STSJ Cataluña , 17 de Febrero de 2000

PonenteNURIA BASSOLS MUNTADA
ECLIES:TSJCAT:2000:2174
Número de Recurso49/1999
ProcedimientoPENAL
Fecha de Resolución17 de Febrero de 2000
EmisorSala de lo Civil y Penal

1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA Sala Civil i Penal Cassació núm. 49/99 S E N T È N C I A NÚM. 3 President:

Il×lma. Sra. Núria Bassols Muntada Magistrats:

Il×lm. Sr. Ponç Feliu Llansa Il×lm. Sr. Lluís Puig i Ferriol Barcelona, 17 de febrer de 2000 La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya formada pels Magistrats que s'esmenten al marge, ha vist el present recurs de cassació interposat contra la Sentència de data 22 de juny de 1999 dictada en grau d'apel×lació per la secció 14a de l'Audiència Provincial de Barcelona, dimanant del judici de menor quantia núm. 1125/95 formulat davant el Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona. El present recurs ha estat interposat per VALLÉS NAIN, S.A., representat pel procurador Sr. Angel Joaniquet Ibarz i defensat per l'advocat Sr. Jorge Puig Pijoan; és també part recurrent el Sr. Luis Andrés i la Sra. María Rosario , representats pel procurador Sr. Angel Montero Brusell i defensats per l'advocat Sr. José Ma. Valentín Requena.

ANTECEDENTS DE FET PRIMER.- El procurador dels Tribunals Sr. Angel Joaniquet Ibarz, en nom i representació de VALLÉS NAIN, S.A., va formular demanda de judici declaratiu de menor quantia que va correspondre en torn de repartiment al Jutjat de Primera Instància número 33 de Barcelona, contra Don. Luis Andrés i Doña. María Rosario , representats pel procurador Sr. Montero Brusell. Seguida la tramitació legal, el Jutjat esmentat va dictar sentència en data 16 de juliol de 1997, la part dispositiva de la qual és la següent: "

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Don Angel Joaniquet Ibarz en representación de la entidad VALLES NAIN, S.A. contra DON Luis Andrés y DOÑA María Rosario , debo declarar y declaro:

 1. Que la valla que separa la finca del PASAJE000 nº NUM000 propiedad de los demandados, de la finca sita en DIRECCION000 de les Roses números NUM001 - NUM002 de Barcelona, propiedad de la entidad actora, no puede tener una altura superior a 2,50 metros, contados desde el suelo de la finca de la entidad demandante.

 2. Que los árboles y arbustos plantados por los demandados en su jardín junto al muro que lo separa de la finca propiedad de Valles Nain, S.A. tampoco pueden tener una altura superior a 2,50 metros contados desde el suelo de la finca propiedad de la actora.

 3. Que los diversos árboles plantados por los demandados en su jardín junto al muro que lo separa de la finca propiedad de Valles Nain, S.A. tampoco pueden tener una altura superior a los 2,50 metros, asimismo contados desde el nuvel del suelo de la finca propiedad de la entidad demandante.

Que procede condenar y condeno a los demandados a:

 1. ) Desmontar y recortar la valla que separa la finca del PASAJE000 nº NUM000 de la finca sita en DIRECCION000 de les Roses números NUM001 - NUM002 , hasta una altura no superior a los 2,50 metros, sin que pueda sobrepasar dicha altura en ningún punto de su recorrido y cualquiera que fuere el material de la misma (red metálica, plástico verde, brezo, etc. ...).

 2. ) Recortar los eucaliptos y demás árboles plantados en hilera junto al muro de separación de las propiedades, a fin de que no sobrepasen la altura de 2,50 metros contados desde el nivel del suelo de la finca propiedad de la actora, limitación de altura que afecta de igual modo a los árboles colocados junto al muro de separación en su parte más cercana al DIRECCION000 de la Barrina.

Que procede absolver a los demandados de las demás pretensiones formuladas en su contra.

Que estimando parcialmente la demanda reconvencional formulada por DON Luis Andrés y DOÑA María Rosario contra la entidad VALLÉS NAIN, S.A. debo declarar y declaro la inexistencia de servidumbre de luces y vistas constituida sobre la finca sita en PASAJE000 nº NUM000 de Barcelona, propiedad de los actores reconvencionales, en favor de la finca sita en DIRECCION000 de les Roses, números NUM001 - NUM002 de Barcelona, propiedad de la entidad demandada reconvencional; condenando a la entidad Vallés Nain, S.A. a estar y pasar por esta declaración, y absolviéndole de las demás pretensiones formuladas en su contra.

Que no procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas originadas en el presente procedimiento, debiendo cada parte hacer frente a las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Contra esta Sentencia podrá interponerse en este Juzgado, recurso de apelación en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde su notificación.".

SEGON

Contra la sentència anterior es va interposar recurs d'apel×lació a instàncies de VALLES NAIN, S.A., que va ser admès, i substanciada l'alçada, la secció 14a de l'Audiència Provincial de Barcelona va dictar sentència el 22 de juny de 1999, que té la següent part dispositiva: "

FALLAMOS

Que con parcial estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Luis Andrés y Dña.

María Rosario contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 33 de Barcelona en los autos de juicio de menor cuantía de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la misma salvo en el particular relativo a la condena a los demandados al recorte de los árboles de su propiedad con objeto de que no sobrepasen la altura de 2,50 mts., pronunciamiento que se deja sin efecto; dejando subsistentes los demás, y sin hacer ninguno especial en cuanto al pago de las costas de la alzada.".

TERCER

Contra aquella sentència el procurador dels Tribunals Sr. Angel Montero Brusell, en nom i representació Don. Luis Andrés i de la Sra. María Rosario , van interposar recurs de Cassació que van fonamentar en el següent motiu: Motiu únic.- A l'empara del número 4 de l'article 1692 de la Llei d'enjudiciament civil, per infracció per no aplicació de l'art. 40.1 de la Llei 13/1990, de 9 de juliol, del Parlament de Catalunya, sobre acció negatòria, immissions, servitut i relacions de veïnatge; i el procurador Sr. Angel Joaniquet Ibarz, en nom i representació de "VALLÉS NAIN, S.L.", va interposar igualment recurs de Cassació que va fonamentar en el següents motius: Primer.- A l'empara del número 4 de l'article 1692 de la Llei d'enjudiciament civil, per considerar-se infringit l'article 3 de la Llei 13/1990, de 13 de juliol, en relació amb l'article 6.4 del Codi civil i amb la doctrina que contenen les sentències del Tribunal Suprem de 4 de novembre de 1994, 5 d'abril de 1994, 3 de novembre de 1992, 30 de novembre de 1988, 20 de juny de 1991, 20 de maig de 1988, 13 de juny de 1959 i 30 de maig de 1994; i, Segon.- A l'empara del paràgraf quart de l'article 1692 de la Llei d'enjuidiciament civil també s'encarrila el segon i últim motiu de cassació, que apareix molt lligat a l'anterior, al denunciar-se con a infringit novament l'article 3 de la llei 13/1990 de 13 de juliol en relació amb l'article 7.2 del Codi civil i també amb la doctrina jurisprudencial fixada en les sentències del T.S. de 14 de febrer de 1944, 3 de novembre de 1992, 24 de novembre de 1975, 8 de juny de 1975, 5 d'abril de 1993 i 10 de juny de 1963.

QUART

Admès el recurs i evacuat el tràmit d'impugnació, es va assenyalar per a la seva votació i decisió el dia tres de febrer de 2000, data en la qual va tenir lloc.

Ha estat designada ponent, la magistrada d'aquesta Sala, Il×lma. Sra. Núria Bassols Muntada.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

La demanda que ens porta a l´anàlisi d´aquest recurs de cassació fou entaulada per l´entitat " Vallés Nain S.L." contra el senyor Luis Andrés i la senyora María Rosario i en aquesta acció judicial se sol.licitava el següent:

 1. que es declarés que la tanca opaca que separa les dues finques, una propietat de l'agent i l'altre de la demandada, (la una es troba al carrer DIRECCION000 de les Roses número NUM001 - NUM002 i l´altra al carrer PASAJE000 número NUM000) no pot tenir una alçada superior als 1,50 metres comptats des del nivell del terra de la finca de l'agent.

 2. que es declarés que els arbres i arbustos plantats a les jardineres incloses pels demandats en el mur que conforma la tanca en qüestió, tampoc poden tenir una alçada superior al metre i mig comptats també des del nivell del terra de la finca de l'agent.

 3. que es declarés que els diversos arbres plantats pels demandats al seu jardí al costat del mur que el separa de la finca de l'agent d'igual manera tampoc poden tenir una alçada superior al metre i mig comptador al nivell del terra de la finca de l'agent.

 4. que es declarés que els demandats no tenen dret a mantenir la passarel×la elevada col×locada sobre la tanca de separació de les finques dels litigants.

  Corolari de l'anterior es demanava que es condemnés als demandats:

 5. a retirar la tanca opaca col×locada sobre l'antic mur de separació entre les finques dels demandats i la de l'agent, construïda amb red de filat metàl×lic coberta de plàstic verd.

 6. a retallar la tanca de beç que creix sobre el mur de separació entre finques per tal que no sobrepassi en cap moment una alçada d'un metre i mig comptador de la manera avantdita.

 7. a retallar els eucaliptus i demés arbres plantats en filera a tocar l'esmentat mur i que formen una pantalla davant de la finca de l'agent amb la finalitat que no ultrapassin l'alçada del metre i mig comptador a partir del nivell del terra de la finca de l'agent.

 8. a retallar l'altre eucaliptus i d'altres arbres que es troben a l'extrem del mur de separació proper al DIRECCION000 de la Barrina per tal que no ultrapassin l'alçada de metre i mig comptador a partir del nivell del terra de la finca de l'agent.

 9. a retirar la passarel×la metàl×lica elevada i encastada al mur de separació entre ambdues finques.

  A la demanda s'oposaren els demandats senyor Luis Andrés i senyora María Rosario els quals a la vegada esgrimiren demanda reconvencional en la qual sol×licitaven :

 10. que es declarés que les finques de l'agent " Valles Nain S.L." del carrer DIRECCION000 de les Roses...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR