DECRET 107/1984, de 29 de març, pel qual s'inclouen obres en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, any 1983, en aplicació de l'apartat 2.3 de la Resolució 77/I del Parlament de Catalunya, de 21 de desembre de 1982.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

Atesa la Resolució 77/I del Parlament de Catalunya, de 21 de desembre de 1982, l'apartat 2.3 de la qual estableix que es destinaran fins a un 15% de les subvencions per atendre les revisions de preus o les modificacions de projectes que es puguin produir i les urgències que es puguin presentar;

Vistes les peticions dels Ajuntaments, per les quals sol·liciten la inclusió en el Pla d'Obres i Serveis, any 1983, amb caràcter d'urgència, d'obres degudament motivades per l'informe tècnic que, en cada cas, ha fet palesa la urgent necessitat d'execució de les obres sol·licitades, per tal d'aconseguir, en molts casos, l'entrada en servei de l'obra inicialment inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya;

Vistos els informes favorables de les respectives Delegacions Territorials del Departament de Governació a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i el de la Direcció General d'Administració Local;

A proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer

- S'aprova la inclusió, amb caràcter

d'urgència, en el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, any 1983, de les obres dels respectius municipis que a continuació es detallen, amb el finançament que, per a cada cas, es determina:

 1. Territori de Barcelona

  Begues "Obres addicionals col·lector general Rectoria" Pessetes ---------

  Pressupost total .................... 4.930.000 Aportació Ajuntament ................ 2.465.000 Subvenció ........................... 2.465.000

  Borredà "Consolidació i reforma de la Casa Consistorial" Pessetes

  ---------

  Pressupost total .................... 1.948.000 Aportació Ajuntament ................ 974.000 Subvenció ........................... 974.000

  Castellví de Rosanes "Perllongament del col·lector general al Torrent de Ca n'Abat" Pessetes

  ---------

  Pressupost total .................... 4.664.000 Aportació Ajuntament ................ 2.332.000 Subvenció ........................... 2.332.000

  Montmeló "Pont sobre el riu Congost" Pessetes

  ---------

  Pressupost total ................... 16.434.000 Aportació Ajuntament ............... 8.271.000 Subvenció .......................... 8.217.000

  Olesa de Montserrat "Reconstrucció teatre de la Passió" Pessetes

  ---------

  Pressupost total ................... 50.000.000 Aportació Ajuntament ............... 25.000.000 Subvenció .......................... 25.000.000

  Piera "Obres addicionals del col·lector del Gall Mullat" Pessetes

  ---------

  Pressupost...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR