DECRET 168/1981, de 8 de juliol, assignant al Departament de Justícia els Serveis i Institucions transferits a la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de menors pel Reial Decret 1292/1981, de 5 de juny.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

AtËs que pel Reial Decret 1292/1981, de 5 de juny, han estat traspassats de l'Estat a la Generalitat de Catalunya els serveis en matËria de protecciÛ de menors;

AtËs que pel Decret de 8 de maig de 1980 es va crear el Departament de JustÌcia i per Decret de 28 d'octubre de 1980 es va crear la DirecciÛ General de JustÌcia i Dret;

AtËs el que disposa l'article setË del Reglament de RËgim Interior de la Generalitat de Catalunya, de 18 de marÁ de 1978,

Decreto:

Article primer

- Assignar al Departament de JustÌcia els

Serveis que en matËria de protecciÛ de menors han estat traspassats a la Generalitat en virtut del Reial Decret 1292/1981, de 5 de juny.

Article segon

- El Departament de JustÌcia exercir‡,

respecte als serveis transferits, les facultats que li corresponen segons els articles 13 i 15 del Reglament de RËgim Interior de la Generalitat de Catalunya.

Article tercer

- El patrimoni transferit per l'esmentat

Reial Decret queda integrat al patrimoni de la Generalitat de Catalunya sota el control i la dependËncia del Departament d'Economia i Finances.

Article quart

- El Conseller de JustÌcia, o la persona en

qui delegui, subscriur‡ l'acte de presa de possessiÛ dels serveis transferits.

DisposiciÛ final Aquest Decret entrar‡ en vigor el mateix dia de la seva publicaciÛ al Diari Oficial de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR