Inversions estrangeres en l'adquisició d'accions o participacions, o per aportacions a societats.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2024Contenido
 • 1 Models
  • 1.1 A). Subscripció d'accions o assumpció de participacions en la CONSTITUCIÓ D'UNA SOCIETAT
  • 1.2 B). Subscripció d'accions o assumpció de participacions en una AMPLIACIÓ DE CAPITAL
  • 1.3 C). Un no resident compra accions o participacions, d'una societat espanyola, títols que no cotitzen en Borsa
  • 1.4 D).- UN NO RESIDENT VEN
 • 2 Comentari
  • 2.1 Definició d'inversió estrangera
  • 2.2 Declaracions
  • 2.3 A tenir en compte en tot tipus d'aportació o adquisició
  • 2.4 Compareixença de persona física no compareixent, per compra o vendre títols
  • 2.5 La traducció de documents
  • 2.6 Judici notarial de la capacitat
  • 2.7 Idioma
  • 2.8 Aportant casat
  • 2.9 Acreditació de la no residència
  • 2.10 NOVES NORMES A CAUSA DE LA COVID 19
  • 2.11 Persona representada per un Poder atorgat a l'estranger
  • 2.12 Llista de paradisos fiscals
   • 2.12.1 Relació segons l'Agència tributària
   • 2.12.2 Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero
 • 3 Doctrina Administrativa citada
 • 4 Legislación citada
Models A). Subscripció d'accions o assumpció de participacions en la CONSTITUCIÓ D'UNA SOCIETAT

Cal advertir que tota subscripció d'accions o assumpció participacions de no resident té la condició d'inversió estrangera. Així mateix, ho és la constitució i dotació de les sucursals de societats estrangeres, la participació en fons d'inversió inscrits, etc.

En tot cas, sigui amb motiu d'una constitució de societat, sigui amb motiu d'una ampliació de capital, s'ha de tenir en compte la necessitat de justificar l'aportació estrangera, si és dinerària, i, a més a més, serà procedent la pertinent declaració de la inversió.

Per tant, en el cas d'una constitució social, es proposen les dues següents clàusules especials:

1a-. L'aportació dinerària del no resident queda justificada amb el pertinent certificat bancari que deixo unit a aquesta matriu.

2a-. L'inversor no resident subscriu i em lliura la pertinent declaració (model D-1A); deixo unit l'exemplar número 2 a aquesta matriu i, a instància seva, procediré a remetre al Registre d'Inversions estrangeres els restants exemplars.

Si l'aportació procedeix d'un paradís fiscal i la participació estrangera supera el 50% del capital de la societat, serà procedent justificar en l'escriptura, sense més, haver presentat la declaració prèvia (DP-1: 'declaració prèvia d'inversió estrangera procedent de paradisos fiscals en societats no cotitzades, sucursals i altres formes d'inversió').

B). Subscripció d'accions o assumpció de participacions en una AMPLIACIÓ DE CAPITAL

Com hem dit, tota aportació a una societat per un no resident suposa una inversió estrangera. Es tindrà en compte tot el que abans s'ha indicat en el cas de procedir d'un paradís fiscal. En l'escriptura pot no comparèixer l'inversor estranger, raó per la qual la declaració de la inversió haurà de ser signada per l'administrador (únic, solidari, els mancomunats, el secretari del Consell, etc.) facultat per a elevar a públics els acords.

Es proposa indicar:

1a-. L'aportació dinerària del no resident queda justificada amb el pertinent certificat bancari que deixo unida a aquesta matriu.

2a-. El compareixent subscriu i em lliura la pertinent declaració (model D-1A) de la inversió del no resident; deixo unit l'exemplar número 2 a aquesta matriu I, a instància seva, procediré a remetre al Registre d'Inversions estrangeres els restants exemplars.

C). Un no resident compra accions o participacions, d'una societat espanyola, títols que no cotitzen en Borsa

Es tindran en compte les clàusules normals de venda d'accions (en aquesta mateixa Obra) i, especialment, les següents:

1a-. DECLARACIÓ DE LA INVERSIÓ.- El comprador no resident subscriu i em lliura la pertinent declaració (model D-1A), deixo unit l'exemplar número 2 a aquesta matriu i a instància del comprador procediré a remetre al Registre d'Inversions estrangeres els restants exemplars.

2a-. ADVERTIMENT ESPECIAL: Adverteixo el comprador, en haver realitzat un pagament a un no resident de les disposicions de la LLEI 19/2003, de 4 de juliol (sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals).

Així mateix l'informo de les normes de la LLEI 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, de la Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de la Orden ECM/57/2024, de 29 de gener, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores que ha derogat l'Ordre de 28 de maig de 2001, per la qual s'estableixen els procediments aplicables per a les declaracions d'inversions exteriors i la seva liquidació. A dit efecte, subscriu el Model D-2A: «Declaración de inversión extranjera en bienes inmuebles». financiación del terrorismo.}}

Si l'aportació procedeix d'un paradís fiscal i la participació estrangera supera el 50% del capital de la societat, procedirà justificar en l'escriptura, sense més, haver presentat la declaració prèvia (DP-1: 'declaració prèvia d'inversió estrangera procedent de paradisos fiscals en societats no cotitzades, sucursals i altres formes d'inversió').

D).- UN NO RESIDENT VEN

Es tindran en compte les clàusules normals de venda d'accions, i, especialment, les següents:

1a-. DECLARACIÓ DE LA DESINVERSIÓ: El venedor no resident subscriu i em lliura la pertinent declaració de liquidació de la desinversió (model D-1B), deixo unit l'exemplar número 2 a aquesta matriu I, a instància del comprador, procediré a remetre al Registre d'Inversions estrangeres els restants exemplars.

2a-. ADVERTIMENTS ESPECIALS:

1.- Adverteixo el comprador, en haver realitzat un pagament a un no resident de les disposicions de la LLEI 19/2003, de 4 de juliol (sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals).


2. Així mateix l'informo de les normes de la LLEI 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal i de la {leg|916147796|Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.}}

Comentari Definició d'inversió estrangera

NORMA del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores:

Per raó del subjecte:

Diu l'art. 3 del REAL DECRETO 571/2023, de 4 de julio:

A los efectos de la declaración de las Inversiones al Registro de Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se consideran inversores extranjeros en España los «no residentes» de acuerdo con la definición del artículo 2 de la Ley 19/2003, de 4 de julio.

D'aquesta manera, es consideraran inversors estrangers a Espanya:

Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual en territori estranger (excepte els diplomàtics espanyols acreditats a l'estranger i el personal espanyol que presti serveis en ambaixades i consolats espanyols o en organitzacions internacionals a l'estranger).

Els diplomàtics estrangers acreditats davant el Govern espanyol i el personal estranger que presti serveis en ambaixades i consolats estrangers o en organitzacions internacionals a Espanya.

Les persones jurídiques amb domicili social a l'estranger.

Les sucursals i els establiments permanents a l'estranger de persones físiques o jurídiques residents a Espanya.

Altres que es determinin reglamentàriament en casos anàlegs.

Per raó de l'objecte:

Té el caràcter d'inversió estrangera, segons l'art. 4 del REAL DECRETO 571/2023, de 4 de julio:

«La participación en el capital de sociedades españolas, siempre que sea realizada por un inversor no residente que ostente o alcance, mediante esta operación, una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social del emisor o de sus derechos de voto.
Se entienden comprendidas bajo esta modalidad tanto la constitución de la sociedad, como la suscripción o adquisición total o parcial de sus acciones y la asunción o adquisición total o parcial de participaciones sociales.
Asimismo, queda incluida la adquisición de valores emitidos por personas o entidades públicas o privadas residentes, tales como derechos de suscripción de acciones, obligaciones convertibles en acciones u otros valores análogos que por su naturaleza den derecho a la participación en el capital, así como cualquier negocio jurídico en virtud del cual se adquieran derechos políticos en una sociedad residente.»
Declaracions

1. Declaració prèvia:

Si la participació estrangera supera el 50% de la societat espanyola destinatària de la inversió ?model DP-1-

2. Declaració posterior

En la participació en el capital de societats espanyoles (constitució, ampliació i adquisició d'accions o participacions socials ?també drets de subscripció, altres drets polítics, obligacions convertibles-) es limita la presentació als casos en els quals s'obtingui una participació igual o superior al 10% del capital o dels drets de vot de la societat objecte de la inversió -model D-1A per a la inversió i D-1B per a la liquidació de la inversió-.

És la Resolució de 31 de gener de 2024, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones la que aprova els models destinats a la tramitació i declaració de les inversions estrangeres a Espanya i de les inversions espanyoles en l'exterior.

A tenir en compte en tot tipus d'aportació o adquisició

Requisits:

1.- Acreditar el mitjà de pagament, si és dinerari:

En tota adquisició d'accions o participacions per un no resident continua havent-hi un control de canvis; per tant, cal justificar la forma de pagament. Les formes, seguint la Circular del «Consejo General del Notariado» de 30 de març de 2004, són:

-. Amb certificat bancari de l'entitat receptora dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR