ORDRE ECF/389/2008, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en l'àmbit de formació i difusió en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i del Pla d'energies renovables i s'obre la convocatòria per a l'any 2008.

SecciónDisposicions Generals
EmisorInstitut Català D'Energia
Rango de LeyOrdre

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE ECF/389/2008, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en l'àmbit de formació i difusió en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i del Pla d'energies renovables i s'obre la convocatòria per a l'any 2008. Antecedents Diversos factors han provocat un increment notable del consum d'energia els darrers anys, entre els que hi ha nous hàbits socials i culturals que s'han desenvolupat com a conseqüència del creixement econòmic del país i la millora del poder adquisitiu dels ciutadans. També el model de creixement ha fet que el consum energètic creixés amb índexs superiors al creixement econòmic. El consum d'energia no renovable té repercussions molt negatives en diversos aspectes com ara la reducció progressiva de les reserves o l'impacte ambiental. L'encariment progressiu provoca l'augment del dèficit de la balança comercial del país, la reducció de la competitivitat de les empreses, l'augment de la inflació, etc. Així doncs, s'ha de promoure un sistema energètic amb una aportació de recursos renovables més important i també s'ha de promoure un ús més racional i eficient dels recursos energètics. En el futur immediat, l'energia serà un producte cada cop més costós. Només millorant de manera significativa l'eficiència energètica de les màquines i dels edificis i adoptant nous hàbits de consum més racionals podrà afrontar-se millor aquest futur. En aquest sentit, el suport a les inversions en eficiència energètica ha de ser una prioritat de l'Administració Pública. L'Institut Català d'Energia (ICAEN) del Departament d'Economia i Finances té assignada l'execució de les activitats que emanen de la política energètica de la Generalitat de Catalunya i del Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015 (PEC) . L'Estratègia d'Eficiència Energètica del PEC es coordina amb la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4). Per això, el 17 d'abril de 2008 es va maneralitzar un conveni de col·laboració entre l'Institut per a la Diversificación i Estalvi d'Energia (IDAE) del Govern espanyol i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), per a la definició i la posada en pràctica de les actuacions previstes al Pla d'acció 2008-2012 de l'E4 (PAE4+) a Catalunya. En el Conveni s'identifiquen diverses actuacions que, junt amb altres d'específiques de l'Estratègia del PEC, requereixen el suport públic per a la implementació o extensió. Per afrontar les necessitats energètiques futures, en estalvi, eficiència energètica i en energies renovables, és fonamental la formació de les persones, tant reglada com no reglada. Entre les diverses línies i activitats de formació i difusió s'han identificat les prioritàries o més urgents de la formació no reglada què, amb ajuts de les administracions públiques, en podran estendre l'abast i millorar-ne la qualitat. Vista la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 de l'ICAEN, i d'acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts de subvencions; Vist l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 15 d'abril de 2008, que aprova l'expedient de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta convocatòria, i informada la Comissió de Cooperació Local de Catalunya; Vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, a proposta de l'Institut Català d'Energia, i en ús de les atribucions que em són conferides, Ordeno: Article 1 Objecte Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per subvencionar en règim de concurrència competitiva la realització d'actuacions en matèria de formació i difusió en l'àmbit de l'energia i obrir la convocatòria per a l'any 2008. Article 2 Convocatòries 2.1 En funció de la disponibilitat pressupostària i mitjançant una ordre del conseller d'Economia i Finances, es publica al DOGC la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, la qual contindrà les determinacions establertes per la normativa d'aplicació. 2.2 A mesura què es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions, i en el supòsit que un cop resolta la convocatòria s'hagi esgotat l'import màxim destinat per a aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesa la puntuació de la sol·licitud de subvenció, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis establerts per aquesta Ordre. Article 3 Objecte, despeses subvencionables i quantia dels ajuts 3.1 Són objecte de l'atorgament d'aquests ajuts els projectes i les actuacions, realitzades dins el territori català, que es puguin integrar en algun dels apartats següents i que el termini d'execució sigui, en el cas de les actuacions previstes en els epígrafs a, b, c, d, des de l'1 de gener de 2008 fins al 30 de juliol de 2009, en el cas de les actuacions incloses en els epígrafs e, f, g, des de l'1 de setembre de 2008 i fins al 30 de juliol de 2009 i, en el cas de les incloses en els epígrafs h, i, j, k, l, des de l'1 de gener de 2008 fins al 30 de novembre de 2008. a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que possibiliten la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals. b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edificatòria. c) Organització de cursos de formació sobre certificació energètica d'edificis. d) Organització i realització de cursos de formació de gestors de mobilitat. e) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors de turismes. f) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a professors d'autoescola de turismes. g) Organització i realització de cursos de conducció eficient per a conductors de camions i autobusos. h) Organització de cursos de formació per a professionals instal·ladors en matèria d'energia solar tèrmica i solar fotovoltaica. i) Organització de cursos de formació no reglada per a estudiants de cicles universitaris en matèria d'estalvi i eficiència energètica o energies renovables. j) Organització de jornades tècniques per a professionals en els àmbits de la gestió de l'energia i de la producció elèctrica en règim especial, d'àmbit territorial local. k) Organització de xerrades o exposicions per a ciutadania o estudiants sobre el consum intel·ligent de l'energia a la llar i la mobilitat sostenible. l) Organització de tallers didàctics sobre estalvi, eficiència energètica i energies renovables per a públic infantil i juvenil. 3.2 Les despeses subvencionables faran referència als conceptes i requisits que s'estableixen a continuació. Serà requisit indispensable per obtenir els ajuts presentar una memòria tècnica i un pressupost detallat, que s'hauran de redactar seguint les indicacions que s'estableixen al llarg d'aquesta Ordre i en els annexos corresponents. La no-presentació de la memòria tècnica o del pressupost detallat pot implicar la desestimació de la sol·licitud d'ajuda. a) Organització de cursos de formació energètica per als tècnics municipals que possibilitin la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals. Aquests cursos s'adrecen a càrrecs i tècnics de les administracions locals que tinguin alguna responsabilitat sobre la gestió energètica de les instal·lacions municipals i sobre les ordenances locals que regulen l'eficiència energètica en edificis, l'eficiència energètica en l'enllumenat públic, la gestió energètica de les instal·lacions i serveis del municipi, la mobilitat eficient i l'ús d'energies renovables. El nombre d'alumnes dels cursos serà d'un mínim de 6 i d'un màxim de 20. Els cursos han de ser de formació presencial. S'han de realitzar enquestes del grau de satisfacció dels alumnes amb el curs. Les propostes d'enquesta i els resultats s'hauran de presentar a l'ICAEN. El curs s'haurà de realitzar obligatòriament sempre que hi hagi el nombre mínim d'alumnes inscrits. Finalment, per obtenir els ajuts, caldrà presentar també el guió del curs en la memòria tècnica de l'actuació. Els cursos hauran de contenir, orientativament, el que s'estableix a l'annex 1 de la present Ordre. b) Organització de cursos de formació sobre la nova normativa energètica edificatòria. Aquests cursos poden tractar de manera generalista les diferents normatives o de manera intensiva només una part d'aquestes normatives. Entre la nova normativa energètica edificatòria d'interès s'hi inclou específicament el document bàsic d'estalvi d'energia del Codi tècnic de l'edificació, en què queda incorporat el nou Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis, el Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica d'edificis i el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. El nombre d'alumnes dels cursos serà d'un mínim de 6 i d'un màxim de 20. Els cursos s'han...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR