Fruits i interessos dels llegats i despeses pel seu compliment

AutorRamon Clèries i Mingot

El 21 d'abril de 1992 va entrar en vigor el Codi de Successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya aprovat per Llei del Parlament de Catalunya núm. 40/1991, de 30 de desembre, on en el seu preàmbul -per a mi un dels més interessants i clarificadors pel que fa a l'exercici de les competències autonòmiques per tal de conservar, modificar i desenvolupar el dret civil de Catalunya i que convindria rellegir tot sovint-, en l'apartat IV amb la rúbrica ' El contingut de la Llei'diu que ' El capítol IX (arts. 252 a 307) introdueix en l'ordenament jurídic de Catalunya la regulació dels llegats que contenia l'avanç projecte de 1955, (curiosament aplicat pel TS com a doctrina jurídica catalana) els arts. 417 a 456 del qual foren incomprensiblement mutilats en el procés legislatiu que portà a la Compilació, com reconeix el preàmbul de la Llei de 1960. Es tracta d'una regulació completa i detallada, d'acusat i modern tecnicisme'.

Recentment la Llei 29/2002, de 30 de desembre, que aprova la Primera Llei del Codi de Catalunya, títols I i II després de no donar-se lloc a la suspensió de la mateixa per part del TC en el recurs inconstitucional interposat pel Govern Central, i que per tant, ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2004, en el seu art. 3 amb la rúbrica de ' Divisió', apartat d) manifesta que el Llibre 4t serà el relatiu a les successions, que inclou la regulació de les matèries contingudes en el Codi de Successions per causa de mort i en les altres lleis especials d'aquest àmbit.

Els arts. 295 i 297 de l'esmentat Codi de Successions -sense posar en dubte que l'actual regulació dels llegats, és millor que l'anterior, on si dediquen 155 articles-, abans amb la vigència de la Compilació de 1960 tan sols n'hi havia 15, reduint els 40 del Projecte de la Comissió de Juristes per 'entendre que alguns d'ells contenien definicions que no eren pròpies d'una Compilació'-, com diuen Faus-Condomines en el seu comentari a la Compilació del Dret Civil de Catalunya, recentment reeditat pel Col·legi de Notaris de Catalunya, tracten dos temes prou interessants i moltes vegades problemàtics, com són els fruits i interessos dels llegats, i a càrrec de qui són ' les despeses pel compliment', com serien la formalització de l'escriptura, en el cas de llegats immobiliaris, impostos, honoraris de Registradors i Plusvàlues.

Tractaré de forma separada ambdues qüestions, no pretenent descobrir res sobre el molt que s'ha escrit i tractat en aquesta matèria...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR