10/2014 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko lanpostuak aldi baterako betetzeko langileak kudeatzeko arauak ezartzen dituena.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 471. artikuluan, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak emandako idazketaren arabera, xedatzen da Justizia Administrazioaren zerbitzuko eta aurreko artikuluan sarturiko langile guztien gaineko eskumenak Justizia Ministerioari dagozkiola edo, kasua bada, autonomia erkidegoei, horien estatutuari eta araubide juridikoari dagozkion gai guztietan, barne hartuta hautespena, hasierako eta etengabeko prestakuntza, destinoak ematea, igoerak, egoera administratiboak, lanaldiak, lanorduak eta diziplinaren gaineko araubidea.

Maiatzaren 14ko 812/1999 Errege Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatu zitzaizkion Justizia Administrazioaren zerbitzuko baliabide pertsonalen arloko funtzioak eta zerbitzuak. Hortaz, Nafarroako Foru Komunitateari dagokio Nafarroako Justizia Administrazioaren organo judizial eta fiskalen zerbitzuko lanpostuak aldi baterako betetzeko langileak arautu eta izendatzea.

Foru agindu honen xedea da langileen arloko beharrak asetzea bitarteko funtzionarioak behar bezalako arintasunarekin eta azkartasunarekin izendatuz, funtzio publikorako sarbidea agintzen duten berdintasun, merezimendu eta gaitasun irizpideak murriztu gabe.

Hori horrela, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuan eta Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 489. artikuluan xedatutakoarekin bat (abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak emandako idazketaren arabera), aldez aurretik sindikatuekin negoziatuta eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari entzunda (aipatutako arauaren 108. artikuluari jarraikiz),

AGINDU DUT:

 1. artikulua. Xedea, eskumena eta kasuak.

 2. Foru agindu honen xedea da Nafarroako Justizia Administrazioaren zerbitzuko bitarte baterako funtzionarioak hautatu, izendatu eta lanpostutik kentzeko prozedura ezartzea.

 3. Nafarroako Justizia Administrazioaren bulego eta zerbitzuen beharrak ezin badira Kudeaketa Prozesal eta Administratiboaren, Izapidetze Prozesal eta Administratiboaren, Laguntza Judizialaren eta Auzitegiko Medikuen kidegoetako funtzionarioekin ase, Nafarroako Gobernuko Lehendakaritzako eta Justiziako zuzendari nagusiak bitarteko funtzionario izendatu ahal izanen ditu aldez aurretik horretarako hautatu diren pertsonak, honako kasu hauetan:

  1. Arauzko absentzia hilabetea baino gehiago luzatzen bada.

  2. Plantillan lanpostu hutsak badaude, horiek arauzko sistemaren bidez bete arte.

  3. Lanpostuak betetzea presazkoa eta beharrezkoa dela behar bezala arrazoitzen bada eta Lehendakaritza eta Justizia Zuzendaritza Nagusiak hala balioesten badu.

 4. artikulua. Aldi baterako langileak hautatzeko printzipioak.

  Aldi baterako langileak deialdi publikoaren bidez hautatuko dira, betiere berdintasun, merezimendu, gaitasun eta publizitate printzipioak bermatuz.

  Aldi baterako langileak hautatzeko prozedurak ahalik eta arintasun eta eraginkortasun handienekin eginen dira lanpostuak betetzeko.

 5. artikulua. Izangaien zerrendak.

 6. Lehendakaritza eta Justizia Zuzendaritza Nagusiak izangaien zerrendak eratu ahal izanen ditu honako kidegoetarako, hurrengo idatz-zatian xedatutakoarekin bat:

  1. Kudeaketa Prozesal eta Administratiboaren Kidegoa.

  2. Izapidetze Prozesal eta Administratiboaren Kidegoa.

  3. Laguntza Judizialaren Kidegoa.

  Izangaiak kidego ezberdinetako izangaien zerrenda batean baino gehiagotan egon ahal izanen dira aldi berean.

 7. Lehentasun hurrenkera honen araberako izangaien zerrendak eratu ahal izanen dira:

 8. Azken deialdi publikora aurkeztu eta aurreneko proban deialdiaren oinarrietan proba horretarako ezarritako gehieneko puntuazioaren %30 edo gehiago lortu duten izangaiek osatuko dute lehenbiziko zerrenda.

  Izangaien hurrenkera ezartzeko, atal hauetako puntuazioak batu eta guztira ateratakoa erabiliko da:

  1. Oposizioaren probetan lortutako puntuazioa. Ondorio horietarako, izangai bakoitzak egindako probetan atera dituen puntuazioak batuko dira, eta probetan guztira puntuazio altuena lortu duenari gehieneko puntuazioa emanen zaio: 60 puntu. Gainerako izangaiei proportzioan dagokien puntuazioa emanen zaie, probetan lortutakoaren arabera.

  2. Lortutako merezimenduen balorazioa, foru agindu honen I. eranskinean ezarritako baremoaren arabera.

  Berdinketarik badago, lehentasuna izanen du a) atalean puntuaziorik handiena lortu duen izangaiak eta, berdinketak irauten badu, lan esperientzia baloratzeko atalean kalifikazio handiena lortu duenaren alde ebatziko da. Azkenik, zozketa bidez ebatziko da, lehentasuna arautuko duen hurrenkera alfabetikoa ezarriz.

  Kidego bakoitzerako horrela eratutako zerrenden indarraldia bukatuko da zerrenda berri bat onesten denean kidegoan sartzeko hautapen prozedura bat amaitu delako, prozedurak zenbat autonomia erkidego ukitzen duen (bakar bat edo batzuk) kontuan hartu gabe.

 9. Izangaien bigarren zerrenda osatzeko, lanpostu horiek aldi baterako betetzeko merezimendu-lehiaketa bidezko deialdi publiko bat eginen da, arau honen I. eranskinean ezarritako baremoa (eta hori bakarrik) erabiliko duena.

  Idatz-zati honen babesean eratzen diren zerrendetan, aurkeztutako merezimenduen balorazioan aipatu baremoari jarraikiz guztira lortzen den puntuazioaren arabera (handienetik txikienera) ezarriko da izangaien hurrenkera.

  Berdinketarik badago, lehentasuna izanen du lan esperientzia baloratzeko atalean kalifikazio handiena lortu duen izangaiak. Azkenik, zozketa bidez ebatziko da, lehentasuna arautuko duen hurrenkera alfabetikoa ezarriz.

  Urteroko lehen hiruhilekoan prozeduretarako deialdia eginen da, zerrendetan izangai berriak sartu eta zerrenda horietako izangaiek azken urtean lortutako merezimenduak eguneratze aldera. Ofizioz nahiz interesdunak eskaturik eguneratuko dira merezimenduak eta, ondoren, berriro ezarriko da izangai guztien hurrenkera.

 10. Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez eratutako izangaien zerrendak. Oro har, idatz-zati honetan ezarritako hautapen sistema erabiliko da aurreko idatz-zatietan aipatutako zerrendetan hartzeko izangairik ez badago eta, salbuespen gisa, lanpostuak betetzeko presako premia dagoela frogatzen bada edo lanpostuen berariazko ezaugarriak direla-eta horiek betetzea zaila dela frogatzen bada. Kasu horretan izangaiei berariazko ezaugarri horien frogagiria eskatuko zaie.

 11. artikulua. Hautapen prozedurak argitara ematea.

  Lehendakaritza eta Justizia Zuzendaritza Nagusiak Nafarroako Gobernuaren web orria (Nafarroako Justizia Administrazioaren atalean) erabiliko du foru agindu hau betetzeko egiten diren hautapen prozedura guztiak argitaratzeko.

 12. artikulua. Sartzeko baldintzak.

 13. Zerrendetan sartu ahal izateko, izangaiek hurrengo idatz-zatietan ezartzen diren baldintzak bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

  Baldintza horiek administrazioak zerbitzu ematen hasteko deitzen duen unera...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR