ORDRE AAR/339/2010, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i verdures a l'alumnat de centres escolars dins el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles i per a la promoció de l'organització i el desenvolupament de determinades mesures d'acompanyament, i es convoquen els corresponents al curs escolar 2010-2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/339/2010, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i verdures a l'alumnat de centres escolars dins el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles i per a la promoció de l'organització i el desenvolupament de determinades mesures d'acompanyament, i es convoquen els corresponents al curs escolar 2010-2011.

El Reglament (CE) 1234/2007, del Consell de 22 d'octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles, modificat pel Reglament (CE) 13/2009 per recollir la concessió d'una ajuda comunitària per a la distribució de fruites i verdures als alumnes de centres escolars amb la finalitat d'estimular el consum i crear hàbits de consum més saludables.

El Reglament (CE) 288/2009, de la Comissió de 7 d'abril, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en allò relatiu a la concessió d'un ajut comunitari per al subministrament de fruites i verdures a l'alumnat dels centres escolars en el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles, cofinançat amb l'estat membre. L'article 6.2 de l'esmentat Reglament estableix que els estats membres podran seleccionar les persones sol·licitants d'ajuts.

Per tal d'assolir aquest objectiu el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural pretén seleccionar les entitats que vulguin col·laborar en la distribució de fruites i hortalisses en el marc del Pla de consum de fruites en les escoles 2010-2011 comunicat a la Comissió el 26 de febrer de 2010 i autoritzar-les com a sol·licitants d'ajut, a l'empara del que estableix el Reglament (CE) 288/2009, de 7 d'abril de 2009, que regula les condicions generals de l'autorització.

D'acord amb el que disposen el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica; la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas d'aquests ajuts, s'ha pogut constatar que els possibles beneficiaris disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de sol·licitud d'aquest ajut, es fa palès i és factible establir la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud només per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 27.6 de la Llei 11/2007.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, estableix que en cas que en la gestió de les subvencions participin entitats col·laboradores, s'exigeix la formalització d'un conveni de col·laboració que reguli les condicions i obligacions assumides per l'entitat col·laboradora. Així mateix s'estableix que en cas que l'entitat col·laboradora sigui una entitat de dret privat, la selecció es farà d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

En aquest sentit, valorada la conveniència de promoure el consum de fruites i verdures i aconseguir instaurar entre el jovent hàbits alimentaris més saludables, l'objectiu d'aquesta Ordre és convocar les entitats que vulguin col·laborar amb el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en la promoció i distribució de fruites i hortalisses a les escoles, regular-ne el règim de col·laboració i establir els requisits i les obligacions que han de complir. Així mateix és convenient precisar les condicions generals que s'han de complir per a la gestió i concessió d'aquests ajuts.

D'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la distribució de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres escolars administrats o reconeguts per les autoritats competents, en el marc del Pla de consum de fruita a les escoles 2010-2011, i els ajuts per promoure l'organització de determinades activitats que garanteixin l'aplicació eficaç del Pla (mesures d'acompanyament), que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres escolars durant el curs escolar 2010-2011 i l'ajut per promoure l'organització i el desenvolupament de determinades mesures d'acompanyament, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds d'ajut per part de les entitats col·laboradores de l'ajut a la promoció i el subministrament de fruites és el darrer dia del tercer mes següent al període de subministrament objecte de la sol·licitud. Les entitats que vulguin participar en aquest ajut han de demanar l'autorització com entitat col·laboradora al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en termini dels 10 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

El termini per presentar la sol·licitud d'ajut per al foment de mesures d'acompanyament és d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . La sol·licitud de pagament d'aquest ajut és única i s'ha de presentar un cop executades totes les activitats i com a molt tard el 20 de juliol de 2011.

2.3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 2.332.000,00 euros que es distribueixen de la següent manera:

  1. Per a la promoció i el subministrament de fruites a l'alumnat, 2.182.000,00 euros, que es financen el 50% a càrrec del pressupost del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i l'altre 50% amb càrrec al pressupost del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), per un import d'1.091.000,00 euros cadascun.

  2. Per promoure l'organització i el desenvolupament de determinades mesures d'acompanyament, 150.000,00 euros que aporta íntegrament el DAR.

Aquests ajuts tenen caràcter plurianual i l'import en l'exercici 2010 per a l'ajut a la promoció i el subministrament de fruites a l'alumnat és de 325.000,00 euros corresponents a l'aportació del DAR i 325.000,00 euros corresponents a l'aportació del FEAGA, i, per a l'exercici 2011, 766.000,00 euros que corresponen a l'aportació del DAR i 766.000,00 euros que corresponen a l'aportació del FEAGA.

L'ajut per promoure l'organització i el desenvolupament de determinades mesures d'acompanyament es financia amb 75.000,00 euros en l'exercici 2010 i 75.000,00 euros en l'exercici 2011.

L'aportació total del DAR per aquests dos tipus d'ajuts va a càrrec de la partida AG06/D/482000100/6130 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2010 i 2011.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució és el/la director/a general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. A efectes de l'ajut per promoure l'organització i el desenvolupament de mesures d'acompanyament es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds de subvenció, formada pel subdirector/a d'Indústries Agroalimentàries i el/la cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris.

2.6 El termini màxim per resoldre de manera motivada i notificar la resolució expressa a la persona sol·licitant serà de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del/de la director/a general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics en el web http://www.gencat.cat/dar/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 3

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en aquesta convocatòria pública per a la concessió dels ajuts, el qual consta en l'annex 2.

Disposició addicional

L'encarregat de la gestió del pagament dels ajuts finançats al 50% a càrrec de fons del FEAGA, és el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, tal com s'estableix en el Decret 396/2006, de 17 d'octubre, que constitueix i regula el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pels fons FEAGA i FEADER.

Disposicions finals

Primera

Es faculta la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries perquè dicti les instruccions complementàries que calguin per promoure i facilitar l'aplicació d'aquesta Ordre i desenvolupar els convenis de col·laboració específics.

Segona

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 10 de juny de 2010

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR