ORDRE PTO/456/2006, de 27 de setembre, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya i aprovació de les bases reguladores.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PTO/456/2006, de 27 de setembre, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya i aprovació de les bases reguladores.

La Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, defineix en el seu article 2 les comarques de muntanya, i declara com a tals, als efectes de la Llei, les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès, i la Vall d'Aran, en la integritat del seu territori.

El Decret 566/1983, de 7 de desembre, sobre desplegament reglamentari de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, especifica que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques és l'òrgan de la Generalitat de Catalunya encarregat de la política general de muntanya.

Per la seva part, l'article 11 de l'esmentada Llei 2/1983, d'alta muntanya, permet l'establiment de polítiques de subvencions en relació amb les comarques de muntanya, d'acord amb les previsions pressupostàries de cada any, tendents a compensar els desequilibris econòmics i socials entre les comarques de muntanya i la resta del territori.

Per tot això, d'acord amb el que disposa el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i les normes bàsiques de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa vigent aplicable, a proposta de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge,

Ordeno:

Article 1

Fer pública la convocatòria per a l'any 2006 per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya, que figuren a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions que consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 3

La concessió d'aquestes subvencions per a l'any 2006 s'efectuarà a càrrec de la partida pressupostària D/760000100/5420 del centre gestor PO08 del pressupost vigent de la Generalitat de Catalunya per una quantia màxima de 157.000 euros, i de la partida pressupostària corresponent al pressupost per a l'any 2007 per una quantia màxima de 4.669.000 euros; amb un import global màxim de 4.826.000 euros.

La dotació màxima prevista es pot modificar d'acord amb la normativa vigent.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de setembre de 2006

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte de les bases

L'objecte d'aquestes bases és establir les condicions per a l'atorgament de subvencions per executar actuacions destinades a la dinamització territorial, en els termes que es concreten en la base 3, a les comarques de muntanya que figuren a l'annex 2.

.2 Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions els consells comarcals de les comarques de muntanya esmentades en la base anterior, els municipis i les entitats municipals descentralitzades inclosos en alguna d'aquestes comarques, així com les mancomunitats de municipis i els consorcis dels quals en formin part aquests municipis i comarques. En cap supòsit es pot subvencionar més d'una entitat per una mateixa actuació.

.3 Característiques de les actuacions subvencionables

3.1 Els objectius a assolir per part de les actuacions subvencionables són, d'una banda, la millora de la qualitat de vida de la població rural, i d'una altra, la promoció del desenvolupament econòmic local.

3.2 Dins d'aquests dos objectius, poden acollir-se a les subvencions les actuacions següents:

 1. Consolidació d'infraestructures bàsiques (com ara l'extensió de l'electrificació, l'abastament d'aigua o les xarxes municipals de distribució de gas).

 2. Millora i ordenació dels entorns dels nuclis i endreçament del medi rural.

 3. Adequació d'equipaments de caràcter social.

 4. Optimització dels recursos locals lligats a l'economia productiva, amb especial atenció als naturals i agraris.

 5. Condicionament dels equipaments de suport al sector turístic.

  .4 Import de la subvenció i criteris de valoració

  4.1 Es podran subvencionar actuacions a cada comarca fins a la quantitat màxima següent (en euros):

  Comarca

  Euros

  Alta Ribagorça

  325.000

  Alt Urgell

  630.000

  Berguedà

  540.000

  Cerdanya

  385.000

  Garrotxa

  422.000

  Pallars Jussà

  578.000

  Pallars Sobirà

  599.000

  Ripollès

  481.000

  Solsonès

  475.000

  Val d'Aran

  391.000

  Total

  4.826.000

  4.2 Les subvencions es concediran pel procediment de concurrència competitiva en els termes de l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  4.3 Per a l'atorgament de les subvencions i per a la determinació del seu import s'aplicaran els criteris de valoració següents a les actuacions presentades:

  1) Justificació de la necessitat de l'actuació i adequació als objectius: fins a 3 punts.

  2) Qualitat tècnica del projecte o memòria: fins a 5 punts.

  3)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR