ORDRE PRE/205/2006, de 12 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PRE/205/2006, de 12 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya.

Atès el Decret 80/1984, de 3 de març, de creació del Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC);

Atès que, segons el Decret de creació esmentat, un dels objectius del CHCC és fomentar la investigació sobre la història contemporània de Catalunya;

Atès el Decret 68/2004, de 20 de gener, on s'especifiquen les funcions de la Secretaria de Coordinació Interdepartamental;

Atès que l'article 3 del Decret 51/2005, de 5 d'abril, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, adscriu el Centre d'Història Contemporània a la Secretaria de Coordinació Interdepartamental;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els preceptes bàsics de la qual afecten l'activitat subvencional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el Capítol IX del Text refós de la Llei de finances Públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre PRE/28/2005, de 15 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva data de publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 12 d'abril de 2006

Josep Bargalló Valls

Conseller primer

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

L'objecte dels ajuts és promoure la realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya i dels països de parla catalana i també la redacció de memòries, la transcripció de dietaris o d'epistolaris i de textos de pensament polític emmarcats en la mateixa època.

.2 Tipologia

Els ajuts es destinaran a projectes relatius a treballs d'investigació en català sobre la història contemporània de Catalunya i dels països de parla catalana que tractin aspectes socials, econòmics, polítics, institucionals, culturals, etc. d'abast comarcal o nacional. També podran rebre ajut projectes relatius a la redacció de memòries o a la transcripció de dietaris o d'epistolaris emmarcats en la història contemporània de Catalunya.

.3 Període d'execució

Les actuacions objecte d'aquests ajuts han d'iniciar-se l'any natural de la convocatòria i el termini màxim per lliurar els treballs realitzats en algun del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR