Galícia

AutorEscola d'Administració Pública de Catalunya
Páginas171-172

Page 171

En relació amb la Llei de Normalització Lingüística cal fer esment de l'Ordre, d'l de desembre de 1983 (D.O.Ga., núm. 196, de 24 de desembre), per la qual es regula la concessió d'ajuts econòmics a empreses editorials en Llengua Gallega, i el Decret 43/1984, de 23 de març (D.O.Ga., núm. 64, de 31 de març de 1984), pel qual es regulen les funcions i la composició de la Comissió de Toponímia, que és «el órgano de estudio, asesoramiento y consulta de la Xunta de Galicia para la determinación de los nombres oficiales de la toponímia gallega (...)» (art. 1).

En relació amb l'ensenyament tenim: l'Ordre, de 10 de novembre de 1983 (D.O.Ga., núm. 171 de 18 de novembre de 1983), per la qual es convoquen Programes de desenvolupament de la investigació i innovació educatives, que preveu que els projectes d'investigació podran versar, entre altres aspectes, sobre «Tratamiento de l'as lenguas gallega y castellana, para alcanzar el dominio de ambas»; l'Ordre, de 14 d'octubre de 1983 (D.O.Ga., núm. 185 de 9 de desembre de 1983), per la qual s'estableixen els horaris de les diferents àrees a l'Educació General Bàsica (4 hores de gallec i 4 hores de castellà a la setmana per a cada curs); i, el Decret 176/1983, de 25 d'octubre (D.O.Ga., núm. 161, de 4 de novembre de 1983), pel qual es creen els premis escolars «Xunta de Galícia».

També en l'àmbit de l'ensenyament hem de fer esment de l'Ordre, de 15 de març de 1984 (D.O.Ga., núm. 56, de 21 de març de 1984), per la qual es convoquen proves selectives per a la provisió de 645 places de Professors d'EGB en expectativa d'ingrés, a la Comunitat Autònoma de Galícia. Aquesta Ordre preveu una prova de caràcter específic de coneixement de la llengua gallega, la qual no és eliminatòria. Aquells qui no la superin «quedan obligados a participar, en la forma en que se determine por la Dirección General de Educación Bàsica, en los cursos de aprendizaje del Gallego que a tal fin se convoquen», a la vegada que els és reconegut un «derecho preferente de inscripción en los mismos y habràn de superar las pruebas que se establezcan en la convocatòria específica». Per a altres nivells d'ensenyament tenim l'Ordre, de 15 de març de 1984 (D.O.Ga., núm. 58, de 23 de març), per la qual es convoquen proves per a la provisió de 25 places de Catedràtics Numeraris de Batxillerat a Galícia, en règim de concurs-oposició -vegeu les Bases 1.9, 8, í 11.5-, o l'Ordre de la mateixa data (D.O.Ga., núm. 58) per la qual es convoquen proves per a la provisió de 260 places de Professors Agregats de Batxillerat a Galícia, en règim de concurs-oposició -vegeu les Bases 2.2, 8.3, i 10.5. Per cloure la normativa referent a l'ensenyament convé retenir, també, l'Ordre, de 6 de desembre de 1983 (D.O.Ga., núm. 189, de 15 de desembre de 1983), per la qual es convoquen els concursos de trasllats general, restringit i preescolar en el cos de Professors d'Educació General Bàsica a la Comunitat Autònoma de Galícia, en disposar a l'apartat II.5 que «Los Profesores que, procedentes de otras Comunidades Autónomas, soliciten y obtengan plaza en Galicia quedan comprometidos a realizar los cursos de Lengua Gallega que esta Conselleria convoque», i les Ordres, de 7 de desembre de 1983 per

Page 172

les quals es convoquen sengles concursos de trasllats d'Agregats i de Catedràtics d'Instituts de Batxillerat (D.O.Ga., núm. 189), en establir que aquells concursants que obtinguin destí a places d'Instituts de Batxillerat de Galícia «estaran obligados a adquirir el nivel de conocimientos que les posibilite la comprensiòn oral y escrita de la Lengua Gallega».

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR