Decreto 321/2004, do 22 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en preimpresión en artes gráficas.

SecciónI. Disposicións Xerais
EmisorCONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Rango de LeyDecreto

De acordo coa competencia plena que figura no artigo 31 do Estatuto de autonomía e de conformidade co Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, aprobouse o Decreto 239/1995, do 28 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas de formación profesional e as directrices sobre os seus títulos na Comunidade Autónoma de Galicia, determinando os aspectos que deben cumprir os currículos dos diferentes ciclos formativos.

O Real decreto 2424/1994, do 16 de decembro, establece o título de técnico en preimpresión en artes gráficas e as súas correspondentes ensinanzas mínimas e, na súa disposición adicional segunda, habilita os órganos competentes das comunidades autónomas para executaren e desenvolveren o disposto neste real decreto.

O Real decreto 1635/1995, do 6 de outubro, adscribe o profesorado dos corpos de profesorado de ensino secundario e de profesores técnicos de formación profesional ás especialidades propias da formación profesional específica.

O Real decreto 777/1998, do 30 de abril, polo que se desenvolven determinados aspectos da ordenación da formación profesional no ámbito do sistema educativo, completa a ordenación básica relativa a estas ensinanzas e, na epígrafe 2 da súa disposición derradeira primeira, autoriza as comunidades autónomas para ditaren, no ámbito das súas competencias, as normas que cumprir para a aplicación e o desenvolvemento deste real decreto.

Seguindo os principios xerais que rexerán a actividade educativa, recollidos nos preceptos anteriores, o currículo dos ciclos formativos da formación profesional específica establécese de xeito que permita a adaptación da nova titulación ao campo profesional e de traballo na realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do sector produtivo da nosa economía, tendo en conta a marxe suficiente de autonomía pedagóxica que posibilite aos centros adecuaren a docencia ás características do alumnado e ao contorno sociocultural do centro.

Isto require o posterior desenvolvemento nas programacións elaboradas polo equipo docente do ciclo formativo que concrete a adaptación sinalada, tomando como referencia inmediata as capacidades profesionais que definen o perfil profesional do título. Estas han permitir realizar o papel do posto de traballo en actividades específicas que producen

resultados concretos, dirixir as variacións que se dan na práctica do traballo e nos procesos produtivos, actuar correctamente ante anomalías, dirixir o conxunto do traballo e acadar os obxectivos da organización, así como establecer prioridades e actuar en coordinación con outros departamentos.

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta os obxectivos xerais que fixan as capacidades que o alumnado debe acadar ao finalizar o ciclo formativo, e describen o conxunto de aptitudes que configura a cualificación profesional, así como os obxectivos dos distintos módulos profesionais, expresados neste decreto como capacidades terminais elementais, que definen en termos de resultados avaliables o comportamento, o saber e o comprender, que se requiren do alumnado para acadar os logros profesionais do perfil profesional.

Estas capacidades acádanse a partir duns contidos mínimos necesarios de tipo conceptual, procedemental e actitudinal, que han proporcionar o soporte de información e destreza precisos para desenvolver comportamentos profesionais, tanto no aspecto tecnolóxico como no de valoración funcional e técnica. Estes contidos son igualmente importantes, xa que todos eles levan a acadar as capacidades terminais elementais sinaladas en cada módulo. Preséntanse agrupados en bloques que non constitúen un temario nin son unidades compartimentadas que teñan por si mesmas sentido, a súa estrutura responde a aquilo que deberá ter en conta o profesorado á hora de elaborar as programacións de aula e a orde na que se presentan non implica secuencia.

A inclusión do módulo de formación en centros de traballo (FCT) posibilita que o alumnado complete a competencia profesional acadada no centro educativo, mediante a realización dun conxunto de actividades produtivas e/ou de servizos -contidos do centro de traballo. Estas actividades de referencia poden ser modificadas ou substituídas por outras que, adaptándose mellor ao proceso produtivo ou de servizos do centro de traballo, conduzan á adquisición das capacidades terminais deste módulo.

Os centros educativos han dispor dun determinado número de horas que lles permitirán realizar o desenvolvemento curricular establecendo os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, a secuencia e a metodoloxía que respondan ás características do alumnado e ás posibilidades de formación que ofrece o seu contorno.

Por todo isto, por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, co informe do Consello Galego de Formación Profesional e do Consello Escolar de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e dous de decembro de dous mil catro,

DISPOÑO:

 1. Título, perfil e currículo.

Artigo 1º Identificación do título.
 1. Este decreto establece o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma galega para

  as ensinanzas de formación profesional relativas ao título de técnico en preimpresión en artes gráficas, regulado polo Real decreto 2424/1994, do 16 de decembro, polo que se aproban as ensinanzas mínimas.

 2. A denominación, a duración e o nivel de formación profesional do ciclo formativo son os que se establecen na epígrafe 1 do anexo deste decreto.

Artigo 2º Perfil profesional.

A competencia xeral, as capacidades profesionais, as unidades de competencia, as realizacións, os criterios de realización, o dominio profesional, a evolución da competencia e a posición no proceso produtivo que definen o perfil profesional do título son os que se establecen na epígrafe 2 do anexo deste decreto.

Artigo 3º Currículo do ciclo formativo.

O currículo do ciclo formativo é o que se establece na epígrafe 3 do anexo deste decreto. As capacidades terminais elementais son os resultados avaliables de cada módulo.

 1. Ordenación académica e impartición.

Artigo 4º Profesorado.
 1. As especialidades do profesorado con atribución docente nos módulos que compoñen este título son as que se expresan na epígrafe 4.1.1 do anexo deste decreto.

 2. As materias de bacharelato que poden ser impartidas polo profesorado das especialidades relacionadas neste título, son as que se expresan na epígrafe 4.1.2 do anexo deste decreto.

 3. As titulacións declaradas equivalentes para efectos de docencia, son as que se expresan na epígrafe 4.1.3 do anexo deste decreto.

Artigo 5º Espazos e instalacións.

Os requisitos de espazos e instalacións que deben reunir os centros educativos para a impartición deste ciclo formativo son os que se determinan na epígrafe 4.2 do anexo deste decreto.

Artigo 6º Validacións e correspondencias.
 1. Os módulos susceptibles de validación por estudos de formación profesional ocupacional ou correspondencia coa práctica laboral son os que se especifican, respectivamente, nas epígrafes 4.3.1 e 4.3.2 do anexo deste decreto.

 2. Sen prexuízo do anterior, por proposta do Ministerio de Educación e Ciencia e do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, poderanse incluír, de ser o caso, outros módulos susceptibles de validación e correspondencia coa formación profesional ocupacional e a práctica laboral.

 3. As persoas que estean en posesión do título de técnico, por teren superada a formación profesional específica de grao medio, teñen acceso directo ás distintas modalidades de bacharelato que se especifican na epígrafe 4.2.3 do anexo deste decreto.

Artigo 7º Distribución horaria.
 1. Os módulos profesionais deste ciclo formativo organizaranse segundo se establece na epígrafe 4.4 do anexo deste decreto.

 2. As horas de libre disposición que se inclúen nesta epígrafe serán utilizadas polos centros educativos para reforzaren, nos módulos asociados a unidades de competencia, as capacidades de formación profesional de base ou de formación profesional específica, para lles daren resposta ás características dos alumnos, e teren en conta as necesidades de desenvolvemento económico, social e de recursos humanos do seu contorno socioprodutivo.

  Disposición adicional

  Única.-A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá adecuar as ensinanzas deste ciclo formativo ás peculiares características da educación a distancia e da educación de persoas adultas, así como ás características do alumnado con necesidades educativas especiais.

  Disposicións derradeiras

  Primeira.-Autorízase o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria para ditar cantas disposicións cumpran, no ámbito das súas competencias, para a execución e o desenvolvemento do disposto neste decreto.

  Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

  Santiago de Compostela, vinte e dous de decembro de dous mil catro.

  Manuel Fraga Iribarne

  Presidente

  Celso Currás Fernández

  Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

  ANEXO

 3. Identificación do título.

  DenominaciónPreimpresión en artes gráficas

  NivelFormación profesional de grao medio

  Duración (2.000 horas)Da formación no centro educativoDa formación en centros de traballo

  1.620 horas380 horas

 4. Perfil profesional.

  2.1. Competencia xeral.

  Os requisitos xerais de cualificación profesional do sistema produtivo para este técnico son:

  * Realizar as operacións necesarias para o tratamento, a ensamblaxe e a filmación de textos e imaxes, así como a obtención das formas impresoras...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR