RESOLUCIÓ JUS/228/2014, de 4 de febrer, per la qual s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyResolució

Vist l’expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya del qual resulta que en data 15 de gener de 2014 es va presentar el text dels Estatuts adequat als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 19 de desembre de 2013;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/323/2010, de 9 de febrer (DOGC núm. 5567, de 15.2.2010);

Vist que el text de la modificació dels Estatuts del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

Resolc:

-1 Declarar l’adequació a la legalitat de la modificació dels Estatuts del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

-2 Disposar que el text de la modificació dels Estatuts esmentats es publiqui al DOGC com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex

Estatuts del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Capítol 1

Normes generals

Article 1

Naturalesa i denominació

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant “COAC”) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment de les seves finalitats.

Article 2

Àmbit territorial

 1. El COAC desenvolupa la seva actuació dins del territori de Catalunya, amb caràcter de col·legi professional únic.

 2. Per consegüent, el COAC assumeix també les funcions que la llei determina per als consells de col·legis.

Article 3

Domicili

El COAC té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, a la plaça Nova, núm. 5.

Article 4

Normativa aplicable

L’actuació del COAC s’ajustarà a la normativa següent:

 1. Aquests Estatuts.

 2. La llei de col·legis professionals vigent en cada moment i demés normativa legal d’aplicació.

 3. Les altres disposicions de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya que siguin aplicables.

 4. Les reglamentacions relatives a matèries específiques que aprovin l’Assemblea General del COAC, la Junta de Govern, les juntes generals o les directives de cada demarcació, per al desplegament i l’aplicació d’aquests Estatuts.

 5. Els acords dels òrgans de govern del COAC adoptats dins del seu àmbit de competències.

 6. Els acords del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya que obliguin el COAC.

Article 5

Relacions externes

 1. Sense perjudici d’altres relacions derivades de la seva actuació, el COAC es relacionarà especialment:

  1. Amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i en particular amb:

  El Departament de la Generalitat competent en matèria de col·legis professionals, en tot allò que es refereix als aspectes institucionals i corporatius.

  1. El Departament o departaments de la Generalitat competents en matèria de política territorial, edificació, habitatge i medi ambient, en tot el que respecte als continguts de la professió d’arquitecte o arquitecta.

  B) Amb l’Administració local de Catalunya, mitjançant els ens que en formen part.

  C) Amb l’Administració de l’Estat espanyol, a través dels corresponents ministeris o organismes autònoms.

 2. En els supòsits de supressió o de canvi de denominació dels esmentats òrgans, les relacions s’establiran amb els que n’assumeixin les competències.

 3. Les relacions del COAC amb les administracions públiques de l’Estat espanyol, amb entitats estrangeres i organismes internacionals i amb d’altres col·legis professionals es podran canalitzar, si el COAC així ho decideix, mitjançant el Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya.

 4. Les persones que representaran el COAC als òrgans de govern del Consell Superior de Col·legis d’arquitectes d’Espanya seran, per ordre de prioritat:

  1. El degà (si és el cas, la degana) o bé la persona membre de la Junta de Govern que representi el degà o degana.

  2. Les persones membres de la Junta de Govern o els col·legiats i col·legiades exercents que la Junta designi.

  En el supòsit que hagi d’existir una Comissió de Règim Disciplinari del Consell Superior, les persones que hi representaran el COAC seran elegides per la Junta de Govern.

  Capítol 2

  Finalitats, funcions i organització

Article 6

Finalitats essencials

El COAC té com a finalitats essencials:

 1. Ordenar, vetllar i promoure el correcte exercici professional de l’arquitectura, d’acord amb l’interès de la societat, dins del marc de la normativa aplicable i de la lleial i lliure competència, establint els criteris i les normes per garantir la qualitat del treball professional i una remuneració econòmica justa i coherent.

 2. Exercir a tot Catalunya la representació unitària dels i les professionals de l’arquitectura i assegurar la igualtat de drets i deures dels seus col·legiats i col·legiades, a més de la solidaritat i l’ajuda mútua.

 3. Desenvolupar la informació, la sensibilitat i l’esperit de participació de la societat en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme i el medi ambient.

 4. Representar els interessos generals dels i les professionals de l’arquitectura, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques.

 5. Contribuir a la formació i al perfeccionament dels i les arquitectes, subratllant en tot moment la dimensió social i cultural del seu treball.

 6. Donar suport a la competència dels i les arquitectes en tots els fets relacionats amb l’ordenació del territori i a l’obligatorietat de la seva intervenció en la formalització dels actes edificatoris.

 7. Donar suport a la presència dels i les arquitectes en els processos de producció i organització derivats de les seves funcions específiques.

 8. Garantir la llibertat d’actuació dels i les arquitectes en el seu exercici professional, en qualsevol modalitat, i vetllar perquè puguin desenvolupar la seva activitat amb total independència de criteri.

 9. Analitzar i definir permanentment el nivell de responsabilitat que recau sobre l’arquitecte o l’arquitecta, en els processos de producció en què intervé, amb separació o distinció dels inherents als restants professionals integrats.

 10. Vetllar per la correcta activitat professional dels i les arquitectes incorporats al COAC, d’acord amb l’interès de la societat, i defensar el seus interessos professionals.

Article 7

Funcions

Són funcions pròpies del COAC:

 1. Com a Col·legi únic d’àmbit català, haurà de:

 1. Elaborar, dins el marc de les lleis, i fer complir les normes deontològiques relatives a la professió d’arquitecte, en totes les seves modalitats.

 2. Informar de totes les normes relatives a l’exercici professional que prepari el Govern de la Generalitat i les que elabori l’Estat espanyol, en el supòsit que li sigui sol·licitat directament, o a través del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya.

 3. Promoure perfeccionaments i controls tècnics encaminats al millorament de garanties per a la societat.

 4. Informar i participar en l’elaboració de plans d’estudis i directament en l’organització de centres docents per a l’ensenyament de l’arquitectura.

 5. Facilitar la formació permanent i de postgrau dels i les arquitectes, mitjançant la seva Escola de Pràctica Professional i, si escau, col·laborant amb les universitats i altres institucions públiques o privades.

 6. Promoure davant les administracions públiques la creació de mecanismes que facilitin la inserció dels i les arquitectes, dintre de totes les possibilitats que pugui oferir el camp professional.

 7. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR