DECRET 241/1995, de 25 de juliol, pel qual s'acorda la formalització de deute públic per un import màxim total de 38.000 milions de pessetes, destinats a refinançar operacions d'endeutament vigents.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyDecret

La Llei 12/1994, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, estableix al seu article 32 la possibilitat de refinançar operacions d'endeutament en qualsevol modalitat de les previstes en l'article 16 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, existents abans o concertades a partir de l'entrada en vigor de la dita Llei.

Aquest Decret autoritza el refinançament de fins a 38.000 milions de pessetes en qualsevol modalitat dins el marc dels instruments i característiques principals que es fixen, però considera adient que sigui la mateixa Administració financera de la Generalitat la que en determini l'import i instrument a formalitzar en cada cas, fins al total autoritzat, fixant la resta de característiques en funció d'obtenir un menor cost de la càrrega financera, prevenir les fluctuacions negatives del mercat o obtenir una millor estructura del deute en circulació.

En ús de les facultats que em són conferides, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

S'acorda la formalització de deute públic fins a 38.000 milions de pessetes destinats a refinançar fins al mateix import operacions d'endeutament vigents en qualsevol modalitat, existents abans o concertades a partir de l'entrada en vigor del present Decret, de conformitat amb el que disposa l'article 32.2 de la Llei 12/1994, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 1995.

Article 2

2.1 Les operacions d'endeutament que d'acord amb aquest Decret es formalitzin podran instrumentar-se en la modalitat d'emprèstit coneguda com a col·locació privada, en pessetes, i podran anar destinades tant a inversors residents com no-residents. 2.2 S'entendran als efectes d'aquest Decret com col·locacions privades les formes d'instrumentació de deute públic en valors, representats en títols o en anotacions en compte, adreçats bàsicament a un nombre restringit d'inversors institucionals i/o d'altres entitats financeres. 2.3 Els referits emprèstits es realitzaran en almenys una de les següents modalitats:

  1. A tipus d'interès fix: Venciment: fins a 20 anys. Cost màxim: TIR obligacions de l'Estat de referència + 50 punts bàsics.

  2. A tipus d'interès variable: Venciment: fins a 20 anys. Cost màxim: Libor + 50 punts bàsics. El tractament fiscal serà el mateix que regeix per al deute de l'Estat d'acord amb el que disposen els articles 47 i 51 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR