El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament

AutorAntoni Bayona Rocamora
CargoProfessor titular de dret administratiu a la Universitat Pompeu Fabra i lletrat major del Parlament de Catalunya
Páginas2-24
EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA: EL PAPER DEL PARLAMENT
Antoni Bayona Rocamora*
Resum
Aquest article analitza l’activitat del Parlament relacionada amb el futur polític de Catalunya. L’anàlisi parteix de la
resolució parlamentària de 2013 que declarava la sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya i arriba ns a les
darreres resolucions sobre el procés d’independència adoptades durant la legislatura actual per la majoria parlamentària
sortida de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015. Totes aquestes decisions parlamentàries han obert un important
debat jurídic sobre principis constitucionals bàsics, en particular, el de democràcia i el de legalitat, debat que gira al
voltant dels punts següents: com defensar i promoure un projecte polític que no s’ajusta a l’ordre constitucional establert?
Pot el Tribunal Constitucional scalitzar actes no normatius de naturalesa estrictament parlamentària? Quins són els
efectes de desobeir el deure de complir les resolucions del Tribunal Constitucional? L’article estudia totes aquestes
qüestions des de la perspectiva jurídica, sense ometre, però, consideracions d’índole sociopolítica indispensables per
contextualitzar-les adequadament.
Paraules clau: Parlament; dret a decidir; referèndum; democràcia; legalitat; Tribunal Constitucional; procès sobiranista.
THE POLITICAL FUTURE OF CATALONIA: THE ROLE OF PARLIAMENT
Abstract
This article analyses the activity of the Catalan Parliament which has to do with Catalonia’s political future. The
analysis begins with the parliamentary resolution of 2013 that declared the sovereignty and right to decide of the
people of Catalonia and goes as far as the latest resolutions on the independence process adopted during the current
legislature by the majority that came out of the elections held on 27 September 2015. All these decision have opened
up a legal debate on basic constitutional principles, in particular those of democracy and legality. The debate revolves
around the following points: how to defend and promote a political project that does not t in with the established
constitutional order? Can the Constitutional Court intervene in non-legal acts of a strictly parliamentary nature? What
are the effects of disobeying the duty to comply with the Constitutional Court’s decisions? The article studies all these
questions from a legal perspective but without neglecting socio-political considerations that are essential for putting
them in the proper context.
Keywords: Parliament of Catalonia; right to decide; referendum; democracy; legality; Spanish Constitutional Court;
Catalan sovereignty process.
* Antoni Bayona Rocamora, professor titular de dret administratiu a la Universitat Pompeu Fabra i lletrat major del Parlament
de Catalunya. Especialitzat en dret públic autonòmic, dret local, dret audiovisual, transparència i accés a la informació pública.
Departament de Dret, edici Roger de Llúria (Campus de la Ciutadella), c. Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona, antoni.
bayona@upf.edu
Article rebut el 08.05.2017. Avaluació cega: 17.05.2017 i 17.05.2017. Data d’acceptació de la versió nal: 24.05.2017.
Citació recomanada: Bayona RocamoRa, Antoni. «El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament». Revista Catalana de Dret
Públic, núm. 54 (juny 2017), p. 1-23, DOI: 10.2436/rcdp.i54.2017.2979.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 2
Sumari
1 Introducció
2 El Parlament i el dret d’autodeterminació: els antecedents
3 La Resolució 5/X i l’inici de la conictivitat constitucional
4 La voluntat d’exercir el dret a decidir d’acord amb el marc constitucional i estatutari
5 El dret a decidir no empara la convocatòria d’una consulta als ciutadans de Catalunya sobre el seu futur
polític col·lectiu: la jurisprudència constitucional en matèria de referèndums i consultes populars
6 La convocatòria d’eleccions del 27 de setembre de 2015 i l’orientació del procés d’independència per la
via unilateral
7 La Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, de 9 de novembre de 2015, sobre l’inici del procés polític
a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015
8 El posicionament del Tribunal Constitucional sobre la Resolució 1/XI, de 9 de novembre de 2016
9 Les actuacions parlamentàries subsegüents a la Resolució 1/XI
10 La Resolució 306/XI: la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència
11 Recapitulació
Bibliograa
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 3
1 Introducció
El Parlament de Catalunya és la institució política que ha tingut el major protagonisme en l’impuls del
projecte polític que té com a objectiu declarat convertir Catalunya en un estat independent.
La voluntat d’assolir aquest objectiu s’ha expressat de manera clara i inequívoca en la present legislatura i
ha generat una situació conictiva amb les institucions de l’Estat, particularment, en el pla jurídic, amb el
Tribunal Constitucional. Aquesta conictivitat ha generat conseqüències importants per al Parlament, que ha
vist com les decisions que adoptava respecte a aquesta qüestió eren declarades reiteradament inconstitucionals
i nul·les.
En aquest article analitzarem aquesta actuació del Parlament des de la perspectiva institucional i jurídica,
anàlisi no exempta de complexitat per dues raons principals. En primer lloc, per les conseqüències polítiques
que implica promoure un procés que pretén obtenir un resultat incompatible amb l’ordre constitucional
establert. En segon lloc, per la dicultat que comporta conciliar la voluntat democràtica que el Parlament
representa i expressa en aquest cas amb les exigències del principi de legalitat i, més en concret, de la
legalitat constitucional, que juntament amb el principi democràtic forma part d’un binomi difícil de destriar
en el marc d’un estat que es deneix precisament com un «estat democràtic de dret» (art. 1 CE).
Les implicacions que té el procés polític que se segueix en aquests moments a Catalunya no s’acaben, però,
aquí. Per comprendre-les plenament cal considerar també la naturalesa dels actes parlamentaris per mitjà
dels quals s’ha expressat la voluntat del Parlament, perquè això no és intranscendent des del punt de vista
jurídic. Un altre aspecte important a considerar és la mateixa trajectòria seguida pel Parlament, en la mesura
que aquesta no mostra sempre una línia clara de continuïtat i coherència. Per poder valorar adequadament
el contingut polític i jurídic de les decisions parlamentàries més recents, cal tenir una visió de conjunt sobre
la forma en què el procés s’ha anat denint en el temps, visió que ha de remuntar-se necessàriament a la
Resolució 5/X, per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya,
sense oblidar que el dret a l’autodeterminació de Catalunya ha estat reivindicat pel Parlament en declaracions
de data molt anterior.
Cal advertir, tanmateix, que aquest estudi no pot ser formulat en clau exclusivament jurídica. Ja s’han
assenyalat els condicionants que té una aproximació d’aquesta naturalesa per les característiques que presenta
el mateix procés. Per entendre correctament la seva evolució és indispensable analitzar també el context
polític en el qual s’han adoptat les decisions parlamentàries i les raons per les quals el Parlament ha triat una
determinada opció i n’ha descartat d’altres. Òbviament això no exclou que es pugui fer una valoració jurídica
d’aquestes opcions i de la problemàtica que plantegen. Valoració que aquí es farà essencialment des de la
perspectiva de l’activitat parlamentària, atès que un altre article, que es publica en aquest mateix número de
la Revista, es dedica especícament al paper que ha tingut el Tribunal Constitucional en aquesta matèria.
Les consideracions que s’acaben d’exposar donen a aquest estudi un caràcter complex i ns a cert punt
inhabitual, perquè obliguen a integrar elements de contingut marcadament polític amb criteris propis de
l’anàlisi jurídica, integració que no pot eludir sempre, com es veurà, la confrontació de l’expressió de la
voluntat política del Parlament amb les pautes habituals d’interpretació i aplicació del dret.
2 El Parlament i el dret d’autodeterminació: els antecedents
El debat actual sobre la independència de Catalunya s’ha formulat de manera explícita en aquesta legislatura,
prenent com a element legitimador el resultat de les eleccions al Parlament celebrades el dia 27 de setembre
de 2015. Aquest debat té un antecedent directe en una primera declaració de voluntat expressada durant la
X legislatura, mitjançant la qual el Parlament reconeixia explícitament el caràcter sobirà, a efectes polítics i
jurídics, del poble de Catalunya i reclamava la capacitat per decidir el seu futur polític.1 Òbviament, aquesta
declaració de sobirania tenia la pretensió de ser el punt de partida necessari per emparar l’exercici del dret
d’autodeterminació de Catalunya en els termes més amplis que implica aquest dret.
1 Resolució 5/X, de 23 de gener de 2013, per la qual s’aprova la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.
Publicada al BOPC, núm. 13, de 24 de gener de 2013.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 4
Tanmateix, l’autodeterminació com a dret atribuïble al poble català ha estat present en declaracions adoptades
pel Parlament que es remunten a legislatures i a temps molt anteriors als actuals, la qual cosa posa en relleu
que el debat sobre l’autodeterminació no és un fet nou i ha estat present de manera permanent durant tota
l’etapa autonòmica.
La Resolució 98/III, de 12 de desembre de 1989, sobre el dret d’autodeterminació de la nació catalana2 ja
va declarar solemnement que Catalunya forma part d’una «realitat nacional diferenciada» en el conjunt de
l’Estat, fet del qual es deriva que, per al Parlament, l’acatament del marc institucional vigent no signica
la renúncia del poble català al dret d’autodeterminació, tal com estableixen els principis dels organismes
internacionals i es dedueix del preàmbul de l’Estatut de 1979. Aquest autoreconeixement porta al Parlament
a armar en la mateixa resolució que en el moment en què es consideri oportú i a través de les actuacions
previstes en el mateix ordenament constitucional, podrà incrementar les cotes d’autogovern i adequar els
drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric.
La Resolució 679/V, d’1 d’octubre de 1998, sobre l’orientació política general del Consell Executiu,3 conté
una altra referència expressa a l’autodeterminació quan «ratica un cop més» el dret del poble català a
determinar lliurement el seu futur. Aquesta declaració va anar acompanyada en aquell moment de diverses
reivindicacions envers l’Estat, relacionades amb el reforçament del principi de bilateralitat, l’atribució de
noves competències per via de l’article 150.2 CE, el nançament o la presència de la Generalitat en els
organismes de la Unió Europea.
En la vuitena legislatura el Parlament va aprovar la Resolució 631, de 3 de març de 2010,4 en la qual
va raticar la vigència de les anteriors resolucions 98/III i 679/V, així com la voluntat d’emprar tots els
instruments jurídics vigents i polítics necessaris per tal que el poble de Catalunya pugui exercir el dret a
decidir. És la primera resolució parlamentària que utilitza aquesta expressió, situada en el context temporal
de les consultes celebrades a nals de l’any 2009 i a principis de l’any 2010 en més de dos-cents cinquanta
municipis per expressar la voluntat de participació política de la ciutadania en la conguració del futur de
Catalunya.
El concepte de «dret a decidir» va ser utilitzat posteriorment en la Resolució 742/IX, de 27 de desembre
de 2012,5 sobre l’orientació política general del Govern en un apartat especíc que dona una pauta inicial
per determinar el sentit i l’abast del terme. En aquesta resolució, el Parlament constata que al llarg dels
darrers trenta anys una part molt important del catalanisme s’havia compromès a fons amb la transformació
de l’Estat espanyol per fer-hi encaixar Catalunya sense renunciar a les legítimes aspiracions nacionals, a
la voluntat d’autogovern i a la pervivència com a nació. Però al mateix temps també constata que aquests
intents d’encaix de Catalunya amb l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes negatives són avui «una
via sense recorregut». Per aquesta raó, el Parlament considera que «Catalunya ha d’iniciar una nova etapa
basada en el dret a decidir».
En aquesta resolució, el dret a decidir sembla que es perla com un dret o atribució dels ciutadans de
Catalunya a poder determinar el futur polític de Catalunya, amb el benentès que aquest futur pot dependre
d’altres paràmetres jurídics i polítics que els que determina el sistema d’autonomia previst per la Constitució
i l’Estatut vigents. Cal recordar que aquesta resolució és posterior a la Sentència 31/2010, de 28 de juny,
sobre l’Estatut d’autonomia, que, com és raonable deduir, va tenir una inuència sensible sobre la crisi de
conança del Parlament envers la fórmula autonòmica d’autogovern.
Aquest moment marca probablement un canvi important d’estratègia política, ja que signica l’abandonament
de la via estatutària i l’aposta per un nou escenari orientat a l’objectiu d’assolir la independència de Catalunya
i a la creació d’un estat propi. Malgrat que la resolució no fa referència explícita a la independència, és
evident que obre aquesta possibilitat quan arma «la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí» per tal
2 Publicada al BOPC, núm. 120, de 18 de desembre de 1989.
3 Publicada al BOPC, núm. 327, de 13 d’octubre de 1998.
4 Aquesta resolució va ser aprovada en comissió (Comissió d’Afers Institucionals) i publicada al BOPC, núm. 657, de 22 de març
de 2010.
5 Publicada al BOPC, núm. 390, de 2 d’octubre de 2012.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 5
que «el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu», s’apel·la al diàleg
«amb la comunitat internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol» i s’insta nalment el Govern de la
Generalitat a fer una consulta al poble de Catalunya sobre el seu futur col·lectiu. Així ho conrma la mateixa
resolució quan en un altre apartat proclama i ratica el dret imprescriptible i inalienable a l’autodeterminació,
estima que s’ha de posar en marxa un procés per a esdevenir un nou estat d’Europa i considera imprescindible
dotar Catalunya d’un instrument per tal que els ciutadans puguin ser consultats sobre aquestes qüestions,
instrument que s’ha de construir des de la «pròpia legalitat i legitimitat» del Parlament de Catalunya.
Respecte d’aquestes primeres declaracions parlamentàries relacionades amb el dret d’autodeterminació
i el dret a decidir, és important destacar que el plantejament polític de fons que expressen no entra, des
d’una perspectiva estrictament jurídica, en una contradicció clara i evident amb la Constitució. El dret
d’autodeterminació es pot entendre bé en clau interna, és a dir, com a pretensió de modicar l’estatus jurídic
i polític d’un poble sense necessitat de concretar-lo necessàriament en un procés d’independència estatal,
bé en clau externa, o sigui, amb aquesta darrera pretensió. D’altra banda, ns i tot situats en aquest darrer
escenari, l’inici d’un procés per la independència no esdevé inconstitucional en si mateix, car la Constitució
no exclou la seva possible reforma si els que el promouen tampoc exclouen la possibilitat de seguir aquesta
via. La referència a la voluntat de fer una consulta a partir de la «pròpia» legalitat catalana tampoc és
determinant en sentit contrari, ja que en aquells moments les institucions catalanes encara creien possible
poder-la fer mitjançant una llei de consultes populars no referendàries, en exercici de les competències que
l’article 122 EAC atribueix a la Generalitat.
3 La Resolució 5/X i l’inici de la conictivitat constitucional
El concepte de dret a decidir té una naturalesa essencialment política que la Resolució 742/IX associa
directament a la capacitat o decisió d’un conjunt de ciutadans (en aquest cas, els de Catalunya) de poder
determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu.6
Com a concepte jurídic no té un valor denit i tampoc es pot considerar que respongui exactament al dret
d’autodeterminació, malgrat que aquest pugui ser-ne el resultat. La relació que la Resolució 742/XI estableix
entre aquest dret i la realització d’una consulta hi sembla donar un sentit més instrumental que decisori. El
dret a decidir seria així un dret a poder expressar una voluntat o opinió sobre el futur polític del poble català.
Aquesta naturalesa instrumental quedarà conrmada en la posterior Resolució 5/X, de 23 de gener de 2013,
per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.
Aquesta resolució parlamentària declara la voluntat d’iniciar el procés per a fer efectiu l’exercici del dret a
decidir dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya sobre el seu futur polític d’acord amb els principis que la
mateixa resolució esmenta. Per això és evident que, tot i presentar un cert grau d’ambigüitat calculada i no fer
referència de forma expressa a la convocatòria d’una consulta, la resolució la pressuposa; cosa que conrma
el seu preàmbul en connectar directament la resolució amb l’anterior Resolució 742/IX per tal de recordar
que aquesta vinculava el «dret a decidir» amb la necessitat que els ciutadans de Catalunya s’expressin sobre
el seu futur col·lectiu «per mitjà d’una consulta».
Entre els principis que han de guiar el procés per fer efectiu el dret a decidir, la Resolució 5/X destaca de
forma preferent el de sobirania, armant que el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica,
«caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà». Els altres principis no tenen aquesta càrrega política tan
profunda i es refereixen a la necessitat que el procés es desenvolupi d’acord amb les regles democràtiques,
la transparència, el diàleg amb l’Estat, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional,
6 Sobre el concepte de dret a decidir i les seves implicacions polítiques i jurídiques, vegeu BaRceló, Mercè [et al.]. El derecho a
decidir. Teoría y práctica de un nuevo derecho. Barcelona: Atelier, 2015; Ridao, Joan. «Sobre la “Declaració de sobirania i del dret
a decidir del poble de Catalunya” i el seu exercici per la via d’una consulta popular. Estat de la qüestió». Revista de Catalunya, núm.
285 (març 2014), p. 49 i s.; VintRó, Joan. «La Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya: un apunt jurídic».
Barcelona: Revista Catalana de Dret Públic [blog], 2013 [Consulta: 8 de maig 2017]; tudela, José. «El derecho a decidir y el
principio democrático». Teoría y Realidad Constitucional [Madrid: UNED], núm. 37 (2016), p. 477 i s.; Jiménez, José J. «Principio
democrático y derecho a decidir». REAF [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència], núm. 19 (abril
2014), p. 211 i s.; FeRReRes, Víctor. «Cataluña y el derecho a decidir». Teoría y Realidad Constitucional [Madrid: UNED], núm. 37
(2016), p. 461 i s.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 6
la cohesió social, el respecte als valors fundacionals de la Unió Europea, la legalitat, el reconeixement del
paper del Parlament com a institució principal en aquest procés i la participació de les forces polítiques i els
agents socials.
Com és fàcil deduir, el punt més conictiu de la resolució era el reconeixement o l’atribució al poble de
Catalunya del caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. La resta de principis no presenten un problema
especial, sobretot quan la referència al principi de legalitat permet deduir la voluntat que el procés respecti
l’ordenament jurídic i especialment el marc constitucional. Tanmateix, és obvi que la declaració de sobirania
podia ser problemàtica en aquest darrer sentit, segons com s’interpretés i depenent del valor i els efectes que
podria desplegar per raó de la naturalesa de l’acte parlamentari en què es formula.7
Les resolucions parlamentàries com la 5/X són actes mitjançant els quals s’expressa una declaració de
voluntat del Parlament com a resultat de l’exercici de la funció de control i impuls de l’acció de govern.
Aquesta declaració de voluntat es pot adreçar al Govern o als ciutadans8 i no té caràcter normatiu ni la força
d’obligar pròpia d’una norma. La doctrina destaca que són actes de naturalesa intrínsecament política i que el
seu control només és possible en clau també política i en seu parlamentària. Algun autor ha arribat a armar,
en aquest sentit, que aquests actes parlamentaris es poden considerar aliens al món del dret.9
Tanmateix, això no va ser un obstacle perquè el Govern de l’Estat impugnés la Resolució 5/X davant
el Tribunal Constitucional, obrint una via desconeguda ns a aquell moment per poder controlar en seu
jurisdiccional un acte parlamentari d’aquesta naturalesa. La qüestió essencial que calia determinar, per tant,
és si malgrat el seu caràcter essencialment polític, la Resolució 5/X podria ser considerada també com un acte
amb efectes jurídics, ja que aquesta condició era indispensable per obrir la porta a la intervenció del Tribunal
Constitucional, amb el benentès que la resolució podia suscitar un problema de fons d’índole constitucional.
Aquesta qüestió va ser resolta per la STC 42/2014, de 25 de març, que va establir per primer cop una doctrina
sobre els efectes jurídics dels actes parlamentaris d’impuls de l’acció de govern, entenent que els efectes
jurídics d’un acte no s’esgoten en el fet que siguin «vinculants» per al Govern o per a la ciutadania en el
sentit propi d’un acte normatiu. El Tribunal aplica un criteri especialment lax en aquest punt i considera que,
malgrat ser de naturalesa marcadament política, la resolució és susceptible de produir efectes de caràcter
jurídic. I justica aquesta conclusió en el fet que de la declaració es podria desprendre el reconeixement
d’atribucions a un col·lectiu o a una institució que constitucionalment no les té conferides, inferència que el
to assertiu en què s’expressa la declaració parlamentària pot avalar.10
Aquesta doctrina és utilitzada pel Tribunal Constitucional per declarar inconstitucional i nul el principi
primer de la resolució (declaració de sobirania del poble català), perquè es considera contrari a l’article 1.2
CE, que proclama que la sobirania nacional correspon al poble espanyol. El Tribunal conclou, per tant, que
només aquest és sobirà i que ho és de manera «exclusiva i indivisible», raó per la qual cap altre subjecte o
òrgan de l’Estat o cap fracció d’aquest poble pot ser destinatari d’una atribució de sobirania ja establerta pels
7 Vegeu les al·legacions presentades pel Parlament a la impugnació de la Resolució 5/X davant el Tribunal Constitucional.
En aquestes al·legacions (especialment en els apartats II i III) s’argumenta en el sentit que la resolució és un acte de naturalesa
estrictament política i que no té efectes jurídics que permetin el seu control en seu jurisdiccional.
8 La Resolució 5/X és el resultat d’una iniciativa parlamentària tramitada a l’empara de l’article 164 del Reglament del Parlament,
segons el qual els diputats i els grups parlamentaris poden presentar propostes de resolució per impulsar l’acció política i de govern
amb una d’aquestes nalitats.
9 santaolalla, Fernando. Derecho parlamentario español. [Madrid: Dykinson], 2013, p. 422. ISBN 9788490316214.
10 Amb relació a la STC 42/2014, vegeu:
taJaduRa, Javier. «La STC 42/2014, de 25 de marzo, respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de
2013, por la que se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña: la introducción del “derecho
a decidir” en el ordenamiento jurídico español». A: La última jurisprudencia relativa al Parlamento: seminario celebrado en Vitoria-
Gasteiz los días 27 y 28 de enero de 2016. [Vitoria-Gasteiz: Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco], 2016, p. 57-90.
VintRó, Joan. «El Tribunal Constitucional y el derecho a decidir de Cataluña: una reexión sobre la STC de 25 de marzo de 2014».
Barcelona: Revista Catalana de Dret Públic [blog], 2014 [Consulta: 8 de maig de 2017].
Ridao, Joan. «La juridicación del derecho a decidir en España: la STC 42/2014 y el derecho a aspirar a un proceso de cambio
político del orden constitucional». Revista de Derecho Político [Madrid: UNED], núm. 91 (2014), p. 91 i s.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 7
poders constituents. Els arguments que utilitza la sentència per deduir de la resolució un contingut jurídic
adquireixen en aquest punt especial transcendència, perquè semblen dirigits a evitar que de la declaració de
sobirania es pugui despendre una capacitat implícita per adoptar decisions o actes propis d’un poder sobirà
i, en especial, per convocar un referèndum unilateral d’autodeterminació.
Tanmateix, aquest pronunciament no implica que el Tribunal Constitucional rebutgi el dret a decidir que
reconeix la Resolució 5/X. De fet, deixant de banda el punt relatiu a la declaració de sobirania, el Tribunal
accepta la constitucionalitat de la resta de la resolució i del concepte mateix de dret a decidir, quan considera
que un projecte polític que impliqui modicar els fonaments de l’ordre constitucional establert (com ho pot
ser un que plantegi l’objectiu de la independència) es pot preparar i promoure legítimament, sempre que
es faci sense vulnerar els principis democràtics, els drets fonamentals o altres mandats constitucionals. En
aquest sentit, el Tribunal entén que la resta de principis que conté la Resolució 5/X són compatibles amb
aquestes condicions, tenint en compte que la Constitució no estableix un model de democràcia «militant» i
no existeix, per tant, cap nucli inaccessible a la reforma constitucional.
Basant-se en aquests criteris, el Tribunal Constitucional accepta la legitimitat constitucional del dret
a decidir com un procés que pretén promoure i defensar un objectiu inicialment contrari als postulats
constitucionals, però amb el benentès que les actuacions que es puguin derivar d’aquest procés, així com el
seu resultat, tenen com a límit que la seva «consecució efectiva» respecti els «procediments de reforma» de
la Constitució. El Tribunal entén que la resolució (llevat del principi primer) no exclou a priori seguir els
camins constitucionalment establerts per traduir la voluntat política expressada en una realitat jurídica i per
aquesta raó n’accepta la constitucionalitat d’acord amb els principis de democràcia i de legalitat, que troben
així el seu punt d’equilibri.
La Sentència 42/2014 va deixar dubtes interpretatius importants sobre el marge de maniobra que pot tenir
la promoció i la defensa del projecte polític que expressa la Resolució 5/X, especialment pel que fa a la
qüestió central de poder materialitzar el dret a decidir mitjançant una consulta a la ciutadania. Aquesta
qüestió ha estat tractada en altres sentències del Tribunal Constitucional que tindrem ocasió de comentar
més endavant. El que importa destacar en aquests moments és que aquest primer episodi de conictivitat
entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal Constitucional va servir per aclarir essencialment dues coses:
que el projecte polític per la independència pot ser promogut pels poders públics catalans i els ciutadans
com a expressió democràtica i, malgrat la seva oposició inicial, compatible amb la mateixa Constitució;
i que aquesta expressió democràtica i les activitats que hi donin contingut i suport han d’acceptar que cal
aplicar els procediments de reforma constitucional perquè aquell projecte es pugui convertir en una «realitat
jurídica»; la qual cosa signica situar-les fora de la Constitució si es pretén aconseguir el seu  excloent
aquests procediments de reforma.
4 La voluntat d’exercir el dret a decidir d’acord amb el marc constitucional i estatutari
La STC 42/2014 va tenir l’efecte, no valorat potser com caldria, de donar reconeixement al dret a decidir
no només des del punt de vista polític, sinó també jurídic. Tot i que la sentència no entra directament a
considerar la naturalesa d’aquest dret, de la lectura dels fonaments jurídics es desprèn que l’entén com
una expressió més del principi democràtic en el sentit concret de pretendre impulsar un procés per assolir
un objectiu polític, encara que aquest no sigui compatible amb la Constitució vigent. La inexistència de
clàusules d’intangibilitat constitucional permet fer aquest reconeixement amb la condició, tanmateix, que
la seva conversió nal en una realitat es faci en el marc dels procediments de reforma de la Constitució. El
mateix Tribunal recorda que la Generalitat té competència per promoure una reforma de la Constitució i que
les Corts Generals haurien d’entrar a considerar-la, en el cas que fos presentada.
Com s’ha indicat en l’apartat anterior, un dels aspectes que ofereixen més dubtes del reconeixement del dret
a decidir són les activitats que els poders públics catalans puguin promoure per a exercir-lo. El Tribunal deixa
clar que una d’aquestes actuacions és la iniciativa de reforma constitucional, respecte a la qual sembla que
es dedueix un cert efecte vinculant pel que fa a la seva tramitació quan diu textualment que «el Parlamento
español deberá entrar a considerarla». La referència que la STC 42/2014 fa a la decisió del Tribunal Suprem
del Canadà de 20 d’agost de 1998, en la qual es va rebutjar la possibilitat d’un projecte unilateral de secessió
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 8
per part d’una província, però al mateix temps establia l’obligació de negociar entre la província i la federació
si el resultat d’una consulta fos clarament favorable a la independència d’aquella, podria suggerir que el
terme «deberá» que utilitza el Tribunal pretén excloure una inadmissió de la proposta de reforma en el primer
tràmit parlamentari de presa de consideració.
Tanmateix, és difícil sostenir aquesta lectura per dues raons. En primer lloc, perquè la STC 42/2014 no es
pronuncia sobre la realització d’una consulta pel dret a decidir i existeix, a més, una jurisprudència contrària
a la celebració d’aquest tipus de consulta per via referendària o qualsevol altra de característiques anàlogues.
Per tant, no existiria en el nostre cas l’element principal a partir del qual el Tribunal Suprem del Canadà
desprèn una obligació de negociar. La segona raó és la dicultat de deduir una obligació o un deure jurídic
de tramitació dins un àmbit de decisió essencialment polític i parlamentari com és un acte de presa en
consideració d’una iniciativa legislativa.
A banda de la possibilitat d’iniciar un procediment de reforma constitucional, la qüestió essencial de l’exercici
del dret a decidir és, sens dubte, la de determinar si dins el marge de maniobra que permet la STC 42/2014,
existeix la possibilitat de convocar els ciutadans a una consulta per pronunciar-se sobre el futur polític de
Catalunya. Cal recordar que aquest era precisament el sentit últim del dret a decidir, tal com el van denir les
resolucions 742/IX i 5/X del Parlament de Catalunya.
La STC 42/2014 dona legitimitat i cobertura constitucional a la realització d’activitats que promoguin i
defensin el projecte polític que implica el dret a decidir, inclosa la independència de Catalunya, però en
cap moment precisa, com s’ha assenyalat, que entre aquestes activitats hi hagi la d’impulsar la realització
d’una consulta als ciutadans. Tanmateix, es podria armar aquesta possibilitat pel fet de no quedar clarament
exclosa per la sentència i perquè la validació de la Resolució 5/X (llevat del primer principi) implicaria
acceptar la possibilitat de la consulta, ja que aquesta és l’essència del dret a decidir en els termes que resulten
de la Resolució 5/X i també de l’anterior Resolució 742/IX, que no va ser objecte d’impugnació.11
Aquesta lectura possibilista de la consulta és la que es va fer des de les instàncies polítiques catalanes,
com posen de manifest els seus actes posteriors. Així, el Parlament va aprovar la Resolució 17/X, de 13 de
març,12 mitjançant la qual instava el Govern a «iniciar un diàleg amb el Govern de l’Estat per a fer possible
la celebració d’una consulta als ciutadans de Catalunya per a decidir sobre el seu futur». I el que és més
important encara, el Parlament va aprovar més endavant la Resolució 479/X, de 16 de gener de 2014,13 en
què acordava presentar al Congrés dels Diputats una proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat
de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Aquestes actuacions són posteriors a la Resolució 5/X i anteriors a la STC 42/2014, però, en qualsevol cas, molt
indicatives de dues coses. La primera, de l’estreta relació entre el concepte de dret a decidir i la realització de
la consulta. I la segona, de la voluntat de canalitzar en aquell moment el dret a decidir i la consulta mitjançant
un procés acordat amb l’Estat. La presentació de la proposició de llei a les Corts Generals és inequívoca
en aquest sentit, ja que cercava una solució de compromís entre la competència estatal d’autorització d’un
referèndum (art. 149.1.32 CE) i la possibilitat de delegar-ne la convocatòria i la realització a la Generalitat
a l’empara de l’article 150.2 CE. Aquesta solució de compromís també quedava evidenciada per la previsió
que, tot i la delegació feta en favor de la Generalitat, la convocatòria del referèndum quedaria condicionada
pels «termes que s’acordin amb el Govern de l’Estat».
5 El dret a decidir no empara la convocatòria d’una consulta als ciutadans de Catalunya sobre
el seu futur polític col·lectiu: la jurisprudència constitucional en matèria de referèndums i
consultes populars
11 El Manifest de juristes a favor del dret dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya a celebrar un referèndum per decidir el futur
polític de Catalunya, presentat el dia 3 de maig de 2017 al Col·legi d’Advocats de Barcelona, sosté que el dret a decidir no només
reconeix el dret a discrepar de l’ordre constitucional establert i de la unitat territorial, sinó també el dret de proposar alternatives
expressades per mitjà d’un procediment democràtic, ordinàriament el referèndum, i de realitzar després de manera negociada amb
els representants de l’Estat la concreció del resultat obtingut.
12 Publicada al BOPC, núm. 43, de 18 de març de 2013.
13 Publicada al BOPC, núm. 239, de 17 de gener de 2014.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 9
La inexistència en la STC 42/2014 d’una referència explícita a la realització d’una consulta popular o, més
en concret, a l’exclusió terminant d’aquesta possibilitat (llevat que es tractés d’un referèndum unilateral
d’autodeterminació, cas sí esmentat i descartat explícitament en la sentència), va propiciar que el Parlament
de Catalunya es considerés legitimat per intentar aquesta via per mitjà de la regulació de les consultes
populars no referendàries en la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i
altres formes de participació ciutadana.14
Aquesta iniciativa legislativa es presentava com l’únic camí possible per expressar el dret a decidir després
que les Corts Generals rebutgessin la proposició de llei orgànica presentada pel Parlament per acordar amb
l’Estat la delegació a la Generalitat de la facultat de convocar un referèndum en els termes que s’han exposat
en l’apartat anterior. L’opció per elaborar una llei de consultes populars no referendàries podia tenir el seu
encaix competencial en l’article 122 EAC a partir de la distinció teòrica entre les consultes de naturalesa
referendària i les que no tindrien aquesta condició. La importància d’aquesta diferenciació era essencial
perquè l’article 149.1.32 CE reserva a l’Estat la competència per autoritzar les consultes populars per via
de referèndum i perquè després de la STC 31/2010, de 28 de juny, (FJ 69) el Tribunal Constitucional havia
establert la doctrina segons la qual en matèria de referèndums l’Estat no només és competent per autoritzar-
los, sinó també per establir-ne la regulació normativa.
El marge de maniobra de la Generalitat es reduïa, per tant, a la regulació de les consultes no referendàries
interpretant en el sentit més ampli possible l’article 122 EAC. Tanmateix, això feia aorar un problema central
de difícil solució, com era la necessitat de diferenciar entre una consulta no referendària i un referèndum, quan
la primera integra també els elements bàsics que caracteritzen el segon: de manera especial, la coincidència o,
si més no, similitud entre el subjecte cridat a participar, l’exercici de la participació per mitjà de l’exercici del
dret de vot i l’aplicació d’un procediment i d’unes garanties assimilables a les pròpies d’un procés electoral.15
Amb algunes variants menors respecte a la regulació de les consultes referendàries, el títol II de la Llei
10/2014 va regular les consultes generals (art. 3 a 39), regulació que va suscitar la impugnació de la llei per
part de l’Estat, que entenia que sota aquesta denominació s’estava regulant de facto una consulta de naturalesa
referendària. En la STC 31/2015, de 25 de febrer, dictada sobre aquest recurs, el Tribunal Constitucional
accepta la tesi de l’Estat en considerar que la regulació establerta és la pròpia d’un referèndum, que es
caracteritza per convocar el conjunt dels ciutadans d’un àmbit territorial determinat (en aquest cas, Catalunya)
a exercir el dret fonamental de participació en els assumptes públics (art. 23.1 CE), emetent la seva opinió,
vinculant o no, sobre una determinada qüestió mitjançant votació i amb les garanties corresponents a un
procés electoral.16 Aquesta opinió no va ser compartida pel Consell de Garanties Estatutàries en el Dictamen
núm. 19/2014, de 19 d’agost, tot i que quatre vots particulars van argumentar en sentit anàleg a com ho va
fer després el Tribunal Constitucional.
La STC 31/2015 considera que l’ampliació del cos electoral que fa la llei no impedeix que el subjecte cridat
a participar sigui el propi d’un referèndum (cens electoral) i que tampoc són rellevants, a l’hora d’establir
una diferenciació essencial respecte a una consulta referendària, les variants que la llei conté quant al
procediment de participació, perquè aquest consisteix en l’emissió d’un vot, és a dir, en l’exercici del dret de
sufragi actiu (art. 23.1 CE). La STC 31/2015 recorda en aquest punt la doctrina establerta en l’anterior STC
103/2008, d’11 de setembre, que va identicar la noció de referèndum per referència al cos i al procediment
electorals, és a dir, al cens, a l’administració electoral i a unes garanties jurisdiccionals especíques. I
considera que malgrat una eventual «desguració legislativa» d’aquests elements, la consulta no deixa de
14 Sobre aquesta llei, vegeu alonso, Ángel L. Análisis constitucional de la ley catalana de consultas populares no referendarias y
otras formas de participación ciudadana. [Pamplona: Aranzadi], 2015. ISBN: 9788490982594.
15 Sobre les competències de la Generalitat en matèria de consultes populars, vegeu: ÁlVaRez, María Isabel. «La participación
directa de los ciudadanos en la Constitución española y las consultas populares en el ámbito estatutario». Revista de Derecho Político
[Madrid: UNED], núm. 96 (2016), p. 121 i s.; Bossacoma, Pau. «Competències de la Generalitat de Catalunya sobre regulació i
convocatòria de consultes populars». REAF [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència], núm. 15 (2012),
p. 241 i s.; castellà, Josep M. «Consultas populares no referendarias en Cataluña, ¿es admisible constitucionalmente un tertium
genus entre referéndum e instituciones de participación ciudadana?». A: Transparencia, participación ciudadana y administración
pública en el siglo XXI. [Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Hacienda y Administración Pública], 2013, p. 121 i s.
(Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública; XIV)
16 Fonament jurídic 6 de la STC 31/2015, de 25 de febrer.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 10
ser referendària si la seva naturalesa «intrínseca» permet atribuir-li els trets bàsics o la condició efectiva de
referèndum. D’acord amb això, la sentència arriba a la conclusió que les consultes generals regulades per
la Llei 10/2014, de 26 de setembre, constituïen «una verdadera consulta referendaria», cosa que el portà a
declarar la inconstitucionalitat de la llei en la part que afecta aquest tipus de consultes. Aquesta declaració
d’inconstitucionalitat es va estendre, com és lògic, al Decret del president de la Generalitat 129/2014, de
27 de setembre, pel qual es va convocar, d’acord amb la Llei 10/2014, una consulta popular no referendària
sobre el futur polític de Catalunya per al dia 9 de novembre.17
Amb independència del que s’acaba d’exposar, cal destacar un altre aspecte de la jurisprudència constitucional
que afecta els límits del dret a decidir i que va més enllà de la discussió sobre si la Generalitat té competències
per promoure una consulta popular. Amb relació al referèndum, el Tribunal Constitucional ja va assenyalar
en la STC 103/2008, d’11 de setembre, que no és possible utilitzar-lo, ni tan sols en la seva modalitat
consultiva, per conèixer l’opinió dels ciutadans sobre qüestions essencials resoltes amb el procés constituent
i que, per aquest motiu, s’han de considerar sostretes a la decisió dels poders constituïts. Si la pregunta o
qüestió afecta l’ordre constitucional, l’únic referèndum possible segons el Tribunal Constitucional és el
previst per als procediments de reforma de la Constitució.
La STC 31/2015 recorda aquesta doctrina i l’estén també a les consultes no referendàries. I recorda, així
mateix, que la limitació de consultar sobre qüestions resoltes pel poder constituent és aplicable a tots els
poders públics, inclosos els òrgans de l’Estat. Per últim, remarca que aquesta doctrina s’ha d’aplicar de
manera especial a les qüestions que puguin afectar el fonament del titular únic de la sobirania, per tal que se
substanciïn obertament i directament per la via que la Constitució ha previst per a aquesta nalitat.
La conclusió que es pot extreure, per tant, de la doctrina establerta per les STC 103/2008 i 31/2015, és que
ni la Generalitat ni l’Estat poden convocar un referèndum o una consulta popular que pugui afectar l’ordre
constitucional, com ho seria una que tingués com a objecte preguntar sobre la independència de Catalunya
en exercici del dret a decidir. Com és fàcil deduir, la jurisprudència constitucional és especialment rígida i la
prohibició que se’n desprèn posa en qüestió ns i tot la possibilitat d’un referèndum convocat per l’Estat en
la hipòtesi que s’arribés a un acord amb la Generalitat per preguntar a la ciutadania sobre el futur polític de
Catalunya, si la pregunta pot afectar l’statu quo constitucional.
Val a dir que aquesta lectura ha estat posada en qüestió per un sector doctrinal que entén que, si bé pot
ser aplicable com a regla general, hi ha raons que justicarien excepcionar-la en el cas d’un referèndum
d’autodeterminació, perquè no té sentit començar un procés de reforma constitucional especialment
complex com el que preveu la Constitució, si prèviament no s’ha pogut vericar l’existència d’una voluntat
majoritària de la població afectada.18 Tanmateix, també és cert que la realització d’un referèndum previ,
malgrat tenir caràcter consultiu, pot presentar, en el cas d’un hipotètic resultat positiu, problemes polítics i
jurídics importants que podrien repercutir inevitablement sobre el procés de reforma constitucional posterior.
En qualsevol cas, interessa destacar que la doctrina jurisprudencial exposada, llevat d’una futura modicació
o matisació substancial, impedeix a hores d’ara la realització d’un referèndum o d’una altra consulta adreçada
als ciutadans de Catalunya que tingui per objecte preguntar sobre la independència de Catalunya o la creació
d’un estat català. Això signica, com es desprèn de la STC 31/2015,19 que el marge d’actuació que havia
assenyalat la STC 42/2014 respecte al dret a decidir queda denit per l’existència d’un espai de diàleg,
cooperació i negociació entre els poders públics que no exclou cap sistema o institució legítima capaç de
coadjuvar a la resolució d’un conicte polític, ni cap procediment que respecti el marc constitucional. Però,
17 Decret declarat inconstitucional i nul per la STC 32/2015, de 25 de febrer.
18 RuBio lloRente, Francisco (9 d’octubre de 2013). Un referéndum para Cataluña. El País; de caRReRas, Francesc (20 de setembre
de 2012). Un referèndum? La Vanguardia; FeRReRes, Víctor. «The secessionist challenge in Spain: an independent Catalonia?».
I-CONnect, Blog of the International Journal of Constitutional Law and ConstitutionMaking.org [blog], 2017. [Consulta: 8 maig
2017]; aRBós, Xavier (7 de febrer de 2017). Un referèndum vinculant impossible. El Periódico; Bossacoma, Pau. Justícia i legalitat
de la secessió: Una teoria de l’autodeterminació nacional des de Catalunya. [Barcelona: Generalitat de Catalunya], 2015, p. 336-
337.
19 Fonament jurídic 6, lletra B), apartat a); alÁez, Benito. «Constitucionalizar la secesión para armonizar la legalidad constitucional
y el principio democrático en estados territorialmente descentralizados como España». REAF [Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de la Presidència], núm. 22 (octubre 2015), p. 136 i s.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 11
amb el benentès que, dins d’aquest marge de diàleg i possible negociació, no hi tindria cabuda la realització
d’una consulta. En conseqüència, la doctrina que resulta de les STC 103/2008, 31/2015 i 32/2015 suposa una
important limitació de les expectatives que semblava haver obert la STC 42/2014 respecte a la Resolució
5/X, en la mesura que l’aplicació pràctica dels seus principis no legitimaria la convocatòria d’una consulta.
6 La convocatòria d’eleccions del 27 de setembre de 2015 i l’orientació del procés
d’independència per la via unilateral
La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya del dia 27 de setembre de 2015 suposa un canvi
d’orientació important en l’estratègia política del dret a decidir. Aquesta convocatòria es planteja de manera
franca i oberta com un plebiscit per mesurar el suport social a favor de la independència i per poder legitimar,
a partir d’un eventual suport majoritari de la societat catalana, l’obertura d’un procés no subordinat, és a dir,
no dependent d’un necessari acord amb l’Estat.
El punt de partida d’aquesta nova via és la constatació que l’Estat no ha permès la realització d’una consulta
sobre el dret a decidir (ni per la via acordada ni per mitjà d’una consulta no referendària impulsada per la
mateixa Generalitat) i que davant aquest bloqueig han de ser directament els ciutadans de Catalunya els que
decideixin el seu futur polític com a poble. La convocatòria d’eleccions en clau plebiscitària suposa així
un intent de fer la consulta per l’únic mitjà legalment possible i considerar, en conseqüència, que aquest
instrument participatiu (les eleccions mateixes) pot desplegar uns efectes equivalents als d’un referèndum.
És important assenyalar l’impacte polític que va tenir aquest enfocament electoral sobre la conguració
mateixa de les candidatures presentades; concretament, amb la creació de la coalició Junts pel Sí, que
va integrar dues de les principals forces sobiranistes (CiU i ERC) i candidats independents de reconegut
compromís amb la independència. A cap lector s’escapa tampoc que la pretensió d’aquesta coalició era
obtenir la majoria absoluta del Parlament i per aquesta raó esdevé d’especial interès recordar els eixos bàsics
del seu programa electoral pel que fa al full de ruta cap a la independència.
Aquest full de ruta parteix d’un resum històric de la situació política de Catalunya a partir de la Constitució
de 1978 i de l’Estatut de 1979, que es pot explicar en diverses etapes: la de l’autonomia, que arriba ns a la
STC 31/2010, sobre l’Estatut d’autonomia de 2006; la del pacte scal, que comprèn els anys 2010-2012, i
la del dret a decidir, denida per l’intent de realitzar una consulta sobre la independència (2012-2015). Un
cop constatat que aquestes etapes s’han esgotat a causa de la incapacitat de l’Estat per donar-hi una resposta
adequada, el programa electoral planteja l’obertura d’un procés polític i jurídic a partir de les eleccions
convocades per al 27 de setembre de 2015, sempre que aquesta proposta assoleixi un suport legitimador
majoritari.
Aquesta nova fase constaria, segons expressa el programa electoral de Junts pel Sí,20 de les etapes següents: una
declaració d’inici del procés cap a la independència a partir del mandat democràtic obtingut en les eleccions
del 27 de setembre de 2015; l’elaboració de les lleis de transitorietat jurídica i del procés constituent, prèvies
a la declaració de la independència de Catalunya i, nalment, la convocatòria d’eleccions constituents i
d’un referèndum de raticació de la nova Constitució catalana. Simultàniament al desplegament d’aquestes
etapes es procediria a la creació de les anomenades estructures d’Estat i a obrir una agenda de negociació
amb l’Estat, la Unió Europea i la comunitat internacional sense excloure, pel que fa a l’Estat espanyol, la
possibilitat de reconduir el pla inicialment establert si fos possible acordar la convocatòria d’un referèndum
vinculant.
Del que s’acaba d’exposar es desprèn de forma molt clara la transcendència de les eleccions del 27 de
setembre de 2015 com a acte polític desencadenant d’un viratge del dret a decidir cap a una via que deixa
en un segon terme la negociació amb l’Estat per resoldre el conicte i adopta com a estratègia principal
l’autoreconeixement del dret del poble de Catalunya i de les seves institucions per iniciar i concloure un
procés cap a la independència. Els resultats de les eleccions del 27 de setembre de 2015 no van donar a la
20 Programa electoral de Junts pel Sí. Bloc 1: El full de ruta cap a la independència, p. 30-40.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 12
coalició Junts pel Sí la majoria de vots ni d’escons al Parlament. Tanmateix, va ser possible constituir al
Parlament una majoria favorable a aquest procés amb el concurs de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent (CUP), acord que va permetre, alhora, la creació d’un govern controlat per la força política amb
major representació parlamentària (Junts pel Sí). Les condicions sota les quals es va forjar aquest acord
polític i les vicissituds que ha viscut al llarg de la legislatura susciten moltes qüestions que no abordarem
aquí. Tanmateix, és necessari assenyalar que una de les conseqüències més importants de la seva evolució
ha estat la d’emfasitzar el caràcter unilateral del procés que, entre altres conseqüències, ha tingut especial
transcendència en el pla jurídic, en concret en les relacions entre el Parlament i el Tribunal Constitucional.
7 La Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, de 9 de novembre de 2015, sobre l’inici del
procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre
de 2015
La Resolució 1/XI, de 9 de novembre de 2015,21 com a primer acte parlamentari de la nova legislatura
(produït abans de la investidura i constitució del nou Govern), té especial transcendència pel que fa a l’inici
del procés cap a la independència en els termes que s’han exposat en l’apartat anterior. Si la Resolució
5/X del Parlament va plantejar el dret a decidir en un context de compatibilitat amb la Constitució, com
el mateix Tribunal Constitucional va remarcar en la STC 42/2014 (amb l’excepció que ja coneixem), la
Resolució 1/XI suposa un important punt d’inexió en aquest sentit. Des d’una perspectiva jurídica, la gran
diferència que presenta aquesta resolució respecte a la 5/X és la d’expressar, de manera clara i inequívoca,
la voluntat d’iniciar el procés de creació d’un estat català independent en forma de república i d’aprovar les
normes necessàries que facin possible la «desconnexió» de Catalunya amb l’Estat espanyol. Malgrat que la
resolució no ho digui de manera explícita i directa, aquest procés es planteja de manera unilateral i sense
tenir en compte els processos de reforma constitucional, com dona a entendre la resolució quan arma que
s’inicia un procés constituent «no subordinat» i afegeix que ni el Parlament ni la desconnexió mateixa «no se
supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional»;
declaració que es complementa amb la directriu adreçada al Govern de «complir exclusivament les normes
i els mandats del Parlament».
La Resolució 1/XI planteja en el seu origen un important problema polític i jurídic per la contraposició que
representa entre el principi democràtic i el principi de legalitat. La resolució prioritza el primer per sobre
del segon, considerant que el resultat de les eleccions del 27 de setembre de 2015 permet a les institucions
catalanes endegar un procés cap a la independència sense estar necessàriament condicionades per la legalitat
constitucional i estatutària. Els grups parlamentaris que van impulsar l’aprovació de la resolució22 entenen
que aquelles eleccions van donar un «mandat» al Parlament per iniciar el procés cap a la independència,
assumint que aquest mandat democràtic implica el reconeixement de facto de la sobirania necessària per
emprendre i consumar aquesta via; la qual cosa porta a relativitzar les regles del sistema constitucional en
general i en particular les que deneixen i al mateix temps condicionen la posició institucional del Parlament
i del Govern.
Tanmateix, és necessari recordar que la naturalesa del procés electoral del 27 de setembre de 2015 (eleccions
al Parlament de Catalunya) només ha permès congurar objectivament, d’acord amb el règim electoral
vigent, una majoria parlamentària que no té una correspondència amb la majoria de vots obtinguts per les
forces polítiques que impulsen el procés dissenyat en la Resolució 1/XI, amb relació al conjunt de vots
emesos. Si des del punt polític les eleccions havien de constituir un plebiscit per comprovar l’existència
d’una majoria social a favor de la independència de Catalunya, aquest objectiu polític no es va assolir, ni
sembla correcte desnaturalitzar-lo amb el criteri dels escons obtinguts. Per altra banda, des del punt de vista
del principi democràtic, que és fonamental en el procés que s’inicia amb la Resolució 1/XI, és evident que
es fa palesa una debilitat d’origen quan el que es pretén és legitimar una ruptura del marc jurídic vigent a 
d’aconseguir la independència. Els resultats electorals haurien d’haver obert una reexió profunda sobre si
els vots obtinguts habilitaven per fer el pas que comporta la Resolució 1/XI o bé calia ampliar el suport social
a favor d’una altra estratègia més idònia per continuar el procés.
21 Publicada al BOPC, núm. 7, de 9 de novembre de 2017.
22 La Resolució 1/XI va ser aprovada pels vots de Junts pel Sí i la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 13
Una segona debilitat que es pot objectar a l’apel·lació al principi democràtic com a font legitimadora del
procés és la de segregar la idea de democràcia respecte a la que també expressen els òrgans generals de
l’Estat, legitimats igualment per processos electorals en què també han participat els ciutadans de Catalunya.
Com s’ha assenyalat abans, la idea que emana del fons de la Resolució 1/XI és que el Parlament i el poble de
Catalunya ja són poders sobirans, condició necessària per considerar de manera autònoma i plena la democràcia
que emana del poble català i representa el seu Parlament. Això implica necessàriament una confrontació
entre dos mandats igualment democràtics: un que legitima la via unilateral cap a la independència i un altre
que legitima l’statu quo constitucional. Una lectura coherent de la Resolució 1/XI indica que el Parlament
considera que el mandat obtingut dels ciutadans a partir del resultat del procés electoral del 27 de setembre
de 2015 li permet transcendir el principi de legalitat constitucional, que té la seva font en la Constitució de
1978. Aquest mandat democràtic seria la font originària d’un poder i d’una legalitat alternatius creadors
d’una nova realitat política i jurídica que faria possible assolir l’objectiu que Catalunya esdevingui per
pròpia voluntat un estat independent.
Les consideracions acabades d’exposar palesen en qualsevol cas l’existència d’un conicte jurídic
especialment greu entre dos principis bàsics inherents a les democràcies occidentals, com són el de democràcia
i el de legalitat. Principis que no són destriables perquè van necessàriament interrelacionats. Les clàusules
constitucionals que deneixen un estat com a «democràtic i de dret» no fan altra cosa que evidenciar que en
qualsevol sistema democràtic la democràcia i la legalitat són elements indissociables o, si es vol expressar de
manera més pràctica i planera, les dues cares d’una mateixa moneda. I no pot ser d’una altra manera perquè
la democràcia és la que crea la legalitat a partir de l’actuació dels representants parlamentaris, i la legalitat
es legitima pel fet de ser fruit o resultat de l’exercici de la democràcia. No es pot oblidar tampoc que, en
qualsevol societat democràtica, tota la legalitat se subordina a una Constitució i aquesta també es fonamenta,
com és lògic, en el principi democràtic. En conseqüència, en un estat democràtic i de dret, no hi ha cap altra
expressió del principi democràtic per a tots els poders públics que aquell que representa la Constitució i les
normes que, d’acord amb ella, determinen la mesura o capacitat de decisió de què disposen tots els poders
constituïts.
La contraposició del principi democràtic i el principi de legalitat podria tenir justicació en un context
polític en el qual aquesta legalitat no ha estat establerta com a conseqüència del primer. En un escenari com
aquest es pot acceptar la primacia del principi democràtic per realitzar una transició o ruptura de les regles
d’un estat autoritari en beneci d’un nou règim plenament democràtic i constitucional. Però pot ser arriscat
confondre aquesta situació amb l’existència de dècits que afectin la qualitat democràtica d’un estat que,
tot i així, manté els elements essencials que el deneixen com a democràtic i de dret, sobretot si aquesta
imatge continua essent percebuda per la comunitat internacional. Pretendre, a partir de la constatació de
certs dècits, que l’Estat espanyol manté formes autoritàries (postfranquistes) que el convertirien en no
democràtic pot suposar un greu error d’apreciació política i sobretot jurídica.
Des d’una perspectiva ideològica és possible no compartir aquesta conclusió i considerar que el poble
de Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà que té plena capacitat per autodeterminar-se. Aquesta
conclusió es pot sostenir per convicció d’origen o com a resultat de la devaluació democràtica del sistema
constitucional de l’Estat espanyol i per la negativa reiterada de donar sortida dins el marc constitucional a
una demanda social legítima i de base democràtica. Tanmateix, aquesta interpretació de la situació política
a Catalunya i a Espanya no hauria de fer abstracció ni menystenir l’escenari més complex que s’acaba de
perlar ni els instruments de què disposa l’Estat per defensar la integritat de la Constitució.
Un procés d’independència o de secessió en un sistema democràtic pot ser més difícil d’assolir que en
una altra conjuntura, encara que això pugui semblar contradictori. Una democràcia consolidada implica
l’existència d’un marc polític i jurídic estable i la garantia que qualsevol canvi substancial es faci dins
el marc establert per la Constitució. Això pot fer molt complex un procés d’independència i el subjecta a
compromisos i acords polítics, ja que una via unilateral posaria en qüestió un sistema que es fonamenta en la
necessitat de mantenir un equilibri i respectar els seus principis i valors fonamentals.
Per aquest motiu, un procés d’aquesta mena té la càrrega afegida d’haver-se de plantejar de la manera més
escrupolosa possible amb el marc constitucional i conant en la perseverança necessària per cercar el diàleg
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 14
i la negociació mitjançant fórmules que permetin conciliar la voluntat expressada democràticament amb
instruments que no violentin la legalitat constitucional. Perseverança que incumbeix especialment a qui
pretén alterar l’statu quo constitucional i l’obliga a demostrar que ha esgotat totes les vies d’actuació possible
dins el marc constitucional, tot acceptant alhora que l’altra part, l’Estat, també té el dret i la legitimitat
democràtica per defensar la Constitució.
Com va dir la Cort Suprema del Canadà en el seu pronunciament de l’any 1998,23 un procés de secessió no
depèn només de la voluntat d’una majoria expressada pels ciutadans d’un territori que tingui característiques
de comunitat nacional, perquè la Constitució no empara un projecte unilateral de secessió. En principi,
aquesta voluntat ha de respectar la legalitat constitucional, la qual cosa obliga, en tot cas, a una negociació
política lleial que no exclogui la necessària reforma constitucional. Però, com també va reconèixer en
aquell moment la Cort Suprema del Canadà, els fets demostren que molts processos d’independència s’han
consumat per la via de fet, és a dir, al marge d’una reforma constitucional i mitjançant el reconeixement de
la comunitat internacional al nou estat. Aquest és, per tant, el darrer escenari per considerar. Un escenari en
què el dret poc té a dir i en què la irrupció d’una nova realitat estatal depèn d’unes circumstàncies fàctiques
que la facin possible.
La Resolució 1/XI obre la via cap a aquest escenari i les incògnites principals que planteja són essencialment
dues: si la seva condició de darrer recurs, com a via de ruptura que és, la justica; i si l’opció per una via
de fet (malgrat l’aparença jurídica que li volen donar les lleis de desconnexió), serà capaç d’imposar-se i
desembocar en la creació real i efectiva d’un estat independent reconegut per la comunitat internacional.
Desfer aquestes incògnites és una tasca complexa que no és objecte d’aquest estudi. Tanmateix, es poden fer
unes reexions sobre cadascuna d’elles sense pretensió de donar respostes concloents.
Amb relació a l’opció de ruptura declarada pel Parlament mitjançant la voluntat que expressa la Resolució
1/XI (que ha tingut continuïtat en altres resolucions a les quals farem referència després), cal admetre que
la via de diàleg i negociació que en el seu moment va inspirar la Resolució 5/X s’ha revelat, més que
esgotada, inaccessible. Des del punt de vista polític, és inqüestionable que l’Estat ha mantingut una línia
clarament oposada a la possibilitat de negociar un referèndum o consulta sobre el dret a decidir i ha avortat
totes les iniciatives de la Generalitat adoptades en aquesta direcció. Des del punt de vista jurídic, el marge
d’actuació també és molt limitat perquè el Tribunal Constitucional, malgrat haver apel·lat al principi de
diàleg i negociació i al joc polític que en un cas com aquest caldria respectar (STC 42/2014), ha exclòs de
manera clara la possibilitat de fer una consulta que no sigui el referèndum de reforma constitucional (STC
103/2018, 31/2015 i 32/2015); aquesta doctrina especialment rígida contrasta, per exemple, amb la situació
del Canadà, on s’accepta la possibilitat d’un referèndum previ de secessió convocat per una província, tot i
que els seus efectes per obligar l’Estat a negociar es condicionen al que estableix la seva Llei de la claredat,
de 29 de juny de 2000 (en anglès, Clarity Act; en francès, Loi de clarication) i a una reforma constitucional
posterior.
En conseqüència, aquest capteniment polític i jurídic de les institucions estatals no es pot considerar
especialment deferent envers el principi democràtic, en el sentit de permetre la seva expressió per constatar, si
més no, l’existència d’una majoria social a favor de la independència i articular a partir d’ella un procediment
per donar-li resposta política i jurídica.24
Respecte de la viabilitat pràctica del procés de desconnexió dissenyat per la Resolució 1/XI, cal reconèixer
que hi ha diverses raons per considerar que l’obertura d’aquesta via pot ser prematura i poc realista. El primer
factor afecta la que hauria de ser la seva principal força, que és l’existència d’una majoria social favorable
a la independència, ja que aquesta majoria ara per ara no es coneix i l’única dada objectiva que permetria
23 Decisió consultiva de 20 d’agost de 1998.
24 S’ha defensat la possibilitat de contrastar aquest capteniment de l’Estat espanyol amb el respecte dels valors fundacionals de la
Unió Europea reconeguts a l’article 2 del TUE, considerant que els valors de la democràcia i de la legalitat han de guardar un equilibri
entre ells, que es pot trencar si la legalitat formal compromet de manera injusticada una expressió democràtica legítima i compta
amb un ampli suport social. (Vegeu: Bayona, Antoni. «El “dret a decidir” i els valors fundacionals de la Unió Europea». REAF, núm.
20 (octubre 2014), p. 132 i s.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 15
induir-la, a saber, el resultat electoral del 27 de setembre de 2015, tampoc no l’acredita.25 El segon factor és la
capacitat de reacció de l’Estat, que disposa d’instruments jurídics i polítics importants per oposar-se i estroncar
les properes decisions de desconnexió anunciades. I el tercer factor pot ser l’escassa receptivitat envers la
causa catalana que ha mostrat ns ara la comunitat internacional, normalment refractària a modicar l’statu
quo i compromesa també amb l’Estat espanyol com a actor internacional reconegut, especialment en la seva
condició de membre de la Unió Europea; l’escenari internacional no sembla, doncs, especialment favorable
a reconèixer una via unilateral i menys encara la Unió Europea, que dona especial rellevància a la legalitat
com a valor fundacional, conjuntament amb el principi democràtic.
8 El posicionament del Tribunal Constitucional sobre la Resolució 1/XI, de 9 de novembre
de 2016
La Resolució 1/XI ha estat declarada inconstitucional i nul·la per la STC 259/2015, de 2 de desembre.26
Un primer aspecte que cal destacar d’aquesta sentència és el fet que el Tribunal contempla aquesta nova
resolució de manera diferent a la 5/X, en el sentit que d’aquesta última en va declarar inconstitucional només
una part (concretament, la declaració de sobirania), mentre que en el cas de la Resolució 1/XI, la declaració
d’inconstitucionalitat és d’abast general, per considerar que tota ella depèn d’un únic l conductor que
la contamina íntegrament. Aquest fet és important perquè facilitarà després al Tribunal connectar noves
declaracions de voluntat del Parlament amb la STC 259/2015.
El segon aspecte, més de fons, és que la sentència entén la resolució com un «acte fundacional» d’un procés
de creació d’un estat català independent, que pretén emparar-se en una «qualitat sobirana» que ni el Parlament
ni el poble de Catalunya tenen. Per al Tribunal aquesta autoqualicació del Parlament com a dipositari de la
sobirania i l’expressió d’una voluntat constituent són manifestacions susceptibles de produir efectes jurídics
al marge de la Constitució i les equipara a una «via de fet» que pretén desconèixer i excloure expressament el
valor normatiu de la Constitució i, més concretament, el principi d’unitat de l’Estat i de sobirania del conjunt
del poble espanyol establerts als articles 1 i 2 de la Constitució.
El Tribunal recorda que la Resolució 1/XI, a diferència de la Resolució 5/X, pretén ignorar expressament
la condició necessària que la legítima defensa de qualsevol projecte polític, ns i tot els que són contraris
a la Constitució o incompatibles amb ella, és possible en el marc de la mateixa Constitució, ja que aquesta
no imposa la «militància» o l’adhesió als seus postulats (STC 42/2014), però obliga, en canvi, els poders
públics a respectar la seva condició de llei superior en tant que només permet convertir en realitat jurídica i
fer efectius els projectes incompatibles amb la Constitució amb la reforma prèvia d’aquesta. En aquest sentit,
la sentència emfasitza que el principi democràtic a què poden apel·lar legítimament els poders constituïts
no pot servir mai per legitimar un desconeixement de la legalitat constitucional, perquè tota legitimitat es
fonamenta precisament en la conformitat de l’actuació dels poders públics amb la Constitució.
El Tribunal considera, per tant, que en un estat democràtic i de dret no és possible contraposar legitimitat
democràtica i legalitat constitucionals i que el principi democràtic no es pot concebre mai de manera aïllada
i desvinculada de l’ordre constitucional establert. Per aquesta raó, la STC 259/2015 conclou que la Resolució
1/XI, com a decisió parlamentària, és una infracció constitucional que no és fruit d’un enteniment equivocat
del que permet o imposa la Constitució, sinó d’una voluntat que implica un «exprés rebuig» de la força
d’obligar de la Constitució a la qual es pretén contraposar un poder que vol ser depositari d’una qualitat
sobirana i d’una dimensió constituent que li permet posar en qüestió l’ordre constitucional vigent.
Es pot fer una crítica de la sentència per raó del fonamentalisme constitucional que expressa, especialment
arrelat al principi de legalitat i gens deferent amb altres principis i valors bàsics, com el de democràcia i el
de pluralisme (polític i nacional). El Tribunal és molt taxatiu quan entén que no hi ha legitimitat més enllà de
25 El percentatge de vots obtinguts per les forces polítiques declarades independentistes (Junts pel Sí i la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent) va ser del 47, 80 %.
26 El Tribunal Constitucional torna a aplicar en aquest cas la doctrina elaborada amb ocasió de la impugnació de la Resolució 5/X,
de considerar que les resolucions fruit de l’exercici de la funció parlamentària d’impuls de l’acció política i de govern produeixen
efectes jurídics a l’efecte del seu control en seu constitucional. Sobre aquesta qüestió, vegeu les al·legacions del Parlament en el
procediment d’impugnació 1389/2013 de la Resolució 5/X (BOPC, núm. 97, de 10 de juny de 2013).
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 16
la legalitat i que el principi democràtic no existeix separat del principi de constitucionalitat i que no hi cap,
per tant, cap mena de legitimitat fora de la legalitat. Es podria argumentar que aquesta percepció prioritza el
principi de legalitat i converteix la Constitució en una mena de camisa de força que minimitza el valor del
principi democràtic com a motor de canvi.
Ja hem tingut ocasió de fer referència abans a la doctrina de la Cort Suprema del Canadà de 1998, que va
deduir d’uns principis constitucionals semblants als nostres tant la possibilitat que una província expressi
democràticament la seva voluntat de seguir el camí de la independència com el deure de la federació de
negociar amb ella aquesta sortida. Però també és cert que la Cort Suprema del Canadà va voler deixar
clar que el principi democràtic no dona empara a una declaració unilateral d’independència. A diferència
de l’escenari canadenc, el Tribunal Constitucional espanyol ha fet una lectura molt restrictiva del principi
democràtic en comparació amb el valor que ha donat al principi de legalitat. Malgrat l’apel·lació al paper
de la política per resoldre aquestes qüestions i els límits que en aquest cas té el dret, ja hem vist abans com
el Tribunal ha mantingut ns ara una doctrina especialment rígida en el sentit de no permetre que un diàleg
i una negociació política culmini en una convocatòria d’una consulta als ciutadans del resultat de la qual es
pugui seguir ns i tot, si escau, activar els processos de reforma constitucional. En una qüestió en la qual
es ventila un procés d’independència territorial, no sembla adient ni proporcionat constrènyer l’àmbit de
negociació política de tal manera que faci impossible saber si existeix una majoria social a favor, sobretot
quan està empíricament demostrat que gran part de la societat catalana vol ser preguntada.27
Davant d’aquesta situació, la via unilateral que expressa la Resolució 1/XI es podria entendre com a darrer
recurs davant la inexistència d’un espai polític i jurídic que no permet realitzar ni negociar una consulta.
Però això no treu importància als diversos problemes que una via com aquesta planteja des de la perspectiva
del respecte a la legalitat constitucional i també del mateix principi democràtic que s’han exposat en aquest
apartat i l’anterior.
9 Les actuacions parlamentàries subsegüents a la Resolució 1/XI
La conictivitat entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal Constitucional s’ha accentuat notablement per
l’adopció de noves decisions parlamentàries posteriors a la Resolució 1/XI que el Tribunal ha considerat com
a actes contraris a l’obligació de compliment de les resolucions del Tribunal Constitucional, concretament de
la STC 259/2015. És el cas de la Resolució 5/XI, de 20 de gener de 2016, per la qual es va crear la Comissió
d’Estudi del Procés Constituent, de la Resolució 263/XI, de 27 de juliol de 2016, per la qual es van raticar
l’informe i les conclusions de la comissió d’estudi, i de la Resolució 306/XI, de 6 d’octubre de 2016 (apartat
I.1.1 i números 13 a 16 de l’apartat I.2), subsegüent al debat de política general.28
Malgrat que en termes estrictament jurídics és difícil considerar que existeix un vincle o relació de
dependència entre aquestes resolucions i la 1/XI pel fet de tractar-se d’actes de naturalesa essencialment
política i parlamentària, la qual cosa diferencia aquest supòsit del que es pot donar entre una norma i un
acte jurídic que el desplega o aplica, el Tribunal Constitucional ha considerat que existeix aquesta relació a
l’efecte del deure de compliment de les seves resolucions establert per l’article 87.1 de la Llei orgànica del
Tribunal Constitucional. La justicació d’això la dedueix el Tribunal de la voluntat del Parlament de donar
«continuïtat i suport» a la Resolució 1/XI declarada inconstitucional i nul·la per la STC 259/2015 i de voler
«insistir» a desenvolupar un projecte polític de desconnexió de l’Estat espanyol al marge dels procediments
de reforma constitucional. En aquest sentit, el Tribunal aprecia l’existència d’una successió temporal de fets
en l’àmbit del Parlament que evidencia una pretensió d’incomplir les resolucions del Tribunal Constitucional.
Aquests pronunciaments s’han produït en el marc d’incidents d’execució de la STC 259/2015, que han estat
resolts per les interlocutòries 141/2016, de 19 de juliol de 2016, 170/2016, de 6 d’octubre de 2016 i 24/2017,
de 14 de febrer de 2017. Com hem avançat, es podria objectar que la utilització de la via processal dels
incidents d’execució de sentència resulta inapropiada en aquest cas, perquè el deure de compliment sembla
27 La darrera enquesta feta pública pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) del mes de març de 2017 posa en relleu que un 50,3 %
dels enquestats estan a favor d’un referèndum (pactat o no amb l’Estat) i que un altre 23,3 % són partidaris d’una consulta si és
autoritzada pel Govern de l’Estat.
28 Publicades, respectivament, al BOPC, núm. 42, de 25 de gener de 2016, i al BOPC, núm. 200, d’1 d’agost de 2016.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 17
que s’ha de predicar en tot cas d’un acte jurídic pròpiament dit i no pas d’actes de naturalesa essencialment
política, com són les resolucions parlamentàries aprovades en exercici de la funció d’impuls de l’acció de
govern o, més encara, de funcionament intern del mateix Parlament (com seria el cas de la creació d’una
comissió d’estudi). En aquests casos, és evident que la via de l’incident d’execució de sentència suposa
el risc de limitar la capacitat de decisió en seu parlamentària, perquè el deure de compliment es trasllada
en realitat sobre un projecte polític o una expressió de voluntat d’aquesta mena que, per la seva mateixa
naturalesa, és dubtós que pugui ser considerat com un incompliment de sentència en el sentit que estableix
la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.29 Els incidents d’execució de sentència poden ser utilitzats
respecte a normes o actes que apliquen o desenvolupen una norma prèviament declarada inconstitucional o
nul·la, sempre que es tracti d’actuacions de caràcter jurídic, ja que aquesta hauria de ser condició necessària
per constatar una situació d’incompliment. Aquesta juridicitat no existeix, en sentit estricte, en els actes
parlamentaris d’impuls de l’acció de govern.
Tanmateix, no s’ha d’oblidar que la STC 42/2014 ja va atorgar efectes jurídics a les resolucions parlamentàries
no normatives i aquesta doctrina ha permès després al Tribunal justicar la utilització dels incidents d’execució
també en aquest supòsit, prenent com a referència la STC 259/2015, com a resolució del Tribunal que ha
estat objecte d’incompliment per l’aprovació de les resolucions del Parlament posteriors a la 1/XI. Val a dir,
en qualsevol cas, que la crítica que es podria fer a un ús inapropiat dels incidents d’execució en el context
que aquí estem analitzant, pot quedar matisada per la mateixa transcendència constitucional de la qüestió.
Malgrat que això no hauria de ser un argument jurídic determinant, sembla raonable pensar que ha pesat
molt en la decisió del Tribunal Constitucional d’acceptar la mateixa hipòtesi d’impugnació d’aquest tipus
d’actes en seu constitucional i també de considerar-los idonis de ser jutjats en un procediment d’execució de
sentència. Perquè cal suposar que el Tribunal no ha volgut desconèixer els riscos que podria haver generat la
decisió contrària de no acceptar el control d’aquests actes parlamentaris en la mesura que dels mateixos se’n
pogués deduir una aparença de legalitat i legitimitat i derivar el reconeixement implícit d’unes atribucions de
les quals el Parlament no disposa. Tanmateix, l’aprovació de les resolucions 5/XI, 263/XI i 306/XI i la seva
consideració com a actuacions contràries al deure de compliment de la STC 259/2016 ha produït dos efectes
especialment perjudicials per al Parlament de Catalunya que és necessari remarcar.
El primer efecte és que, per la via dels incidents d’execució de sentència dels actes parlamentaris considerats
com a continuïtat o desenvolupament de la Resolució 1/XI, el mateix Parlament ha donat peu a l’aplicació per
part del Tribunal Constitucional d’unes limitacions excepcionals a l’activitat parlamentària que es projecten
sobre un àmbit especialment protegit, com és el dels interna corporis o autonomia de funcionament del
Parlament. En aquest sentit, cal destacar que les interlocutòries que han resolt els procediments d’execució
relacionats amb la STC 259/2015 no s’han limitat a declarar la nul·litat de les resolucions parlamentàries, sinó
que amplien els seus efectes a l’advertiment als òrgans rectors de la cambra del deure pro futuro d’impedir
o paralitzar qualsevol «iniciativa», jurídica o material, que directament o indirecta suposi ignorar o eludir la
nul·litat de les resolucions afectades. Això signica que també es veu afectat el dret d’iniciativa parlamentària,
exceptuant per a aquest cas concret la doctrina general establerta pel mateix Tribunal Constitucional sobre
els criteris estrictament formals i de procediment que les meses parlamentàries han d’aplicar exclusivament
quan es tracta d’admetre a tràmit les iniciatives parlamentàries.30
El segon efecte especialment negatiu des del punt de vista institucional és la transcendència penal que han
produït els incidents d’execució com a conseqüència de l’incompliment del deure d’impedir o paralitzar
qualsevol iniciativa parlamentària que suposi ignorar o eludir la STC 259/2015. L’advertència de possible
responsabilitat es va fer per primer cop en la interlocutòria 141/2016, de 19 de juliol, i es va concretar
després deduint testimonis de particulars al Ministeri Fiscal per procedir contra la presidenta del Parlament
(interlocutòria 170/2016, de 6 d’octubre) i contra la mateixa presidenta i altres quatre membres de la Mesa
del Parlament (interlocutòria 24/2017, de 14 de febrer). La deducció dels testimonis de particulars ha donat
lloc a l’obertura d’accions penals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per part de la Fiscalia,
la qual cosa ha generat una tensió afegida i contraproduent en un procés ja de per si difícil i complex que a
29 Sobre aquesta qüestió vegeu els apartats II i III de les al·legacions presentades en l’incident d’execució relatiu a la Resolució 5/
XI, de 20 de gener de 2016, de creació de comissions parlamentàries (BOPC, núm. 69, de 29 de febrer de 2016).
30 Entre d’altres, les STC 124/1995, 38/1999, 203/2001, 40/2003, 202/2014 o 1/2015.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 18
hores d’ara ja presenta elements clars i evidents d’un greu conicte institucional, amb el risc de repercutir
també sobre l’àmbit social en funció dels esdeveniments futurs.
10 La Resolució 306/XI: la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència
La Resolució 1/XI, de 9 de novembre de 2015, va establir les bases del procés d’independència de Catalunya
en els termes que s’han analitzat en l’apartat 7. La lògica de fons de la Resolució 1/XI era que el resultat
assolit per les forces polítiques independentistes en les eleccions celebrades el dia 27 de setembre de 2015
permetien constatar l’existència d’una majoria social a favor de la independència, traduïda en una majoria
parlamentària. Les mateixes eleccions al Parlament i el seu caràcter plebiscitari actuaven d’aquesta manera
com a substitut de la consulta popular que no va ser possible fer a partir de la declaració de voluntat expressada
en la Resolució 5/X, de 23 de gener de 2013, i en les actuacions parlamentàries adoptades posteriorment
(especialment la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de
participació ciutadana, i la convocatòria d’una consulta d’acord amb aquesta Llei per al dia 9 de novembre
de 2014).
Per aquesta raó, la Resolució 1/XI no fa cap referència a la realització d’una consulta o un referèndum
i opta per un full de ruta en què el procés per assolir la independència que el Parlament posa en marxa
culmini amb l’aprovació de les lleis de desconnexió. Es tracta, per tant, d’un full de ruta en què la declaració
d’independència dependrà ja d’unes actuacions adoptades directament per les institucions catalanes. Així ho
conrma la posterior Resolució 263/XI, de 27 de juliol de 2016, que aprova l’informe i les conclusions de la
comissió d’estudi del procés constituent, en el qual s’explicita que la desconnexió amb la legalitat de l’Estat
espanyol es farà mitjançant l’aprovació de les lleis de desconnexió i d’un mecanisme unilateral d’exercici
democràtic que activarà la convocatòria de l’Assemblea Constituent. Malgrat que aquesta referència a un
«mecanisme unilateral d’exercici democràtic» pot suscitar algun dubte sobre la seva naturalesa, tot sembla
indicar que en la voluntat inicial expressada per les resolucions 1/XI i 263/XI, la conrmació de l’existència
d’una majoria social favorable a la independència no es condiciona necessàriament a la realització d’un
referèndum o consulta i que la consecució d’aquest nou estatus passa a dependre de les lleis de desconnexió
o, eventualment, d’una declaració unilateral d’independència aprovades directament pel Parlament.
Tanmateix, sobre aquesta previsió inicial la Resolució 306/XI, de 6 d’octubre de 2016,31 ha introduït
una variable important. En l’apartat I.1.1 d’aquesta resolució el Parlament arma el dret imprescriptible
i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i torna a constatar que les eleccions celebrades el 27 de
setembre de 2015 van conformar una majoria favorable a la independència. Però, acte seguit, introdueix
com a novetat el mandat adreçat al Govern de «celebrar un referèndum vinculant sobre la independència de
Catalunya, a tot tardar, al setembre de 2017 amb una pregunta clara i una resposta binària». Aquest mandat
no obsta, però, perquè continuïn els tràmits parlamentaris per a l’elaboració de les lleis de desconnexió i, de
manera especial, la llei que ha de regular la successió d’ordenaments, la nacionalitat, els drets fonamentals,
el sistema institucional, la potestat nancera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent
entre la proclamació de la República catalana i l’aprovació de la nova Constitució. I tampoc modica el pla
establert per impulsar i denir el procés constituent denit a la Resolució 263/XI, sobre el qual insisteix
l’apartat I.2 de la Resolució 306/XI.
Es pot deduir, per tant, que el Parlament estableix mitjançant la Resolució 306/XI una modicació important
respecte al full de ruta establert inicialment per la Resolució 1/XI, en el sentit que el mateix procés cap a la
independència queda ara condicionat a la realització d’un referèndum vinculant per conèixer l’opinió dels
ciutadans sobre la independència i, encara que no ho digui expressament la resolució, a un resultat favorable
a la independència.
Un aspecte important a considerar és la naturalesa d’aquest referèndum des de la perspectiva del paper que
han de tenir-hi l’Estat i la Generalitat. Sobre aquesta qüestió la Resolució 306/XI mostra una ambigüitat
calculada, que es desprèn de la comparació entre els seus apartats I.1.1 i I.1.2. L’apartat I.1.132 deixa clar que
31 Publicada al BOPC, núm. 237, de 18 d’octubre de 2016.
32 Aprovat a iniciativa i amb el suport dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 19
no cal que la convocatòria del referèndum sigui pactada amb l’Estat. Fa una referència a un possible acord
amb el Govern espanyol, però tot seguit diu que, en absència d’aquest acord polític, es manté el compromís
per convocar el referèndum. En canvi, l’apartat I.1.233 només preveu un escenari de referèndum acordat
amb l’Estat. Aquest tractament diferent del referèndum en la Resolució 306/XI va tenir una conseqüència
important, a saber, la no inclusió de l’apartat I.1.2 en l’incident d’execució que el Tribunal Constitucional va
interposar contra la Resolució 306/XI per incompliment de la STC 259/2015.
L’ambigüitat que presenta aquest doble tractament del referèndum s’ha traslladat després a la Llei 4/2017, del
28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, perquè la seva disposició addicional
40 conté dos apartats que venen a ser el reex de les dues opcions previstes en la Resolució 306/XI. Tractant-
se en aquest cas d’una norma, es produeix una aparent contradicció jurídica, ja que la Llei de pressupostos
estableix dues habilitacions o mandats diferents per donar cobertura econòmica a dues consultes que són
també diferents, car una depèn de l’existència d’un acord amb l’Estat i l’altre no està subjecte en principi a
aquesta condició.
D’aquestes darreres actuacions parlamentàries relatives al procés sobre el futur polític de Catalunya, se’n
poden extreure dues conclusions essencials. Per una banda, que el Parlament ha considerat necessari, o si
més no convenient, reforçar la legitimitat democràtica del procés cap a la independència amb la realització
d’un referèndum (o, si més no, un darrer intent de realitzar-lo) per tal de conrmar l’existència d’una majoria
social a favor de la independència. No hi ha dubte que la realització del referèndum ofereix aquest plus
de legitimitat que la mera referència als resultats electorals del 27 de setembre de 2015 no té per les raons
anteriorment exposades. Però la segona conclusió és que el procés cap a la independència no es fa dependre
de la realització del referèndum, perquè de l’apartat I.1.1 de la Resolució 306/XI no es desprèn que sigui
una condició indispensable per culminar el procés d’independència, en coherència amb la voluntat política
expressada en la Resolució 1/XI, que no sembla que la Resolució 306/XI pretengui modicar pel que fa al
full de ruta establert per aquella si no és possible realitzar el referèndum.
La forma com apareix la qüestió del referèndum en aquest tram nal del procés sembla indicar, per tant,
que es tracta més d’un moviment tàctic que té com a darrer objectiu polític reforçar la legitimitat de la
via unilateral inicialment prevista en la Resolució 1/XI demostrant que s’ha insistit en la voluntat de fer
la consulta, però que, si aquesta no es fa, no haurà estat per causa imputable a les institucions catalanes.
Tanmateix, aquesta tàctica pot tenir un problema de credibilitat quan el Parlament ja ha expressat clarament
la voluntat de mantenir, en darrer terme, la via unilateral de la desconnexió. Des del punt de vista de les
condicions que hauria de requerir la voluntat d’obrir un procés de negociació franca i lleial, no sembla que
l’antecedent que representen les Resolucions 1/XI i 263/XI i el mateix contingut dual de la Resolució 306/
XI i de la disposició addicional 40 de la Llei de pressupostos, contribueixin a donar especial credibilitat a
la voluntat negociadora. Com tampoc hi ajuda tenir la certesa que, llevat d’un canvi radical de doctrina, la
jurisprudència constitucional no permet realitzar cap dels referèndums a què es refereix la Resolució 306/XI.
La recent STC de 10 de maig de 2017 (FJ 5) sobre la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per
via de referendum, reconeix expressament la possibilitat que puguin existir referèndums d’àmbit territorial
autonòmic si així ho preveu una llei orgànica, però reitera al mateix temps la doctrina ja coneguda que
aquestes consultes sempre tindrien com a límit el de referir-se a qüestions de competència autonòmica i no
podrien plantejar qüestions resoltes en el procés constituent, que resten sostretes a la decisió dels poders
constituïts. En conseqüència, l’aplicació de la Resolució 306/XI només podria tenir suport constitucional
en el context que preveu el seu apartat I.1.2 i sempre que la qüestió que es formulés respectés aquests dos
requisits.34
33 Aprovat a iniciativa del grup parlamentari de Catalunya Sí Que es Pot i amb el suport d’aquest grup i el del grup parlamentari
de Junts pel Sí.
34 Aquest referèndum seria possible amb la modicació prèvia de la Llei orgànica reguladora de les diferents modalitats de
referèndum que regulés els referèndums d’àmbit autonòmic i formulant la pregunta sobre la qüestió d’una manera indirecta, com
ara: «Està vostè d’acord que el Parlament iniciï un procés de reforma constitucional per tal que Catalunya pugui esdevenir un estat
independent?». Una pregunta d’aquest tipus no entraria en contradicció directa amb la Constitució. I també cal tenir en compte que
el Parlament de Catalunya té com a atribució la iniciativa de reforma constitucional, com recorda expressament la STC 42/2014 amb
relació al «dret a decidir» (FJ 4, lletra c).
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 20
Amb relació a la convocatòria d’un referèndum unilateral, malgrat que s’entengui que el principi democràtic
la legitima i que ha de ser possible com a darrera alternativa per exercir el dret a decidir en les circumstàncies
polítiques i socials en què viu Catalunya, no es pot negar que s’enfronta a obstacles difícils de superar. El
primer és la posició jurídica que la jurisprudència constitucional dona a l’Estat per defensar la legalitat
constitucional. El segon són les variants introduïdes en el full de ruta del procés, que, com hem exposat,
poden debilitar-lo en un escenari de ruptura i conicte. Per últim, convé no oblidar que voler culminar un
referèndum en un context tan hostil pot tenir conseqüències pel que fa al reconeixement dels seus efectes en
l’àmbit intern i extern, ja que sembla evident que no es podran complir els requisits i els estàndards mínims
exigibles a un procediment participatiu com aquest.35
A aquest nou escenari obert per la Resolució 306/XI respecte de l’aplicació del full de ruta per la independència,
s’hi ha d’afegir una darrera decisió del Parlament que no contribueix a aclarir-lo. La Moció 122/XI, de 18
de maig de 2017,36 sobre el compliment de l’apartat I.1.2 de la Resolució 306/XI insta el Govern de la
Generalitat a reiterar al Govern de l’Estat la voluntat de pactar i acordar políticament amb ell la celebració
del referèndum sobre el futur polític de Catalunya. I també insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa
les iniciatives oportunes per disposar de l’assessorament, el reconeixement i l’aval de la Comissió Europea
per a la Democràcia mitjançant el Dret (Comissió de Venècia) quant a les condicions que hauria de complir
la convocatòria d’aquest referèndum per tal d’ajustar-se als requisits establerts pel Codi de bones pràctiques
en matèria de referèndums.
Aquest darrer pronunciament del Parlament suscita diversos dubtes referents a la vigència de la Resolució
1/XI i també a la de la Resolució 306/XI pel que fa al seu apartat I.1.1: suposa l’abandonament denitiu de
la via unilateral sense necessitat de consulta que es desprèn de la Resolució 1/XI? Comporta la renúncia al
referèndum unilateral que preveu l’apartat I.1.1 de la Resolució 306/XI a favor del referèndum acordat que
preveu l’apartat I.1.2 de la mateixa resolució? Quin grau de compromís suposaria per al full de ruta per la
independència una eventual decisió de la Comissió de Venècia?
Com s’ha exposat abans, no es pot dir que el capteniment del Parlament pel que fa a l’estratègia que cal
seguir en aquesta important qüestió hagi estat plenament coherent al llarg d’aquesta legislatura, sobretot
perquè la Resolució 306/XI i la més recent Moció 122/XI no expressen amb claredat la voluntat de modicar
els postulats adoptats anteriorment pel Parlament, especialment els que es desprenen de la Resolució 1/XI (i
també de l’apartat I.1.1 de la Resolució 306/XI); la qual cosa contribueix a conrmar, per tant, que en aquest
capteniment preval la posició tàctica de deixar obertes diverses opcions, entre les quals la convocatòria
unilateral d’un referèndum i/o l’aprovació de les lleis de desconnexió, amb els inconvenients i febleses que
ja s’han esmentat. Una dada a retenir és la ràpida resposta que ha donat la Comissió de Venècia a la carta
que el president de la Generalitat va adreçar el 2 de juny d’enguany al president del Consell d’Europa en
compliment de la Moció 122/XI. En la seva resposta la Comissió de Venècia declara no poder intervenir en
aquest cas sense l’acord de l’Estat i recorda que els referèndums s’han de convocar respectant la Constitució
i la legalitat37.
35 Vegeu en aquest sentit el Codi de bones pràctiques en matèria de referèndums, elaborat per la Comissió Europea per a la
Democràcia mitjançant el Dret (Comissió de Venècia), Consell d’Europa, 17 de març de 2007. Vegeu també l’apartat 69 de l’opinió
de la mateixa Comissió de Venècia de 13 de març de 2017 sobre la reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional de
l’any 2015, en el qual la Comissió recorda que les sentències dels tribunals constitucionals tenen caràcter vinculant i que, atesa la
supremacia de la Constitució, han de ser respectades per tots els poders públics.
36 Publicada al BOPC, núm. 416, de 22 de maig de 2017.
37 Paràgraf actualitzat per l’autor amb posterioritat a la doble avaluació cega de l’article [nota de l’editor].
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 21
11 Recapitulació
L’activitat del Parlament relacionada amb el dret a decidir i el procés d’independència de Catalunya s’ha
caracteritzat essencialment per l’adopció de resolucions parlamentàries que han expressat la voluntat de dur
a terme aquest projecte polític i les formes de desenvolupar-lo.
Aquestes declaracions parlamentàries s’han legitimat en l’expressió democràtica que representa el Parlament
i han volgut donar a aquest fet una rellevància i uns efectes que han entrat en conicte amb el principi de
legalitat constitucional. Així ho fan paleses les successives impugnacions davant el Tribunal Constitucional
des de la Resolució 5/X, de 23 de gener de 2013, que han donat a aquest l’oportunitat de pronunciar-se sobre
aquesta resolució i les aprovades pel Parlament durant l’onzena legislatura.
El fet d’haver fonamentat el procés per a la independència en el principi democràtic i haver relativitzat
al mateix temps el principi de legalitat, ha estat una de les raons bàsiques del conicte constitucional i és
un dels seus problemes principals, perquè objectivament suposa relegar a un segon pla els fonaments de
l’estat de dret i la necessitat de vehicular els projectes polítics respectant les regles constitucionals. Aquest
problema s’ha agreujat de manera especial amb l’orientació donada al procés a partir de la Resolució 1/XI.
De l’actuació del Parlament, també en deriva una certa indenició de les línies estratègiques per impulsar i
culminar el procés cap a la independència, que es fa especialment evident en les darreres resolucions adoptades
pel Parlament (Resolució 306/XI i Moció 122/XI). De la via unilateral de “desconnexió” fonamentada en els
resultats electorals del 27 de setembre de 2015 (sense necessitat de consulta prèvia als ciutadans) que preveu
la Resolució 1/XI, s’ha passat a un nou escenari en el qual aquesta consulta sembla constituir un element
determinant. Però aquesta opció té les incerteses que suposa una convocatòria que s’enfronta a l’oposició de
l’Estat i a una jurisprudència constitucional contrària a un referèndum que tingui com a objecte preguntar als
ciutadans si estan a favor o en contra de la independència de Catalunya.
Tanmateix, malgrat aquesta voluntat de realitzar el referèndum i d’intentar-lo fer de manera acordada amb
l’Estat, tampoc es pot concloure que el procés cap a la independència s’hagi supeditat de manera absoluta
a l’exigència d’aquest requisit. La Resolució 1/XI i l’apartat I.1.1 de la Resolució 306/XI semblen indicar
que les institucions catalanes no renuncien, arribat el cas, a convocar un referèndum unilateral i, si la seva
realització no és possible, a seguir una via unilateral alternativa per culminar el procés amb fonament als
resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
No cal dir que arribar a aquest escenari, portaria el conicte existent amb l’Estat i amb el Tribunal
Constitucional a una nova dimensió política i jurídica de resultats incerts, ja que signicaria un trencament
del marc polític i social en què es fonamenta l’Estat. I també suposaria el risc de fonamentar la via unilateral
en una peculiar lectura i comprensió del principi democràtic i de la relació d’aquest amb el principi de
legalitat.
Finalment, la recuperació del full de ruta inicialment dissenyat a la Resolució 1/XI, després d’haver considerat
necessari consultar els ciutadans sobre una qüestió tan transcendental com és la independència sense haver-
ho pogut materialitzar, o havent-ho fet sense unes mínimes garanties, pot tenir l’efecte paradoxal d’afeblir
una decisió que només tindria com a fonament els resultats electorals del 27 de setembre de 2015, que no
deixen de ser unes eleccions al Parlament de Catalunya, malgrat el caràcter plebiscitari que se li van voler
donar.
Bibliograa
aguado Renedo, César. «Sobre un eventual referéndum consultivo en el proceso soberanista catalán».
Cuadernos de Alzate, núm. 46-47 (2013), p. 27-47.
aguiaR de luque, Luis. «El referéndum en la Constitución española: una reexión sobre una institución
problemática». Constitución y desarrollo político: estudios de homenaje al profesor Jorge de Esteban.
[Valencia: Tirant lo Blanch], 2013, p. 955-972.
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 22
alÁez coRRal, Benito. «Constitucionalizar la secesión para armonizar la legalidad constitucional y el
principio democrático en estados territorialmente descentralizados como España». Revista d’Estudis
Autonòmics i Federals, núm. 22 (2015), p. 136-183.
alonso de antonio, Ángel Luis. Análisis constitucional de la ley catalana de consultas populares no
referendarias y otras formas de participación ciudadana. [Pamplona: Aranzadi Thomson Reuters], 2015.
ÁlVaRez Vélez, María Isabel. «La participación directa de los ciudadanos en la Constitución española y las
consultas populares en el ámbito estatutario». Revista de Derecho Político, núm. 96 (maig-agost 2016), p.
121-148.
BaR cendón, Antonio. «El proceso independentista de Cataluña y la doctrina jurisprudencial: una visión
sistemática». Teoría y Realidad Constitucional, núm. 37 (2016), p. 187-220.
Bayona i RocamoRa, Antoni. «El “dret a decidir” i els valors fundacionals de la Unió Europea». Revista
d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 20 (octubre 2014), p. 132-173.
Bossacoma i Busquets, Pau. «Competències de la Generalitat de Catalunya sobre regulació i convocatòria de
consultes populars». Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 15 (abril 2012), p. 241-286.
Bossacoma i Busquets, Pau. Justícia i legalitat de la secessió: Una teoria de l’autodeterminació nacional
des de Catalunya. [Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics], 2015.
Botella, Cristina. «El Projecte de llei de consultes populars no referendàries: contingut i perspectives».
Activitat Parlamentària, núm. 25 (desembre 2012), p. 41-57.
castellà andReu, Josep M. «La competència en matèria de consultes populars per la via de referèndum a
la Sentència 31/2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya». Revista Catalana de Dret Públic. Especial
Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 (2010),
p. 306-313.
castellà andReu, Josep M. «Consultas populares no referendarias en Cataluña. ¿Es admisible
constitucionalmente un tertium genus entre referéndum e instituciones de participación ciudadana?». A:
Transparencia, participación ciudadana y administración pública en el siglo XXI. [Zaragoza: Gobierno
de Aragón, Departamento de Hacienda y Administración Pública], 2013, p. 121-155. (Monografías de la
Revista Aragonesa de Administración Pública; XIV)
castellà andReu, Josep M. «Democracia, reforma constitucional y referéndum de autodeterminación en
Cataluña». A: El estado autonómico en la perspectiva del 2020. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos,
Instituto de Derecho Público, 2013, p. 172-212.
FeRReRes comella, Víctor. «Cataluña y el derecho a decidir». Teoría y Realidad Constitucional, núm. 37
(2016), p. 461-475.
gutiéRRez espada, Cesáreo; BeRmeJo gaRcía, Romualdo. «El derecho de libre determinación de los pueblos
no coloniales a la luz del Derecho internacional». Cuadernos de Alzate, núm. 46-47 (2013), p. 111-126.
Jiménez sÁnchez, José J. «Principio democrático y derecho a decidir». Revista d’Estudis Autonòmics i
Federals, núm. 19 (abril 2014), p. 211-233.
Keating, Michael. «Rethinking sovereignty: Independence-lite, devolution-max and national
accommodation». Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 16 (octubre 2012), p. 9-29.
miguel BÁRcena, Josu de. «La cuestión de la secesión en la Unión Europea: una visión constitucional».
Revista de Estudios Políticos, núm. 165 (juliol-setembre 2014), p. 211-245.
montilla maRtos, José Antonio. «La vía del artículo 150.2 para la convocatoria del referéndum sobre el
futuro político de Cataluña». Barcelona: Revista Catalana de Dret Públic [blog], 2014 [Consulta: 8 de maig
de 2017].
Antoni Bayona Rocamora
El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament
Revista Catalana de Dret Públic, núm 54, 2017 23
muñoz machado, Santiago. Cataluña y las demás Españas. Barcelona: Crítica, 2014.
péRez Royo, Javier. «Entre política y derecho: el debate sobre la independencia de Cataluña». Cuadernos de
Alzate, núm. 46-47 (2013), p. 174-185.
pons RàFols, Francesc-Xavier. Cataluña: derecho a decidir y derecho internacional. [Madrid: Reus], 2015.
Ridao i maRtín, Joan. El derecho a decidir: una salida para Cataluña y España. [Barcelona: RBA], 2014.
Ridao i maRtín, Joan. «La institución del referéndum en España: una revisión necesaria». A: Participación
política y derechos sociales en el siglo XXI. [Zaragoza: Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios
Parlamentarios y del Estado Autonómico], 2014, p. 91-114.
Ridao i maRtín, Joan. «La juridicación del derecho a decidir en España: la STC 42/2014 y el derecho a
aspirar a un proceso de cambio político del orden constitucional». Revista de Derecho Político, núm. 91
(setembre-desembre 2014), p. 91-136.
Ridao i maRtín, Joan. «Sobre la “Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya” i el seu
exercici per la via d’una consulta popular. Estat de la qüestió». Revista de Catalunya, núm. 285 (2014), p.
49-62.
taJaduRa teJada, Javier. «El “derecho a decidir”, el Estado de Derecho y la democracia». Cuadernos de
Alzate, núm. 46-47 (2013), p. 231-242.
taJaduRa teJada, Javier. «Los procesos secesionistas y el derecho europeo». Teoría y Realidad Constitucional,
núm. 37 (2016), p. 347-379.
taJaduRa teJada, Javier. «La STC 42/2014, de 25 de marzo, respecto a la Resolución del Parlamento de
Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a
decidir del pueblo de Cataluña: la introducción del derecho a decidir en el ordenamiento jurídico español».
A: La última jurisprudencia relativa al Parlamento: seminario celebrado en Vitoria-Gasteiz los días 27 y 28
de enero de 2016. [Vitoria-Gasteiz: Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco], 2016, p. 57-90.
tudela aRanda, José. «El derecho a decidir y el principio democrático». Teoría y Realidad Constitucional,
núm. 37 (2016), p. 477-497.
VintRó i castells, Joan. «La Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya: un apunt
jurídic». Barcelona: Revista Catalana de Dret Públic [blog], 2013 [Consulta: 8 maig 2017].
VintRó i castells, Joan. «Legalidad y consulta soberanista en Cataluña». Barcelona: Instituto de Derecho
Público [blog], 2012 [Consulta: 8 de maig 2017]
VintRó i castells, Joan. «El Tribunal Constitucional y el derecho a decidir de Cataluña: una reexión sobre
la STC de 25 de marzo de 2014». Barcelona: Revista Catalana de Dret Públic [blog], 2014 [Consulta: 8 maig
2017].
ViVancos comes, Mariano. A: «La declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña: entre la política y
el derecho». Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico: estudios de homenaje a
la profesora Julia Sevilla Merino. [València: Corts Valencianes], 2014, p. 759-779.
ViVeR pi-sunyeR, Carles; gRau cReus, Mireia. «La contribució del Parlament al procés de consolidació i
desenvolupament de l’autogovern de Catalunya i a la defensa de la seva identitat nacional». Revista d’Estudis
Autonòmics i Federals, núm. 18 (octubre 2013), p. 88-125.
ViVeR pi-sunyeR, Carles; maRtín i alonso, Gerard. Informe sobre els procediments legals a través dels quals
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre el futur polític col·lectiu. [Barcelona:
Institut d’Estudis Autonòmics], 2013 [Consulta: 8 de maig 2017].

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR