Demanda de judici ordinari en acció individual de nul•litat de condicions generales de contractació i reclamació de quantitat (Clàusula sòl)

AutorM. Paz Cano Sallares
Cargo del AutorAbogada
Actualizado aMayo 2014

AL JUTJAT MERCANTIL …………….

.............. procurador/a dels tribunals, en nom de ...................., domiciliada a .................. al carrer ..................., segons designa apud acta que es formalitzarà quan sigui requerit, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de ................ advocat col·legiat al Col·legi d'Advocats de …………., ​​amb el número de col·legiat ...... DIC:

Que, per mitjà d'aquest escrit formulo DEMANDA DE JUDICI ORDINARI EN ACCIÓ INDIVIDUAL DE NUL·LITAT DE CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I RECLAMACIÓ DE QUANTITAT.

La DEMANDADA és l'entitat .............. amb domicili social a ........................................

FETS:

1. - CONTRACTE:

En data ............... ...... l'entitat .............................. i el meu representat van subscriure escriptura de préstec hipotecari davant el Notari de .................. D ................................. sota el nombre ......... .... del seu protocol.

L'esmentat contracte conté les següents condicions:

Capital prestat:

......... €

Tipus d'interès:

El tipus d'interès inicial .......% nominal anual. (Pàgina ........ escriptura, estipulació tercera).

Períodes de revisió:

Les successives revisions es realitzaran amb caràcter ..........

(Pàgina ........ de l'escriptura).

Tipus d'interès variable:

Durant el segon i successius períodes, i d'acord amb el calendari establert en els paràgrafs precedents, el préstec meritarà per cada un dels períodes, un tipus d'interès variable que es determinarà de la següent manera: El tipus bàsic de referència serà l'EURIBOR ...

(Pàgina ....... escriptura, estipulació tercera bis).

Tanmateix, és de destacar la pàgina ..... de l'escriptura (........ pàgines després d'aquella que determina el tipus d'interès variable) contempla: "Les parts acorden que, a efectes obligacionals, el tipus d'interès aplicable, sigui aquest l'ordinari o el substitutiu, no podrà ser inferior al quatre per cent (..........) nominal anual".

Diferencial:

El tipus d'interès total a aplicar a cada període d'interès es determinarà mitjançant l'addició de ............ (.......) punts percentuals al valor que representi el tipus bàsic de referència que resulti aplicable a cada període d'interès

Termini d'amortització:

............ quotes mensuals

S'acompanya com a document núm. 1 còpia de l'escriptura de préstec hipotecari, assenyalant com a ubicació dels originals per al cas que aquesta fos impugnada de contrari, el protocol del referit notari.

2. - CONDICIÓ DE CONSUMIDOR I USUARI DE L'ACTOR I CONDICIÓ D'HABITATGE HABITUAL DE LA GARANTIA HIPOTECÀRIA.

D'acord amb l'article 3 del RDL 1/2007 de 16 de novembre per la qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i l'art. 2.b) de la Directiva 93/13/CEE del Consell, el meu client, com a persona física que actua en un àmbit aliè a la seva activitat empresarial o professional, té la condició de consumidor.

L'immoble objecte de la garantia hipotecària es tracta de l’ HABITATGE HABITUAL del demandant, s'acompanya com a document número 2 certificat de convivència del padró d'habitants probatori del seu domicili així com dels membres de la família que conviuen en el mateix.

3. - CONTRACTE D'ADHESIÓ AMB CONDICIONS GENERALS.

Ens trobem davant un contracte d'adhesió amb condicions generals, no negociades individualment i la incorporació al contracte ha "estat imposada per una de les parts, havent estat redactades amb la finalitat de ser incorporades a una pluralitat de contractes", supòsit que de conformitat amb l'article 59 del TRLCIU queda sotmès, no només a la normativa específica de consumidors sinó també a la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació.

Així mateix, tal com preveu l'article 1 de la Llei 7/1998 CGC, "El fet que certs elements d'una clàusula o que una o diverses clàusules aïllades s'hagin negociat individualment no exclourà l'aplicació d'aquesta Llei a la resta del contracte si l'apreciació global porta a la conclusió que es tracta d'un contracte d'adhesió."

4. - CONTROL D'INCLUSIÓ, TRANSPARÈNCIA I CONTINGUT

El triple control de les clàusules dels contractes d'adhesió amb condicions generals, ve determinat pels articles 5 i següents de la Llei de condicions generals per a la Contractació i, en l'àmbit específic dels consumidors , en els art. 80 i següents del TRLGCIU.

L'esmentat sistema de control, contemplaria els aspectes d'incorporació de la clàusula en el contracte, transparència i, finalment, el control de contingut per determinar el seu caràcter abusiu.

Però des de la Directiva 93/13/CEE i en concret en el seu article 4, s'estableix, la no valoració del caràcter abusiu de les clàusules (control de contingut) quan aquestes versen sobre elements essencials del contracte. L'omissió de la transposició d’aquest article per la nostra llei de consumidors va deixar oberta una porta a la valoració sobre clàusules abusives d'elements essencials del contracte; però, la recent jurisprudència del nostre més alt tribunal ha modificat el criteri adoptat en l'any 2010 (Sentència Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 3 de juny de 2010) i, Després de les sentències de data 18 de juny de 2012 i d'11 d'abril de 2013, definitivament es consolida el criteri que no cap interpretació de contingut sobre clàusules essencials del contracte, encara que òbviament, si és procedent el control d'inclusió i transparència per a aquestes clàusules.

Així doncs, la valoració de la nul·litat de cada clàusula dependrà del caràcter d'aquesta respecte als elements essencials del contracte, pel que fa a la càusula sòl, considerant el preu com a element essencial del contracte, i seguint les directrius establertes per la recent ST de 9 de maig de 2013, únicament valorarem la incorporació i transparència de la mateixa; quedant el control de contingut per a totes aquelles altres clàusules que puguin considerar abusives d'ofici o a instància d'aquesta representació.

5. - CLÀUSULES OBJECTE DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT

a) Sobre element essencial del contracte (preu): clàusula de limitació a la variació de l'interès . Control d'integració i transparència.

Amb la inclusió d'aquesta frase: "No pot ser inferior al .......% nominal anual", l'entitat financera s'assegura que passi el que passi sempre cobrarà un tipus d'interès mínim.

La clàusula de limitació a la variació de l'interès constitueix element essencial del contracte, ja que malgrat la seva equivocació d’ubicació i lectura, no és altra cosa que una part integrant del preu del contracte.

El Tribunal Suprem, tal com hem anunciat anteriorment, procedeix a valorar la nul·litat de la clàusula únicament d'acord amb els controls d'inclusió i transparència, tots dos recollits en els articles 5.5 i 7 de la Llei 7/1998 de 13 d'abril sobre Condicions Generals de la Contractació i en l'article 80 del RDL 1/2007 que aprova el text refós de la llei de consumidors i usuaris.

Pel que fa al primer d'aquests controls, la inclusió en el contracte amb condicions generals, ve definida pels requisits que estableix l'art. 80 del RD1/2007, que enumera els que han de contemplar les clàusules no negociades individualment: Concreció, claredat i senzillesa; accessibilitat i llegibilitat; i bona fe i just equilibri.

És en aquest context on la Sentència afirma que amb la informació facilitada en aquesta, els termes regulats per l'Ordre Ministerial de 5 de maig de 1994, es cobreixen les exigències respecte al seu coneixement per l'adherent al temps de la celebració del contracte, sempre i quan les clàusules no siguin il·legibles, ambigües, fosques o incomprensibles. Superant així, almenys inicialment, el control d'inclusió en el contracte i deixant el control de transparència a una valoració cas per cas.

Pel que fa al control de transparència (o control de comprensibilitat real de la seva importància), el fet que determinarà la licitud de la clàusula en l'àmbit de consum, és si el consumidor pot identificar la "clàusula sòl" com definitòria de l'objecte principal del contracte, que conegui o pugui conèixer amb senzillesa, tant la càrrega econòmica que suposa per a ell, com la càrrega jurídica; en definitiva, el consumidor amb la informació prèvia prestada per l'entitat ha de tenir coneixement que aquesta clàusula no només és part del preu, sinó també el seu funcionament en el mateix contracte i, és clar, el que li pot suposar respecte al preu final.

En el contracte que porta causa d'aquest procediment, i aplicant els mateixos criteris de la Sentència del TS de 9 de maig de 2013, la clàusula sòl subscrita ha de ser considerada nul·la per falta de transparència, i això és així per les següents causes: (AMPLIAR / Canvia CAS A CAS)

- Oferta vinculant: En cap moment l'entitat bancària abans de la signatura, va posar a disposició del meu mandant les condicions del préstec hipotecari, no havent pogut estudiar la meva representada aquest extrem amb l'especial cura que requeria, ni tan sols consta com a annex a l'escriptura, ni en les advertències efectuades pel notari.

- En el moment de la signatura del préstec hipotecari no es van donar a la meva mandant les explicacions oportunes sobre els límits de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR