Demanda de judici ordinari sol·licitant la detracció de la quarta falcídia per existir un excés de llegat segons el dret civil català

AutorvLex
Actualizado aOctubre 2021

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA Nº ___ DE __________


D./Dª. _______________, Procurador/a dels Tribunals, en nom de D./Dª. _____________, amb núm. de DNI ___________, amb domicili per a les notificacions al carrer ____________, número ______, pis _______, comparec davant d'aquest Jutjat amb l'assistència lletrada de D./Dª. ____________,

DIC

Que, per mitjà de la representació que acredito mitjançant escriptura de poder adjunta, interposo DEMANDA DE JUDICI ORDINARI contra __________ i contra l'herència jacent ______________, i sol·licito que sigui declarat el dret de la meva mandant a detreure de l'herència la quarta falcídia corresponent, per l'import global de ____________ euros

FETS
 

[Fets que acreditin el compliment dels requisits per a detreure la quarta falcídia


PRIMER.

SEGON.


FONAMENTS DE DRET
 


I. COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT. És competent el jutjat de primera instància al qual em dirigeixo en virtut de l'art. 249 Llei d'enjudiciament civil, l'art. 9.2 i 22.3 de la Llei orgànica del poder judicial, per ser l'objecte de la demanda d'una quantia superior a sis mil euros i perquè el darrer domicili del causant va ser en territori espanyol (o posseeixi béns immobles a Espanya). El procés s'ha d'ajustar als tràmits del judici ordinari.

II. LEGITIMACIÓ. En virtut de l'art.427-40 CCCat. i 10 de la Llei d'enjudiciament civil, l'hereu té dret a reduir els llegats si la seva ordenació no li deixa lliure la quarta part de l'actiu hereditari líquid i a retenir aquesta part en la seva propietat. El meu representat té la condició d'hereu com acredito mitjançant còpia del testament adjunt com a document número ...

III. LLEI APLICABLE. Que la llei aplicable a aquest procediment és la llei personal del causant, d'acord amb l’art. 9.8 del Codi civil. En aquest cas, el causant tenia veïnatge civil català, tal com exigeix ​​l’ art. 14.1 CC:"La subjecció al dret civil comú o a l'especial o foral es determina pel veïnatge civil".

IV. QÜESTIONS DE FONS: Tal com estableix l'art. 427-39 del CCCat, si el valor dels llegats, com és el cas, excedeix del que la persona gravada obté per causa de mort, aquesta els pot reduir o suprimir més, quan el llegat ordenat no deixa lliure la quarta part de l'actiu hereditari líquid (art.427-40 CCCat.)

Aquesta part, determina l'import de la quarta falcídia en _________ euros, calculada segons els paràmetres indicats en l'art. 427-41. Acompanyo document acreditatiu de la valoració dels béns al moment de la mort del causant...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR