ORDRE ENS/102/2011, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ENS/102/2011, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2011-2012, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre s'aplica a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Totes les referències que en aquesta Ordre es fan als serveis territorials i al seu director o directora, a la ciutat de Barcelona, cal entendre-les referides al Consorci d'Educació i al seu gerent.

Article 2

Activitats del professorat

2.1 El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre en el seu centre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre. En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no acabaran abans del dia 29 de juny. Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent. Els centres hauran de prendre les mesures necessàries per tal de garantir l'inici de les activitats lectives el dia 12 de setembre, o el dia 19 de setembre per aquells ensenyaments per als quals aquesta sigui la data prevista d'inici de les classes, d'acord amb el que disposa l'article 3.

2.2 Des del dia 1 de setembre el professorat dels centres i aules de formació de persones adultes ha de realitzar les activitats d'informació, d'acolliment i orientació i, si escau, les avaluacions inicials que permetin fer acreditacions i elaborar els itineraris formatius i, si cal, adaptar l'organització i programació general del curs; i a partir del dia 2 de setembre les activitats de matriculació. Un cop acabades les activitats docents del mes de juny, s'han de realitzar les activitats d'avaluació final, revisió del curs, elaboració de la memòria i organització i programació de l'oferta formativa per al curs vinent, i les activitats d'informació, d'acolliment i orientació, d'entrevistes personals i, si escau, avaluacions inicials per a la inscripció de nou alumnat. Les prescripcions laborals de caràcter general que estableix aquesta Ordre s'han d'ajustar, per als docents dels centres de formació d'adults municipals i privats autoritzats, al que disposen el conveni col·lectiu específic del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3

Calendari

Als centres educatius públics i privats, el segon cicle d'educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris començaran les classes el dia 12 de setembre, a excepció dels cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, de les escoles oficials d'idiomes i dels centres i aules de formació de persones adultes, que les començaran no més tard del dia 19 de setembre, i tots les acabaran el dia 22 de juny. Els centres i cicles formatius de formació professional inicial que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR