Llei de Regulació de I'impost sobre Successions i Donacions (Llei 19/2010, del 7 de juny)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL
I

L'impost sobre successions i donacions és un tribut estatal directe de caràcter personal que grava l'increment de patrimoni de les persones físiques derivat de la recepció d'una herència, de l'acceptació d'una donació o de la percepció d'una quantitat provinent d'una assegurança de vida.

El sistema tributari vigent, que es fonamenta en els principis constitucionals d'igualtat i de progressivitat i que no pot tenir abast confiscatori, imposa que tothom contribueixi al sosteniment de les despeses públiques en funció de la seva capacitat econòmica. L'impost sobre successions i donacions, juntament amb l'impost sobre la renda de les persones físiques ¿del qual és complementari, tal com ho determina la Llei de l'Estat 29/1987, del 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions¿, constitueix un element important per a garantir la progressivitat d'aquest sistema, alhora que contribueix a la redistribució de la riquesa, per tal com detreu en cada adquisició gratuïta una quantitat en favor del tresor públic.

Això no obstant, l'aprovació de determinades reduccions i, sobretot, la tendència en determinades comunitats autònomes de l'Estat a reduir al màxim les quotes tributàries resultants, fins a la pràctica supressió de l'impost per a molts contribuents, tant en la modalitat de successions com en la de donacions, han provocat una certa tendència a percebre aquest tribut com un impost que grava en excés les herències baixes i mitjanes i n'han fet qüestionar i debatre la utilitat i la pervivència.

Coneixedor d'aquesta situació, el legislador ha impulsat la reforma de l'impost, amb la voluntat de mantenir la seva posició dins el sistema tributari, però, alhora, corregint les inequitats subjacents. Així, mitjançant la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, el Parlament va aprovar nous imports sensiblement més alts per a les reduccions personals, i va establir una nova reducció per a la gent gran i una reducció addicional aplicable a l'excés de base imposable. Aquest conjunt de modificacions van comportar l'exclusió de tributació per a un nombre elevat de contribuents. Així mateix, el Parlament va aprovar una nova tarifa més simple, amb menys trams, i va mantenir els coeficients multiplicadors més baixos per a cada grup de parentiu.

La mateixa Llei 26/2009, però, disposa que la reforma de l'impost no s'ha de limitar a l'aprovació d'unes normes reguladores dels aspectes quantitatius més rellevants, i en aquest sentit ordena al Govern que presenti un nou projecte de llei que abordi una regulació completa de l'impost. La present llei, doncs, dóna compliment a aquest mandat, dins el marc de les competències normatives que té avui reconegudes la Generalitat per mitjà de la Llei 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

Al mateix temps, la llei present aplega en un sol text i sistematitza, si escau amb una redacció més comprensible, la normativa pròpia vigent, que es trobava dispersa en diverses lleis d'acompanyament dels pressupostos, amb què es contribueix a una major seguretat jurídica, amb l'objectiu que la regulació sigui tan completa com sigui possible, i incorpora i millora, si escau, les normes estatals vigents a Catalunya.

Els objectius d'aquesta Llei, doncs, són tres:

- Reforçar la seguretat jurídica, amb una nova sistematització i redacció i amb la incorporació al text de normes que precisen o aclareixen conceptes.

- Reunir en un sol text totes les normes vigents en diferents textos legals i, alhora, introduir-ne d'altres, relatives a àmbits fins ara no regulats per normativa pròpia de Catalunya, amb la clara voluntat d'escometre una regulació completa i integral de l'impost, dins els marges de capacitat normativa que permet el vigent sistema de cessió de tributs.

- Simplificar i millorar la gestió de l'impost.

II

La Llei conté un total de setanta-cinc articles, agrupats en sis títols, quatre disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El títol I conté les disposicions referides a les adquisicions per causa de mort, i regula, concretament, les reduccions aplicables a la base imposable del tribut. En aquest primer bloc es recullen les reduccions ja existents, amb increment dels imports de la reducció per discapacitat i per assegurances de vida, i, a més, s'eleva fins al 97 % el percentatge de reducció en el cas d'adquisició de participacions en societats laborals.

D'altra part, es crea com a pròpia la reducció per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica o de participacions en entitats per part de persones que, si bé no tenen relació de parentiu amb el causant, sí que tenen determinats vincles laborals o professionals amb l'entitat i una antiguitat que les fa mereixedores del gaudi del benefici fiscal, sempre que mantinguin els béns i l'activitat empresarial o professional durant un termini mínim de cinc anys. És en aquest sentit que l'ampliació de l'abast de la reducció dita «de l'empresa familiar» persegueix també la finalitat primera i última del benefici fiscal, que no és altra que la pervivència del teixit empresarial productiu del país en el seu trànsit intergeneracional. Hi ha, doncs, una voluntat palesa d'incentivar aquesta font de riquesa i ocupació.

Amb relació a les reduccions per a l'empresa familiar, cal destacar que la Llei, a la llum de l'experiència de la gestió tributària en l'aplicació d'aquestes reduccions incorpora certs preceptes provinents d'altres normes tributàries, amb l'objectiu d'augmentar la precisió i la seguretat jurídica de la normativa reguladora d'aquest tribut. Es tracta de puntualitzacions totalment ajustades a la finalitat pròpia d'aquestes reduccions, que no és altra que la d'afavorir la transmissió del teixit empresarial d'una generació a l'altra, tot minorant sensiblement el cost fiscal que la grava.

Així, l'article 7 de la Llei, sens perjudici d'un futur desplegament reglamentari més exhaustiu, incorpora el concepte d'activitat empresarial o professional que regeix en la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Amb aquests mateixos abast i origen, l'article 8 introdueix una primera noció de béns afectes. I, en l'àmbit de la reducció per l'adquisició de participacions, l'article 12, relatiu al concepte d'entitat que gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari, acull el concepte provinent de la normativa de l'impost sobre societats.

En aquest mateix àmbit, i pel que fa als beneficis fiscals que s'atorguen a l'empresa familiar, cal remarcar que la Llei, igual com feien les regulacions anteriors, exclou de les reduccions les estructures que, més o menys organitzades sota l'aparença d'empresa, acullen en realitat mers patrimonis personals.

El títol II regula les reduccions de la base imposable aplicables a les adquisicions lucratives. Aquesta és una de les principals novetats de la Llei, que incorpora i millora la normativa estatal, i l'amplia amb noves normes i regles, amb l'objectiu de garantir una major seguretat jurídica en l'aplicació d'aquesta normativa.

La Llei també crea tres noves reduccions: en primer lloc, la reducció per la donació de diners a descendents per a constituir o adquirir una empresa individual o un negoci professional o per a adquirir participacions en entitats; en segon lloc, la reducció per la donació a terceres persones sense vincle de parentiu amb el donant de béns i drets afectes a una activitat econòmica o de participacions en entitats, i finalment la reducció per aportacions a patrimonis protegits.

El títol III, dedicat al deute tributari, regula la tarifa i la quota tributària de les dues modalitats de l'impost. Manté la tarifa per a les donacions entre les persones dels grups I i II i l'estructura i els imports de la tarifa general per a la resta de fets imposables, i també manté la supressió dels coeficients per patrimoni preexistent que havia aprovat la Llei 26/2009.

El títol IV s'ocupa, amb relació a les disposicions comunes aplicables a les adquisicions per causa de mort i a les adquisicions lucratives entre vius, del tractament fiscal de les parelles estables, de les relacions paternofilials de fet i dels acords de valoració prèvia vinculants.

Finalment, els títols V i VI, que incorporen normes relatives a obligacions formals i a l'aplicació del tribut, clouen aquesta regulació bàsica i completa de l'impost sobre successions i donacions.

TÍTOL I Adquisicions per causa de mort Artículos 1 a 36
CAPÍTOL I Reduccions de la base imposable Artículos 1 a 35
SECCIÓ PRELIMINAR Règim general Artículo 1
ARTICLE 1 Base liquidable
 1. En les adquisicions per causa de mort, incloses les que corresponguin als beneficiaris de pòlisses d'assegurances de vida i les de béns del causant adquirits amb pacte de supervivència, la base liquidable s'obté de resultes d'aplicar en la base imposable les reduccions que estableix aquest capítol, les quals substitueixen les reduccions anàlogues aprovades per la normativa estatal.

 2. Les reduccions que estableixen els preceptes enumerats tot seguit milloren les reduccions anàlogues de l'Estat:

  - article 2 (reducció per parentiu)

  - article 3 (reducció per discapacitat)

  - secció segona (reducció per assegurances)

  - secció tercera (reducció per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica)

  - secció quarta (reducció per l'adquisició de participacions en entitats)

  - secció sisena (reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant)

  - secció setena (reducció per l'adquisició de determinades finques rústiques de dedicació forestal)

  - secció novena (reducció per l'adquisició de béns del patrimoni cultural)

  - secció onzena (reducció per sobreimposició decennal).

 3. Les reduccions que estableixen els preceptes enumerats tot seguit són reduccions pròpies:

  - article 4 (reducció per a persones grans)

  - secció cinquena (reducció per adquisició de participacions per persones amb vincles laborals)

  - secció vuitena (reducció per béns utilitzats en l’explotació agrària del causahavent)

  - secció desena (reducció per béns del patrimoni natural).

 4. En cap cas no es pot aplicar sobre un mateix bé, o sobre la mateixa porció d'un bé, més d'una de les reduccions que estableix aquest capítol, ni es poden afegir a la reducció que s'apliqui altres beneficis fiscals que hagin establert la normativa catalana o la normativa estatal precisament en consideració a la naturalesa del bé bonificat.

SECCIÓ PRIMERA Reduccions per circumstàncies personals Artículos 2 a 4
ARTICLE 2 Reducció per parentiu

En les adquisicions per causa de mort, s’aplica la reducció que correspongui, d’entre les següents, per raó del grau de parentiu entre l’adquirent i el causant:

 1. Grup I (adquisicions per descendents menors de vint-i-un anys): 100.000, més 12.000 euros per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent, fins a un límit de 196.000 euros.

 2. Grup II (adquisicions per descendents de vint-i-un anys o més, cònjuges i ascendents):

  - Cònjuge: 100.000 euros.

  - Fill: 100.000 euros.

  - Resta de descendents: 50.000 euros.

  - Ascendents: 30.000 euros.

 3. Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i descendents per afinitat): 8.000 euros.

 4. Grup IV (adquisicions per col·laterals de quart grau o de graus més distants i per estranys): no s’aplica cap reducció per raó de parentiu.

ARTICLE 3 Reducció per discapacitat

Juntament amb les reduccions que puguin correspondre en funció del grau de parentiu entre l'adquirent i el causant, en les adquisicions per causa de mort per persones amb disminució física, psíquica o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, s'aplica una reducció de 275.000 euros. Si el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65 %, la reducció és de 650.000 euros. A aquests efectes, els graus de minusvalidesa són els que siguin establerts d'acord amb el barem a què es refereix l'article 148 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny.

ARTICLE 4 Reducció per a persones grans
 1. En les adquisicions per causa de mort per persones del grup II de setanta-cinc anys o més s’aplica una reducció de 275.000 euros.

 2. Aquesta reducció és incompatible amb la reducció per discapacitat que estableix l'article 3.

SECCIÓ SEGONA Reduccions per assegurances de vida Artículo 5
ARTICLE 5 Reducció per assegurances de vida
 1. En les adquisicions per causa de mort, s'aplica una reducció del 100 %, amb un límit de 25.000 euros, de les quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes d'assegurances de vida, si llur parentiu amb el contractant mort és el de cònjuge, de descendent o d'ascendent. En el cas d'assegurances col·lectives o contractades per les empreses a favor de llurs treballadors, s'ha de tenir en compte el grau de parentiu entre l'assegurat i el beneficiari.

 2. La reducció per assegurances de vida és única per subjecte passiu, independentment del nombre de contractes d'assegurança de vida dels quals sigui beneficiari. En el cas que tingui dret al règim de bonificacions i reduccions que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei de l'Estat 29/1987, del 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions, el subjecte passiu pot optar entre aplicar aquest règim o aplicar la reducció que estableix aquest article.

SECCIÓ TERCERA Reducció per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica Artículos 6 a 9
ARTICLE 6 Supòsits d'aplicació
 1. En les adquisicions per causa de mort que corresponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau del causant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor net dels elements patrimonials afectes a una activitat empresarial o professional del causant.

 2. La reducció que estableix l'apartat 1 també s'aplica respecte als béns del causant utilitzats en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional exercida pel cònjuge supervivent, quan aquest sigui l'adjudicatari dels béns en la partició hereditària o el causant els hi hagi atribuït.

 3. També poden gaudir de la reducció que estableix l'apartat 1 les persones que, sense tenir la relació de parentiu que s'hi especifica, i sens perjudici que hagin de complir la resta de requisits i condicions que determina aquesta secció, compleixin en la data de la mort del causant els requisits següents:

 1. Tenir una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l'empresa o el negoci professional del causant, amb una antiguitat mínima acreditada de deu anys.

 2. Tenir encomanades tasques de responsabilitat en la gestió o direcció de l'empresa o el negoci professional del causant, amb una antiguitat mínima de cinc anys en l'exercici d'aquestes tasques. S'entén que té encomanades aquestes tasques si acredita la categoria laboral corresponent als grups 1 i 2 de cotització del règim general de la Seguretat Social o si el causant li havia atorgat un apoderament especial per a dur a terme les actuacions habituals de gestió de l'empresa.

ARTICLE 7 Concepte d'activitat empresarial o professional
 1. A l'efecte de l'aplicació de la reducció que estableix aquesta secció, té la consideració d'activitat empresarial o professional l'activitat que, per mitjà del treball personal o de la participació en el capital, o de tots dos factors conjuntament, suposa l'ordenació, per compte propi, de mitjans de producció o de recursos humans, o d'uns i altres alhora, amb la finalitat d'intervenir en la producció o la distribució de béns i de serveis. En particular, tenen aquesta consideració les activitats extractives, de fabricació, de comerç o de prestació de serveis, incloses les d'artesania, agrícoles, forestals, ramaderes, pesqueres, de construcció o mineres, i l'exercici de professions liberals, artístiques i esportives.

 2. S'han de determinar per reglament les condicions i els requisits d'acreditació d'una activitat empresarial o professional a l'efecte del que estableix l'apartat 1.

 3. Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, s'entén que l'arrendament d'immobles es fa com a activitat empresarial quan per a l'ordenació de l'activitat es té empleada com a mínim una persona amb contracte laboral i a jornada completa.

ARTICLE 8 Béns afectes
 1. A l'efecte de l'aplicació de la reducció que estableix aquesta secció, tenen la consideració d'elements patrimonials afectes a una activitat econòmica:

  1. Els béns immobles en què es duu a terme l'activitat.

  2. Els béns destinats a l'oferta de serveis econòmics i socioculturals per al personal al servei de l'activitat, exceptuant-ne els béns destinats a l'esbarjo o el lleure o, en general, els béns d'ús particular del titular de l'activitat econòmica.

  3. Els altres elements patrimonials que siguin necessaris per a obtenir els rendiments de l'activitat; en cap cas no tenen aquesta consideració els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat ni els actius representatius de la cessió de capital a terceres persones.

 2. Si els elements patrimonials a què es refereix l'apartat 1 serveixen només parcialment a l'objecte de l'activitat econòmica, s'entén que l'afectació es limita a la part d'aquests elements que realment s'utilitzi en l'activitat de què es tracti; en cap cas no són susceptibles d'afectació parcial els elements patrimonials indivisibles.

 3. S'han de determinar per reglament, amb caràcter exhaustiu, les condicions i els requisits que han de complir els elements patrimonials per a ésser considerats afectes a l'activitat econòmica a l'efecte de la reducció que estableix aquesta secció.

ARTICLE 9 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment de l'exercici de l'activitat empresarial o professional durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini, i també al manteniment en el patrimoni de l'adquirent, durant el mateix termini i amb la mateixa excepció, dels mateixos béns i drets, o de béns i drets subrogats de valor equivalent, i de llur afectació a l'activitat.

SECCIÓ QUARTA Reducció per l'adquisició de participacions en entitats Artículos 10 a 14
ARTICLE 10 Supòsit d'aplicació
 1. En les adquisicions per causa de mort que corresponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau del causant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor de les participacions en entitats, amb cotització o sense cotització en mercats organitzats, per la part que correspongui per raó de la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat empresarial o professional, minorats en l'import dels deutes que en deriven, i el valor del patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles s'apliquen en la valoració de la participació en entitats participades per determinar el valor de les participacions de l'entitat tenidora.

 2. En el cas d'adquisició de participacions en societats laborals, la reducció que estableix l'apartat 1 és del 97 %.

 3. La reducció que estableix aquesta secció no s'aplica en cap cas a les participacions en institucions d'inversió col·lectiva.

ARTICLE 11 Requisits
 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

  1. Que l'entitat no tingui com a activitat principal, en els termes que estableix l'article 12, la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  2. Que la participació del causant en el capital de l'entitat en constitueixi almenys el 5%, computat individualment, o el 20 %, computat conjuntament amb el cònjuge, els descendents, els ascendents o els col·laterals fins al tercer grau del causant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat.

  3. Que el causant hagi exercit efectivament funcions de direcció en l'entitat i hagi percebut per aquesta tasca una remuneració que constitueixi almenys el 50% de la totalitat dels rendiments d'activitats econòmiques i del treball personal, en els termes que estableix l'apartat 2.

  Si la participació en l'entitat era conjunta amb alguna o algunes de les persones a què es refereix la lletra b , almenys una de les persones d'aquest grup de parentiu ha de complir els requisits relatius a les funcions de direcció i a les remuneracions que en deriven.

 2. A l'efecte del que estableix la lletra c de l'apartat 1, no s'han de computar entre els rendiments d'activitats econòmiques i del treball personal els rendiments de l'activitat econòmica a què es refereix l'article 7. Si el causant era titular de participacions en diverses entitats i hi desenvolupava tasques directives retribuïdes, i sempre que es compleixin els requisits que estableixen les lletres a i b de l'apartat 1, en el càlcul del percentatge que representa la remuneració per les funcions de direcció exercides en cada entitat respecte a la totalitat dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques no s'han de computar els rendiments derivats de l'exercici de les funcions de direcció en les altres entitats.

 3. S'han de desplegar per reglament els requisits que determina l'apartat 1.

ARTICLE 12 Concepte d'entitat que gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari
 1. A l'efecte de l'aplicació de la reducció que estableix aquesta secció, té la consideració d'entitat que gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari aquella entitat en la qual, durant més de noranta dies de l'any natural immediatament anterior a la data de la mort del causant, més de la meitat de l'actiu hagi estat constituït per valors o més de la meitat de l'actiu no hagi estat afecte a activitats econòmiques.

 2. Només a l'efecte de determinar si es donen els requisits per a considerar que una entitat gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari, el valor de l'actiu i el valor dels elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques són els que es dedueixen de la comptabilitat, sempre que aquesta reflecteixi fidelment la veritable situació patrimonial de l'entitat.

 3. Per a determinar, a l'efecte del que estableix l'apartat 2, la part de l'actiu que és constituïda per valors o elements patrimonials no afectes:

 1. No es computen els valors següents:

  - Els valors posseïts en compliment d'obligacions legals i reglamentàries.

  - Els valors que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

  - Els valors posseïts per societats de valors com a conseqüència de l'exercici de l'activitat constitutiva de llur objecte.

  - Els valors que atorguin almenys el 5 % dels drets de vot i es posseeixin amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que es disposi a aquests efectes de la corresponent organització de mitjans materials i personals i l'entitat participada no tingui la consideració, d'acord amb l'apartat 1, d'entitat que gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari.

 2. No es computen com a valors ni com a elements no afectes a activitats econòmiques els valors o els elements el preu d'adquisició dels quals no superi l'import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l'entitat, sempre que provinguin de la realització de les seves activitats econòmiques, amb el límit de l'import dels beneficis obtinguts tant durant l'any en curs com durant els deu anys anteriors. A aquests efectes, s'assimilen als beneficis procedents d'activitats econòmiques els dividends que procedeixin dels valors a què es refereix l'últim incís de la lletra a, si almenys el 90 % dels ingressos obtinguts per l'entitat participada procedeixen de la realització d'activitats econòmiques.

ARTICLE 13 Activitat econòmica i béns afectes

Per a determinar, a l'efecte de la reducció que estableix aquesta secció, si es desenvolupa una activitat econòmica, o si aquesta activitat té elements patrimonials afectes, cal atenir-se, respectivament, a les regles que determinen els articles 7 i 8, excepte amb relació als actius a què es refereix el darrer incís de la lletra c de l'article 8.1, els quals poden estar afectes a l'activitat econòmica.

ARTICLE 14 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment dels elements adquirits en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini.

SECCIÓ CINQUENA Reducció per l'adquisició de participacions en entitats per part de persones amb vincles laborals o professionals Artículos 15 y 16
ARTICLE 15 Supòsit d'aplicació
 1. En les adquisicions per causa de mort, els causahavents que, sense tenir la relació de parentiu que determina l'article 10, adquireixen participacions en entitats, amb cotització o sense cotització en mercats organitzats, poden gaudir de la reducció del 95 % del valor de les participacions adquirides per la part que correspongui per raó de la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat empresarial o professional, minorats en l'import dels deutes que en deriven, i el valor del patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles s'apliquen en la valoració de les participacions d'entitats participades per determinar el valor de les participacions de l'entitat tenidora.

 2. La reducció que estableix aquesta secció no s'aplica en cap cas a les participacions en institucions d'inversió col·lectiva.

ARTICLE 16 Requisits
 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

  1. Els que estableix l'article 11.1.

  2. El causahavent ha de tenir en la data de la mort del causant una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l'entitat les participacions de la qual són objecte d'adquisició gratuïta, amb una antiguitat mínima de deu anys, i hi ha d'haver exercit funcions de direcció com a mínim els cinc anys anteriors a aquesta data.

  3. La participació del causahavent en el capital de l'entitat resultant de l'adquisició per causa de mort ha d'ésser de més del 50 %; si es tracta de societats laborals, la participació ha d'ésser de més del 25 %.

 2. Els requisits i les condicions que determinen els articles 12, 13 i 14 s'apliquen també a la reducció que estableix aquesta secció.

SECCIÓ SISENA Reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant Artículos 17 a 19
ARTICLE 17 Supòsit d'aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corresponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents o als col·laterals del causant, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor de l'habitatge habitual del causant, amb un límit de 500.000 euros pel valor conjunt de l'habitatge, que s'ha de prorratejar entre els subjectes passius en proporció a llur participació; en tot cas, el límit individual resultant del prorrateig entre els subjectes passius no pot ésser de menys de 180.000 euros.

ARTICLE 18 Requisits
 1. A l'efecte de l'aplicació de la reducció que estableix aquesta secció, té la consideració d'habitatge habitual l'habitatge que compleix els requisits i s'ajusta a la definició que estableix la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques, sens perjudici que es puguin considerar com a habitatge habitual, conjuntament amb aquest habitatge, un traster i fins a dues places d'aparcament, malgrat que no hagin estat adquirits simultàniament en unitat d'acte, si estan situats en el mateix edifici o complex urbanístic i si en la data de la mort del causant es trobaven a la seva disposició, sense haver estat cedits a terceres persones.

 2. Els parents col·laterals del causant, per a poder gaudir de la reducció que estableix l'apartat 1, han d'ésser més grans de seixanta-cinc anys i hi han d'haver conviscut com a mínim els dos anys anteriors a la seva mort.

 3. Si, en la data de la mort, el causant tenia la residència efectiva en un domicili del qual no era titular, té la consideració d'habitatge habitual, en els termes que estableix l'apartat 1, l'habitatge que tenia aquesta consideració fins a qualsevol dia dels deu anys anteriors a la data de la mort, limitació de deu anys que no s'aplica si el causant ha tingut el darrer domicili en un centre residencial o sociosanitari. En el supòsit que regula el present apartat, no regeix la prohibició de cessió a terceres persones que estableix l'apartat 1.

ARTICLE 19 Regla de manteniment
 1. El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment de l'habitatge, o de l'habitatge subrogat de valor equivalent que esdevingui habitatge habitual del causahavent, en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini.

 2. El supòsit de subrogació a què es refereix l'apartat 1 s'aplica tant si l'import resultant de la transmissió de l'habitatge habitual del causant s'ha destinat a adquirir l'habitatge habitual del causahavent com si s'ha destinat a amortitzar el préstec o crèdit hipotecari concedit al causahavent per a l'adquisició del seu habitatge habitual. La subrogació s'ha de produir en tots dos casos en el termini de sis mesos a comptar de la data de transmissió de l'habitatge habitual del causant.

SECCIÓ SETENA Reducció per l'adquisició de determinades finques rústiques de dedicació forestal Artículos 20 y 21
ARTICLE 20 Supòsit d'aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corresponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau del causant, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor de les finques rústiques de dedicació forestal, si compleixen algun dels requisits següents:

 1. Disposar d'un instrument d'ordenació forestal que hagi estat aprovat pel departament competent o que sigui aprovat dins el termini voluntari de presentació de l'autoliquidació.

 2. Ésser gestionades en el marc d'un conveni, acord o contracte de gestió forestal formalitzat amb l'Administració forestal.

 3. Estar ubicades en terrenys que han patit incendis forestals dins els vint-i-cinc anys anteriors a la data de la mort del causant o que, de conformitat amb la normativa forestal, han estat declarats zona d'actuació urgent per raó dels incendis que han patit.

ARTICLE 21 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment de la finca rústica de dedicació forestal en el patrimoni de l'adquirent durant els deu anys següents a la data de la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini.

SECCIÓ VUITENA Reducció per l'adquisició de béns del causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent Artículos 22 a 24
ARTICLE 22 Supòsits d'aplicació
 1. En les adquisicions per causa de mort que corresponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau del causant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor net dels elements patrimonials utilitzats en una explotació agrària de la qual sigui titular el causahavent que resulti adjudicatari dels béns per raó de la partició hereditària o per atribució del causant.

 2. La reducció que estableix l'apartat 1 també s'aplica en el cas que l'explotació agrària vagi a càrrec de qualsevol de les persones jurídiques a què es refereix l'article 6 de la Llei de l'Estat 19/1995, del 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, si hi participa el causahavent que resulti adjudicatari dels béns esmentats.

 3. També poden gaudir de la reducció que estableix l'apartat 1 les persones que, sense tenir la relació de parentiu que s'hi especifica, i sens perjudici que hagin de complir la resta de requisits i condicions que determina aquesta secció, en la data de la mort del causant mantinguin una relació laboral dins l'explotació agrària, amb una antiguitat mínima acreditada de deu anys, o siguin els titulars de l'activitat agrària, amb la mateixa antiguitat mínima acreditada.

ARTICLE 23 Requisits
 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

  1. El causahavent ha de tenir la condició d'agricultor professional, conformement a la Llei de l'Estat 19/1995. En cas de desmembrament del domini, perquè tant el nu propietari com l'usufructuari puguin gaudir de la reducció, cal que la condició d'agricultor professional la compleixi, si més no, el nu propietari.

  2. La persona jurídica a què es refereix l'article 22.2 ha de tenir per objecte exclusivament l'exercici de l'activitat agrària i, si es tracta d'una societat anònima, ha de complir, a més, el requisit de participació que determina l'article 6 de la Llei de l'Estat 19/1995.

 2. S'han de determinar per reglament els mitjans d'acreditació de l'afecció de l'ús de terres i altres béns del causant a l'explotació agrària a l'efecte del que estableix l'apartat 1.

ARTICLE 24 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment dels béns adquirits, o de béns subrogats de valor equivalent, en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la data de la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini, i també a la utilització exclusiva d'aquests béns en l'explotació agrària, durant el mateix termini i amb la mateixa excepció, i queda condicionat també al fet que el causahavent mantingui durant aquest termini la seva condició d'agricultor professional.

SECCIÓ NOVENA Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni cultural Artículos 25 y 26
ARTICLE 25 Supòsits d'aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corresponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau del causant, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor dels béns culturals d'interès nacional i dels béns mobles catalogats que hagin estat qualificats i inscrits d'acord amb la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, una reducció del 95 % del valor dels béns integrants del patrimoni històric o cultural d'altres comunitats autònomes que hagin estat qualificats i inscrits d'acord amb la normativa específica corresponent, una reducció del 95 % del valor dels béns a què es refereixen els apartats 1 i 3 de l'article 4 de la Llei de l'Estat 19/1991, del 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, i una reducció del 95 % del valor de l'obra pròpia dels artistes a què es refereix l'article 4.3.b de la dita Llei de l'Estat 19/1991, si el causant és el mateix artista.

ARTICLE 26 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment dels béns adquirits en el patrimoni de l'adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que dins aquest termini mori l'adquirent o els béns siguin adquirits a títol gratuït per la Generalitat o per un ens local territorial de Catalunya.

SECCIÓ DESENA Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni natural Artículos 27 y 28
ARTICLE 27 Supòsits d'aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corresponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau del causant, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor de les finques rústiques de dedicació forestal ubicades en terrenys inclosos en un espai integrat en el Pla d'espais d'interès natural o en un espai integrat en la xarxa Natura 2000.

ARTICLE 28 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment del bé en el patrimoni de l'adquirent durant els deu anys següents a la data de la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini.

SECCIÓ ONZENA Reducció per sobreimposició decennal Artículo 29
ARTICLE 29 Supòsits i règim d'aplicació
 1. Si uns mateixos béns o drets són objecte, en un període màxim de deu anys, de dues o més transmissions per causa de mort a favor del cònjuge, dels descendents o dels ascendents, en la segona i ulteriors transmissions s'ha de practicar en la base imposable, amb caràcter alternatiu, la reducció que sigui més favorable d'entre les dues reduccions següents:

  1. Una reducció d'una quantia equivalent a l'import de les quotes de l'impost sobre successions i donacions satisfetes per raó de les transmissions per causa de mort precedents.

  2. La reducció que resulti de l'aplicació de l'escala següent:

  Primer. Una reducció del 50% del valor real dels béns i els drets si la transmissió es produeix dins l'any natural següent a la data de la transmissió anterior.

  Segon. Una reducció del 30% del valor real dels béns i els drets si la transmissió es produeix un cop transcorregut un any natural i abans de transcórrer cinc anys naturals a comptar de la data de la transmissió anterior.

  Tercer. Una reducció del 10% del valor real dels béns i els drets si la transmissió es produeix un cop transcorreguts cinc anys naturals a comptar de la data de la transmissió anterior.

 2. En el cas que les reduccions a què es refereix l'apartat 1.b recaiguin sobre béns i drets als quals sigui aplicable alguna de les altres reduccions que estableix aquest capítol, el percentatge de reducció només s'aplica al romanent del valor del bé o el dret que no n'és objecte.

 3. L'aplicació de les reduccions d'aquest article resta condicionada al fet que, per raó de la primera adquisició per causa de mort o l'anterior, s'hagi produït una tributació efectiva en concepte de l'impost sobre successions i donacions, i s'entén sens perjudici de les reduccions que hi escaiguin. En qualsevol cas, s'admet la subrogació de béns o drets sempre que s'acrediti de manera fefaent.

SECCIÓ DOTZENA Reducció addicional Artículo 30
ARTICLE 30 Règim d'aplicació
SECCIÓ TRETZENA Dret d'opció en la reducció per parentiu i en la reducció addicional Artículo 31
ARTICLE 31 Règim d'aplicació
SECCIÓ CATORZENA Disposicions comunes per a les reduccions que estableixen les seccions tercera a desena Artículos 32 a 35
ARTICLE 32 Àmbit d'aplicació

Les reduccions que estableixen les seccions tercera a desena s'apliquen tant en cas d'adquisició de la plena propietat o de la nua propietat com en cas d'adquisició de qualsevol altre dret sobre els béns afectats.

ARTICLE 33 Base de les reduccions

Els percentatges de reducció que estableixen les seccions tercera a desena s’apliquen sobre l’import resultant d’haver deduït del valor dels béns o drets que són objecte de la reducció l’import de les càrregues i els gravàmens que estableix l’article 12 de la Llei de l’Estat 29/1987. El valor així determinat, sense prorrateig de l’import dels deutes i despeses generals legalment deduïbles, constitueix la base de càlcul de la reducció. L’aplicació de la regla de càlcul establerta en el paràgraf precedent no pot determinar en cap cas bases liquidables negatives.

ARTICLE 34 Béns comuns dels cònjuges

Les reduccions que estableixen les seccions tercera a desena, si els béns o drets que són objecte de la reducció han format part de la societat de guanys regulada per l'article 1344 del Codi civil o d'altres règims econòmics matrimonials anàlegs, i amb independència de les adjudicacions concretes que resultin de la liquidació del règim econòmic matrimonial, només poden afectar la meitat del valor de cada bé o dret adquirit, o la part que correspongui per raó de la participació del causant en la comunitat matrimonial.

ARTICLE 35 Regla de manteniment dels béns o drets adquirits
 1. En les adquisicions per causa de mort, el causahavent no pot fer actes de disposició ni operacions societàries que, directament o indirectament, puguin donar lloc a una minoració substancial del valor dels béns o drets adquirits o, en cas de subrogació, dels béns o drets subrogats.

 2. En cas d'incompliment del que disposa l'apartat 1 o de les regles de manteniment fixades pels articles 9, 14, 19, 21, 24, 26 i 28, el subjecte passiu ha de pagar, dins el termini voluntari de presentació de l'autoliquidació corresponent als actes de transmissió entre vius, la part de l'impost que havia deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció aplicada, juntament amb els interessos de demora que s'hagin meritat.

 3. S'entén que l'incompliment a què es refereix l'apartat 2 no es produeix si el bé ha estat objecte d'expropiació forçosa, s'ha perdut en virtut de resolució judicial o de disposició legal o s'ha perdut o ha estat destruït per causa de força major.

CAPÍTOL II Altres normes en relació amb les adquisicions per causa de mort Artículo 36
ARTICLE 36 Relacions de convivència d'ajuda mútua
 1. En les adquisicions per causa de mort entre membres d’una relació de convivència d’ajuda mútua, els adquirents queden assimilats a la resta de descendents del grup II que defineix l’article 2, a l’efecte de l’aplicació de les reduccions que estableixen les seccions primera i sisena i a l’efecte de l’aplicació del coeficient multiplicador per a la determinació de la quota tributària.

 2. Per a poder gaudir de la reducció que estableix l'apartat 1, el convivent o convivents supervivents han d'acreditar l'existència de la relació de convivència d'ajuda mútua mitjançant l'escriptura pública de formalització de la relació, atorgada com a mínim dos anys abans de la mort del causant, o bé mitjançant una acta de notorietat que demostri un període mínim de dos anys de convivència.

TÍTOL II Adquisicions lucratives entre vius Artículos 37 a 56.ter
CAPÍTOL ÚNIC Reduccions de la base imposable Artículos 37 a 56.ter
SECCIÓ PRELIMINAR Règim general Artículo 37
ARTICLE 37 Base liquidable
 1. En les adquisicions lucratives entre vius, la base liquidable s'obté de resultes d'aplicar en la base imposable les reduccions que estableix aquest capítol.

 2. Les reduccions que estableixen les seccions enumerades tot seguit milloren les reduccions anàlogues de l'Estat:

  - Secció primera (reducció per donació del negoci empresarial o professional).

  - Secció segona (reducció per donació de participacions en entitats).

  - Secció cinquena (reducció per donació de béns del patrimoni cultural).

 3. Les reduccions que estableixen les seccions enumerades tot seguit són reduccions pròpies:

  - Secció tercera (reducció per la donació de participacions en entitats a persones amb vincles laborals o professionals).

  - Secció quarta (reducció per la donació de diners per a constituir o adquirir una empresa individual o un negoci professional o per a adquirir participacions en entitats).

  - Secció setena (reducció per la donació d'un habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual o per la donació de diners destinats a l'adquisició d'aquest primer habitatge habitual).

  - Secció vuitena (reducció per aportacions a patrimonis protegits de discapacitats).

 4. Les reduccions que estableix aquest capítol són aplicables a les donacions per causa de mort que regula el capítol II del títol III de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, en les quals es pacti la transmissió immediata de la propietat de la cosa donada subjecta a condició resolutòria de revocació o premoriència del donatari. Les reduccions que estableix el capítol I del títol I de la llei present no es poden aplicar a les esmentades donacions per causa de mort, les quals s'assimilen a aquest efecte a les adquisicions lucratives entre vius.

SECCIÓ PRIMERA Reducció per donació d'un negoci empresarial o professional Artículos 38 a 40
ARTICLE 38 Supòsits d'aplicació
 1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre vius a favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents o dels col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor net de la totalitat dels elements afectes a una activitat empresarial o professional del donant.

 2. També poden gaudir de la reducció que estableix l'apartat 1 les persones que, sense tenir la relació de parentiu que s'hi especifica, i sens perjudici que hagin de complir la resta de requisits i condicions que determina aquesta secció, compleixin en la data de la donació els requisits següents:

 1. Tenir una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l'empresa o el negoci professional del donant, amb una antiguitat mínima de deu anys

 2. Tenir encomanades tasques de responsabilitat en la gestió o direcció de l'empresa o el negoci professional del donant, amb una antiguitat mínima de cinc anys en l'exercici d'aquestes tasques. S'entén que té encomanades aquestes tasques si acredita la categoria laboral corresponent als grups 1 i 2 de cotització del règim general de la Seguretat Social o si el donant li ha atorgat un apoderament especial per a dur a terme les actuacions habituals de gestió de l'empresa.

ARTICLE 39 Requisits
 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

  1. Que l'activitat sigui exercida pel donant de manera habitual, personal i directa, en els termes que estableix l'apartat 2.

  2. Que el donant hagi complert seixanta-cinc anys, o cessi anticipadament una activitat agrària, en els termes que estableix el Reglament (CE) 1257/1999 del Consell, o es trobi en situació d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa.

  3. Que els rendiments derivats de l'exercici de l'activitat empresarial o professional els elements patrimonials afectes a la qual són objecte de donació constitueixin almenys el 50 % de la totalitat dels rendiments del treball personal, del capital mobiliari i immobiliari i de les activitats econòmiques als efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques del donant, en els termes que estableix l'apartat 3.

  4. Que en la data de la donació el donant cessi l'activitat empresarial o professional i deixi de percebre'n rendiments.

 2. A l'efecte de l'aplicació de la reducció que estableix aquesta secció:

  - S'entén que el donant ha exercit l'activitat de manera habitual si ho ha fet amb vocació de perdurabilitat i continuïtat personal en el temps.

  - S'entén que el donant ha exercit l'activitat de manera personal si l'ha desenvolupada per si mateix.

  - S'entén que el donant ha exercit l'activitat de manera directa si ell mateix n'ha exercit el control sense intermediari i ha tingut al seu càrrec les funcions i les facultats de gestió i organització de l'activitat.

 3. A l'efecte del que estableix la lletra c de l'apartat 1:

  - No s'han de computar com a rendiments del treball personal les remuneracions per la participació del donant en les entitats que són objecte de la reducció que estableix la secció segona.

  - No s'han de computar com a rendiments d'activitats econòmiques els rendiments derivats de l'exercici d'altres activitats empresarials o professionals del donant, sempre que la suma de la totalitat dels rendiments d'activitats econòmiques constitueixi almenys el 50 % de la totalitat dels rendiments del treball personal, del capital mobiliari i immobiliari i d'activitats econòmiques, ni tampoc els rendiments derivats de la participació del donant en les entitats que són objecte de la reducció que estableix la secció segona.

 4. Per a determinar, a l'efecte de la reducció que estableix aquesta secció, si es desenvolupa una activitat empresarial o professional, o si aquesta activitat té béns afectes, cal atenir-se a les regles que determina la secció tercera del capítol I del títol I.

 5. S'han de determinar per reglament les condicions i els requisits d'acreditació d'una activitat empresarial o professional a l'efecte del que estableix l'apartat 1.

ARTICLE 40 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment de l'exercici de l'activitat empresarial o professional durant els cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic equiparable, llevat que el donatari mori dins aquest termini, i també al manteniment en el patrimoni del donatari, durant el mateix termini i amb la mateixa excepció, dels elements que han estat objecte de la donació, o dels elements subrogats, i de llur afectació a l'activitat empresarial o professional.

SECCIÓ SEGONA Reducció per donació de participacions en entitats Artículos 41 a 43
ARTICLE 41 Supòsit d'aplicació
 1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre vius a favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents o dels col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor de les participacions en entitats, amb cotització o sense cotització en mercats organitzats, per la part que correspongui per raó de la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat empresarial o professional, minorats en l'import dels deutes que en deriven, i el valor del patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles s'apliquen en la valoració de les participacions d'entitats participades per determinar el valor de les participacions de l'entitat tenidora.

 2. En el cas de donació de participacions en societats laborals, la reducció que estableix l'apartat 1 és del 97%.

 3. La reducció que estableix aquesta secció no s'aplica en cap cas a les participacions en institucions d'inversió col·lectiva.

ARTICLE 42 Requisits
 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

  1. Que el donant hagi complert seixanta-cinc anys, o es trobi en situació d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa.

  2. Que l'entitat no tingui com a activitat principal, en els termes que estableix l'article 12, la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

  3. Que la participació del donant en el capital de l'entitat sigui almenys del 5%, computat individualment, o del 20%, computat conjuntament amb el cònjuge, els descendents, els ascendents o els col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat.

  4. Que el donant hagi exercit efectivament funcions de direcció en l'entitat i hagi percebut per aquesta tasca una remuneració que constitueixi almenys el 50% de la totalitat dels rendiments d'activitats econòmiques i del treball personal, en els termes que estableix l'apartat 2.

   Si la participació en l'entitat és conjunta amb alguna o algunes de les persones a què es refereix la lletra c d'aquest apartat, almenys una de les persones d'aquest grup de parentiu ha de complir els requisits relatius a les funcions de direcció i a les remuneracions que en deriven.

  5. Que el donant, en la data de la donació, si exerceix funcions de direcció en l'entitat, deixi d'exercir-les i deixi de percebre les remuneracions corresponents.

 2. A l'efecte del que estableix la lletra d de l'apartat 1:

  1. No s'han de computar com a rendiments del treball personal els rendiments derivats de l'exercici de funcions de direcció en altres entitats, sempre que es compleixin els requisits que estableixen les lletres b i c de l'apartat 1.

  2. No s'han de computar com a rendiments d'activitats econòmiques els rendiments derivats de l'exercici d'altres activitats empresarials o professionals del donant, sempre que la suma de la totalitat dels rendiments d'activitats econòmiques constitueixi almenys el 50% de la totalitat dels rendiments del treball personal, del capital mobiliari i immobiliari i d'activitats econòmiques, amb la mateixa excepció que estableix la lletra a pel que fa als rendiments derivats de l'exercici de funcions de direcció.

 3. S'han de desplegar per reglament els requisits que determina l'apartat 1.

ARTICLE 43 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment en el patrimoni del donatari, durant els cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic equiparable, i llevat que el donatari mori dins aquest termini, dels elements que han estat objecte de la donació, i també al compliment, durant el mateix termini i amb la mateixa excepció, dels requisits que estableixen per a l'entitat participada i per al donant les lletres b, c i d de l'article 42.1.

SECCIÓ TERCERA Reducció per la donació de participacions en entitats a persones amb vincles laborals o professionals Artículos 44 a 46
ARTICLE 44 Supòsit d'aplicació
 1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre vius a favor de persones que, sense tenir la relació de parentiu que especifica l'article 41, adquireixen participacions en entitats, amb cotització o sense cotització en mercats organitzats, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95% del valor de les participacions adquirides, per la part que correspongui per raó de la proporció existent entre els actius necessaris per a l'exercici de l'activitat empresarial o professional, minorats en l'import dels deutes que en deriven, i el valor del patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles s'apliquen en la valoració de les participacions d'entitats participades per determinar el valor de les participacions de l'entitat tenidora.

 2. La reducció que estableix aquesta secció no s'aplica en cap cas a les participacions en institucions d'inversió col·lectiva.

ARTICLE 45 Requisits

Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

 1. Els que estableix l'article 42.1.

 2. Que el donatari tingui una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l'entitat les participacions de la qual són objecte d'adquisició gratuïta, amb una antiguitat mínima de deu anys, i que hi hagi exercit funcions de direcció com a mínim els cinc anys anteriors a aquesta data.

 3. Que la participació del donatari en el capital de l'entitat resultant de la donació sigui de més del 50 %.

ARTICLE 46 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat als requisits següents:

 1. El donatari ha de mantenir en el seu patrimoni, durant els cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic equiparable, i llevat que mori dins aquest termini, els elements que han estat objecte de la donació, i ha de continuar exercint en l'entitat, durant el mateix termini i amb la mateixa excepció, funcions de direcció.

 2. L'entitat no pot tenir com a activitat principal, en els termes que estableix l'article 12, la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

SECCIÓ QUARTA Reducció per la donació de diners per a constituir o adquirir una empresa o un negoci professional o per a adquirir participacions en entitats Artículos 47 a 49
ARTICLE 47 Supòsit d'aplicació
 1. En les donacions de diners a favor de descendents per a constituir o adquirir un negoci professional o una empresa o per adquirir participacions, sempre que l'empresa, el negoci o l'entitat tinguin el domicili social i fiscal a Catalunya, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95% de l'import donat, amb una reducció màxima de 125.000 euros, límit que es fixa en 250.000 euros per als donataris que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 2. Els imports màxims que fixa l'apartat 1 s'apliquen tant en el cas d'una única donació de diners com en el cas de donacions successives o simultànies, que a aquest efecte són acumulables, tant si provenen del mateix ascendent com si provenen de diferents ascendents. En el cas de donacions successives, només es pot aplicar la reducció, amb els límits esmentats, a les que s'han fet dins els sis mesos anteriors a la constitució o l'adquisició de l'empresa o el negoci o a l'adquisició de les participacions, d'acord amb el que estableix la lletra c de l'article 48.

ARTICLE 48 Requisits

Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

 1. La donació s'ha de formalitzar en escriptura pública, atorgada en el termini d'un mes a comptar de la data de lliurament dels diners. S'ha de fer constar de manera expressa en l'escriptura que el donatari destina els diners donats exclusivament a la constitució o l'adquisició de la seva primera empresa o del seu primer negoci professional o a l'adquisició de les seves primeres participacions en entitats que compleixen els requisits que determina aquest article.

 2. El donatari no pot tenir més de quaranta anys en la data de formalització de la donació.

 3. La constitució o l'adquisició de l'empresa o el negoci professional o l'adquisició de les participacions s'ha de produir en el termini de sis mesos a comptar de la data de formalització de la donació.

 4. El patrimoni net del donatari en la data de formalització de la donació no pot ésser superior a 300.000 euros.

 5. L'empresa, el negoci o l'entitat no poden tenir com a activitat principal, en els termes que estableix l'article 12, la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari.

 6. En el cas d'adquisició d'una empresa o un negoci o d'adquisició de participacions en entitats, no hi pot haver cap vinculació entre l'empresa, el negoci o l'entitat i el donatari, en els termes que estableix l'article 16 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, del 5 de març.

 7. En el cas d'adquisició d'una empresa o un negoci, l'import del volum de negoci net del darrer exercici tancat abans de la data d'adquisició no pot superar els límits següents:

  – Tres milions d'euros, en el cas d'adquisició d'una empresa.

  – Un milió d'euros, en el cas d'adquisició d'un negoci professional.

 8. En el cas d'adquisició de participacions en una entitat, exceptuant-ne les empreses d'economia social, les cooperatives de treball associat i les societats laborals, a més dels límits de l'import del volum de negoci net que estableix la lletra g, cal complir els requisits següents:

  - Les participacions adquirides pel donatari han de constituir almenys el 50 % del capital social de l'entitat.

  - El donatari ha d'exercir efectivament funcions de direcció en l'entitat.

ARTICLE 49 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al fet que el donatari continuï exercint funcions de direcció en l'entitat durant els cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic equiparable, llevat que el donatari mori dins aquest termini, i també al manteniment en el patrimoni del donatari, durant el mateix termini i amb la mateixa excepció, dels béns resultants de la donació, o de béns subrogats de valor equivalent.

SECCIÓ CINQUENA Reducció per la donació de béns del patrimoni cultural Artículos 50 y 51
ARTICLE 50 Supòsits d'aplicació

En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre vius a favor del cònjuge o dels descendents, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95 % del valor dels béns culturals d'interès nacional i dels béns mobles catalogats que hagin estat qualificats i inscrits d'acord amb la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, una reducció del 95 % del valor dels béns integrants del patrimoni històric o cultural d'altres comunitats autònomes que hagin estat qualificats i inscrits d'acord amb la normativa específica corresponent i una reducció del 95 % del valor dels béns a què es refereixen els apartats 1 i 3 de l'article 4 de la Llei de l'Estat 19/1991, del 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

ARTICLE 51 Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment dels béns objecte de la donació en el patrimoni del donatari durant els cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic equiparable, llevat que dins aquest termini mori el donatari o els béns siguin adquirits a títol gratuït per la Generalitat o per un ens local territorial de Catalunya.

SECCIÓ SISENA Disposicions comunes per a les reduccions que estableixen les seccions primera a cinquena Artículos 52 y 53
ARTICLE 52 Àmbit d'aplicació

Les reduccions que estableixen les seccions primera a cinquena s'apliquen tant en el cas d'adquisició de la plena propietat o de la nua propietat com en cas d'adquisició de qualsevol altre dret sobre els béns afectats.

ARTICLE 53 Regla de manteniment dels béns o drets objecte de la donació
 1. En les adquisicions lucratives entre vius, el donatari no pot fer actes de disposició ni operacions societàries que, directament o indirectament, puguin donar lloc a una minoració substancial del valor dels béns o drets objecte de la donació.

 2. En el cas d'incompliment del que disposa l'apartat 1 o de les regles de manteniment fixades pels articles 40, 43, 46, 49 i 51, el subjecte passiu ha de pagar, dins el termini voluntari de presentació de l'autoliquidació corresponent als actes de transmissió entre vius, la part de l'impost que havia deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció aplicada, juntament amb els interessos de demora que s'hagin meritat.

 3. S'entén que l'incompliment a què es refereix l'apartat 2 no es produeix si els béns i drets han estat objecte d'expropiació forçosa, s'han perdut en virtut de resolució judicial o de disposició legal o s'han perdut o han estat destruïts per causa de força major.

SECCIÓ SETENA Reducció per la donació d'un habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual o per la donació de diners destinats a l'adquisició d'aquest primer habitatge habitual Artículos 54 y 55
ARTICLE 54 Supòsit d'aplicació
 1. En les donacions a descendents d'un habitatge que ha de constituir llur primer habitatge habitual o de diners destinats a l'adquisició d'aquest primer habitatge habitual, es pot aplicar una reducció del 95% del valor de l'habitatge o l'import donats, amb una reducció màxima de 60.000 euros, límit que es fixa en 120.000 euros per als donataris que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

 2. Els imports màxims que fixa l'apartat 1 s'apliquen tant en el cas d'una única donació com en el cas de donacions successives o simultànies, que a aquest efecte són acumulables, tant si són exclusivament dineràries com si combinen donació d'habitatge i donació de diners, i tant si provenen del mateix ascendent com si provenen de diferents ascendents. En les donacions de diners, la reducció només es pot aplicar, amb els límits esmentats, a les que s'han fet dins els tres mesos anteriors a l'adquisició de l'habitatge, d'acord amb el que estableix la lletra d de l'article 55.1.

ARTICLE 55 Requisits
 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

  1. La donació s'ha de formalitzar en escriptura pública, en la qual s'ha de fer constar de manera expressa que els diners es donen perquè es destinin a l'adquisició del primer habitatge habitual del donatari o que l'habitatge es dóna perquè esdevingui habitatge habitual del donatari. En el cas de donació dinerària, l'escriptura pública s'ha d'atorgar en el termini d'un mes a comptar del lliurament dels diners.

  2. El donatari no pot tenir més de trenta-sis anys, llevat que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

  3. La base imposable total de la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentada pel donatari no pot ésser superior, restant-ne els mínims personal i familiar, a 36.000 euros.

  4. En el cas de donacions de diners, el donatari ha d'adquirir l'habitatge en el termini de tres mesos a comptar de la data de la donació o, si n'hi ha de successives, a comptar de la data de la primera donació.

 2. A l'efecte de l'aplicació de la reducció que estableix aquesta secció:

  1. Es considera habitatge habitual l'habitatge que compleix els requisits i s'ajusta a la definició que estableix la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques, sens perjudici que es puguin considerar com a habitatge habitual, conjuntament amb aquest habitatge, un traster i fins a dues places d'aparcament, malgrat que no hagin estat adquirits simultàniament en unitat d'acte, si estan situats en el mateix edifici o complex urbanístic i si en el moment de la transmissió es troben a disposició dels donants, sense haver estat cedits a terceres persones.

  2. Es considera adquisició del primer habitatge habitual l'adquisició en plena propietat de la totalitat de l'habitatge o, en el cas de cònjuges o futurs contraents, d'una part indivisa de l'habitatge.

SECCIÓ VUITENA Reducció per aportacions a patrimonis protegits de discapacitats Artículo 56
ARTICLE 56 Supòsit d'aplicació
 1. En la part de les aportacions a patrimonis protegits de discapacitats que, en tant que excedeixi l'import màxim fixat per llei per a tenir la consideració de rendiments del treball del discapacitat, quedi gravada per l'impost sobre successions i donacions com a transmissió lucrativa entre vius, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 90 % de l'import excedent, sempre que les aportacions compleixin els requisits i les formalitats que determina la Llei de l'Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat.

 2. La mateixa reducció és aplicable, en els termes establerts en l'apartat 1, en el cas que les aportacions es facin a favor de patrimonis protegits constituïts a l'empara de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

SECCIÓ NOVENA Donacions fetes per entitats sense finalitat de lucre Artículo 56.bis
ARTICLE 56 BIS Supòsit d'aplicació
 1. En les donacions, i en la resta de transmissions lucratives entre vius que hi siguin equiparables, rebudes de fundacions i d'associacions que compleixen finalitats d'interès general, hagin estat o no declarades d'utilitat pública, inscrites en els registres de fundacions i d'associacions adscrits a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, o en registres anàlegs d'altres administracions públiques, el contribuent pot aplicar a la base imposable una reducció del 95%. Als efectes d'aquesta reducció, es consideren associacions que compleixen finalitats d'interès general les que han estat declarades d'utilitat pública i totes les que promouen activitats el benefici de les quals no estigui restringit exclusivament a llurs associats.

 2. Resten excloses de l'aplicació de la reducció a què fa referència l'apartat 1:

 1. Les donacions rebudes de les entitats inscrites en el cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics vinculat al registre esmentat en l'apartat 1 i d'entitats anàlogues inscrites en altres administracions públiques.

 2. Les donacions rebudes de partits polítics, d'associacions religioses o esportives i de les organitzacions empresarials i sindicals inscrites en registres específics de la Generalitat o d'altres administracions públiques.

 3. Les donacions rebudes d'associacions que restin excloses de la concessió d'ajudes públiques en virtut del que estableix l'article 4 de la Llei orgànica reguladora del dret d'associació.

 4. Les donacions de béns immobles.

ARTICLE 56 TER Requisits
 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es compleixin els requisits següents:

  1. L'entitat donant ha d'estar inscrita en el registre corresponent amb una antelació mínima de dos anys a la realització de la donació i estar operativa des que es va constituir. A més, les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública han d'estar al corrent de la presentació dels comptes anuals als registres corresponents.

  2. La donació s'ha de fer dins el marc de les finalitats pròpies de l'entitat donant i s'ha de formalitzar en document públic o privat, atorgat pel donant i el donatari, en el termini d'un mes a comptar del lliurament de la cosa o quantitat. Aquest document ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

   1r. La identificació de l'entitat donant (denominació, NIF, domicili social i número en el registre d'entitats corresponent).

   2n. La identificació del donatari (nom i cognoms, NIF o NIE i domicili fiscal).

   3r. L'àmbit d'actuació o finalitats de l'entitat, d'acord amb els seus estatuts.

   4t. La cosa o quantitat objecte de la donació.

   5è. El motiu de la donació i les finalitats o els usos als quals el donatari ha d'aplicar la cosa o quantitat.

   6è. La previsió expressa, si escau, de la reversió parcial de l'excés no aplicat pel donatari a la finalitat o l'ús esmentats en el punt 5è.

  3. Si es tracta d'una donació de diners, el lliurament s'ha de fer per una de les dues vies següents:

   1r. Per transferència bancària a un compte nominatiu del donatari, que ha de destinar la totalitat de la donació a les finalitats establertes en el document a què fa referència la lletra b, en el termini de sis mesos a comptar de la data d'aquest document, ampliable per sis mesos més per causa justificada i degudament acreditada.

   2n. Per transferència directa de l'entitat donant al compte bancari del creditor del donatari per la prestació de serveis o lliurament de béns dels quals aquest hagi estat beneficiari que restin emparats en el document de la donació a què fa referència la lletra b.

 2. Llevat del supòsit que estableix el paràgraf següent, l'incompliment per part del donatari de l'aplicació de la cosa o quantitat rebuda a les finalitats o els usos recollits en el document a què fa referència la lletra b comporta la pèrdua total de la reducció, amb aplicació dels interessos de demora corresponents i sens perjudici dels recàrrecs i les sancions que puguin resultar aplicables d'acord amb la normativa tributària general.

  Si un cop efectuada la donació resulta que és excessiva, en termes quantitatius o temporals, i el donatari retorna aquest excés a l'entitat donant perquè així ho estableix expressament el document de donació a què fa referència el punt 6è de la lletra b, el contribuent pot demanar la rectificació de l'autoliquidació amb devolució, si escau, de la part de la quota que representa aquest excés, amb l'acreditació prèvia del retorn a l'entitat d'aquest excés per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

 3. El termini per a presentar i ingressar l'autoliquidació de l'impost és d'un mes a comptar de la data de lliurament de la cosa o quantitat.

TÍTOL III Deute tributari Artículos 57 a 58.bis
ARTICLE 57 Tarifa
 1. La quota íntegra de l'impost sobre successions i donacions en les transmissions lucratives entre vius a favor de contribuents dels grups I i II que defineix l'article 2 s'obté de resultes d'aplicar a la base liquidable l'escala següent:

  Base liquidable fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta base liquidable (fins a euros) Tipus (%)
  0,00 0,00 200.000,00 5
  200.000,00 10.000,00 600.000,00 7
  600.000,00 38.000,00 En endavant 9
 2. Per a poder aplicar la tarifa que estableix l'apartat 1, la donació entre vius, o el negoci jurídic equiparable, s'ha d'haver formalitzat en escriptura pública o sentència judicial. Si l'escriptura no és requisit de validesa, cal que l'atorgant o atorgants l'elevin a públic:

  1. En el termini d'un mes a comptar de la data de lliurament del bé.

  2. En el cas del negoci jurídic equiparable, en el termini d'un mes a comptar de la celebració del negoci.

  La tarifa que estableix l'apartat 1 no és aplicable als negocis jurídics a què fa referència la lletra e de l'article 12 del Reial decret 1629/1991, del 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions

 3. La quota íntegra de l'impost sobre successions i donacions en les transmissions altres que les que regula l'apartat 1 s'obté de resultes d'aplicar a la base liquidable l'escala següent:

  Base liquidable fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta base liquidable (fins a euros) Tipus (%)
  0,00 0,00 50.000,00 7
  50.000,00 3.500,00 150.000,00 11
  150.000,00 14.500,00 400.000,00 17
  400.000,00 57.000,00 800.000,00 24
  800.000,00 153.000,00 En endavant 32
ARTICLE 58 Quota tributària

La quota tributària per l'impost sobre successions i donacions s'obté aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui dels que s'indiquen a continuació, establerts en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu assenyalat en l'article 2:

Patrimonio preexistente ( euros ) Grupos de parentesco
I y II III IV
De 0 a 500 . 000 1,0000 1,5882 2,0000
De 500 . 000,01 a 2 . 000 . 000,00 1,1000 1,5882 2,0000
De 2 . 000 . 000,01 a 4 . 000 . 000,00 1,1500 1,5882 2,0000
Más de 4 . 000 . 000,00 1,2000 1,5882 2,0000
ARTICLE 58 BIS

Bonificació de la quota tributària.

 1. Los cónyuges pueden aplicar una bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones en las adquisiciones por causa de muerte, incluidas las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros de vida que se acumulan al resto de bienes y derechos que integran su porción hereditaria.

 2. El resto de contribuyentes de los grupos I y II pueden aplicar la bonificación en el porcentaje medio ponderado que resulte de la aplicación para cada tramo de base imponible de los siguientes porcentajes:

  1. Para los contribuyentes del grupo I:

   Base imponible Bonificación (%) Resto base imponible Bonificación marginal (%)
   0,00 0,00 100.000,00 99,00
   100.000,00 99,00 100.000,00 97,00
   200.000,00 98,00 100.000,00 95,00
   300.000,00 97,00 200.000,00 90,00
   500.000,00 94,20 250.000,00 80,00
   750.000,00 89,47 250.000,00 70,00
   1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00
   1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00
   2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00
   2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00
   3.000.000,00 57,37 en adelante 20,00
  2. Para el resto de contribuyentes del grupo II:

   Base imponible Bonificación (%) Resto base imponible Bonificación marginal (%)
   0,00 0,00 100.000,00 60,00
   100.000,00 60,00 100.000,00 55,00
   200.000,00 57,50 100.000,00 50,00
   300.000,00 55,00 200.000,00 45,00
   500.000,00 51,00 250.000,00 40,00
   750.000,00 47,33 250.000,00 35,00
   1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00
   1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00
   2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00
   2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00
   3.000.000,00 28,92 en adelante 0,00
 3. En cas de desmembrament del domini, la base imposable a què fa referència l’apartat 2 és la base imposable teòrica.

 4. Els contribuents dels grups I i II a què fa referència l'apartat 2 no tenen dret a la bonificació en el cas que optin per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions següents:

  1. Les reduccions que estableixen les seccions tercera a desena, llevat de la reducció per habitatge habitual establerta per la secció sisena, que és aplicable en tots els casos.

  2. Les exempcions i reduccions regulades per la Llei de l'Estat 19/1995, del 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.

  3. Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent.

 5. El percentatge mitjà ponderat resultant ha de tenir només dos decimals, de manera que s’aproximen les mil·lèsimes a la centèsima més propera: si la mil·lèsima és igual o inferior a 5, es manté la centèsima; si és superior a 5, s’aproxima a la centèsima superior.

 6. L’opció a què fa referència l’apartat 4 s’entén que és exercida amb la presentació de l’autoliquidació. Si durant el termini voluntari de presentació de l’autoliquidació el contribuent manifesta opcions diferents, s’entén que val l’opció manifestada en darrer lloc.

  El dret d’opció no es rehabilita si, de resultes de la comprovació administrativa, es constata que no es poden aplicar una o més d’una de les reduccions o exempcions que especifica l’apartat 4. Tampoc no es rehabilita si s’incompleixen les regles de manteniment a què resta condicionat el gaudi definitiu de les reduccions o exempcions esmentades.

TÍTOL IV Disposicions comunes aplicables a les adquisicions per causa de mort i a les adquisicions lucratives entre vius Artículos 59 a 61
ARTICLE 59 Tractament fiscal de les parelles estables
 1. Els membres de les parelles estables queden assimilats als cònjuges, a l'efecte de l'impost sobre successions i donacions, dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

 2. Per a poder gaudir de l'assimilació que estableix l'apartat 1, el subjecte passiu ha d'acreditar la convivència en parella estable, d'acord amb els requisits que siguin establerts a aquest efecte per la normativa reguladora d'aquestes unions.

ARTICLE 60 Relacions entre un cònjuge o un convivent en parella estable i els fills del seu cònjuge o de l'altre membre de la parella

Les relacions entre un cònjuge o un convivent en parella estable i els fills del seu cònjuge o de l'altre membre de la parella queden assimilades, a l'efecte de l'impost sobre successions i donacions, a les relacions entre ascendents i fills, dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre.

ARTICLE 60 BIS Acolliment
 1. A l'efecte d'aquest impost i dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, les relacions entre una persona que estigui o hagi estat en acolliment i la persona o persones acollidores, resten assimilades a les relacions entre fills i ascendents.

 2. Per a poder gaudir dels beneficis que comporta l'assimilació que estableix l'apartat 1, l'acolliment s'ha d'haver acordat de conformitat amb el que estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

ARTICLE 61 Acords de valoració prèvia vinculant
 1. D'acord amb el que estableix l'article 91 de la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, els contribuents per l'impost sobre successions i donacions poden sol·licitar a l'Administració tributària que determini, amb caràcter previ i vinculant, la valoració de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del fet imposable, a l'efecte d'aquest impost.

 2. Els obligats tributaris han de presentar la sol·licitud per escrit abans que no es produeixi el fet imposable i hi han d'adjuntar, a més del justificant del pagament de la taxa corresponent, una proposta de valoració motivada, signada per un tècnic amb la titulació adequada segons la naturalesa del bé valorat, en la qual s'han de descriure de manera detallada el bé i les seves característiques.

 3. L'Administració pot comprovar els elements de fet i les circumstàncies declarades pels contribuents, a qui pot requerir els documents i les dades que consideri pertinents per tal d'identificar i valorar correctament els béns.

 4. L'Administració ha de dictar l'acord de valoració per escrit en el termini de tres mesos a comptar de la sol·licitud. L'acord ha d'indicar el bé valorat, el caràcter vinculant de la valoració i l'impost en el qual té efectes. La manca de resposta de l'Administració en el termini indicat implica l'acceptació dels valors proposats pel contribuent.

 5. L'acord de valoració té un termini de vigència de divuit mesos des de la data en què es notifica. L'Administració tributària ha d'aplicar al contribuent els valors establerts en aquest acord, llevat que es modifiqui la legislació o que canviïn de manera significativa les circumstàncies econòmiques que el fonamenten.

 6. En el supòsit de realització del fet imposable abans del finiment del termini de tres mesos que estableix l'apartat 4 i sense que l'Administració tributària hagi dictat l'acord de valoració, cal considerar que el contribuent ha desistit de la sol·licitud de valoració prèvia.

 7. Contra l'acord de valoració no es pot interposar cap recurs, sens perjudici que els contribuents puguin fer-ho contra les liquidacions que, si escau, s'emetin posteriorment.

 8. El Govern ha de regular per reglament les normes de procediment, les condicions i els requisits necessaris per a complir el que estableix aquest article.

TÍTOL V Obligacions formals Artículos 62 a 67
ARTICLE 62 Aplicació de les normes sobre obligacions formals

En tot allò que no regula aquest títol pel que fa a les obligacions formals amb relació a l'impost sobre successions i donacions, i també pel que fa als efectes de l'incompliment d'aquestes obligacions, s'aplica la normativa estatal en aquesta matèria.

ARTICLE 63 Obligació de declarar i autoliquidar
 1. Els contribuents estan obligats a presentar i subscriure la declaració de l'impost sobre successions i donacions, signada per ells mateixos o per llurs representants, dins els terminis i en els termes i les condicions que siguin determinats per reglament.

 2. En presentar la declaració a què es refereix l'apartat 1, els contribuents han de determinar el deute tributari corresponent, que han d'ingressar en el lloc, la forma i els terminis que siguin determinats per reglament.

 3. La presentació dels documents comprensius dels fets imposables de l'impost sobre successions i donacions, i també, si escau, el pagament de l'autoliquidació corresponent, es poden fer per via telemàtica. La presentació telemàtica només és possible si el notari autoritzant ha tramès prèviament, també per via telemàtica, la declaració informativa de l'escriptura corresponent, d'acord amb l'article 67 i la normativa de desplegament reglamentari corresponent.

ARTICLE 64 Obligació de presentar documents altres que la declaració i l'autoliquidació en les transmissions per causa de mort
 1. En les transmissions per causa de mort, juntament amb la declaració i l'autoliquidació a què es refereix l'article 63, el subjecte passiu ha d'aportar els documents que siguin determinats per reglament. En tot cas, si sol·licita l'aplicació de les reduccions que estableix el capítol I del títol I, el subjecte passiu ha d'adjuntar els documents que justifiquin el compliment dels requisits fixats per a cada supòsit. Es poden determinar per reglament els documents que com a mínim resultin exigibles a aquest efecte.

 2. Sens perjudici de l'obligació del contribuent d'aportar la documentació a què es refereix l'apartat 1, l'Administració pot demanar, en exercici de les seves facultats de comprovació i investigació, en el curs del corresponent procediment de gestió o d'inspecció, qualsevol altra documentació que estimi necessària.

ARTICLE 65 Obligació de presentar documents altres que la declaració i l'autoliquidació en les transmissions lucratives entre vius
 1. En les transmissions lucratives entre vius, juntament amb la declaració i l'autoliquidació a què es refereix l'article 63, el subjecte passiu, si sol·licita l'aplicació de les reduccions que estableix el títol II, ha d'adjuntar els documents que justifiquin el compliment dels requisits fixats per a cada supòsit. Es poden determinar per reglament els documents que com a mínim resultin exigibles a aquest efecte.

 2. Sens perjudici de l'obligació del contribuent d'aportar la documentació a què es refereix l'apartat 1, l'Administració pot demanar, en exercici de les seves facultats de comprovació i investigació, en el curs del corresponent procediment de gestió o d'inspecció, qualsevol altra documentació que estimi necessària.

ARTICLE 66 Incompliment de l'obligació de presentar documents

En cas que l'autoliquidació a què es refereix l'article 63 no vagi acompanyada de tots els documents exigits per reglament, es considera que s'ha presentat de forma incompleta. L'Administració tributària, sens perjudici de les sancions que siguin procedents, ha de requerir l'obligat tributari que esmeni l'omissió. Si els documents no presentats són necessaris per a verificar la procedència d'una reducció, l'Administració ha d'advertir el contribuent que, si no atén el requeriment, es denegarà l'aplicació de la reducció corresponent.

ARTICLE 67 Obligació dels notaris de trametre per via telemàtica els documents que autoritzin
 1. En relació amb els documents a què fa referència l'article 32.3 de la Llei de l'Estat 29/1987, i amb la finalitat de complir les obligacions tributàries dels contribuents i facilitar la incorporació telemàtica dels documents als registres públics, els notaris que tenen destinació al territori de Catalunya han de trametre per via telemàtica, amb la col·laboració del Consell General del Notariat, juntament amb la còpia de les escriptures que autoritzin, una declaració informativa notarial dels elements bàsics de les escriptures esmentades, de conformitat amb el que disposa la legislació notarial.

 2. Qualsevol informació de contingut tributari que s'hagi de facilitar en compliment d'un mandat legal s'ha de trametre per via telemàtica o presentar en un suport directament llegible per ordinador, d'acord amb les condicions i el disseny que aprovi una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de finances, la qual, a més, pot establir les circumstàncies i els terminis de presentació obligatòria d'aquesta informació.

TÍTOL VI Normes d'aplicació del tribut Artículos 68 a 75
CAPÍTOL I Liquidació de l'impost Artículos 68 a 70
ARTICLE 68 Competència

La competència en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l'impost sobre successions i donacions correspon a l'Agència Tributària de Catalunya i, en els termes que siguin establerts per la normativa vigent i pel conveni signat a aquest efecte, a les oficines liquidadores dels registres de districte hipotecari.

ARTICLE 69 Termini de resolució en els procediments de gestió tributària propis de l'impost
 1. En els procediments de gestió tributària relatius a l'impost sobre successions i donacions, el deure de notificació i el còmput del termini de resolució es regeixen per les regles que determina l'article 104.2 de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària.

 2. El termini de resolució dels procediments de gestió tributària propis de l'impost sobre successions i donacions és de dotze mesos.

 3. El termini de resolució que estableix l'apartat 2 es pot ampliar, amb l'abast i els requisits que siguin determinats per reglament, per un nou període de com a màxim dotze mesos, si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

  1. Si les actuacions revesteixen una especial complexitat.

  2. Si en el curs de les actuacions es constata que hi ha hagut ocultació de béns per part de l'obligat tributari.

  3. Si en el curs de les actuacions s'inicia un procediment de comprovació de valors.

 4. L'especial complexitat a què es refereix la lletra a de l'apartat 3 es determina atenent:

  1. El nombre de causahavents o donataris o l'existència de desavinences entre ells, si incideixen en la tramitació del procediment.

  2. El nombre de béns transmesos respecte als quals els obligats tributaris sol·licitin l'aplicació de la reducció corresponent d'entre les que estableixen els títols I i II, especialment en el cas de les participacions en entitats i de l'activitat empresarial o professional del transmitent.

  3. La dispersió geogràfica dels béns o les activitats del transmitent, especialment en el cas de béns situats fora del territori de Catalunya.

  4. Les altres circumstàncies que siguin establertes per reglament.

 5. L'acord d'ampliació a què es refereix l'apartat 3 s'ha d'adoptar en tot cas per mitjà de resolució motivada, que ha d'exposar els fets i indicar els fonaments de dret.

ARTICLE 70 Autoliquidacions parcials a compte
 1. Els interessats en una successió hereditària poden fer una autoliquidació parcial de l'impost sobre successions i donacions, amb l'únic objecte de cobrar assegurances sobre la vida, crèdits del causant o havers meritats i no percebuts per aquest, retirar béns, valors, efectes o diners del causant que es trobin en dipòsit i altres supòsits anàlegs. La forma i el termini de presentació d'aquesta autoliquidació i els requisits perquè els interessats puguin cobrar les quantitats o retirar els béns en dipòsit s'han de regular per reglament.

 2. Les autoliquidacions parcials tenen el caràcter d'ingressos a compte de l'autoliquidació o liquidació definitiva corresponent.

CAPÍTOL II Pagament de l'impost Artículos 71 a 75
SECCIÓ PRIMERA Normes generals Artículo 71
ARTICLE 71 Pagament de l'impost mitjançant el lliurament de béns culturals

El pagament del deute tributari per l'impost de successions i donacions es pot fer mitjançant el lliurament de béns culturals d'interès nacional, béns culturals d'interès local i béns mobles catalogats que hagin estat qualificats i inscrits d'acord amb la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català; béns integrants del patrimoni històric o cultural d'altres comunitats autònomes que hagin estat qualificats i inscrits d'acord amb la normativa específica corresponent, i béns integrants del patrimoni històric espanyol que hagin estat inscrits en l'Inventari general de béns mobles o en el Registre general de béns d'interès cultural, d'acord amb l'article 69.2 de la Llei de l'Estat 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

SECCIÓ SEGONA Ajornament i fraccionament del pagament Artículos 72 a 75
ARTICLE 72 Norma general

L'ajornament i el fraccionament del pagament de l'impost sobre successions i donacions es regeixen per les normes que estableix la normativa general sobre recaptació vigent a Catalunya, sens perjudici del que disposen els articles 73 a 75.

ARTICLE 73 Ajornament i fraccionament pels òrgans de gestió
 1. Els òrgans de l'Agència Tributària de Catalunya competents en matèria de gestió de l'impost sobre successions i donacions poden acordar, a sol·licitud del contribuent, un ajornament de fins a un any del pagament de les liquidacions practicades per causa de mort, sempre que l'inventari de l'herència no comprengui suficients diners efectius o béns fàcilment realitzables per a pagar les quotes liquidades i sempre que l'ajornament se sol·liciti abans del finiment del termini reglamentari de pagament. La concessió de l'ajornament implica l'obligació de satisfer l'interès de demora corresponent.

  En els mateixos supòsits i condicions, es pot acordar el fraccionament del pagament, en un màxim de cinc anualitats, sempre que es constitueixi garantia que cobreixi el pagament de l'obligació tributària principal i dels interessos de demora, més un 25% de la suma d'ambdós conceptes.

  En els supòsits a què fa referència aquest apartat, a sol·licitud de la persona interessada, i sempre que ho autoritzi la direcció general competent en matèria de patrimoni, amb l'informe previ favorable del departament o l'entitat competent en funció de l'ús del bé immoble que s'ofereix, els òrgans de gestió esmentats poden acordar que el pagament es faci mitjançant béns immobles constitutius de l'herència.

 2. En les mateixes condicions que estableix l'apartat 1, i en els termes i amb els requisits que siguin fixats per reglament, els òrgans de gestió competents poden acordar l'ajornament del pagament de les liquidacions practicades per causa de mort fins que no s'hagin conegut els causahavents de la successió, sempre que aportin un compromís de constitució d'aval.

 3. Els òrgans de gestió a què es refereix l'apartat 1 poden concedir l'ajornament i el fraccionament de les autoliquidacions o liquidacions practicades per herència o llegat en nua propietat, en els termes i amb les condicions que siguin establerts per reglament.

ARTICLE 74 Fraccionament de la liquidació per assegurances que es perceben en forma de renda
 1. El pagament de l'impost corresponent a les assegurances sobre la vida l'import de les quals s'hagi de percebre en forma de renda, tant si el causant és el contractant de l'assegurança com si es tracta d'una assegurança col·lectiva, es pot fraccionar en el nombre d'anys de percepció de la pensió, si la renda és temporal, o en un nombre màxim de quinze anys, si la renda és vitalícia. Aquest fraccionament no comporta la constitució de cap tipus de caució ni merita cap tipus d'interès.

 2. El fraccionament a què es refereix l'apartat 1 queda anul·lat si el beneficiari exerceix el dret de rescat, en el qual cas li són exigibles els pagaments pendents.

 3. En cas que la pensió a què es refereix l'apartat 1 s'extingeixi durant el període de fraccionament del pagament de l'impost, els pagaments pendents deixen d'ésser exigibles.

 4. El procediment per a aplicar les disposicions d'aquest article s'ha de determinar per reglament.

ARTICLE 75 Altres supòsits especials

En els termes i amb les condicions que siguin establerts per reglament, es pot acordar el fraccionament o l'ajornament del pagament de les autoliquidacions i liquidacions practicades arran de la transmissió per herència, llegat o donació dels béns a què fan referència les seccions tercera a desena del capítol I del títol I i les seccions primera, segona, tercera i cinquena del capítol únic del títol II.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA Tractament del gènere en les denominacions referides a persones

En la llei present, s'entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i homes, llevat que el context indiqui el contrari.

SEGONA Abast de determinats conceptes

Les referències que conté aquesta llei als ascendents i als descendents s'apliquen indistintament, i amb els mateixos efectes, als que ho són per naturalesa i als que ho són per adopció.

TERCERA Impost sobre la renda de les persones físiques
 1. Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2010, i en el marc de competències normatives que defineix l'article 46.1 de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, s'aprova la següent escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques:

  Base liquidable Fins a euros Quota íntegra Euros Resta base liquidable Fins a euros Tipus aplicable Percentatge
  0,00 0,00 17.707,20 12
  17.707,20 2.124,86 15.300,00 14
  33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5
  53.407,20 8.040,86 En endavant 21,5
QUARTA Modificació del títol XXVI del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Es modifiquen la rúbrica i els articles 26.2-1, 26.2-4, 26.2-5 i 26.2-6 del capítol II del títol XXVI de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, afegit al text refós de la Llei (aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny) per l'article 17 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. La rúbrica i els articles esmentats resten redactats de la manera següent:

"Capítol II. Taxa per la tramitació de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres

"Article 26.2-1. Fet imposable.

"Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de l'autorització administrativa inicial per a treballar, i també les modificacions que se'n facin.

"Article 26.2.4. Acreditació.

"La taxa s'acredita quan se sol·licita l'autorització inicial de treball o quan se'n sol·licita la modificació. El subjecte passiu està obligat a practicar l'autoliquidació de la taxa corresponent.

"Article 26.2-5. Quota.

"Les quotes per la tramitació de les autoritzacions inicials de treball per un període superior a sis mesos i de les modificacions que se'n facin són les següents:

"1. Autoritzacions de treball per compte d'altri:

"1.1. Autorització inicial de treball per compte d'altri:

"1.1.1. Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 188,25 euros.

"1.1.2. Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.

"1.2. Modificació d'autoritzacions de treball per compte d'altri: 75,30 euros.

"2. Autoritzacions de treball per compte propi:

"2.1. Autorització inicial: 188,25 euros.

"2.2. Modificació: 75,30 euros.

"3. Autoritzacions de treball per a treballadors transfronterers:

"3.1. Autorització inicial de treball per compte d'altri:

"3.1.1. Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 188,25 euros.

"3.1.2. Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.

"3.2. Autorització inicial de treball per compte propi: 188,25 euros.

"4. Altres autoritzacions de treball:

"4.1. Autorització de treball per a titulars d'autorització d'estada per estudis:

"4.1.1. Concessió inicial de durada inferior a sis mesos: gratuïta.

"4.1.2. Concessió inicial de durada superior a sis mesos: 112,95 euros.

"4.1.3. Modificació: 37,64 euros.

"4.2. Autoritzacions de treball per a titulars d'autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals.

"4.2.1. Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 188,25 euros.

"4.2.2. Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.

"Article 26.2-6. Pagament.

El subjecte passiu ha de lliurar a l'òrgan administratiu competent per a tramitar l'autorització de treball una còpia del model oficial d'autoliquidació en què quedi justificat l'ingrés. Aquest justificant de pagament també s'ha de presentar en el moment de sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger a l'organisme competent.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA Aplicació de la normativa sobre gestió de l'impost
 1. Mentre no s'aprovin els desplegaments reglamentaris pertinents, s'apliquen les normes reglamentàries vigents, d'àmbit català o estatal, en tot allò que no s'oposi a aquesta llei o la contradigui.

 2. Mentre no s'aprovin per reglament els terminis de presentació a què es refereix l'article 63, s'apliquen els terminis que estableix l'article 14 de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres.

SEGONA Ajornament excepcional de l'impost sobre successions i donacions pels òrgans de gestió

Amb caràcter excepcional, l'ajornament que concedeixin els òrgans de gestió de l'Administració tributària en virtut de l'article 73.1 pot ésser de fins a dos anys en el cas de les quotes de l'impost sobre successions i donacions corresponents a fets imposables meritats en el període que va de l'1 d'agost de 2009 al 31 de desembre de 2017.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
 1. Es deroguen:

  1. L'article 31 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.

  2. Els articles 2, 3 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

  3. Els articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 28 i 34 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

  4. Els apartats 1.b i 2 de l'article 17 de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies.

  5. L'article 11 i, salvant el que disposa l'apartat 2 de la disposició transitòria primera de la llei present, l'article 14 de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres.

  6. L'article 16 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

  7. Els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

  8. Els articles 35 i 36 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

  9. Els articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 32 i les disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

 2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior al d'aquesta llei que la contradiguin, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA Entrada en vigor
 1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per bé que s’aplica, salvant el que estableix la disposició transitòria segona, als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2010, i, en allò que disposen els articles 19, 35.3, 40, 43, 51, 53.3 i 73.1, també als fets imposables meritats abans d’aquesta data.

  1 bis.

 2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports màxims de la reducció addicional de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions entren en vigor gradualment, en funció de la data de meritació del fet imposable:

  1. Per als fets imposables meritats entre l'1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 2010, s'aplica el 25% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

  2. Per als fets imposables meritats entre l'1 de juliol de 2010 i el 31 de desembre de 2010, s'aplica el 62,5% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

  3. Per als fets imposables meritats a partir de l'1 de gener de 2011, s'aplica el 100% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

SEGONA Desplegament reglamentari

El Govern ha d'aprovar abans de l'1 de novembre de 2011 el decret que doni compliment als mandats expressos de desplegament reglamentari que conté aquesta llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 7 de juny de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR