Llei de Finançament de les Infraestructures de Gestió dels Residus i dels Cànons sobre la Disposició del Rebuig dels Residus de Catalunya (Llei 8/2008, de 10 de juliol)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

La Llei 16/2003, del 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus regula el règim de cooperació econòmica entre els ens locals i la Generalitat per a la implantació d'infraestructures de gestió de residus municipals, d'acord amb el que estableix el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya.

Així mateix, la Llei 16/2003 va crear el cànon que grava la destinació dels residus municipals a instal·lacions de dipòsit controlat, tant de titularitat pública com privada, situades a Catalunya.

Aquest gravamen, que es configura com un impost ecològic, s'ajusta a les darreres tendències polítiques de fiscalitat ambiental en l'àmbit europeu, les quals s'han mostrat com un instrument eficaç per al foment de la minimització i la valorització dels residus.

Cal prioritzar la minimització i la valorització dels residus i donar un impuls eficaç a les operacions de recollida selectiva, separació, reciclatge i reutilització dels residus, de manera que permetin l'aprofitament de la utilitat dels residus com a recurs.

Així, es considera convenient ampliar l'objecte de regulació del cànon i fer-lo extensiu a les operacions d'incineració dels residus municipals i a la deposició controlada dels residus de la construcció.

Es creen, també, dos nous tipus de cànons específics sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals procedents dels ens locals que, al cap d'un any de l'entrada en vigor d'aquesta llei, no hagin iniciat el desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica, d'acord amb el projecte de desplegament aprovat per l'Agència de Residus de Catalunya, sempre que l'àmbit territorial al qual es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les instal·lacions corresponents de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament establertes pel Programa de gestió de residus municipals de Catalunya.

Aquests nous tipus de cànon contribueixen a disminuir el desequilibri existent entre els municipis que han desplegat la recollida selectiva de la fracció orgànica i els municipis que no ho han fet, tenint en compte que el tractament de la fracció resta d'aquests darrers causa un impacte més gran en el territori, tant des del punt de vista ambiental com econòmic, i d'altra banda implica un major dimensionament o un escurçament de la vida útil de les instal·lacions de disposició final del rebuig.

Així mateix, aquests nous tipus contribuiran a un desplegament eficaç de la recollida selectiva de la fracció orgànica i, per tant, al compliment dels objectius establerts per la política de la Unió Europea en matèria de gestió de residus municipals, que obliguen a una reducció progressiva de l'entrada de residus municipals biodegradables en dipòsit controlat.

Els cànons creats per aquesta llei s'ajusten als programes de gestió de residus, que estableixen la necessitat d'utilitzar determinades figures tributàries com a via per a la consecució dels objectius de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, tot incentivant un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització material dels residus.

Els recursos obtinguts de la recaptació dels cànons s'integraran en el Fons de gestió de residus, però amb juntes de govern diferenciades - una per als residus municipals i una altra per als residus de la construcció - , les quals duran a terme les funcions de planificació, decisió i gestió de la destinació d'aquests recursos, en el marc dels programes de gestió de residus de Catalunya corresponents.

D'altra banda, s'ha considerat que calia revisar el règim de cooperació econòmica entre la Generalitat i els ens locals, establert per la Llei 16/2003, per tal d'ajustar aquesta cooperació no solament al que estableix el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya sinó també al Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals.

Aquest pla es desenvolupa, d'una banda, per donar compliment al que estableix la Directiva 2006/12/CE, de residus, que determina que s'ha de planificar la gestió dels residus en el sentit d'incloure uns criteris de localització precisos per a les instal·lacions de gestió i, d'altra banda, per dotar de coherència la planificació de les instal·lacions de gestió dels residus i l'encaix d'aquesta planificació en la planificació urbanística.

El finançament de les instal·lacions establertes pel Pla territorial sectorial s'ha de concretar en el pla financer que s'estableixi en el marc d'un contracte programa entre l'Agència de Residus de Catalunya i el Govern.

Finalment, per garantir l'harmonització de les disposicions normatives relatives a la reglamentació del finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus s'ha considerat oportú refondre en un sol text les disposicions de la Llei 16/2003 i la nova regulació dels cànons sobre la incineració de residus municipals i sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En aquest sentit, aquesta llei inclou una disposició derogatòria de la Llei 16/2003.

Aquesta llei es dicta en el marc de les competències relatives a la gestió dels residus establertes per l'article 144 de l'Estatut d'autonomia, d'acord amb els antecedents exposats i en exercici del poder tributari, segons els articles 133.2 i 157.1.b de la Constitució i l'article 203 de l'Estatut d'autonomia.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 3
ARTICLE 1 Objecte

Aquesta llei té per objecte regular el finançament de les infraestructures de gestió de residus municipals, establir el règim jurídic del Fons de gestió de residus creat per la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, i regular els cànons que graven la disposició del rebuig dels residus municipals, la deposició de residus industrials i la deposició de residus de la construcció.

ARTICLE 2 Finançament de les infraestructures

La Generalitat assumeix el finançament de les inversions que figuren al Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, en la quantia i la forma que determini el mateix Pla, i que ha d’ésser aprovat pel Govern.

ARTICLE 3 Creació dels cànons
 1. Es creen els cànons que graven la destinació dels residus municipals a la disposició del rebuig per mitjà de dipòsit controlat i incineració, en instal·lacions tant de titularitat pública com privada situades a Catalunya.

 2. Es crea el cànon que grava la destinació dels residus industrials a dipòsit controlat, en instal·lacions tant de titularitat pública com privada situades a Catalunya.

 3. Es crea el cànon que grava la destinació dels residus de la construcció a la disposició del rebuig mitjançant dipòsit controlat, en instal·lacions tant de titularitat pública com privada situades a Catalunya.

CAPÍTOL II Fons de gestió de residus Artículos 4 a 7
ARTICLE 4 Règim jurídic aplicable
 1. El Fons de gestió de residus, creat per la Llei 6/1993, es regeix per la present llei i per les disposicions que la despleguen.

 2. El Fons de gestió de residus s'adscriu a l'Agència de Residus de Catalunya.

ARTICLE 5 Finalitat i recursos econòmics del Fons de gestió de residus
 1. El Fons de gestió de residus es destina a finançar les operacions de gestió dels residus, en el marc dels programes específics de gestió de residus i d'acord amb el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, i també les operacions de gestió de residus d'envasos que duguin a terme els ens locals, d'acord amb el que estableix la Llei de l'Estat 11/1997, del 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i el Programa general de residus de Catalunya.

 2. El Fons de gestió de residus s'integra de manera diferenciada en el pressupost de l'Agència de Residus de Catalunya.

 3. El Fons de gestió de residus es proveeix dels recursos següents:

  1. Les aportacions del pressupost de la Generalitat.

  2. Les assignacions que corresponguin a la Generalitat procedents de la imposició per les administracions públiques de gravàmens sobre residus.

  3. Els ingressos derivats dels cànons sobre la disposició del rebuig de residus.

  4. Les subvencions i els ajuts atorgats per altres ens.

  5. L'import recaptat de les sancions imposades per l'Administració de la Generalitat com a conseqüència d'infraccions de la normativa sobre residus, un cop deduïdes les despeses de gestió.

  6. Les donacions, les herències, les aportacions i els ajuts que els particulars, les empreses o les institucions destinin específicament al Fons.

  7. Els romanents procedents d'economies en la contractació, de revocacions o de renúncies en els procediments d'atorgament d'ajuts o subvencions als ens locals finançades amb el Fons, o altres ròssecs, inclosos els provinents dels sistemes que s'estableixin per a la gestió de residus municipals, ja siguin del mateix exercici o d'exercicis anteriors.

  8. Les aportacions provinents dels sistemes que s'estableixen per a la gestió dels residus d'envasos o d'altres sistemes de gestió de residus que es desenvolupin.

  9. Les aportacions específiques de l'Estat.

  10. Qualsevol altra aportació destinada a finançar operacions de gestió de residus municipals.

 4. Les actuacions referides a la gestió de residus municipals que es portin a terme amb càrrec al Fons s'han d'ajustar al Programa de gestió de residus municipals de Catalunya. Aquestes actuacions, que s'han de destinar a satisfer les necessitats dels ens locals en matèria de residus municipals, s'han de dur a terme en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb el que estableix l'article 2.

  4 bis. Les actuacions referides a la gestió dels residus industrials que es portin a terme amb càrrec al Fons s’han d’ajustar al Programa general de gestió de residus.

 5. Les actuacions referides a la gestió de residus de la construcció que es portin a terme amb càrrec al Fons s'han d'ajustar al Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya, d'acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 6 Administració del Fons de gestió de residus i creació de les juntes de govern
 1. El Fons de gestió de residus és administrat per les juntes de govern creades per aquesta llei.

 2. Es crea la Junta de Govern per als Residus Municipals, que ha d'administrar els recursos procedents dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i les actuacions derivades del Fons de gestió de residus, amb la composició següent:

  1. El president o presidenta, que és designat pel president o presidenta de l'Agència de Residus de Catalunya.

  2. Dos vocals designats per l'Agència de Residus de Catalunya.

  3. Tres vocals en representació dels ens locals, designats de la manera següent: un per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, un altre per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i un altre per la Federació de Municipis de Catalunya.

  4. El secretari o secretària, designat per l'Agència de Residus de Catalunya, amb veu i sense vot.

 3. Es crea la Junta de Govern per als Residus de la Construcció, que ha d'administrar els recursos procedents del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i les actuacions derivades del Fons de gestió de residus, amb la composició següent:

  1. El president o presidenta, que és designat pel president o presidenta de l'Agència de Residus de Catalunya.

  2. Tres vocals designats per l'Agència de Residus de Catalunya.

  3. Quatre vocals designats per la Confederació Catalana de la Construcció.

  4. El secretari o secretària, designat per l'Agència de Residus de Catalunya, amb veu i sense vot.

 4. Les juntes de govern del Fons de gestió de residus es regeixen per les disposicions d'aquesta llei i, amb caràcter supletori, per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 5. Correspon a cada junta de govern planificar, decidir i gestionar la destinació dels recursos disponibles en el marc dels programes de gestió de residus de Catalunya corresponents i d'acord amb les disposicions específiques aplicables.

 6. El quòrum de constitució de cada junta de govern és el de la majoria absoluta dels seus membres.

 7. Els acords de les juntes de govern s'adopten per majoria dels assistents. En cas d'empat, el vot de qualitat de la presidència dirimeix el resultat de les votacions.

 8. Els vocals poden delegar llur representació en el cas de no poder assistir a les reunions de les juntes de govern.

 9. Les juntes de govern han d'acordar, abans del 30 de setembre de cada any, els criteris que determinen la distribució dels recursos procedents dels cànons, amb la presentació prèvia al Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya. Per a la determinació d'aquests criteris s'han de tenir en compte els models de gestió de residus establerts pels programes de gestió de residus i pel Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals.

 10. La distribució dels fons procedents dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals s'ha d'ajustar als criteris següents:

  1. S'han de tenir en compte els fluxos de residus municipals que no es destinin a deposició controlada ni a valorització energètica, que s'han de ponderar d'acord amb els criteris que estableixi la Junta de Govern per als residus municipals.

  2. El cinquanta per cent dels fons, com a mínim, s'ha de destinar al tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, inclosos els tractaments que redueixen la quantitat o milloren la qualitat del rebuig dels residus destinats a la disposició del rebuig, en especial pel que fa a la reducció de la fracció orgànica continguda en la fracció resta, i al finançament de les infraestructures previstes en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals; la resta dels recursos s'ha de destinar a la recollida selectiva en origen de la matèria orgànica, a la recollida selectiva i el reciclatge d'altres fraccions de residus, a altres formes de valorització material i a la promoció de campanyes de sensibilització, divulgació i educació ambiental, i s'ha de garantir que, en tot cas, el 2% dels fons es destinin a accions d'infraestructura verda i de millora ambiental territorial. Els recursos destinats a accions d'infraestructura verda i de millora ambiental territorial s'han de traspassar trimestralment, una vegada tancat el termini de recaptació, a la direcció general competent en polítiques ambientals, que és l'encarregada de fer-ne la gestió i la distribució de manera concertada amb les administracions locals d'àmbit municipal o metropolità el territori de les quals resulti directament o indirectament afectat per la implantació o el funcionament de les infraestructures de gestió de residus.

 11. La distribució dels fons procedents del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció s'ha de destinar a les actuacions de prevenció i les operacions de valorització i optimització de la gestió dels residus de la construcció, i també a la promoció i a la recerca d'aplicacions dels materials recuperats, d'acord amb les directrius aprovades per la Junta de Govern dels Residus de la Construcció, i s'ha de garantir que, en tot cas, el 2% dels fons es destinin a accions d'infraestructura verda i de millora ambiental territorial i que les accions per a afavorir la prevenció i la valorització tinguin, per aquest ordre, caràcter prioritari. Els recursos destinats a accions d'infraestructura verda i de millora ambiental territorial s'han de traspassar trimestralment, una vegada tancat el termini de recaptació, a la direcció general competent en polítiques ambientals, que és l'encarregada de fer-ne la gestió i la distribució de manera concertada amb les administracions locals d'àmbit municipal o metropolità el territori de les quals resulti directament o indirectament afectat per la implantació o el funcionament de les infraestructures de gestió de residus.

  11 bis. La distribució dels fons procedents dels cànons sobre la deposició del rebuig dels residus industrials s'ha de destinar a les actuacions d'estudis de prevenció i tecnologies noves per al tractament de residus (màxim 10%), a les actuacions d'execució subsidiària de gestió de residus abandonats fetes per l'Agència de Residus de Catalunya i a altres activitats relacionades amb els residus industrials (màxim 40%); la resta s'ha de destinar a actuacions de prevenció, i s'ha de garantir que en tot cas el 2% dels fons es destinin a accions d'infraestructura verda i de millora ambiental territorial, amb el benentès que les quantitats no utilitzades en un exercici o recuperades posteriorment s'acumulen en els exercicis següents. Els recursos destinats a accions d'infraestructura verda i de millora ambiental territorial s'han de traspassar trimestralment, una vegada tancat el termini de recaptació, a la direcció general competent en polítiques ambientals, que és l'encarregada de fer-ne la gestió i la distribució de manera concertada amb les administracions locals d'àmbit municipal o metropolità el territori de les quals resulti directament o indirectament afectat per la implantació o el funcionament de les infraestructures de gestió de residus.

 12. La distribució dels fons procedents dels recursos a què fa referència l'article 5.3 que no consisteixen en els recursos obtinguts de la recaptació dels cànons ha d'ésser decidida pel Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya.

ARTICLE 7 Beneficiaris del Fons de gestió de residus
 1. En l'àmbit dels residus municipals, són beneficiaris del Fons de gestió de residus els ens locals municipals i supramunicipals, les altres entitats competents i els consorcis constituïts per a la prestació de serveis i per a dur a terme inversions destinades a la gestió de residus municipals.

 2. Pel que fa a altres categories de residus, són beneficiaris del Fons de gestió de residus les persones físiques o jurídiques que porten a terme les accions de prevenció i les operacions de valorització material dels residus en el marc dels programes de gestió de residus corresponents.

CAPÍTOL III Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus Artículos 8 a 27
SECCIÓ I Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals Artículos 8 a 16
ARTICLE 8 Àmbit d'aplicació i finalitat
 1. Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals s'apliquen als residus que tenen la consideració de municipals d'acord amb la legislació vigent i que es destinen a deposició controlada o a incineració.

 2. Els cànons sobre la deposició controlada i la incineració dels residus municipals són instruments econòmics que contribueixen al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.

ARTICLE 9 Naturalesa i afectació

Els cànons sobre la deposició controlada i la incineració dels residus municipals són impostos ecològics que resten afectats al Fons de gestió de residus.

ARTICLE 10 Destinació

L'import dels cànons sobre la deposició controlada i la incineració dels residus municipals s'ha de destinar a optimitzar la gestió dels residus municipals, d'acord amb els criteris que estableix l'article 6.10.

ARTICLE 11 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable del cànon sobre la deposició controlada dels residus municipals la destinació d'aquests residus a les instal·lacions de deposició controlada dels residus, tant de titularitat pública com privada.

 2. Constitueix el fet imposable del cànon sobre la incineració dels residus municipals la incineració d'aquests residus en instal·lacions d'incineració, tant de titularitat pública com privada.

ARTICLE 12 Subjectes passius
 1. Són subjectes passius en concepte de contribuents els ens locals titulars del servei de gestió de residus municipals i, si s'escau, els que en tenen la competència delegada, d'acord amb la legislació de règim local, amb independència de la modalitat de gestió del servei.

 2. Són subjectes passius en concepte de contribuents els productors de residus municipals que no són objecte del servei municipal de recollida.

 3. Són subjectes passius substituts dels contribuents a què fan referència els apartats 1 i 2, i estan obligats a complir les obligacions materials i formals establertes per aquesta llei, les persones titulars de les instal·lacions de disposició del rebuig dels residus municipals.

ARTICLE 13 Meritació
 1. El cànon sobre la deposició controlada dels residus municipals es merita en el moment en què el posseïdor o posseïdora dels residus els lliura al dipòsit controlat i qui té la titularitat de la instal·lació els accepta.

 2. El cànon sobre la incineració dels residus municipals es merita en el moment en què qui té la titularitat de la instal·lació accepta els residus del posseïdor o posseïdora i els destina a la incineració.

ARTICLE 14 Base imposable
 1. La base imposable és constituïda per la quantitat de residus expressada en tones que es destinen a deposició controlada o a incineració.

 2. La base imposable es determina pel règim d'estimació directa, amb caràcter preferent, mitjançant l'aplicació de sistemes de pes homologats, i subsidiàriament, només en el cas que no es pugui aplicar aquest sistema, per la via d'estimació indirecta.

 3. Per a determinar la base imposable per la via d'estimació indirecta, l'Administració pot tenir en compte qualsevol dada, circumstància o antecedent del subjecte passiu indicatiu del tonatge de residus destinats a la deposició controlada o a la incineració.

ARTICLE 15 Tipus de gravamen
 1. Es fixa el tipus de gravamen de 71,60 euros per tona de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit controlat.

 2. Es fixa el tipus de gravamen de 35,80 euros per tona de rebuig de residus municipals que s'incinera.

ARTICLE 16 Quota íntegra

La quota tributària és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen aplicable en cada cas, d'acord amb l'article 15.

SECCIÓ I BIS Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials Artículo 16.bis
ARTICLE 16 BIS Àmbit d’aplicació i finalitat
 1. El cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials s’aplica als residus que, d’acord amb la legislació específica vigent, tenen aquesta consideració i es destinen a dipòsits controlats.

 2. El cànon sobre la deposició controlada de residus industrials és un instrument econòmic que contribueix al finançament de les actuacions establertes per l’article 6.11 bis.

 3. No es consideren subjectes a aquest cànon els residus industrials assimilables a municipals ni els residus industrials perillosos.

ARTICLE 16 TER Naturalesa i afectació

El cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials és un impost ecològic que resta afectat al Fons de gestió de residus.

ARTICLE 16 QUATER Destinació

L’import del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials s’ha de destinar a optimitzar la gestió d’aquests residus, d’acord amb les actuacions que estableix l’article 6.11 bis.

ARTICLE 16 QUINQUIES Fet imposable

Constitueix el fet imposable del cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials la destinació d’aquests residus a la deposició controlada, en instal·lacions tant de titularitat pública com privada.

ARTICLE 16 SEXIES Subjectes passius
 1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que són considerades, d’acord amb la normativa vigent, productores dels residus industrials.

 2. Són subjectes passius substituts dels contribuents a què fa referència l’apartat 1, i estan obligats a complir les obligacions materials i formals establertes per aquesta llei, les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions de dipòsit controlat, tant públiques com privades.

ARTICLE 16 SEPTIES Acreditament

El cànon sobre la deposició controlada de residus industrials s’acredita en el moment en què el posseïdor o posseïdora dels residus industrials els lliura al dipòsit controlat i qui té la titularitat del dipòsit els accepta.

ARTICLE 16 OCTIES Base imposable
 1. La base imposable està constituïda per la quantitat de residus industrials expressada en tones que es destina a la deposició.

 2. La base imposable es determina pel règim d’estimació directa, amb caràcter preferent, mitjançant l’aplicació de sistemes de pes o volum homologats, i subsidiàriament, només en el cas que no es pugui aplicar aquest sistema, per la via d’estimació indirecta.

 3. Per determinar la base imposable per la via d’estimació indirecta, l’Administració pot tenir en compte qualsevol dada, circumstància o antecedent del subjecte passiu indicatiu del tonatge de residus industrials destinats a deposició.

ARTICLE 16 NOVIES Tipus de gravamen

Es fixa el tipus de gravamen general en la quantitat de 15,80 euros per tona de residus industrials destinats a deposició controlada.

ARTICLE 16 DECIES Quota íntegra
 1. La quota tributària és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen aplicable, d'acord amb l'article 16 novies.

 2. Es preveu una bonificació del 40% de la quota pels residus generats al municipi de Flix, per als subjectes passius que disposin de projectes de transformació sectorial o de reindustrialització del municipi de Flix aprovats pel departament competent en matèria d'indústria, sempre que considerin el manteniment o la nova implantació d'activitat industrial, així com el manteniment o la creació d'ocupació, en els termes establerts per l'Acord del Consell de Ministres de l'1 de desembre de 2017, pel qual es considera d'interès general el projecte de reindustrialització en el municipi de Flix.

ARTICLE 16 UNDECIES Exempcions

Resten exempts del cànon sobre la disposició de residus, l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i les corporacions locals, i també llurs organismes i els que en depenen, quan portin a terme el fet imposable del cànon amb motiu d'actuacions de remediació, recuperació i descontaminació d'espais degradats i sòls contaminats, declarades d'interès general per llei i que comportin actuacions subsidiàries per part de l'Administració, sia de manera directa o indirecta.

SECCIÓ II Cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció Artículos 17 a 25
ARTICLE 17 Àmbit d'aplicació i finalitat
 1. El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció s'aplica als residus que, d'acord amb la legislació específica vigent, tenen aquesta consideració i són destinats a dipòsits controlats.

 2. El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció és un instrument econòmic que contribueix al finançament de les actuacions establertes per l'article 6.11.

 3. No es consideren residus destinats a la deposició controlada les terres o els materials procedents de l'excavació que hagin d'ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra autoritzada.

 4. (Derogat)

ARTICLE 18 Naturalesa i afectació

El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció és un impost ecològic que resta afectat al Fons de gestió de residus.

ARTICLE 19 Destinació

L'import del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció s'ha de destinar a optimitzar la gestió d'aquests residus, d'acord amb les actuacions que estableix l'article 6.11.

ARTICLE 20 Fet imposable

Constitueix el fet imposable del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció la destinació d'aquests residus a la deposició controlada, en instal·lacions tant de titularitat pública com privada.

ARTICLE 21 Subjectes passius
 1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que són considerades, d'acord amb la normativa sectorial vigent, productores dels residus de la construcció.

 2. Són subjectes passius substituts dels contribuents a què fa referència l'apartat 1, i estan obligats a complir les obligacions materials i formals establertes per aquesta llei les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions de dipòsit controlat, tant públiques com privades.

ARTICLE 22 Meritació

El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció es merita en el moment en què el posseïdor o posseïdora dels residus de la construcció els lliura al dipòsit controlat i qui té la titularitat del dipòsit els accepta.

ARTICLE 23 Base imposable
 1. La base imposable és constituïda per la quantitat de residus de la construcció expressada en tones que es destinen a la deposició.

 2. La base imposable es determina pel règim d'estimació directa, amb caràcter preferent, mitjançant l'aplicació de sistemes de pes o volum homologats, i subsidiàriament, només en el cas que no es pugui aplicar aquest sistema, per la via d'estimació indirecta.

 3. Per a determinar la base imposable per la via d'estimació indirecta, l'Administració pot tenir en compte qualsevol dada, circumstància o antecedent del subjecte passiu indicatiu del tonatge de residus de la construcció destinats a la deposició.

ARTICLE 24 Tipus de gravamen

Es fixa el tipus de gravamen general en la quantitat de tres euros per tona de residus de la construcció destinats a la deposició controlada.

ARTICLE 25 Quota íntegra

La quota tributària és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen aplicable, d'acord amb l'article 24.

SECCIÓ III Gestió dels cànons Artículos 26 y 27
ARTICLE 26 Gestió
 1. El període de liquidació dels cànons ha de coincidir amb el trimestre natural.

 2. Els subjectes passius han de presentar una autoliquidació durant els vint primers dies naturals del mes següent al període de liquidació trimestral corresponent, en el lloc i de la manera que aprovi l'Agència de Residus de Catalunya.

 3. El deute tributari s'ha de determinar a partir de les dades contingudes en el llibre registre d'entrades de residus o a partir del tonatge facturat trimestralment.

 4. La manca de presentació de l'autoliquidació determina que l'Administració d'ofici giri la liquidació provisional que pertoqui, d'acord amb el que estableix la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària.

 5. La gestió, la comprovació, la inspecció i la revisió dels actes derivats de l'aplicació dels cànons, llevat de la reclamació economicoadministrativa, corresponen a l'Agència de Residus de Catalunya.

ARTICLE 27 Infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions aplicable a la gestió dels cànons sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals, sobre la deposició controlada dels residus industrials i sobre la deposició controlada dels residus de la construcció és el vigent per a la resta de tributs de la Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Normativa general aplicable

En tot allò que no regula aquesta llei és aplicable la normativa general relativa als tributs de la Generalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Increment dels tipus de gravamen
 1. Els tipus de gravamen regulats per aquesta llei poden ésser incrementats anualment per mitjà de la llei de pressupostos.

 2. Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada i incineració de residus municipals regulat per l'article 15 s'assoleix gradualment, en el termini de quatre anys, d'acord amb la taula següent:

Any d'aplicació Tipus de gravamen per deposició Tipus de gravamen per incineració

2020 47,10 euros/tona 23,60 euros/tona

2021 53,10 euros/tona 26,50 euros/tona

2022 59,10 euros/tona 29,60 euros/tona

2023 65,30 euros/tona 32,70 euros/tona

2024 71,60 euros/tona 35,80 euros/tona

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Cànon sobre la deposició controlada de residus industrials

El tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials regulat per l’article 16 novies s’assoleix gradualment, en el termini de quatre anys, d’acord amb la taula següent:

Any d’aplicació
Tipus de gravamen

No obstant això, les indústries o els sectors industrials que presentin un acord voluntari amb la Generalitat per a impulsar la valorització de llurs residus durant l’exercici del 2014 resten exempts del cànon des de la data de signatura fins a la data de finiment de l’acord.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Devolució del cànon sobre la disposició de residus

Les persones que es trobin en el supòsit de l'article 16 undecies i que hagin satisfet el cànon sobre la disposició de residus abans de l'entrada en vigor de la present disposició addicional tenen dret a la devolució de les quantitats satisfetes, en els termes següents:

 1. La devolució s'efectua a instància de part i sempre que s'acrediti fefaentment que s'ha satisfet el cànon.

 2. La sol·licitud es pot presentar en el termini d'un mes a comptar de l'entrada en vigor de la present disposició addicional.

 3. El termini per retornar els imports pagats per aquest concepte és de dos mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud.

 4. El dret a la devolució només produeix interès un cop transcorregut el termini establert per la lletra c .

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Exigibilitat dels gravàmens establerts pels articles 15.3 i 24

Els tipus de gravamen establerts pels articles 15.3 i 24 són exigibles el primer trimestre natural de l'any de l'exercici pressupostari posterior a la data d'entrada en vigor d'aquesta llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Exigibilitat dels gravàmens establerts pels articles 15.2 i 15.4

Els tipus de gravamen establerts pels articles 15.2 i 15.4 són exigibles el primer trimestre natural de l'any de l'exercici pressupostari posterior al de l'any en què es compleixin les condicions d'aplicació establertes pels dits articles.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Règim transitori per al cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

El tipus de gravamen establert per l'article 24 es fixa en la quantitat d'un euro i mig per tona de residus de la construcció destinats a la deposició controlada fins al 31 de desembre de 2017.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resta derogada la Llei 16/2003, del 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza el Govern i el conseller del departament competent en matèria de medi ambient per a desplegar i executar les disposicions d'aquesta llei.