions
  Zona Portuària Nord 459,63 euros 17,30 euros 958,94 euros
  Zona Portuària Centre 617,20 euros 20,78 euros 1.260,75 euros
  Zona Portuària Sud 311,47 euros 8,73 euros 751,40 euros
  2. La base imposable de la taxa, per aplicació del principi de continuïtat establert a la base setena de la disposició final primera de la Llei 26/2009, està constituïda per la mitjana del valor de mercat dels béns de domini públic portuari ocupats, en els termes següents:

  Valor mitjà del metre quadrat o lineal del terreny Valor mitjà del metre quadrat o lineal de làmina d'aigua Valor mitjà del metre quadrat o lineal de les obres i instal·lacions
  462,76 euros 15,60 euros 990,36 euros
  La superfície de domini públic portuari ocupada es computa en metres quadrats. Tanmateix, quan l'ocupació s'efectua mitjançant canonades, línies, canalitzacions i altres elements de similar caràcter, es computa en metres lineals.
 2. El tipus de gravamen de la taxa s'estableix en funció de la classe d'ús portuari assignat al bé de domini públic portuari ocupat i de la modalitat del bé afectat, d'acord amb l'establert en el quadre següent.

  Classe ús tipus de gravamen

  Terrenys aigua obres
  comercial 3,00% 2,70% 3,30%
  industrial 3,00% 2,70% 3,30%
  logístic 3,00% 2,70% 3,30%
  nàutic esportiu 3,00% 2,70% 3,30%
  pesquer 2,00% 1,80% 2,20%
  atípic 5,00% 4,50% 5,50%
ARTICLE 20 Quota tributària primària
 1. Càlcul de la quota:

  1.1. La quota íntegra primària de la taxa es determina multiplicant el valor del metre quadrat o lineal de la modalitat de domini públic portuari pel nombre de metres quadrats o lineals realment ocupats i pel tipus de gravamen. Quan la base imposable i el tipus de gravamen aplicables als béns ocupats siguin diferents, s'ha de calcular la quota íntegra corresponent a cada un d'ells de manera independent i se n'ha de sumar el resultat.

  1.2. Sobre la quota íntegra primària s'han d'aplicar de manera successiva i multiplicadora les reduccions i bonificacions que li siguin aplicables. A aquest efecte, la quota íntegra primària s'ha de multiplicar, successivament, pels coeficients reductors corresponents. S'entén per coeficient reductor la unitat menys el valor de la reducció o bonificació en tant per u.

 2. Reduccions de la quota íntegra primària:

  2.1. La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50% quan només s'ocupi el vol o subsòl dels terrenys, espais submergits o zones de platja. Aquesta reducció no és aplicable quan s'impedeixi la utilització de la superfície.

  2.2. La quota íntegra primària de la taxa, reduïda, si s'escau, d'acord amb el que estableix el punt 2.1, és reductible en un 20% en ocupacions de superfície superiors als 5.000 m 2 destinades a l'activitat nàutica esportiva i a la reparació i conservació d'embarcacions.

 3. Bonificacions:

  3.1. Bonificació per inversió: els obligats tributaris que facin una inversió econòmica en el domini públic portuari que consisteixi en obres vinculades a l'activitat nàutica esportiva que afectin la infraestructura portuària i la superestructura per a potenciar la millora i qualitat del servei poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació de l'1% de la quota íntegra primària i, si s'escau, reduïda de la taxa per cada 200.000 euros objecte d'inversió. Aquesta bonificació es pot aplicar durant tot el termini concessional.

  3.2. Bonificacions per a potenciar pràctiques mediambientals i incentivar la qualitat en la prestació de serveis: els obligats tributaris que acreditin la implantació d'un sistema de gestió i auditoria mediambiental segons el reglament europeu EMAS o disposin d'un sistema de gestió mediambiental segons la norma internacional ISO 14001 poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació de la quota íntegra primària i, si s'escau, reduïda i bonificada de la taxa del 15% o del 10%, respectivament, de manera no acumulativa. Si es disposa de l'ISO 9001 de qualitat, la bonificació és del 5%, acumulable a les anteriors. Aquesta bonificació s'ha d'aplicar durant tot el termini concessional sempre que les certificacions estiguin en vigor.

  3.3. Bonificació per foment de la vela: els contribuents que destinin espais per al foment de la vela poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació del 50% del còmput dels metres quadrats destinats a aquesta activitat. S'aplica sobre la part de la quota íntegra primària i, si s'escau, reduïda i bonificada que correspongui.

 4. Limitació de l'aplicació de reduccions, de bonificacions o de reduccions i bonificacions de manera conjunta: les reduccions i bonificacions es poden aplicar en cascada simultàniament amb el límit màxim, juntament amb les reduccions aplicades, del 50% de la quota íntegra primària.

SECCIÓ 2 Taxa d'emmagatzematge de mercaderies (T02) Artículos 21 a 27
ARTICLE 21 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en l'ocupació de qualsevol bé de domini públic portuari, efectuada per la mercaderia, en ocasió d'alguna de les operacions portuàries d'emmagatzematge o dipòsit.

ARTICLE 22 Supòsits de no subjecció

No està subjecta a aquesta taxa la utilització del domini públic portuari en zona de trànsit descoberta, efectuada per les mercaderies carregades o descarregades utilitzant mitjans no rodadors, durant el mateix dia de càrrega o descàrrega i l'immediat anterior o posterior, respectivament.

ARTICLE 23 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjecte passiu d'aquesta taxa en concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, propietàries de la mercaderia.

 2. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de persona substituta del o de la contribuent:

 1. Si la mercaderia està consignada, la part consignatària, transitària o operadora logística representant de la mercaderia, de forma solidària

 2. Si la mercaderia no està consignada, la persona física o jurídica que presti el servei portuari específic de càrrega, estiba, descarrega, desestiba i transbord de les mercaderies.

ARTICLE 24 Exempcions

Estan exemptes d'aquesta taxa les mercaderies a què es refereix l'article 57 de la taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies.

ARTICLE 25 Acreditació
 1. Aquesta taxa es merita quan s'inicia l'ocupació del domini públic portuari mitjançant les operacions d'emmagatzematge o dipòsit, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

 2. Si s'hagués produït l'ocupació del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

ARTICLE 26 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. La superfície de domini públic portuari ocupada computada en metres quadrats.

  2. El temps d'ocupació del domini públic portuari.

  3. El tipus de bé de domini públic portuari ocupat.

 2. La superfície de domini públic portuari ocupada s'ha de computar prenent com a referència el rectangle circumscrit exteriorment a la partida total de mercaderies dipositades o emmagatzemades, definit de manera que dos dels seus costats siguin paral·lels a l'escaló del moll i els altres dos normals al mateix, arrodonint els metres quadrats que resultin per obtenir el número immediat, anterior o posterior, sense decimals. De forma anàloga es procedeix amb tarimes, magatzems, locals i instal·lacions, servint de referència els costats d'ells.

 3. Als efectes del pagament de la taxa, la superfície ocupada s'ha d'anar reduint, per quartes parts, a mesura que les mercaderies es vagin retirant. A tal finalitat, s'ha de computar la totalitat de la superfície ocupada mentre no s'hagi aclarit el 25 % de la mateixa, el 75 %, quan l'esmentada superfície assoleixi el 25 % sense superar el 50 %, el 50 %, quan sigui del 50 % sense assolir el 75 % i, el 25 %, quan sigui del 75 % fins a la completa desocupació dels béns demanials.

 4. El temps d'ocupació del domini públic portuari es computa per dies complets. Com a regla general, els termes inicial i final del període d'ocupació coincideixen amb les dates d'atorgament i extinció de la corresponent autorització. Tanmateix, quan l'ocupació del domini públic portuari s'ha efectuat sense sol·licitar l'autorització, els esmentats termes es corresponen amb els dies d'inici i finalització de l'ocupació.

  El primer dia d'ocupació sempre es considera complet. L'últim dia, en canvi, només es considera complet si se cessa en l'ocupació després de les 12:00 hores.

 5. Els béns demanials es classifiquen en zones de trànsit i d'emmagatzematge. Aquestes, al seu torn, s'ordenen en superfícies cobertes i descobertes.

ARTICLE 27 Quota tributària
 1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes recollides en la tarifa adjunta per la superfície de domini públic portuari ocupada i pels dies d'ocupació emprats.

Tipus del bé demanial Dies d'ocupació Import per metre quadrat ocupat
1. Zona de trànsit
1.1. Superfície descoberta 1 a 3 dies 0,000 euros
4 a 10 dies 0,025 euros
11 a 17 dies 0,050 euros
18 a 30 dies 0,075 euros
Més de 30 dies 0,100 euros
1.2. Superfície coberta 1 a 3 dies 0,055 euros
4 a 10 dies 0,083 euros
11 a 17 dies 0,110 euros
18 a 30 dies 0,165 euros
Més de 30 dies 0,220 euros
2. Zona d'emmagatzematge
2.1. Superfície descoberta 1 a 3 dies 0,000 euros
4 a 10 dies 0,013 euros
11 a 17 dies 0,025 euros
18 a 30 dies 0,038 euros
Més de 30 dies 0,050 euros
2.2. Superfície coberta 1 a 3 dies 0,017 euros
4 a 10 dies 0,028 euros
11 a 17 dies 0,055 euros
18 a 30 dies 0,083 euros
Més de 30 dies 0,110 euros
2. Per determinar la quota íntegra de la taxa, la tarifa s'ha d'aplicar de forma esglaonada.
SECCIÓ 3 Taxa per l'ocupació del domini públic portuari amb béns mobles destinats a la prestació de serveis portuaris específics o al desenvolupament d'activitats econòmiques portuàries (T03) Artículos 28 a 39
ARTICLE 28 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització privativa de qualsevol bé de domini públic portuari mitjançant:

 1. El dipòsit d'objectes i materials emprats en la manipulació de mercaderies, subministrament o avituallament a vaixells, embarcament i desembarcament de persones passatgeres, equipatges i vehicles i, en general, per a la prestació de qualsevol tipus de servei portuari o activitat econòmica al port.

 2. El dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

 3. El dipòsit d'aparells de venda automàtica.

 4. El dipòsit d'aparells de pesca.

 5. L'ocupació del domini públic portuari amb cadires, taules, tribunes, empostissats i altres béns mobles similars.

ARTICLE 29 Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a aquesta taxa:

 1. L'ocupació del domini públic portuari mitjançant el dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues, efectuat per empreses contractades per l'Administració portuària per a l'execució d'obres de la seva competència.

 2. L'ocupació del domini públic portuari en zona de trànsit descoberta amb les mercaderies carregades o descarregades utilitzant mitjans no rodadors durant el mateix dia de càrrega o descàrrega i l'immediat anterior o posterior, respectivament.

 3. L'ocupació del domini públic portuari amb béns mobles subjectes i no exemptes de les taxes d'entrada i estada de vaixells, atracada de vaixells, càrrega, descàrrega, transbord i tràfic de mercaderies, embarcament, desembarcament i trànsit de persones passatgeres i vehicles en règim de passatge, de la pesca fresca, de les embarcacions d'esbarjo, d'estacionament de vehicles, d'emmagatzematge de mercaderies, d'instal·lació de senyals informatives i rètols indicadors i d'estada de vaixells en la zona del varador.

ARTICLE 30 Subjecte passiu

Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, al favor de les quals s'atorgui l'autorització per utilitzar el domini públic portuari amb béns mobles o, en el seu defecte, que es beneficiïn de la utilització si s'ha procedit sense l'oportuna autorització.

ARTICLE 31 Exempcions

Estan exemptes d'aquesta taxa:

 1. L'Administració General de l'Estat i les Comunitats Autònomes en exercici de llurs competències.

 2. La Creu Roja del Mar respecte de les activitats pròpies que té encomanada aquesta institució en matèria de salvament marítim.

 3. Les entitats sense finalitats lucratius legalment constituïdes, l'activitat de les quals estigui exclusivament vinculada a l'atenció de tripulants i persones passatgeres.

ARTICLE 32 Acreditació i exigibilitat
 1. Aquesta taxa es merita quan s'inicia la utilització privativa del domini públic portuari, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

 2. Si s'hagués produït la utilització privativa del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

 3. El pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat. Les parts tributàries obligades han de satisfer el deute amb periodicitat mensual o anual, quan el termini de durada de l'autorització s'ha establert per mesos o, en el seu cas, pel terme de vigència màxim previst en la llei.

 4. Si, per causa no imputable al subjecte passiu no s'arriba a consumir en la seva integritat el període d'utilització autoritzat, els obligats tributaris poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als dies o mesos que resten per completar l'esmentat període.

ARTICLE 33 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. La superfície de domini públic portuari ocupada.

  2. El temps d'ocupació del domini públic portuari.

 2. La superfície de domini públic portuari ocupada es computa en metres quadrats.

 3. El temps d'utilització del domini públic portuari es computa en dies, mesos o anys, segons els casos.

  Com a regla general, els termes inicial i final de període d'ocupació coincideixen amb les dates d'atorgament i extinció de la corresponent autorització simplificada. Tanmateix, quan l'ocupació del domini públic portuari s'hagi efectuat sense sol·licitar l'autorització, el període s'ha de computar per dies i els termes inicial i final es corresponen amb els moments de començament i finalització de l'ocupació.

  Quan el període d'ocupació es computa per dies, aquests s'entenen complets. A tal finalitat, el primer dia d'utilització sempre es considera complet. L'últim dia, en canvi, només es considera complet si se cessa en la utilització després de les 12:00 hores.

ARTICLE 34 Quota tributària

La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes recollides en la tarifa adjunta per la superfície de domini públic portuari ocupada i pel temps d'ocupació previst

Import del metre al dia Import del metre al mes Import del metre a l' any
Concepte
Dipòsit d'objectes i materials emprats en la manipulació de mercaderies, subministrament o avituallament a vaixells, embarcaments i desembarcaments de persones passatgeres, equipatges i vehicles 0,140 euros 3,73 euros 40,72 euros
Dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues 0,170 euros 4,52 euros 49,27 euros
Dipòsit d'estris de pesca 0,120 euros 3,39 euros 37,02 euros
Dipòsit d'aparells de venda automàtica i ocupació del domini públic portuari amb cadires, taules, tribunes, tarimes i altres béns mobles similars 0,310 euros 8,58 euros 93,62 euros
Dipòsit d'objectes i materials utilitzats en la prestació de qualsevol altre servei o activitat. 0,150 euros 4,11 euros 44,79 euros
Secció 4

Taxa per l'estada de vaixells a la zona de varador (TO4)

ARTICLE 35 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització privativa del domini públic portuari, en ocasió de l'estada dels vaixells o embarcacions en els espais terrestres de la zona de servei destinats a varador.

ARTICLE 36 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, al favor de les quals s'atorgui l'autorització per utilitzar el domini públic portuari amb el vaixell o embarcació o, en el seu defecte, les que es beneficiïn de la utilització si s'ha procedit sense l'oportuna autorització.

 2. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de persones substitutes de la persona contribuent:

 1. En els vaixells pesquers, si es troben consignats, la persona consignatària. En un altre cas i, de forma solidària, les persones físiques o jurídiques que realitzen l'activitat de reparació o manteniment del vaixell en la zona del varador, la persona propietària i l'armador o armadora del vaixell si, en aquest segon cas, es tracta de persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica diferents.

 2. En els restants vaixells, si es troben consignats, el consignatari o la consignatària. En un altre cas i, de forma solidària, les persones físiques o jurídiques que realitzen l'activitat de reparació o manteniment del vaixell en la zona del varador, el propietari/propietària, el navilier/era, el capità/ana o patró/ona del vaixell.

ARTICLE 37 Acreditació i exigibilitat
 1. Aquesta taxa es merita quan s'inicia la utilització privativa del domini públic portuari, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

 2. Si s'hagués produït la utilització privativa del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

 3. El pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat.

 4. Si per causa no imputable al subjecte passiu no s'arriba a consumir en la seva integritat el període d'utilització autoritzat, es pot sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als dies que resten per completar dit període.

ARTICLE 38 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. La superfície de domini públic portuari utilitzada.

  2. El temps d'utilització del domini públic portuari.

  3. La classe de vaixell o embarcació.

 2. La superfície de domini públic portuari utilitzada es computa en metres quadrats i es calcula multiplicant l'eslora màxima del vaixell o embarcació per la màniga màxima.

 3. El temps d'utilització del domini públic portuari es computa per dies complets. Com a regla general, els termes inicial i final de període d'utilització coincideixen amb les dates d'atorgament i extinció de la corresponent autorització. Tanmateix, quan la utilització del domini públic portuari s'hagi efectuat sense sol·licitar l'autorització, els esmentats termes es corresponen amb els dies de començament i finalització de l'ocupació.

  El primer dia d'ocupació sempre es considera complet. L'últim dia, en canvi, només es considera complet si se cessa en l'ocupació després de les 12:00 hores.

 4. Els vaixells o embarcacions es classifiquen en els pesquers i els restants.

ARTICLE 39 Quota tributària
 1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes recollides en la tarifa adjunta per la superfície de domini públic portuari ocupada i pel temps d'ocupació emprat.

  Tipus de vaixell Valor del metre quadrat per dia
  Dia 1 Dia 2 a 7 Dia 8 a 30 Dia 31 en endavant
  Vaixells pesquers 0,180 euros 0,120 euros 0,080 euros 0,050 euros
  Resta de vaixells 0,530 euros 0,350 euros 0,230 euros 0,150 euros
  2. Per determinar la quota íntegra de la taxa, la tarifa s'ha d'aplicar de forma esglaonada.
 2. Quan el vaixell o l'embarcació que utilitza la zona de varador està destinada a la prestació d'un servei portuari, els obligats tributaris poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació del 20% de la quota íntegra de la taxa.

CAPÍTOL TERCER Taxes portuàries per l'aprofitament especial del domini públic portuari Artículos 40 a 83
SECCIÓ 1 Taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1) Artículos 40 a 46
ARTICLE 40 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de domini públic portuari, efectuada pel vaixell, en ocasió de les operacions portuàries d'entrada i estada, incloses les aigües del port, els canals d'accés i les zones de fondeig o ancoratge.

Quan les operacions portuàries d'entrada i estada tinguin lloc en ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa, la taxa només és exigible si el vaixell utilitza de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l'Administració portuària.

ARTICLE 41 Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a aquesta taxa els vaixells subjectes i no exempts de les taxes de la pesca fresca i de les embarcacions d'esbarjo.

ARTICLE 42 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària, la naviliera i el/la capità o patró/na del vaixell.

 2. Té la condició de subjecte passiu d'aquesta taxa en concepte de substitut del contribuent, la persona consignatària del vaixell quan aquest es troba consignat.

ARTICLE 43 Exempcions

Estan exempts d'aquesta taxa:

 1. Els vaixells la titularitat dels quals correspon a l'Administració General de l'Estat o de les Comunitats Autònomes, que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

 2. Els vaixells en servei oficial de la Unió Europea o d'un dels Estats membres de la Unió Europea que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis de la seva competència en règim de gestió directa.

 3. Les embarcacions de la Creu Roja del Mar dedicades a les tasques que tenen encomanada aquesta institució en matèria de salvament marítim.

ARTICLE 44 Acreditació i exigibilitat
 1. Aquesta taxa es merita quan el vaixell entra en les aigües de la zona de servei del port moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

 2. Si s'hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

 3. El pagament del deute tributari s'efectua per avançat. Tanmateix, quan resulta d'aplicació la reducció per estada prolongada, els obligats tributaris han de pagar el deute amb periodicitat mensual.

 4. Si el període d'estada autoritzat s'ha d'ampliar, els obligats tributaris han de formular nova sol·licitud i abonar una altra vegada per avançat l'import corresponent.

 5. Si per causa no imputable al subjecte passiu no s'arriba a consumir en la seva integritat el període d'estada autoritzat, les parts tributàries obligades poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent a les hores que resten per completar l'esmentat període.

ARTICLE 45 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. L'arqueig brut del vaixell.

  2. El temps d'utilització del domini públic portuari.

 2. El temps d'utilització del domini públic portuari es computa en hores i minuts. El temps d'utilització efectiva es calcula des del moment de la posada a disposició o reserva del lloc d'atracada o ancoratge fins que el vaixell abandona la zona de servei. El temps d'utilització es computa al 50% quan l'entrada i estada del vaixell té lloc en dies festius i caps de setmana mentre s'espera d'iniciar el conjunt d'operacions comercials en dia feiner.

ARTICLE 46 Quota tributària
 1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,55 euros per cada 100 tones de registre brut (o per cada 100 unitats d'arqueig) o fracció i pel temps d'utilització del domini públic portuari. La quantitat així obtinguda es modula mitjançant l'aplicació dels coeficients següents:

  1. Per a vaixells de 0 a 10 GT: 0,80.

  2. Per a vaixells de més de 10 a 20 GT: 0,85.

  3. Per a vaixells de més de 20 a 4.000 GT: 0,95.

  4. Per a vaixells de més de 4.000 a 6.000 GT: 1.

  5. Per a vaixells de més de 6.000 GT: 1,10.

 2. Reduccions

  2.1 La quota íntegra de la taxa, modulada d'acord amb els coeficients referits a l'apartat anterior, es redueix en la proporció que correspongui quan es presenta alguna de les circumstàncies següents:

  1. Pel tipus de navegació.

  2. Per la utilització d'instal·lacions en règim d'autorització o concessió administrativa.

  3. Per estades prolongades.

  4. Per arribada forçosa.

  5. Per creuers turístics.

  6. Per transport marítim en curta distància.

   2.2 La quota de la taxa només pot ser objecte d'una reducció. En cas de presentar-se els requisits per aplicar dos o més reduccions, només s'ha de practicar la que resulti més favorable a l'obligat tributari.

   2.3 En consideració al tipus de navegació, la quota íntegra de la taxa es redueix:

  7. Quan la navegació s'efectuï per un vaixell amb bandera d'un Estat membre de la Unió Europea amb Ceuta, Melilla, les Illes Balears i les Canàries, en un 75 %.

  8. En el cas de vaixells amb bandera d'un Estat membre de la Unió Europea, registrats al territori de la Unió, i que efectuïn navegació interior a la Unió Europea, en un 50 %.

   2.4 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 40 % quan les operacions portuàries d'entrada i estada tinguin lloc en ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries o altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa.

   2.5 En consideració a la seva estada prolongada, la quota íntegra de la taxa es redueix en un 50 % en els casos següents:

  9. Vaixells turístics locals.

  10. Vaixells destinats al dragatge i a l'avituallament.

  11. Vaixells destinats a la prestació de serveis portuaris generals o específics.

  12. Vaixells destinats a l'aqüicultura o a constituir vivers flotants.

  13. Embarcacions professionals dedicades al lloguer amb o sense patró.

  14. Vaixells en construcció, reparació, transformació i desballestament.

  15. Vaixells pesquers l'última operació dels quals de descàrrega o transbord s'hagi efectuat al port i estiguin a l'atur biològic o veda.

  16. Vaixells en dipòsit judicial.

  17. Vaixells, inclosos els pesquers, inactius.

  18. Altres vaixells l'estada dels quals sigui superior a un mes.

   En els dos últims casos esmentats en la relació anterior, a partir del segon mes d'estada la reducció és de 40 %, el tercer mes de 30 %, en el quart mes de 20 % i el cinquè mes de 10 %. Transcorreguts sis mesos des de l'entrada i estada no s'ha d'aplicar cap reducció.

   2.6 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50 % quan l'entrada i estada del vaixell es produeixi per arribada forçosa. Aquesta reducció només s'ha d'aplicar durant els primers 7 dies d'estada del vaixell.

   2.7 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50 % quan el vaixell tingui la consideració de creuer turístic.

   2.8 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50 % quan el vaixell efectuï transport marítim en curta distància.

   Per transport marítim de curta distància cal estar a allò que determini el dret marítim comunitari i internacional.

 3. Bonificacions

  La quota íntegra de la taxa, reduïda en la forma prevista a l'apartat anterior, pot ser objecte d'alguna de les bonificacions següents:

  1. Per escales

  2. Per protecció del medi ambient.

  3. Per compromís de qualitat.

  4. Per creuers turístics

  La quota íntegra de la taxa només pot ser objecte d'una bonificació. En cas de presentar-se els requisits per aplicar dos o més bonificacions, només s'ha de practicar la que resulti més favorable a l'obligat tributari.

  3.1 Quan els vaixells operats per una mateixa empresa naviliera o de creuer turístic o, en el seu cas, de diferents companyies navilieres però que disposin d'acords d'explotació compartida, realitzin més de dotze escales en un mateix port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària durant l'any natural, els obligats tributaris poden sol·licitar l'aplicació de les bonificacions previstes a la taula adjunta.

  Tipus de vaixell nombre d'escales a l'any
  13 a 18 19 a 24 25 a 40 41 a 60 61 en endavant
  Vaixells d'arqueig fins a15.000 GT 10 % 25 % 40 % 50 % 55 %
  Vaixells d'arqueig superior a 15.000 GT 15 % 30 % 45 % 55 % 60 %

  3.2. Si el capità o capitana, o el patró o patrona, d'un vaixell comercial acredita davant de Ports de la Generalitat el compliment de condicions de respecte al medi ambient que milloren les que exigeixen les normes i els convenis internacionals, i, a més, té subscrit un acord amb l'autoritat portuària en matèria de bones pràctiques ambientals associades a les operacions i a l'estada dels vaixells en el port, els obligats tributaris poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació del 50%.

  3.3. Si el capità o capitana, o el patró o patrona, d'un vaixell inferior a vint-i-quatre metres d'eslora i autoritzat per a un màxim de dotze passatgers acredita davant de Ports de la Generalitat el lliurament de tot el seu rebuig a una empresa autoritzada per a prestar el servei portuari específic de recepció del rebuig generat per vaixells i embarcacions i residus de càrrega, en el port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària de base, els obligats tributaris poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació del 50%.

  3.4 Quan un vaixell hagi obtingut el certificat distintiu verd (Green Award) atorgat per la fundació Distintiu Verd (Green Award Foundation) de Rotterdam, les parts tributàries obligades poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació del 10 %.

  3.5 Quan el vaixell tingui la consideració de creuer turístic, els obligats tributaris poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació del 10 %.

SECCIÓ 2 Taxa d'atracada de vaixells (TA2) Artículos 47 a 53
ARTICLE 47 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de domini públic portuari, efectuada pel vaixell, en ocasió de l'operació portuària d'atracada, incloses les obres d'atracada i els elements fixos d'amarratge.

Quan l'operació portuària d'atracada tingui lloc en ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa, la taxa només és exigible si el vaixell utilitza de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l'Administració portuària.

ARTICLE 48 Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a aquesta taxa els vaixells subjectes i no exempts de les taxes de la pesca fresca i de les embarcacions d'esbarjo.

ARTICLE 49 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària, la naviliera i el/la capità/ana o patró/ona del vaixell.

 2. Té la condició de subjecte passiu d'aquesta taxa en concepte de substitut del contribuent, la persona consignatària del vaixell quan aquest es troba consignat.

ARTICLE 50 Exempcions

Estan exempts d'aquesta taxa:

 1. Els vaixells la titularitat dels quals correspon a l'Administració General de l'Estat o de les Comunitats Autònomes, que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

 2. Els vaixells en servei oficial de la Unió Europea o d'un dels Estats membres de la Unió Europea que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis de la seva competència en règim de gestió directa.

 3. Les embarcacions de la Creu Roja del Mar dedicades a les tasques que tenen encomanada aquesta institució en matèria de salvament marítim.

ARTICLE 51 Acreditació i exigibilitat
 1. Aquesta taxa es merita quan el vaixell efectua l'operació d'atracada, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

 2. Si s'hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

 3. Si per causa no imputable al subjecte passiu no s'arriba a consumir en la seva integritat el període d'atracada autoritzat, les parts tributàries obligades poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent a les hores que resten per completar l'esmentat període.

 4. El pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat. Tanmateix, quan resulti d'aplicació la reducció per atracada prolongada, les persones obligades tributàries han de pagar el deute amb periodicitat mensual.

 5. Si el període d'atracada autoritzada ha de ser ampliat, les persones obligades tributàries han de formular nova sol·licitud i abonar una altra vegada per avançat l'import corresponent.

ARTICLE 52 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. L'eslora màxima del vaixell mesurada en metres lineals.

  2. El temps d'utilització del domini públic portuari.

 2. El temps d'utilització del domini públic portuari es computa en hores i minuts. Aquest període es calcula des de l'hora per a la qual s'ha reservat l'atracada fins al moment que el vaixell afluixa l'última amarra. El temps d'utilització es computa al 50% quan l'atracada del vaixell té lloc en dies festius i caps de setmana mentre s'espera d'iniciar el conjunt d'operacions comercials en dia feiner.

 3. Quan un vaixell transporti mercaderies perilloses i necessiti disposar de zones de seguretat en proa, en popa, o en ambdues alhora, per al càlcul de la quota íntegra s'ha de prendre en consideració, al costat de l'eslora màxima del vaixell, la longitud de les zones referides.

ARTICLE 53 Quota tributària
 1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,070 euros per l'eslora màxima del vaixell mesurada en metres lineals i pel temps d'utilització del domini públic portuari. La quantitat així obtinguda es modula mitjançant l'aplicació dels coeficients següents:

  1. Vaixells de calat fins a 3 metres: 0,50.

  2. Vaixells de calat superior a 3 metres i fins a 7 metres: 0,80

  3. Vaixells de calat superior a 7 metres i fins a 12 metres: 1.

  4. Vaixells de calat superior a 12 metres: 2.

 2. Reduccions de la quota íntegra.

  2.1 La quota íntegra de la taxa, modulada d'acord amb els coeficients referits a l'article anterior, es redueix en la proporció que correspongui quan es presenti alguna de les circumstàncies següents:

  1. Pel tipus d'atracada.

  2. Per atracades prolongades.

  3. Per transport marítim en curta distància.

   2.2 La quota de la taxa només podrà ser objecte d'una reducció. En cas de presentar-se els requisits per aplicar més d'una reducció, només s'ha de practicar la que resulti més favorable a la part tributària obligada.

   2.3 En consideració al tipus d'atracada, la quota íntegra de la taxa es redueix en un 50 % en els casos següents:

  4. Vaixells atracats de punta als molls o molls de pilons.

  5. Vaixells abarloats a un altre ja atracat de costat al moll o a altres vaixells abarloats, sempre que la seva eslora màxima sigui igual o inferior a la del vaixell atracat al moll o a la dels altres vaixells abarloats a aquest. Si l'eslora màxima és superior, han d'abonar, a més, l'excés, d'acord amb l'establert per al càlcul de la quota íntegra.

   2.4 En consideració a la seva atracada prolongada, la quota íntegra de la taxa es redueix en la forma prevista en la taxa d'entrada i estada de vaixells (TA1).

   2.5 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50 % quan el vaixell efectuï transport marítim en curta distància.

SECCIÓ 3 Taxa de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit de mercaderies (TA3M) Artículos 54 a 66
ARTICLE 54 Fet imposable
 1. El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de domini públic portuari, efectuada per la mercaderia i els seus elements de transport, en ocasió d'alguna de les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit terrestre o marítim.

  Quan alguna de les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit terrestre o marítim tinguin lloc en ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa, la taxa només és exigible si la mercaderia i els seus elements de transport utilitzen de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l'Administració portuària.

 2. Aquesta taxa comprèn el dret de la part tributària obligada que les mercaderies carregades o descarregades utilitzant mitjans no rodadors ocupin la zona de trànsit portuària descoberta o es quedin en ella durant el mateix dia de càrrega o descàrrega i l'immediat anterior o posterior, respectivament. De la mateixa manera, inclou la utilització de les rampes fixes i l'escaló per a les operacions de càrrega i descàrrega efectuada pels vehicles que transporten les mercaderies per mitjans rodadors.

  Aquesta taxa no comprèn la utilització de la maquinària, rampes mecàniques, passarel·les i altres elements mòbils per a la realització de les operacions portuàries.

ARTICLE 55 Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a aquesta taxa els productes pesquers subjectes i no exempts de la taxa de la pesca fresca.

ARTICLE 56 Subjecte passiu
 1. En les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit marítim, tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent i, a més, de forma solidària, el navilier/a, la persona propietària de la mercaderia i el capità/ana o patró/ona del vaixell.

 2. En l'operació portuària de trànsit terrestre, tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària de la mercaderia i la part transitària o operadora logística que representi la mercaderia.

 3. En les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord i trànsit marítim, tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de persones substitutes del contribuent:

  1. Als ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries o qualsevol bé de domini públic portuari en règim autorització o concessió administrativa, la persona autoritzada o concessionària.

  2. Als ports, dàrsenes, marines interiors i instal·lacions portuàries gestionades directament per Ports de la Generalitat, si la mercaderia està consignada, la part consignatària, transitària o operadora logística representant de la mercaderia. Si la mercaderia no està consignada, la part consignatària del vaixell si aquest estigués consignat.

 4. En l'operació portuària de trànsit terrestre, si la mercaderia té per destinació una instal·lació en concessió o autorització, la condició de subjecte passiu en concepte de substitut del contribuent correspon a la persona concessionària o autoritzada que les expediti o rebi.

ARTICLE 57 Exempcions

Estan exemptes d'aquesta taxa:

 1. El material de la Creu Roja del Mar destinat a les tasques que té encomanada aquesta institució en matèria de salvament marítim.

 2. Les mercaderies de caràcter humanitari enviades a zones o regions en crisi o d'emergència, realitzades per entitats sense finalitats lucratius legalment constituïdes.

 3. El material de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes que estigui destinat de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

 4. El material de la Unió Europea o d'un dels Estats membres de la Unió Europea que estiguin destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

ARTICLE 58 Acreditació i exigibilitat
 1. Aquesta taxa es merita quan la mercaderia i els seus elements de transport inicien el seu pas per la zona de servei, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

 2. Si s'hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

 3. El pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat.

ARTICLE 59 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. El tipus de mercaderia.

  2. El pes de la mercaderia mesurat en tones.

  3. El tipus d'operació portuària.

 2. Les mercaderies es classifiquen en cinc grups, en la forma prevista en l'Annex sobre assignació de grups de mercaderies contingudes en la Llei 48/2.003, de 26 de novembre, de Règim Econòmic i de Prestació de Serveis dels Ports d'Interès General.

 3. El pes de les mercaderies es computa en tones mètriques.

 4. Les operacions portuàries es divideixen en:

  1. Càrrega.

  2. Descàrrega.

  3. Transbord.

  4. Trànsit marítim.

  5. Trànsit terrestre.

ARTICLE 60 Quota tributària
 1. La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 14,86 euros pel pes de la mercaderia mesurat en tones i pel tipus percentual que correspongui dels referits en la tarifa adjunta.

  Grups de mercaderies Tipus d'operació portuària
  Càrrega Descàrrega Transbord Trànsit marítim Trànsit terrestre
  1 3,76% 6,26% 3,13% 5,01% 2,50%
  2 4,60% 7,67% 3,84% 6,14% 3,07%
  3 7,15% 11,91% 5,96% 9,53% 4,76%
  4 10,50% 17,50% 8,75% 14,00% 7,00%
  5 14,66% 24,43% 12,21% 19,54% 9,77%
  Als envasos, embalatges, contenidors, cisternes o altres elements, tinguin o no el caràcter de perduts o efímers, i que s'utilitzin per contenir les mercaderies en el seu transport, així com als camions, als remolcs, caps tractores i semiremolcs que com tals elements terrestres s'embarquin o desembarquin, buits o no de mercaderies, se'ls ha d'aplicar la quantia fixa següent: 7,22 euros per unitat.
 2. Reduccions de la quota íntegra.

  2.1 La quota íntegra de la taxa es redueix en la proporció que correspongui quan es presenti alguna de les circumstàncies següents:

  1. Pel tipus de navegació.

  2. Per la utilització d'instal·lacions portuàries en règim d'autorització o concessió administrativa.

   2.2 La quota de la taxa només podrà ser objecte d'una reducció. En cas de presentar-se els requisits per aplicar més d'una reducció, només s'ha de practicar la que resulti més favorable a la part tributària obligada.

   2.3 En consideració al tipus de navegació, la quota íntegra de la taxa es redueix:

  3. En el cas de mercaderies que tinguin per origen i destinació un estat membre de la Unió Europea, en un 10%.

  4. En el cas de mercaderies que tinguin per origen o destí Ceuta, Melilla, les Illes les Balears i les Canàries, en un 20 %.

   2.4 La quota íntegra de la taxa es redueix en un 50 % quan alguna de les operacions portuàries de càrrega, descàrrega, transbord, trànsit marítim o terrestre tinguin lloc en ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries o altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa.

 3. Bonificacions.

  La quota íntegra de la taxa, reduïda en la forma descrita a l'article anterior, podrà ser bonificada amb la finalitat de captar nous tràfics o consolidar els existents en un determinat port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària.

  En el cas de captació d'un nou tràfic:

  Percentatge de bonificació Grup 1/2 (a dojo: mercaderia a granel) Grup 3/4/5 - Grup 1-2 (aplecs: mercaderia envasada, embalada o lligada)
  de tones fins a de tones fins a
  5% 0 10.000 0 5.000
  10% 10.001 20.000 5.001 10.000
  15% 20.001 40.000 10.001 20.000
  20% 40.001 80.000 20.001 40.000
  30% 80.001 120.000 40.001 60.000
  40% 120.001 160.000 60.001 80.000
  50% Més de 160.000 Més de 80.000

  Tones de mercaderies Percentatge de bonificació
  0 a 2.500 0 %
  2.501 a 5.000 2 %
  5.001 a 10.000 4 %
  10.001 a 15.000 6 %
  15.001 a 20.000 8 %
  20.001 a 30.000 10 %
  30.001 a 40.000 12 %
  40.001 en endavant 14 %
  Secció 4

  Taxa d'embarcament, desembarcament i trànsit de persones passatgeres i vehicles en règim de passatge (TA3P)

ARTICLE 61 Fet imposable
 1. El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització de qualsevol bé de domini públic portuari, efectuada pel passatger o el vehicle en règim de passatge, en ocasió d'alguna de les operacions portuàries d'embarcament, desembarcament o trànsit.

  Quan alguna de les operacions portuàries d'embarcament, desembarcament o trànsit tinguin lloc en ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa, la taxa només és exigible si la mercaderia i els seus elements de transport utilitzen de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l'Administració portuària.

 2. Aquesta taxa comprèn el dret dels persones passatgeres a utilitzar les rampes fixes i l'escaló quan embarquin o desembarquin utilitzant el seu propi vehicle.

 3. Aquesta taxa no comprèn la utilització de la maquinària, rampes mecàniques, passarel·les i altres elements mòbils necessaris per a les operacions portuàries d'embarcament i desembarcament.

ARTICLE 62 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent la persona passatgera i la propietària del vehicle.

 2. S'entén per persona propietària del vehicle la que figuri com a titular en el Registre de Vehicles de la Direcció Central de Trànsit o en un registre administratiu equivalent.

 3. Té la condició de subjecte passiu d'aquesta taxa en concepte de substitut del contribuent i, a més, de forma solidària, el navilier/a, el capità/ana o patró/ona del vaixell i la part consignatària si, en aquest últim cas, aquell es trobi consignat.

ARTICLE 63 Exempcions

Estan exempts d'aquesta taxa:

 1. Les persones menors de quatre anys.

 2. El personal de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en servei oficial.

 3. El personal de la Unió Europea o d'un dels Estats membres de la Unió Europea en servei oficial.

ARTICLE 64 Acreditació i exigibilitat
 1. Si la quota íntegra es calcula conforme al mètode d'estimació directa, la taxa es merita en iniciar-se l'operació d'embarcament, desembarcament o trànsit de les persones passatgeres i, en el seu cas, dels vehicles a la zona de servei, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

  Si s'hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

 2. Si la quota íntegra es calcula conforme al mètode d'estimació objectiva, la taxa es merita l'1 de gener de cada any. En aquest cas, el seu període impositiu coincideix amb l'any natural.

 3. El pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat, llevat en el cas dels vaixells turístics locals que determinin la quota tributària pel mètode d'estimació directa.

 4. En el cas dels vaixells turístics locals, si la quota tributària es determina pel mètode d'estimació directa els obligats tributaris han de pagar el deute tributari amb periodicitat mensual. En canvi, si es determina pel mètode d'estimació objectiva, el deute s'ha de pagar amb periodicitat anual.

ARTICLE 65 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. La classe de vaixell.

  2. El tipus de navegació.

  3. La modalitat del passatge.

  4. El nombre de persones passatgeres.

  5. El tipus de vehicle.

  6. El nombre de vehicles.

 2. Els vaixells es classifiquen en ordinaris i turístics locals.

 3. El tipus de navegació s'ordena en interior o exterior a la Unió Europea.

 4. La modalitat del passatge es divideix en:

  1. De creuer turístic en embarcament o desembarcament.

  2. De creuer turístic en trànsit.

  3. En règim de transport.

 5. Els vehicles es classifiquen:

  1. En el cas de vaixells ordinaris en:

   1r. Motos i vehicles o remolcs de dues rodes.

   2n. Cotxes turismes i altres vehicles automòbils.

   3r. Autocars i altres vehicles de transport col·lectiu.

   4t. Altres vehicles de tracció mecànica.

  2. En el cas de vaixells turístics locals en:

   1r. Motocicleta.

   2n. Automòbil.

ARTICLE 66 Quota tributària
 1. La quota íntegra de la taxa pot calcular-se pels mètodes d'estimació directa i d'estimació objectiva.

  La quota íntegra de la taxa s'ha de determinar amb caràcter general a través del mètode d'estimació directa. No obstant això, prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, la quota íntegra de la taxa s'ha de determinar pel mètode d'estimació objectiva.

  No es poden aplicar simultàniament els mètodes d'estimació directa i objectiva.

 2. En el mètode d'estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes contingudes en la tarifa adjunta pel nombre de persones passatgeres i vehicles.

  2.1. Vaixells ordinaris.

  Navegació interior Navegació exterior

  a la Unió Europea a la Unió Europea

  2.1.1 Persona passatgera:
  a) Persona passatgera de creuer turístic en embarcament o desembarcament. 3,14 euros 3,93 euros
  b) Persona passatgera de creuer turístic en trànsit. 2,51 euros 3,14 euros
  c) Persona passatgera en règim de transport. 1,88 euros 2,35 euros
  2.1.2 Vehicle:
  a) Motos i vehicles o remolcs de dues rodes. 1,60 euros 2,00 euros
  b) Cotxes turismes i altres vehicles automòbils. 6,40 euros 8,00 euros
  c) Autocars i altres vehicles de transport col·lectiu. 25,60 euros 32,00 euros
  d) Altres vehicles de tracció mecànica 11,20 euros 14,00 euros
  2.2. Vaixells turístics locals.
  2.2.1 Persona passatgera: 0,050 euros
  2.2.2 Vehicle
  a) Motocicleta: 1,20 euros
  b) Automòbil: 4,80 euros
  3. El mètode d'estimació objectiva només és aplicable en el cas dels vaixells turístics locals.

  En el mètode d'estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,040 euros, pel nombre mig de persones passatgeres al dia i per 365 dies.

  A aquests efectes, el nombre mig de persones passatgeres al dia no podrà ser inferior a 5 ni superior a 100. Correspon a Ports de la Generalitat determinar amb caràcter anual el nombre mig de persones passatgeres aplicables a cada port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària.

  A tal efecte, els acords que adopti Ports de la Generalitat han d'anar precedits d'un període d'informació pública per un termini no inferior a 20 dies i d'un estudi que justifiqui la seva procedència. Per a la seva eficàcia, els esmentats acords s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans de l'1 de gener de cada any. Si en un exercici concret Ports de la Generalitat no adopta aquest acord s'ha d'entendrà tàcitament prorrogat l'adoptat a l'exercici anterior.

 3. Reduccions de la quota íntegra.

  La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d'estimació directa es redueix en un 50 % quan les operacions portuàries d'embarcament, desembarcament o trànsit de persones passatgeres i de vehicles en règim de passatge tinguin lloc en ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries o altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa.

 4. Bonificacions.

  Els obligats tributaris que s'acullin al mètode d'estimació objectiva gaudeixen d'una bonificació del 10 % de la quota íntegra de la taxa. Aquesta bonificació s'ha d'aplicar d'ofici per Ports de la Generalitat.

SECCIÓ 5 Taxa de la pesca fresca (TA4) Artículos 67 a 71
ARTICLE 67 Fet imposable
 1. El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització pels vaixells pesquers en activitat de les obres i les instal·lacions portuàries que permeten l'accés marítim al port i llur estada en lloc d'atracada, punt d'amarratge o lloc de fondeig que els hagi estat assignat i pels productes de la pesca de les zones de manipulació i serveis generals del port.

  Quan alguna de les operacions portuàries d'entrada, estada, atracada, descàrrega, transbord i trànsit terrestre tingui lloc en els ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa, la taxa només és exigible si els vaixells pesquers en activitat i els productes de la pesca utilitzen de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l'Administració portuària.

 2. Els productes de la pesca comprenen qualsevol tipus de recurs pesquer, inclusivament els procedents del marisqueig, l'aqüicultura i l'extracció de corall.

  S'exceptua, no obstant, els productes de l'aqüicultura que accedeixen a la zona de servei per via terrestre per al seu envasat i manipulació i no s'han venut en llotja o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autònoma ubicats en els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat, que estan subjectes i no exempts a la taxa de la mercaderia en el grup 5.

 3. Per a que els vaixells pesquers quedin subjectes a aquesta taxa és necessari que el valor de la pesca descarregada o transbordada excedeixi de 1. 500 euros al mes. En cas de no subjecció, abonaran la taxa corresponent d'entrada, estada i atracada de vaixells.

  Els vaixells dedicats a l'extracció de corall sempre estan subjectes a aquesta taxa

 4. El pagament d'aquesta taxa a Ports de la Generalitat autoritza els vaixells pesquers per romandre al port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària durant el termini d'un mes des de la data d'inici de les operacions de descàrrega i transbord. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'efectuïn noves operacions d'aquesta classe als ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries de la Generalitat, els vaixells pesquers quedaran subjectes a les taxes d'entrada i estada i d'atracada de vaixells.

ARTICLE 68 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent:

  1. Si els productes de la pesca accedeixen a la zona de servei per via marítima, l'armador o armadora del vaixell de pesca. Malgrat l'anterior, quan el vaixell sigui mercant, el navilier/a i la persona propietària de la pesca, de forma solidària.

  2. Si els productes de la pesca accedeixen a la zona de servei per via terrestre, la persona propietària dels mateixos.

 2. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de persones substitutes del contribuent:

  1. Si els productes de la pesca són venuts en llotja o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autònoma atorgats en concessió o autorització, ubicats en els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat, la part concessionària o autoritzada.

  2. Si els productes de la pesca no són venuts en llotja o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autònoma atorgats en concessió o autorització, ubicats en els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat, la persona que en representació de la propietària realitzi la primera venda.

  3. Si els productes de la pesca accedeixen a la zona de servei per via terrestre, tenen per destí una instal·lació en concessió o autorització i no són venuts en llotja o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autònoma, ubicats en els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat, la part concessionària o autoritzada que la rebi.

 3. El subjecte passiu d'aquesta taxa ha de repercutir el seu import al primer comprador dels productes de la pesca. La repercussió s'ha de formalitzar en factura o document anàleg que incorpori el tribut i el tipus aplicable.

ARTICLE 69 Exempcions

Són exempts d'aquesta taxa els productes de la pesca que l'armador o armadora lliuri als seus treballadors per al seu consum personal, anomenat morralla, amb el límit màxim de 3 quilograms per persona i dia.

ARTICLE 70 Acreditació i exigibilitat
 1. Aquesta taxa es merita quan el vaixell de pesca o els productes de la pesca inicien el seu pas per la zona de servei, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

 2. Si s'hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

 3. Les parts tributàries obligades hauran de pagar el deute tributari amb periodicitat mensual.

ARTICLE 71 Elements de quantificació de la taxa
 1. La base imposable de la taxa és el valor dels productes de la pesca. Aquest valor es determina de la següent manera:

  1. El que s'obtingui per la venda dels productes de la pesca mitjançant la seva subhasta a les llotges o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autònoma, ubicats en els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat.

  2. Si els productes de la pesca no fossin venuts mitjançant subhasta, s'ha de determinar amb el valor mig obtingut en les subhastes de la mateixa espècie realitzades el dia o, en el seu defecte i, successivament, en la setmana o el mes anterior.

  3. En els altres casos, s'ha de determinar tenint en compte les condicions habituals del mercat.

 2. El tipus de gravamen de la taxa, de caràcter no acumulatiu, és:

  1. Del 0,5 %, si els productes de la pesca descarregada no són venuts per qualsevol causa i tornen a ser carregats al vaixell.

  2. De l'1% en els casos de productes de l'aqüicultura i productes procedents d'operacions de transferència o de centres d'engreix.

  3. De l'1 %, en els casos de productes de la pesca autoritzats per Ports de la Generalitat a entrar en la zona de servei per via terrestre per subhastar-los o classificar-los, llevat que provinguin d'un altre port gestionat per l'entitat.

  4. Del 2% si els productes de la pesca es venen mitjançant subhasta a les llotges o en centres o establiments autoritzats per la Comunitat Autònoma, ubicats en els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat.

  5. Del 4% en la resta de casos.

 3. La quota íntegra de la taxa es determina aplicant el tipus de gravamen a la base imposable.

SECCIÓ 6 Taxa de les embarcacions esportives o de lleure (TA5) Artículos 72 a 77
ARTICLE 72 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització per les embarcacions esportives o de lleure de les aigües del port i, si s'escau, de les zones d'ancoratge o de les instal·lacions d'amarratge, atracada en molls o en molls de pilons del port, accessos terrestres i vies de circulació.

Quan alguna de les operacions portuàries d'entrada, estada, atracada i desembarcament tingui lloc en els ports, dàrsenes, marines interiors, instal·lacions portuàries i altres béns de domini públic portuari en règim d'autorització o concessió administrativa, la taxa només és exigible si els vaixells d'esbarjo i la seva tripulació utilitzen de qualsevol forma béns de domini públic gestionats directament per l'Administració portuària.

ARTICLE 73 Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a aquesta taxa els vaixells turístics locals, els creuers turístics, les embarcacions professionals dedicades al lloguer amb o sense patró i les que realitzen transport de mercaderies.

ARTICLE 74 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària de l'embarcació i el capità/ana o patró/ona de la mateixa.

 2. Als ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries atorgades en autorització o concessió, té la condició de substitut del contribuent d'aquesta taxa, la part concessionària o autoritzada.

ARTICLE 75 Acreditació i exigibilitat
 1. Si la quota íntegra es calcula conforme al mètode d'estimació directa, la taxa es merita quan l'embarcació d'esbarjo entra en les aigües portuàries o quan es produeix la posada a disposició de l'atracada o lloc d'ancoratge, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de l'atorgament de la corresponent autorització.

  Si s'hagués produït la utilització del domini públic portuari sense sol·licitar autorització, la meritació de la taxa tindrà lloc en el moment d'inici de l'esmentada utilització.

 2. Si la quota íntegra es calcula conforme al mètode d'estimació objectiva, la taxa es merita l'1 de gener de cada any. En aquest cas, el seu període impositiu coincideix amb l'any natural.

 3. En els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries gestionades directament per Ports de la Generalitat, el pagament del deute tributari és exigible per avançat, d'acord amb els criteris següents:

  1. Per a les embarcacions transeünts la quantitat que correspon pel període d'estada que s'autoritzi. Si l'esmentat període ha de ser ampliat, el subjecte passiu ha de formular nova sol·licitud i abonar una altra vegada per avançat l'import corresponent al termini ampliat.

  2. Per a les embarcacions de base la quantitat que correspon per períodes no inferiors a sis mesos ni superiors a un any.

  Si per causa no imputable al subjecte passiu no s'arriba a consumir en la seva integritat el període d'estada autoritzat, les parts tributàries obligades poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als dies que resten per completar l'esmentat període.

 4. En els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries en règim de concessió o autorització, el pagament del deute tributari és exigible d'acord amb els criteris següents:

  1. En el mètode d'estimació directa, el pagament del deute tributari s'ha d'efectuar amb periodicitat mensual.

  2. En el mètode d'estimat objectiva, el pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat amb periodicitat anual.

ARTICLE 76 Elements de quantificació de la taxa.
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. La superfície de domini públic portuari utilitzada.

  2. El temps d'utilització del domini públic portuari.

  3. La classe d'embarcació d'esbarjo.

  4. La disponibilitat dels serveis de subministrament d'aigua i energia elèctrica.

  5. La modalitat de fondeig, atracada o estada.

 2. La superfície de domini públic portuari utilitzada es computa en metres quadrats i es calcula multiplicant l'eslora màxima de l'embarcació per la màniga màxima.

 3. El temps d'utilització del domini públic portuari es computa per dies complets. Els termes inicial i final de període d'utilització coincideixen amb les dates d'atorgament i extinció de la corresponent autorització. Tanmateix, quan la utilització del domini públic portuari s'ha efectuat sense sol·licitar l'autorització, els esmentats termes es corresponen amb els dies de començament i finalització de la utilització.

 4. El primer dia d'utilització sempre es considera complet. L'últim dia, en canvi, només es considera complet si se cessa en la utilització després de les 12:00 hores.

 5. Les embarcacions es classifiquen en de base i transeünts.

 6. El fondeig, atracada o estada pot adoptar alguna de les modalitats següents:

  1. Ancoratge amb amarratge a mort.

  2. Ancoratge amb mitjans propis.

  3. Atracada de costat.

  4. Atracada en punta.

  5. Estada en sec.

 7. L'estada en sec es classifica en:

  1. Marina seca.

  2. Zona d'esplanada.

  3. Altres llocs en sec.

ARTICLE 77 Quota tributària
 1. En els ports, dàrsenes, marines interiors o instal·lacions portuàries gestionades directament per Ports de la Generalitat, la quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes contingudes en la tarifa adjunta per la superfície de domini públic portuari utilitzada i el nombre de dies d'utilització.

  Tipus d'embarcació Modalitat de fondeig, atracada o estada
  Ancoratge amb amarratge a mort Ancoratge amb mitjans propis Atracada de costat Atracada en punta Estada en sec
  Embarcació de base 0,164 euros 0,105 euros 0,433 euros 0,189 euros 0,105 euros
  Embarcació transeünt 0,350 euros 0,280 euros 0,620 euros 0,480 euros 0,690 euros

  Si el port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària disposa de presa d'aigua les quanties fixes contingudes en la tarifa anterior s'han d'incrementar en 0,023 euros; si disposa de presa d'energia elèctrica s'han d'incrementar en 0,036 euros; si disposa de presa d'aigua i energia elèctrica s'han d'incrementar en 0,059 euros; si disposa de mort per a l'atracada s'han d'incrementar en 0,036 euros, i si disposa de servei addicional de temporada s'han d'incrementar en 0,047 euros.

 2. Als ports, dàrsenes marines interiors o instal·lacions portuàries en règim de concessió o autorització, la quota íntegra de la taxa pot calcular-se pels mètodes d'estimació directa i d'estimació objectiva.

  La quota íntegra de la taxa s'ha de determinar amb caràcter general pel mètode d'estimació directa. No obstant això, amb la sol·licitud prèvia de l'obligat tributari, la quota íntegra de la taxa s'ha de determinar pel mètode d'estimació objectiva. Els vaixells que ocupen una superfície superior a 100 m 2 estan subjectes a l'estimació directa.

  No es poden aplicar simultàniament els mètodes d'estimació directa i objectiva.

  En el mètode d'estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes que s'assenyalen a continuació, per la superfície de domini públic portuari utilitzada i pel nombre de dies d'utilització:

  1. Embarcacions de base 0,040 euros.

  2. Embarcacions transeünts 0,060 euros.

  En el mètode d'estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa es determina multiplicant la quantia fixa de 0,020 euros pels metres d'amarratge disponible i per 365 dies.

  Els metres d'amarratge disponible es calculen multiplicant el nombre d'amarratges utilitzats per la superfície de domini públic portuari utilitzada per una embarcació tipus.

  La superfície ocupada per una embarcació tipus no ha de ser inferior a 10 metres quadrats ni superior a 100 metres quadrats. Correspon a Ports de la Generalitat determinar anualment la superfície ocupada per una embarcació tipus a cada port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària en règim de concessió o autorització.

  A tal efecte, els acords que adopti Ports de la Generalitat han d'anar precedits d'un període d'informació pública per un termini no inferior a 20 dies i d'un estudi que justifiqui la seva procedència. Per a la seva eficàcia, els esmentats acords s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans de l'1 de gener de cada any. Si en un exercici concret Ports de la Generalitat no adopta aquest acord s'ha d'entendre tàcitament prorrogat l'adoptat a l'exercici anterior.

 3. Bonificacions.

  3.1 La quota íntegra de la taxa pot ser objecte d'alguna de les bonificacions següents:

  1. Per acollir-se al mètode d'estimació objectiva

  2. Per al foment de la nàutica popular

  3.2 Els obligats tributaris que s'han acollit al mètode d'estimació objectiva gaudeixen d'una bonificació del 50 % de la quota íntegra de la taxa. Aquesta bonificació s'ha d'aplicar d'ofici per Ports de la Generalitat.

  3.3 Quan les embarcacions d'esbarjo d'eslora màxima inferior a 7 metres fondegin o atraquin en espais de la zona de servei destinats a la nàutica popular, els obligats tributaris poden sol·licitar l'aplicació d'una bonificació del 20 % de la quota íntegra de la taxa.

  En els molls destinats a les persones jubilades del sector pesquer, la bonificació que es podrà aplicar serà del 50% pels propietaris d'embarcacions en edat legal de jubilació, prèvia acreditació de la seva condició de persona jubilada de la pesca per part de la Confraria de Pescadors.

  Aquestes bonificació només és aplicable en els ports, dàrsenes, marines interiors i instal·lacions portuàries gestionades directament per Ports de la Generalitat.

SECCIÓ 7 Taxa d'estacionament de vehicles (TA6) Artículos 78 a 83
ARTICLE 78 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització del domini públic portuari, en ocasió de l'estacionament de vehicles de tracció mecànica dins de les zones habilitades a tal efecte per l'Administració portuària.

ARTICLE 79 Subjectes passius
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa i, a més, de forma solidària, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributari, propietàries del vehicle i el conductor o conductora que l'estaciona a les zones de domini públic portuari habilitades a tal efecte.

 2. S'entén per persona propietària del vehicle la que figura com a titular del mateix en el Registre de Vehicles de la Direcció Central de Trànsit o en un registre administratiu equivalent.

ARTICLE 80 Exempcions

Estan exempts d'aquesta taxa:

 1. Els vehicles utilitzats per persones minusvàlides, quan estan en possessió de la corresponent autorització especial.

 2. Els vehicles en servei oficial de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, que estan destinats de forma exclusiva a la prestació de serveis oficials de la seva competència en règim de gestió directa.

ARTICLE 81 Acreditació i exigibilitat
 1. Si la quota íntegra de la taxa es calcula conforme al mètode d'estimació directa, la taxa es merita quan s'efectua l'estacionament del vehicle de tracció mecànica a les zones de domini públic portuari habilitades a tal efecte.

  En el supòsit que no es presenti el tiquet d'aparcament en el moment de la retirada del vehicle, s'aplicarà una tarifa de 20 euros.

 2. Si la quota íntegra de la taxa es calcula conforme al mètode d'estimació objectiva, la taxa es merita el primer dia de cada mes o l'1 de gener de cada any, segons procedeixi. En aquest cas, el període impositiu d'aquesta taxa coincideix amb el mes o l'any natural, segons procedeixi.

 3. En el mètode d'estimació objectiva, el pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat amb periodicitat mensual o anual, segons procedeixi. En aquest cas, si per causa no imputable al subjecte passiu no s'arriba a consumir en la seva integritat el període d'estacionament autoritzat, les parts tributàries obligades poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als dies o mesos que resten per completar l'esmentat període.

ARTICLE 82 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació de la taxa són:

  1. El temps d'utilització del domini públic portuari.

  2. El tipus de vehicle.

  3. La modalitat de recinte en el qual s'estaciona el vehicle.

 2. El temps d'utilització del domini públic portuari es computa per minuts complets. Els termes inicial i final del període d'utilització coincideixen amb els moments d'entrada i sortida del vehicle de les zones d'estacionament.

 3. Els vehicles es classifiquen en:

  1. Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes.

  2. Cotxes turismes i altres automòbils.

  3. Autocars i altres vehicles projectats per al transport col·lectiu.

  4. Altres vehicles de tracció mecànica.

 4. Les zones d'estacionament de vehicles s'ordenen en recintes oberts i recintes tancats amb control d'accessos.

ARTICLE 83 Quota tributària
 1. La quota íntegra de la taxa es pot calcular pels mètodes d'estimació directa i d'estimació objectiva.

  La quota íntegra de la taxa s'ha de determinar amb caràcter general a través del mètode d'estimació directa. No obstant això, prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, la quota íntegra de la taxa s'ha de determinar pel mètode d'estimació objectiva.

  No es pot aplicar simultàniament els mètodes d'estimació directa i objectiva.

 2. En el mètode d'estimació directa, la quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes recollides en les tarifes adjuntes pel temps d'utilització del domini públic portuari calculat en minuts.

  Tipus de vehicle Preu per minut Preu màxim diari
  a) En recintes oberts:
  Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes 0,010 euros 1,96 euros
  Cotxes turismes i demés automòbils 0,020 euros 7,84 euros
  Autocars i demés vehicles projectats per al transport col·lectiu 0,040 euros 31,35 euros
  Altres vehicles de tracció mecànica 0,030 euros 13,72 euros
  b) En recintes tancats i amb control d'accés:
  Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes 0,020 euros 2,61 euros
  Cotxes turismes i altres automòbils 0,030 euros 10,45 euros
  Autocars i demés vehicles projectats per al transport col·lectiu 0,060 euros 41,80 euros
  Altres vehicles de tracció mecànica 0,040 euros 18,29 euros
  3. En el mètode d'estimació objectiva, la quota íntegra de la taxa s'ha de determinar multiplicant les quanties fixes recollides en les tarifes adjuntes pel temps d'utilització del domini públic portuari calculat en mesos i anys.

  Tipus de vehicle Preu per mes Preu per any
  a) En recintes oberts:
  Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes 33,40 euros 364,43 euros
  Cotxes turismes i demés automòbils 132,62 euros 1.457,70 euros
  Autocars i demés vehicles projectats per al transport col·lectiu 535,49 euros 5.830,80 euros
  Altres vehicles de tracció mecànica 233,84 euros 2.550,98 euros
  b) En recintes tancats i amb control d'accés:
  Motocicletes i vehicles o remolcs de dues rodes 44,54 euros 485,90 euros
  Cotxes turismes i resta automòbils 178,16 euros 1.943,60 euros
  Autocars i resta vehicles projectats per al transport col·lectiu 712,65 euros 7.774,40 euros
  Altres vehicles de tracció mecànica 311,79 euros 3.401,30 euros
  4. Reduccions de la quota íntegra.

  4.1 La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d'estimació directa es redueix en la proporció que correspongui quan es presenta alguna de les circumstàncies següents:

  1. Per estacionament prolongat.

  2. Per estacionament de vehicles del personal que dóna servei als ports.

  4.2 La quota de la taxa només pot ser objecte d'una reducció. En cas de presentar-se els requisits per aplicar més d'una reducció, només s'ha de practicar la que resulti més favorable a l'obligat tributari.

  4.3 La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d'estimació directa es redueix en un 10 % quan l'estacionament tingui una durada superior a tres dies.

  4.4 La quota íntegra de la taxa determinada pel mètode d'estimació directa es redueix en un 10 % quan l'estacionament del vehicle s'efectuï per persones que treballen en empreses o organismes situats a la zona de servei del port, dàrsena, marina interior o instal·lació portuària.

  Als efectes d'aplicar aquesta reducció els obligats tributaris han d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'exhibició de la corresponent targeta d'identificació expedida per l'Administració portuària.

 3. Bonificacions.

  Els obligats tributaris que s'acullen al mètode d'estimació objectiva gaudeixen d'una bonificació del 30 % de la quota íntegra de la taxa. Aquesta bonificació s'ha d'aplicar d'ofici per Ports de la Generalitat.

CAPÍTOL QUART Taxes portuàries per prestació de serveis o realització d'activitats administratives Artículos 84 a 93
SECCIÓ 1 Taxa per utilització de la bàscula (TP1) Artículos 84 a 93
ARTICLE 84 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix a determinar el pes de les mercaderies i vehicles en bàscules de titularitat de l'Administració portuària.

ARTICLE 85 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributari, propietàries de les mercaderies o vehicles el pes dels quals es determina a les bàscules de titularitat de l'Administració portuària.

 2. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de persones substitutes del contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributari, que sol·licitin o motivin la realització de l'activitat que consisteix el fet imposable.

ARTICLE 86 Acreditació i exigibilitat
 1. Aquesta taxa es merita quan se sol·licita la prestació de l'activitat en què consisteix el fet imposable.

 2. El pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat.

ARTICLE 87 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació d'aquesta taxa són:

  1. El tipus d'objecte pesat.

  2. La procedència o destí de la mercaderia.

  3. El nombre d'ocasions que es realitza l'activitat.

  4. La classe de jornada en què es realitza l'activitat.

 2. Els objectes pesats es classifiquen en:

  1. Mercaderies.

  2. Vehicles amb mercaderies.

  3. Restants objectes.

 3. La procedència o destí de les mercaderies són la instal·lació portuària on es produeix la pesada o una altra diferent.

 4. L'activitat en què consisteix el fet imposable pot tenir lloc durant la jornada ordinària o en jornada extraordinària. Es considera que l'activitat té lloc en jornada extraordinària quan es realitza els dissabtes, diumenges, dies festius o en horari nocturn.

 5. És horari nocturn el que discorre entre les 19 hores i les 8 hores del dia següent.

ARTICLE 88 Quota tributària

La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes contingudes en la tarifa adjunta pel nombre d'ocasions en les quals es realitza l'activitat en què consisteix el fet imposable.

Tipus d'objecte pesat Jornada ordinària Jornada extraordinària
Pesada amb mercaderies procedents o amb destinació a la instal·lació portuària 3,80 euros 8,86 euros
Pesada amb mercaderies alienes a la instal·lació portuària. 3,99 euros 9,30 euros
Altres objectes 4,09 euros 9,55 euros
Secció 2

Taxa de seguretat portuària (TP2)

ARTICLE 89 Fet imposable

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la prestació del servei portuari general d'inspecció, ordenació i control del tràfic de persones passatgeres i equipatges, a la zona de servei dels ports, dàrsenes, marines interiors i instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat.

ARTICLE 90 Subjecte passiu
 1. Tenen la condició de subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuent i, a més, de forma solidària, la persona propietària, el navilier/a i el capità/ana del vaixell.

 2. Té la condició de subjecte passiu d'aquesta taxa en concepte de substitut del contribuent, la part consignatària del vaixell quan aquest es troba consignat.

ARTICLE 91 Acreditació i exigibilitat
 1. Aquesta taxa es merita quan s'inicien les operacions portuàries d'embarcament, desembarcament o trànsit dels persones passatgeres i equipatges.

 2. El pagament del deute tributari s'ha d'efectuar per avançat.

ARTICLE 92 Elements de quantificació de la taxa
 1. Els elements de quantificació d'aquesta taxa són el nombre de persones passatgeres.

 2. La modalitat de passatge és en règim de creuer turístic.

ARTICLE 93 Quota tributària

La quota íntegra de la taxa es determina multiplicant les quanties fixes pel nombre de persones passatgeres en règim de creuer turístic: 0,66 euros.