ORDRE AAR/229/2010, de 12 d'abril, per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/229/2010, de 12 d'abril, per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2010.

El Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector agrari i pesquer català, va crear la Medalla i la Placa de la Pesca Catalanes, amb la finalitat de recompensar les persones físiques i jurídiques que hagin contribuït a millorar el sector pesquer a Catalunya.

D'acord amb el que estableix l'article 2 de l'esmentat Decret 36/1987, aquestes distincions s'atorgaran anualment i les seves característiques seran regulades pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. En funció d'aquesta disposició, i amb la finalitat que aquest atorgament tingui la màxima transparència, publicitat i concurrència, procedeix convocar el procés i establir les bases per a l'atorgament de la Medalla i de la Placa.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides d'acord amb el Decret 36/1987, de 29 de gener,

Ordeno:

Article 1

Objectiu i categoria dels guardons

Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.

Els guardons són de dues classes: la Medalla i la Placa de la Pesca Catalana.

La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones físiques que hagin contribuït amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català. La Placa de la Pesca Catalana distingeix les persones jurídiques, públiques o privades, que hagin destacat per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya.

Article 2

Nombre de guardons

Per a la convocatòria d'aquest any 2010 es lliuraran un màxim de sis guardons, que el jurat repartirà en forma de medalles i plaques.

Els guardons a què fa referència aquesta Ordre són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica.

Article 3

Candidatures

Els capítols de les confraries de pescadors catalanes, les federacions territorials de les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR