Galícia

AutorXosé González Martínez
CargoXefe do Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Redondela
Páginas147-154

Page 147

Conselleria da Presidència e Administración Pública

Orde do 1 de mano de 1993 pola que se convoca» os cursos bàsicos e medio de linguaxe administrativa galega para o cadro de persoal das corporacions locais (DOG núm, 89).

Page 148

O preàmbulo desta orde xustificase co cumprimento do que dispón o artigo 5.1 do Estatuto de autonomia de Galícia ó afirmar que a lingua pròpia de Galícia é o galego. Aseveracións que o artigo 4.1. da Lei de Normalización Lingüística matiza ó establecer que «é lingua oficial das institucions da Comunidade Autònoma, da sua Admínistración, da Admi-nistración local e das entidades públicas dependentes da Comunidade Autònoma».

Asemade, a Lei 5/1988, do 21 de xufio, do uso do galego como lingua oficial de Galicia polas entidades locais, no seu artigo 1.° dispón: «As convocatorias de sesións, ordes do dia, votos particulares, propostas de acordo, dictames das comisións infortnativas e actas das entidades locais de Galicia, redactaranse en lingua galega».

En virtude de todas estàs disposicions legais convócanse dez cursos de nivel medio para o cadro de persoal dos concellos e deputacións, e outros dez màis de nivel bàsico para o cadro de persoal dos concellos e deputacións, tamén, Os cursos teràn unha duración de 75 horas, nas que se inclúen: fase teòrica, fase practica, seminarios e todo tipo de actividades.

Orde do 2 de marxo de 1993 pola que se regula a conçesión de axudas ós concellos para a normalización lingüística dos rótulos existentes nas casas dos concellos, xulgados de paz e instalacións das policias (DOG núm. 93).

Esta Conselleria considera conveniente arbitra-las medidas e procede-mentos económico-administrativos necesarios que fagan posible a conçesión de subvencions a aquelas corporacions locais de Galicia que contri-búan à normalización lingüística. Teràn preferència para obter estàs subvencions aquelas corporacions que solicitaran a dita subvenrión no ano 1992 e non Ile fose concedida. A porcentaxe màxima que poderà alcanza-la axuda econòmica é do 75 % do total do presuposto presentado.

Orde do 4 de marzo de 1993 pola que se regula a conçesión de subvencions as corporacions locais de Galicia para a normalización da lingua galega (DOG núm. 108).

Dentro dos obxectivos de normalización lingüística na Administración local comprendidos na Lei 5/1988, estan os mencionados no seu artigo 1.°: «As convocatorias de sesións, ordes do dia, votos particulares, propostas de acordo, dictames das comisións informativas e actas das entidades locais de Galicia, redactaranse en lingua galega»; no seu artigo 2.°.1: «Correspóndelle à Xunta de Galicia o impulso do proceso de incorpora-ción da lingua galega na Administración local, moi especialmente a través de programas de formación de funcionarios en lingua galega; e no punto

Page 149

2.2.: «Sen prexuízo do anterior, a Xunta de Galícia adoptarà as medidas oportunas para que nos concursos de acceso de funcionarios à Administra-ción local se garanta o conecemento da lingua galega».

Considera a Conselleria, admitindo o feito de que os diversos concel-los galegos nunca poderàn considerar normalizados mentres non dispofían de funcionarios propios que permitan o cumprimento e desenvolvemento da Lei 5/1988, a Dirección Xeral de Xustiza e Relacions coas Corporacions Locais considera como obxectivo prioritario continuar formando fun-cionarios municipais. E ademais, conceder subvencions ós conceílos para o mantemento dos servicios municipais de Normalización Lingüística xa existentes e para a creación de novos servicios municipais de Normalización Lingüística, así como a compra de material bibliògrafico, didàctico e/ou de apoio para o Servicio de Normalización Lingüística e campafias organizadas polas corporacions locais para a normalización, promoción e uso da lingua galega nos diferentes àmbitos da vida pública.

Os Servicios Municipais de Normalización Lingüística deben cumpri-la seguinte misión:

 1. Velar porque sexa aplicada a Lei de normalización lingüística de Galícia no àmbito de actuación do concello correspondente, así como a Lei de uso do galego como lingua oficial de Galícia polas entidades locais. As accions màis salientables seran: confección en galego de actas, edictos, convocatorias de sesións, ordes do dia, dictàmes das comisións informati-vas, mocions, etc. e disponer de tódolos impresos oficiais en lingua galega.

 2. Ofrecerlle ó publico asesoramento lingüístico para a correción de textos galegos e para a súa traducción, se fose posible. Deben estimular ós comerciantes, asociacións e outros colectivos para que fagan os seus escritos en galego.

 3. Impulsa-la normalización do galego en diferentes ambitos da vida pública.

Orde do 12 de maia de 1993 pola que se regula a concesión de subvencions as corporacions locais encaminadas d dotación de equipos para o desen-volvemento dos medios de comunicación municipais (DOG núm. 96).

Esta Orde, da Conselleria da Presidència, però con cargo ós presupos-tos da súa Secretaria Xeral de Comunicación, ten como finalidade darlle as corporacions locais cobertura radiofònica de caràcter local que facilite ós cidadans uns medios de comunicación que amplien o marco da plurali-dade informativa.

Page 150

O artigo 4.° ós especifica-los criterios que se teran en conta para ou-torga-las subvencions convocadas, estima como fundamental «o fomento dos valores e da identidade cultural e social de Galicia e, en especial, o emprego do galego na programación».

Orde do 19 de mato de 1993 pola que se anuncia a concesïón de axudas económicas a empresos xornalísticas e de radiodifusió» (DOG núm. 106).

Dàse cumprimento ó disposto no Decreto 417/1990, do 31 de xullo (DOG núm. 157, do 10-8-1990), polo que se regulan as axudas para em-presas xornalísticas e de radiodifusión.

O artigo 4.° esixelle as empresas xornalísticas, para ter dereito à sub-vención, que na Memòria se consigne o número de traballos ou artigos escritos en lingua galega dur ante o mesmo período e porcentaxe de publicacions, informacions ou emisións encaminadas à normaUzación da lingua galega e difusión da identidade e cultura de Galicia.

Idéntico criterio rexe para as empresas de radiodifusión que teran que especificar que parte da programación se realiza en lingua galega.

En todo caso, a valoración das solicitudes presentadas basearase nos seguintes criterios: a) Uso da lingua galega, e d) Porcentaxe de publicacions, informacions ou emisións encaminadas a normalización da lingua galega e difusión da identidade e cultura de Galicia.

Conselleria de Educación e Ordenación Universitària

Decreto 25/1993, do 11 de febreiro, polo que se crea o Centro de Investigacions Lingüísticas e Literarias Ramon Pineiro e se regula o seu funciona-mento (DOC núm, 34).

No Preàmbulo do Decreto dise que «Galicia necesita cada vez màis poner a disposí ción estudiós de fundamentación e investigacions filolóxi-cas, literarias e antropolóxicas que poidan servir de ínformación e forma-ción do pobo en xeral e do seu persoal especialista ou interesado. Os obxec-tivos principals destas actividade són:

- O estudio filolóxico e a conservación das fontes lingüísticas, literarias e antropolóxicas que, unha vez dixitalizadas e desenados os progra-mas informaticos, permitiran unha investigación profunda da nosa historia lingüística e literària.

- A difusión dos traballos lingüísticos por medio dun servicio de in-

Page 151

formación ó publico e de publicacions das fontes en soporte informàtico ou audiovisual, edicions críticas, libros, folletos, etc».

Son moitas as funcions do Centro de Investigacions Lingüísticas e Li-terarias Ramon Piñeiro:

 1. Ofertar actividades de formación lingüística, literària, històrica e an-tropolóxica de Galicia.

 2. Desenvolver programas e proxectos de investigación lingüísticos, lite-rarios, históricos e antropolóxicos.

 3. Difundi-los fondos documentais existentes ou referidos a nosa Comu-nidade Autònoma.

 4. Conservar e estudia-las fontes galegas documentais, lingüísticas, lite-rarias e antropolóxicas.

 5. Preparar e publicar materiais de divulgación, correspondente ós programas, proxectos e actividades mencionadas.

 6. Prestar Servicio e referència para antropólogos e teóricos da lingua, a literatura, a historia e a antropoloxía galegas.

 7. Documentar, informatizar e dar soporte bibliografico as investigacions lingüísticas, literarias, històric as e antropolóxicas.

 8. Servir de lugar de conexión e relación para os estudiós que se fagan en Galicia e noutras comunidades.

 9. Colaborar con centros e institucions académicas nos seus traballos.

 10. Propofier à Conselleria de Educación e Ordenación Universitària a celebración de convenios e concertos con institucions públicas e privadas.

 11. Calquera outra iniciativa e acción tendentes à consecución dos obxectivos que se lle atribúen.

O artigo 4 do Decreto establece a composición da Comisión Rectora, que tera as seguintes funcions:

1) Supervisa-lo Centro de Investigacions Lingüísticas e Literarias Ramon Piñeiro nos seus temas específicos.

2) Emitir informes sobre o regulamento de réxime interno e, se é o caso, sobre as propostas de proxectos e de programas de investigación, formación e divulgación.

3) Estudia-lo plan xeral anual de actividades do centro.

4) Conece-la memòria anual de actividades elaborada polo coordinador científico do centro.

Page 152

E, para rematar, o artigo sinala cales seran as fontes de financiación deste Centro, que se farà con cargo ós presupostos do servicio 0.5 (Direc-ción Xeral de Política Lingüística) da Conselleria de Educación e Ordena-ción Universitària.

Orde do 11 de xaneiro de 1993 pola que se regula a concesión de subven-ciósn a entidades e empresas privadas para accions de promoción da lingua galega (DOG núm. 41).

Partese do suposto evidenciado de que as empresas privadas, pola súa incidència e implantación territorial e social, constitúen un posible instrumento normalizador. E neste sentido a Conselleria de Educación e Orde-nación Universitària entende que as empresas privadas tenen un papel que desenvolver no impulso do proceso normalizador. Para tal fin destina a Conselleria «unha cantidade total màxima de cento cincuenta milions de pesetas».

As subvencions concederanse para os seguintes sectores de actividade, por orde de prioridade:

a.1. Asesoramento lingüístico da empresa.

a.2. Formación do persoal da empresa.

a.3. Promoción do uso do galego entre os membros da empresa.

Asemade, subvencionase a rotulación interna e externa de caràcter per-manente das empresas ou asociacións e a utilización da lingua galega na documentación e servicios ó publico das empresas ou asociacións.

Orde do 13 de xaneiro de 1993 pola que se regula a concesión de subvencions a xomais e revistas galegas para a edición de suplementos de ensino e promoción da lingua galega (DOG núm. 47).

Establecense os procedementos de cooperación con estes medios de comunicación, de tal forma que aqueles xornais ou revistas galegos de empresas editoriais, non institucionais, que empreguen o galego nos seus suplementos de ensino poidan acceder as subvencions reguladas pola presen-te convocatòria.

Orde do 19 de xaneiro de 1993 pola que se regula a concesión de subvencions a entidades e institucions sen fin de lucro para a realización de cursos e doutras actividades formativas de lingua galega (DOG núm. 40).

A estàs subvenciónn poderàn acceder as entidades e institucions sen fin de lucro, legalmente constituídas, que, aténdose as condicions da pre-

Page 153

sente orde, organicen e realicen de forma absolutamente gratuíta cursos e outras actividades formativas de lingua galega.

Para evitar conflictos orixinados noutras convocatorias por mor da ac-titude dalgúns profesores que impartían as súas clases nunha norma distinta da oficial, a Orde no seu artigo, 7, establece que «estes cursos e actividades formativas realizaranse en galego, segundo o establecido na lexislación víxente (Decreto 173/1982, do 17 de novembro).

Orde do 20 de xaneiro de 1993 pola que regula a concesión de subvencions a asociacións e institucions sen fins de lucro para a realización de actividades de promoción da lingua galega (DOG núm. 40).

A Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística da Xunta de Galicia, e co animo de que as asociacións e institucions sens fins de lucro legalmente constituídas en Galicia, ou fóra deia, poidan realizar ac-tividade, desenvolver proxectos e organizar actuacions, como congresos e simposios, que promocionen e difundan a nosa lingua, convoca subvencions para esta finalidade.

Orde do 28 de xaneiro de 1993 pola que se convocan cursos deformación en lingua galega, niveis de iniciación e perfeccionamento, para diversos colec-tivos da provincià de Pontevedra.

O abeiro do disposto na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, sobre a normalización da lingua galega nos distintos sectores da sociedade galega, convócanse cursos de formación en distintos centros públicos e entidades privadas de Galicia.

Orde do 10 de febreiro de 1993 pola que se convocan cursos deformación en lingua galega, niveis de iniciación e perfeccionamento, para diversos colec-tivos de provincià da Coruna (DOG núm. 40).

A Orde desenvolve a Lei 3/1983, do 15 de xurio, de normalización lingüística, sobre a normalización da lingua galega nos distintos sectores da sociedade galega. Os cursos de lingua que se programan tenen destina-tarios ben distintos: empresas, amas de casa, asociacións culturais, hospi-tais, xulgados, etc. Os cursos teràn unha duración de 60 horas teóricas e de 15 pràcticas.

Orde do 18 de mato de 1993 pola que se convocan cursos de formación en lingua e cultura galegas para emigrantes de orixe galega e persoas interesa-das no feito social de Galicia.

Desenvolve esta Orde a Lei 4/1983, do 15 de xuño, de reconecemento

Page 154

da galeguidade, que dispón no artigo 7.°, apartado 2.°, que se lles facilitarà as comunidades galegas a organización de cursos de lingua e culturas galegas.

Autorízase a celebració n de cursos de formación en lingua e cultura galegas, niveis de iniciación e de perfeccionamento, para os centros e gru-pos culturais radicados no territorio do Estado, do continente europeo e do americano.

Non se fai mención en ningún articulado desta Orde a contía orza-mentaria destinada a esta finalidade.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR