ORDRE IRP/242/2010, de 31 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització de projectes de recerca sobre drets humans adreçades a universitats catalanes, instituts universitaris, centres de recerca, fundacions i entitats sense afany de lucre amb seu social a Catalunya, i s'obre convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per al bienni 2010-2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IRP/242/2010, de 31 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la realització de projectes de recerca sobre drets humans adreçades a universitats catalanes, instituts universitaris, centres de recerca, fundacions i entitats sense afany de lucre amb seu social a Catalunya, i s'obre convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per al bienni 2010-2011.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació té com a un dels seus objectius desenvolupar una política pública de foment dels drets humans i dotar-se dels instruments necessaris per dur-la a terme a través de l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans.

La defensa i promoció dels drets humans a Catalunya ha gaudit sempre d'una alta consideració. Al nostre país a més, ha generat un ric i divers teixit associatiu, impulsat per moltes persones que han fet que a Catalunya la promoció dels drets humans s'hagi convertit en un valor patrimoni de totes les persones que hi viuen.

En aquest sentit, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació creu necessari complementar aquesta vessant amb la publicació d'una convocatòria de subvencions a la recerca.

El Departament ja ha posat en marxa iniciatives com ara la creació del Premi de Recerca en Drets Humans, que enguany arriba a la seva quarta edició, i ara obre aquesta segona convocatòria amb l'objectiu de reforçar la investigació i la sensibilització de la societat catalana envers les llibertats fonamentals.

Els criteris qualitatius de foment de la recerca estableixen que els projectes de recerca tinguin una durada aproximada d'un any, per aquest motiu finalitzaran havent entrat l'exercici 2011.

Vist el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006);

Vist l'Acord de Govern de despesa plurianual d'1 de desembre de 2009;

Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs de l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'àmbit de les Relacions Institucionals i Participació i de la Intervenció Delegada,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions per a universitats catalanes, instituts universitaris i centre de recerca situats a Catalunya per a la realització de projectes de recerca sobre drets humans, que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

1.2 Obrir convocatòria pública, per al bienni 2010-2011, per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions previstes en aquesta Ordre.

Article 2

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions començarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà un mes després de la seva publicació.

Article 3

Aplicació pressupostària

La quantia màxima total que es destina a aquesta convocatòria de subvencions és de 60.000 euros, que es distribueixen de la manera següent: 30.000 euros per a l'any 2010 i 30.000 euros per a l'any 2011. Aquesta convocatòria es finança amb càrrec a les aplicacions pressupostàries IT0503D/449000100/1310/0000, IT0503D/481000100/1310/0000 i IT0503D/482000100/1310/0000 del pressupost del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació per a l'any 2010 i les partides equivalents per a l'any 2011, i resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Article 4

Publicitat

D'acord amb l'article 18 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'òrgan concedent donarà publicitat de les subvencions atorgades mitjançant la seva exposició en el taulell d'anuncis de l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i, en el supòsit de subvencions d'un import igual o superior a 3.000 euros, a més, es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya tot indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha d'imputar, el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de març de 2010

Joan Saura i Laporta

Conseller d'Interior,

Relacions Institucionals i Participació

Annex

Bases

-1 Objecte

1.1 L'objecte de les bases és la concessió de subvencions per a la realització de projectes de recerca en matèria de defensa i promoció dels drets humans.

1.2 Seran prioritaris aquells projectes que treballin algun o alguns dels àmbits següents:

 1. Anàlisi del sistema internacional de protecció dels drets humans, incloent-hi la participació des de Catalunya en els seus òrgans de deliberació i decisió.

 2. Anàlisi del desenvolupament i aplicació de polítiques públiques en matèria de drets humans.

 3. Drets humans i justícia transicional.

 4. Anàlisi del desenvolupament dels drets emergents i el seu rol en el sistema internacional dels drets humans.

 5. Estudis temàtics sobre els drets de les dones, infants, refugiats, discriminació racial i pena de mort.

 6. Jurisdicció universal en matèria de pau i drets humans.

  -2 Ens beneficiaris

  Poden ser-ne beneficiàries universitats catalanes, instituts universitaris, centres de recerca, fundacions i entitats sense afany de lucre amb seu social a Catalunya i que entre les seves activitats hi figuri la recerca.

  -3 Requisits dels ens beneficiaris

  3.1 Els equips de recerca han d'estar formats per un mínim de 2 membres, i un dels quals haurà de tenir un doctorat.

  3.2 Els equips els poden formar investigadors/es de diferents universitats o centres però el projecte, a efectes econòmics i administratius, quedarà vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable del projecte.

  3.3 Aquesta subvenció no és compatible amb d'altres ajuts que pugui rebre l'entitat d'altres institucions públiques o privades per a la mateixa finalitat.

  3.4 El compliment d'aquests requisits s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de la documentació que preveu la base 8.

  -4 Nombre de propostes

  Els equips de recerca només podran presentar una proposta a cada convocatòria.

  -5 Termini de realització de les actuacions

  Els projectes de recerca s'han de dur a terme en el període d'un any, comptador a partir de la data d'acceptació de la subvenció, i com a màxim abans del 30 d'octubre de 2011.

  -6 Import

  L'import màxim de la subvenció per a cada projecte és de 15.000 euros.

  -7 Despeses subvencionables i no subvencionables

  7.1 Amb caràcter general són despeses subvencionables les que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es facin en el termini establert al punt 5 d'aquest annex. En aquest sentit, s'han d'aplicar les normes previstes a l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Concretament, aquesta subvenció s'ha de destinar a algun dels conceptes següents:

 7. Incorporació de personal de suport a la recerca, que s'ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becari, d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació al centre que rep la subvenció.

 8. Adquisició de petit equipament, inventariable o bibliogràfic.

 9. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR