ORDRE JUS/320/2009, d'11 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyOrdre

ORDRE

JUS/320/2009, d'11 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats.

La Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de promocionar les activitats i les actuacions que s'adrecen a la implantació i l'arrelament de la cultura democràtica en la societat catalana, té prevista una línia de subvencions a favor de les entitats sense ànim de lucre que despleguin programes en l'àmbit de l'estudi i el desenvolupament del pensament polític i social. Amb aquesta finalitat s'ha inclòs una partida, la JU01 482000100/1210, en el pressupost del Departament de Justícia per al 2009, la qual s'ha dotat d'un crèdit pressupostari de 660.000 euros.

Vist que l'Assessoria Jurídica i la Intervenció Delegada del Departament de Justícia han emès un informe favorable sobre les bases de la convocatòria;

De conformitat amb les previsions del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

En exercici de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

1.1 Convocar la concessió de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats relacionats amb el dret i el funcionament de les institucions democràtiques, la difusió del pensament polític i social del sistema democràtic i el seu aprofundiment.

1.2 Les subvencions que es concediran en el marc d'aquesta convocatòria han de tenir com a finalitat contribuir a la implantació i l'arrelament de la cultura democràtica en la societat catalana.

1.3 Caldrà que aquestes activitats es facin en el decurs de l'any 2009.

1.4 Aquesta convocatòria va a càrrec de la partida pressupostària JU01 482000100/1210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, per una quantitat màxima de 660.000 euros.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir el concurs, que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Poden optar a les subvencions que es convoquen en aquesta Ordre les entitats que compleixin els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes i inscrites, si escau, en el registre que correspongui.

  2. Tenir una vinculació efectiva amb els partits polítics que tenen representació al Parlament de Catalunya, acreditada mitjançant un certificat del representant legal del partit polític al qual està vinculada, que la designi com a tal als efectes d'aquestes subvencions.

  3. Estar al dia en la presentació de comptes anuals en el protectorat o registre administratiu que els correspongui, si s'escau.

Article 4

Les sol·licituds han de definir clarament l'activitat a subvencionar, l'import de la subvenció que es demana, el detall de les fonts de finançament de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR