ORDRE de 17 de març de 1992, de modificació de l'Ordre de 25 d'agost de 1986, per la qual es regula el sistema de promoció als llocs de cap de servei i de secció en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social a Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

Mitjançant l'Ordre d'aquest Departament de 25 d'agost de 1986 (DOGC núm. 743, de 22.9.1986), modificada per l'Ordre de 26 d'octubre de 1990 (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990), es va regular el sistema de promoció als llocs de cap de servei i de secció en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social a Catalunya.

Atès que la Sentència del Tribunal Constitucional de 28 de febrer de 1991 va acordar la constitucionalitat de l'article 34 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat i, en compliment de les directives aprovades per la Comissió per a la normalització lingüística en la sessió de 19 de juny de 1991, cal establir el coneixement oral i escrit de la llengua catalana com a requisit per proveir els llocs de cap de servei i de secció en els serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social a Catalunya.

D'altra banda, i com sigui que per l'Acord del Govern de la Generalitat de 16 de juliol de 1991 (DOGC núm. 1472, de 26.7.1991), es va incorporar el lloc de coordinador tècnic de processos de selecció de personal en el catàleg de llocs de treball de l'Institut Català de la Salut, ateses les funcions que té atribuïdes aquest lloc de treball, escau, així mateix, modificar la composició del tribunal previst a l'article 5 de l'Ordre de 25 d'agost de 1986, segons la redacció donada per l'Ordre de 26 d'octubre de 1990.

Per tot això, i a l'empara de les facultats que em confereix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

L'article 5.1 de l'Ordre de 25 d'agost de 1986, segons la redacció donada per l'Ordre de 26 d'octubre de 1990, en el que fa referència al secretari titular i al seu suplent, queda redactat de la forma següent: "Secretari titular: el coordinador tècnic de processos de selecció de personal o persona en qui delegui. "Secretari suplent: un tècnic adscrit a la Subdirecció General de Personal de l'Institut Català de la Salut designat pel titular d'aquest òrgan."

Article 2

L'article 7.2 de l'Ordre de 25 d'agost de 1986 queda redactat de la forma següent: "7.2 Per a la valoració de mèrits dels aspirants, el tribunal s'ajustarà al barem aplicable al torn lliure en els concursos per a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR