DECRET 201/1993, de 27 de juliol, de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, i de revisió dels imports de determinades indemnitzacions. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1991, pàg. 8575, de 30.12.1994).

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

L'experiència assolida d'ençà l'aprovació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, aconsella modificar el règim de les competències per reconèixer i fixar el dret a la percepció d'assistències per la participació en tribunals i òrgans encarregats de la selecció de personal, o de la pràctica de proves per a l'exercici de professions o la realització d'activitats, a fi d'adequar-lo a l'actual distribució de competències entre els diferents departaments.

D'altra banda, cal procedir també a la revisió dels imports dels esmentats drets d'assistència, i també de les dietes a l'estranger.

Per tant, d'acord amb el que preveu el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, a proposta dels consellers d'Economia i Finances i de Governació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es modifiquen els apartats 1, 2, 4, 5 i 7 de l'article 25 del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, que queden redactats de la manera següent: "25.1 El dret a la percepció d'assistències per la participació en tribunals d'oposicions i concursos i òrgans encarregats de la selecció de personal haurà d'haver estat reconegut i fixat prèviament a la corresponent convocatòria pel departament competent per convocar, amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances". "25.2 El departament competent per establir convocatòries classificarà els tribunals i òrgans esmentats, a efectes de percepció d'assistències, en la categoria corresponent d'entre les següents: "Categoria 1ª: accés a cossos o escales del grup A. "Categoria 2ª: accés a cossos o escales del grup B. "Categoria 3ª: accés a cossos o escales del grup C. "Categoria 4ª: accés a cossos o escales del grup D. "Categoria 5ª: accés a cossos o escales del grup E". "25.4 En supòsits excepcionals en què, amb independència del nombre d'aspirants, la complexitat i dificultat de les proves de selecció així ho justifiquin, el departament competent per convocar, amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, podrà autoritzar un increment de fins a un 50% sobre les quanties a què es refereix aquest article". "25.5 Una vegada conegut el nombre d'aspirants, el departament competent per convocar, amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, fixarà per a cada convocatòria el nombre màxim d'assistències que es puguin acreditar tenint en compte les sessions previsibles segons el nombre d'aspirants, el temps necessari per a l'elaboració de qüestionaris, la correcció d'exercicis escrits i altres factors de tipus objectiu. "Dins el límit màxim d'assistències que fixa el departament competent per convocar, el president de cada tribunal o òrgan determinarà el nombre concret de les que correspongui a cada membre, d'acord amb les actes de les sessions realitzades". "25.7 El Departament de Governació, amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, aplicant criteris semblants als exposats en els apartats anteriors, classificarà els restants tribunals i òrgans encarregats de la selecció de personal per a l'ingrés a l'Administració de la Generalitat com a personal laboral". 1.2 S'afegeixen els apartats 9, 10 i 11 a l'article 25 del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, amb la redacció següent: "25.9 El reconeixement i la fixació en la corresponent convocatòria del dret a la percepció d'assistències per a la participació en tribunals i òrgans encarregats de la pràctica de proves que calgui superar per a l'exercici de professions o per a la realització d'activitats, i també la classificació dels dits tribunals i òrgans d'acord amb els criteris establerts als apartats anteriors, corresponen al departament competent per raó de la matèria, amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances". "25.10 No donarà dret a percepció d'indemnització per assistència la participació en òrgans de valoració de mèrits en les convocatòries per a la provisió de llocs de treball". "25.11 El personal que col·labori amb els tribunals i òrgans en tasques de vigilància tindrà dret igualment a la percepció d'assistències en funció de la categoria dels tribunals o òrgans corresponents. La fixació dels imports de les assistències s'efectuarà, si s'escau, en la corresponent convocatoria i haurà de comptar amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances".

Article 2

Es revisen els imports de les dietes a l'estranger i els drets d'assistència per participació en tribunals d'oposició o concursos o altres òrgans encarregats de la selecció de personal o de la pràctica de proves per a l'exercici de professions per a la realització d'activitats, que queden fixats en les quantitats que s'indiquen als annexos d'aquest Decret.

Disposició addicional La revisió dels imports de les indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya prevista en aquest Decret no podrà implicar increment de la despesa pública, i les comissions de serveis que es confereixin s'hauran d'ajustar als crèdits pressupostats per a aquestes atencions.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 27 de juliol de 1993

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Macià Alavedra i Moner Conseller d'Economia i Finances

M. Eugènia Cuenca i Valero Consellera de Governació

Annex 1

Dietes a l'estranger

A=allotjament; M=manutenció; D=dieta.

País A M D ---------------------------------------

Alemanya Grup 1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR