DECRET 79/1984, de 29 de març, regulador de l'exercici de l'ús d'espais gratuïts a televisió i ràdio i constitució del Comitè per a la Ràdio i la Televisió.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

La Llei de Catalunya 5/1984, de 5 de març, per la qual s'adapta la normativa general electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya de 1984, determina en el seu article únic l'aplicació del contingut del Reial Decret-llei 20/1977, de 18 de març, a l'actual procés electoral.

L'article 40.1 d'aquesta norma estableix el dret de les forces polítiques que hi concorren a l'ús gratuït d'espais en els mitjans de comunicació de titularitat pública.

L'existència a Catalunya del canal Televisió Tres i de les emissores de ràdio dependents de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió fa necessària una regulació específica de la participació d'aquests mitjans de comunicació en el procés electoral, i a aquests efectes cal establir les corresponents normes d'actuació. Normes que, per analogia, seran d'aplicació als espais concedits per l'Ens Públic Radio Televisión Española en compliment de la normativa vigent.

Per la qual cosa, a proposta del Conseller de Governació, i prèvia deliberació del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

- Els partits polítics, federacions,

coalicions i agrupacions electorals que concorrin a les eleccions al Parlament de Catalunya tindran dret durant el període de la campanya electoral a l'ús d'espais gratuïts de contingut electoral, en la Televisió Catalana, TV-3, en les emissores de la Cadena de la corporació Catalana de Ràdio i Televisió, així com en la programació regional de Televisión Española a Catalunya i en les emissores amb base territorial a Catalunya de Radio Nacional de España i Radio Cadena Española, d'acord amb el que estableix el present Decret.

Article 2.- 1 El Comitè per a Ràdio i Televisió al qual

es refereix l'article 40.2 del Reial Decret-llei 20/1977, serà integrat per deu vocals: cinc nomenats pel Conseller de Governació i els altres cinc designats conjuntament pels Presidents de les Juntes Electorals Provincials de Catalunya, tres d'ells a proposta dels grups i entitats que presenten candidatures en les eleccions a les quatre circumscripcions i que hagin tingut grup parlamentari en l'anterior legislatura, i els altres dos a proposta de la resta de les candidatures. També formaran part del Comitè, amb veu i sense vot, sis vocals tècnics, dels quals tres seran designats per la Direcció...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR